Anställningsvillkor vid verksamhetövergång

Vad menas med arbetsförhållanden i denna paragraf. Är det ex muntliga överenskommelser som inte står skrivet i anställningsavtalet. Ex sommartider. "6 b § Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren. Den tidigare arbetsgivaren är dock också ansvarig gentemot arbetstagaren för ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången. Detta stycke gäller även arbetstagare i allmän tjänst och på sjögående fartyg."

Lawline svarar

Hej! Regler på arbetsrättens område finns huvudsakligen i lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Den aktuella bestämmelsen i 6 b § LAS reglerar arbetstagares anställningsskydd vid verksamhetsövergång från en arbetsgivare till en annan. De svenska reglerna om verksamhetsövergångar bygger till stor del på EU-rätt, vilket innebär EU-rätten måste beaktas vid tolkning och tillämpning av de nationella reglerna. En första förutsättning för att regeln ska vara tillämplig är att det rör sig om en övergång av verksamhet eller en del av en verksamhet. Begreppet verksamhetsövergång är av komplex natur och bygger på omfattande rättspraxis från såväl EU-domstolen som arbetsdomstolen. Jag går inte närmare in på bedömningen av huruvida en verksamhetsövergång är förhanden eftersom frågan inte uttryckligen berör den problematiken. 6 b § LAS bygger på den s.k. substitutionsmodellen. Regeln innebär att förvärvaren träder i överlåtarens ställe i förhållande till dennes arbetstagare, vilket innebär att de rättigheter och skyldigheter som följer av anställningsförhållandet övergår automatiskt till förvärvaren. Regeln syftar till att säkerställa att arbetstagares ställning inte ska förändras som en följd av en verksamhetsövergång. Enligt 6 b § LAS gäller att de individuellt avtalade villkor som gällde hos överlåtaren fortsätter att gälla hos förvärvaren. Alla de rättigheter och skyldigheter som följer av anställningsavtalet går över till den nye arbetsgivaren. Anställningsavtal kan ingås formlöst, vilket innebär att även muntliga avtalsvillkor är giltiga. Även muntliga överenskommelser mellan överlåtaren och dennes arbetstagare kommer alltså att gå över till förvärvaren enligt 6 b § LAS. Märk väl att 6 b § LAS reglerar övergång av individuella avtalsvillkor vid verksamhetsövergångar. Övergång av kollektivavtal och anställningsvillkor däri regleras istället i 28 § MBL. LAS hittar du här: https://lagen.nu/1982:80 MBL hittar du här: https://lagen.nu/1976:580 Vänligen,
Jens LidénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”