Trakasserier

grannbarnen trakasserar oss och vårt barn. grannbarnen springer på vår tomt, hoppar i rabatterna, ringer på dörren, kastar snöbollar på barnets fönster och skriker och bankar, lägger bajs på entren, ropar fula ord mm... vad kan man ta sig till?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! Mitt främsta råd är att prata med barnens föräldrar och göra dem uppmärksamma på deras barns beteenden och på så sätt försöka få ett slut på det hela. Har barnen skadat t.ex. era fönsterrutor är det möjligt att kräva skadestånd enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207). Enligt 6 kap 2 § andra stycket tredje meningen föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381) har vårdnadshavarna en skyldighet att utöva uppsikt över sina barn och att förhindra att barnen orsakar skada för någon annan. Om föräldrarna inte uppfyller sina skyldigheter är de skadeståndsskyldiga för skador som har uppstått till följd av deras brister i uppsikten. En sista utväg kan vara att göra en polisanmälan. Det framgår inte i frågan hur gamla barnen är. Är de under 15 år kan deras gärningar visserligen utgöra brott men de är inte straffbara, dvs. de kan inte dömas till någon brottspåföljd, se 1 kap 6 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700). Är de äldre än femton år gamla krävs för att de ska dömas, förutsatt att deras gärningar stämmer överens med någon brottsbestämmelse, att de har agerat med uppsåt. Med uppsåt menas förenklat att de varit införstådda med vad de gjort och det räcker alltså inte att de har varit oaktsamma. Givetvis skulle det behövas ytterligare detaljer för att mer specifikt kunna avgöra vilka brott som eventuellt har begåtts. Utifrån det du har skrivit i din fråga kommer jag nedan att nämna vilka brottsbestämmelser som skulle kunna vara relevanta samt även kort beskriva vad brotten innebär. * Hemfridsbrott, 4 kap 6 § BrB: Hemfridsskyddet innebär att man har ett skydd mot att någon olovligen intränger eller kvarstannar där man har sin bostad m.m. Straffskyddet avser även ens gårdsplan eller trädgård. * Ofredande, 4 kap 7 § BrB: En gärning utgör ett ofredande om den innebär ett hänsynslöst beteende. För att en gärning ska vara brottslig krävs att den innebär en kännbar fridskränkning. Som exempel på hänsynslöst beteende nämns i lagtexten t.ex. att någon genom stenkastning eller oljud ofredar annan. Ytterligare exempel på hänsynslösa beteenden är att någon upprepat bultar på annans hus eller för oväsen utanför huset. * Förolämpning, 5 kap 3 § BrB: Förolämpning kan bli aktuellt om någon har gjort kränkande uttalanden som riktar sig till den berörda personen själv. Det krävs att handlingen är ägnad att såra annans ärekänsla vilket t.ex. kan ske genom att någon uttalar skällsord. * Skadegörelse, 12 kap 1 § BrB: Har fast eller lös egendom blivit förstörd eller skadad, t.ex. fönsterrutor eller blommor i rabatten, kan skadegörelse bli aktuellt. Jag hoppas att mitt svar kan ge dig viss klarhet! Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo