Förtal - Spridande av lögner

FRÅGA
En facklig medlem som sitter med i fackstyrelsen sprider osanningar om mig till mina arbetskamrater, kan jag anmäla honom för förtal, har inte pratat med någon om detta ännu.
SVAR
Hej!

Om en person uttalar osanningar om en annan människa så kan denne bli dömd för förtal. Enligt 5 kapitlet 1 § Brottsbalken skall den som utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Dock undgår personen ansvar om han/hon var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och om han/hon visar att uppgiften var sann eller att han/hon hade skälig grund för den.

För att du skall få den fackliga medlemmen dömd för förtal så krävs det att du kan bevisa att uttalandena som han/hon har lämnat har varit ämnande att skada ditt anseende hos andra människor. För straffbarhet är tillräckligt, att du kan bevisa att lögnen var ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Någon bevisning om att beskyllningen faktiskt medfört sådan verkan behöver du inte förebringa.

Länk till Brottsbalken: här

Med vänliga hälsningar


Emelie Gärde
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93112)