Preskription av orderskuldebrev

hej jag har ett orderskuldebrev som är från 870508 jag undrar om tiden har gått ut för man ska kunna kräva in detta brev för betalning?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Regler om preskriptionstid för fordringar återfinns i preskriptionslagen (PreskL), se https://lagen.nu/1981:130. Den allmänna preskriptionstiden är enligt huvudregeln i 2§ PreskL 10 år efter en fordrans uppkomst. Denna preskriptionstid omfattar bl.a. löpande skuldebrev (ett orderskuldebrev är enligt 2 kap 11§ Skuldebrevslagen ett löpande skuldebrev, se https://lagen.nu/1936:81). Till denna huvudregel finns undantag, t.ex. för konsumentfordringar som preskriberas efter tre år och skattefordringar som har en femårig preskriptionstid. För att en fordran inte ska preskriberas, krävs att ett s.k. preskriptionsavbrott sker. Detta kan ske på flera sätt, ex. genom att gäldenären (d.v.s. den person som har skulden) betalar av på skulden eller betalar ränta på beloppet, eller genom att borgenären skickar ut en påminnelse eller faktura om betalning. Preskriptionsavbrott sker även då borgenären väcker talan mot gäldenären hos Kronofogdemyndigheten eller i domstol, se 5§ PreskL. Då ett preskriptionsavbrott sker, börjar en ny preskriptionstid att löpa. Mot bakgrund av ovanstående är det avgörande om preskriptionsavbrott har skett före 970508 och därefter igen inom den följande tioårsperioden så att ny preskriptionstid börjat löpa. Har detta inte skett, finns det dessvärre ingen möjlighet att kräva betalning för fordran idag. Det bör dock tilläggas att innebörden av preskription är att borgenären inte längre kan kräva betalning av gäldenären, eller exempelvis ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att driva in fordran, jfr 8§. Preskription påverkar inte själva skuldförhållandet, som fortfarande består. En gäldenär som vill göra rätt för sig kan naturligtvis välja att frivilligt betala trots att fordran preskriberats. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning
Caroline NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo