Begreppet tryckningsföreläggande

FRÅGA
Vad är ett tryckningsföreläggande för något? Jag såg att det nämndes i samband med förtal på en blogg.
SVAR
Hej

Begreppet tryckningsföreläggande används inte i lagtexten, men tar sikte på regeln i 5 kap. 6 § 2 st. skadeståndslagen:

_Den som har gjort sig skyldig till ärekränkning eller dylik brottslig gärning eller som annars är skadeståndsskyldig med anledning av sådant brott kan på yrkande av den kränkte i mål om gärningen efter omständigheterna åläggas att bekosta tryckning i en eller flera tidningar av dom i målet._

I ett mål rörande t.ex. förtal (BrB 5:1) kan rätten alltså, på yrkande av den kränkte, ålägga gärningsmannen att bekosta tryckningen av domen i media. Föreläggandet syftar alltså till att ge upprättelse för offret för ärekränkningen.

Föreläggandet avser endast skyldigheten att betala kostnaderna för publiceringen, inte för publiceringen i sig. Tidningen i fråga är heller inte p.g.a. föreläggandet skyldig att publicera domen (jfr. TF 7:6). Det ankommer därför på den kränkte att få domen publicerad, men denne kan alltså genom föreläggandet få ersättning för sina kostnader av gärningsmannen.

Slutligen kan sägas att begreppet "tidning" också torde omfatta webb-tidningar och bloggar.

+Länkar+
Skadeståndslagen 5:6 2 st): här
Brottsbalken 5:1: här
Tryckfrihetsförordningen 7:6: här
Wikipedia, om bl.a. tryckningsföreläggande: http://sv.wikipedia.org/wiki/Skadestånd

Med vänliga hälsningar


Linus Jonson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (200)
2021-11-15 Vart ska målsägande vända sig för att få sitt skadestånd?
2021-11-15 Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta

Alla besvarade frågor (97696)