FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription12/05/2010

Preskriptionstid för fordringar

Har snart 10 åriga stora skulder pga exekutiv försäljn av hus.Har nu löneutmät.Blir det preskiption av dessa skulder efter 10 år?Om ja,varför?Om nej,varför?Måste dessa skulder sökas varje år hos K-F för att inte preskiberas?Hoppas på svar:))

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Regler om preskription av fordringar återfinns i preskriptionslagen (PreskL), se https://lagen.nu/1981:130. Huvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter dess uppkomst. För konsumentfordringar, d.v.s. då en konsument handlat en vara eller tjänst av en näringsidkare, gäller dock en treårig preskriptionstid och skattefordringar preskriberas efter 5 år. För att en fordran inte ska preskriberas, krävs att ett s.k. preskriptionsavbrott sker. Detta kan ske på flera sätt, ex. genom att gäldenären (d.v.s. den person som har skulden) betalar av på skulden eller betalar ränta på beloppet, eller genom att borgenären skickar ut en påminnelse eller faktura om betalning. Preskriptionsavbrott sker även då borgenären väcker talan mot gäldenären hos Kronofogdemyndigheten eller i domstol, se 5§ PreskL. Då ett preskriptionsavbrott sker, börjar en ny preskriptionstid att löpa. En skuld behöver inte sökas varje år för att preskription inte skall inträffa, så länge hela preskriptionstiden inte hinner förflyta utan avbrott. Om gäldenären kontinuerligt betalar av på en skuld, kommer denna alltså inte att preskriberas. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning
Caroline NilssonRådgivare