Förtal

FRÅGA
I en vårdnadstvist och stämning av mitt ex anklagar han mig för att ha varit narkotikamissbrukare, alkoholist, psykotisk, självmordsbenägen, tablettmissbrukare. allt finns bevis för att det är lögner. kan jag stämma honom eller anmäla för förtal?
SVAR
Hej!


För förtal kan man dömas enligt 5 kap. 1 § Brottsbalken om man lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta en person för andras missaktning. Ett exempel är att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Att lämna uppgifter som du ovan beskrivit, exempelvis narkotikamissbruk, bör anses som tillräckligt för att vara ägnade att utsätta dig för andras missaktning. Det ska dock här tilläggas att det inte behöver bevisas att uppgifterna i praktiken fått den verkan.

Den som lämnat en kränkande uppgift går dock fri; om han(eller hon) var skyldig att uttala sig eller om man kan anse att det var försvarligt att personen lämnade dessa uppgifter. I båda fallen ska han fråga antingen visa att uppgifterna var sanna eller att han hade skälig grund för att tro att de var sanna.

En skyldighet att uttala sig verkar inte föreligga och frågan blir då om det kan anses försvarligt att lämna uppgifterna. Det innebär att man gör en helhetsbedömning av, bland annat, hur meddelandet lämnades, när, av vem och syftet med uttalandet. Generellt är utrymmet för att man ska anse det försvarligt att lämna osanna uppgifter litet men här får man också beakta att de lämnats i samband med en vårdnadstvist.

Som jag förstår din fråga verkar detta handla uppgifter som ditt ex eller hans ombud lämnat då de exempelvis utvecklat sin talan, men att uppgifterna framkommit under själva vårdnadstvisten. En liknande situation bedömdes av hovrätten i RH 1982:81. Där kom man fram till att även om uttalandena i fråga innefattade förtal så ansåg man det försvarligt att lämna dessa. Anledningen var, såvitt jag förstår, att uppgifterna skett i samband med en vårdnadstvist och att man då ansåg att det finns ett vidare utrymme för att uttala sig om omständigheter som kan påverka den andre partens lämplighet som förälder. Det ska också tilläggas att man även kom fram till att personen ifråga, ena partens ombud, också hade skälig grund att tro att uppgifterna var sanna.

Tyvärr är det vanligt i vårdnadstvister att beskyllningar om den andres lämplighet som person ofta går långt och med stöd i rättsfallet är nog utrymmet för att anmäla framgångsrikt för förtal i liknande situationer inte speciellt stort. Men viktigt att poängtera är dock att uppgifterna i rättsfallet inte, såvitt jag kan förstå, var av riktigt lika allvarlig karaktär som i detta fall och att det ändå sker en bedömning i varje fall om partens yttranderätt de facto har överskridits.

En ytlig bedömning i ärekränkningsfrågor blir, som säkerligen framgår, rätt osäker. Men om detta är något du ändå skulle vilja ta detta vidare så blir nästa steg att vända dig till polisen och anmäla för förtal. Om du har ett ombud i vårdnadstvisten rekommenderar jag att du även diskuterar saken med denne.

Vänligen

Caroline Wennerstein
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93115)