Rättsförhållandet mellan grannar, 3 kap. jordabalken.

2015-09-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |En gren av vår hängbjörk har vuxit så att den skuggar grannens trädgårdsland. För att kapa grenen måste vi anlita en arborist. Vem skall betala?
Jakob Borin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Rättsförhållandet mellan grannar regleras i 3 kap. jordabalken. Av 3 kap. 2 § JB framgår att "Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom." Om jag har uppfattat din fråga rätt tränger dock inte grenen från er hängbjörk in på er grannes tomt, utan skuggar endast grannens trädgårdsland. Mot bakgrund av detta har ni ingen skyldighet att gå med på att grenen kapas. Om ni ändå går med på detta är det enligt min mening rimligt att grannen står för kostnaden att kapa grenen. Med vänlig hälsning,

Störningsanmälan

2015-09-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hur formuleras en störningsanmälan?Hur många ggr skall varning ske innan ärendet går vidare?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När det gäller en störningsanmälan och dess formalia finns det på internet blanketter att skriva ut och fylla i för olika hyresvärdar/föreningar. Om du inte hittar en blankett för din hyresvärd/förening kan blanketterna du finner på nätet användas som inspiration/mall på hur en störningsanmälan ska utformas. Det finns nämligen i lagen inte några exakta uppställda krav på hur en störningsanmälan ska se ut. I din störningsanmälan är det dock viktigt att du får fram vad för slags störning det handlar om samt föra en logg med datum och klockslag när störningarna äger rum. Dessa kommer sedan att användas som bevis mot den person som utfört störnignarna. När det gäller störningar är utryckning av Störningsjouren tydliga bevis. Det är dock viktigt att påpeka att störningarna måste vara av en viss grad och att de inte endast får förekomma vid enstaka tillfällen, det ska med andra ord vara tal om upprepade störningsmoment. Den vägledning man får av lagen gällande störningar finns reglerad i 12:25 JB där det stadgas att de som bor i omgivningen inte ska utsättas för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön.Innan du skickar in din störningsanmälan vill jag dock rekommendera dig att först knacka på hos den personen som stör och berätta för honom eller henne att du blir störd av den pågående aktiviteten. Många gånger är det nämligen så att han eller hon inte är medveten om att ljudet stör i den grad som en annan upplever det. Du kanske redan har pratat med den personen som stör men för att vara tydlig i mitt svar ville jag nämna den första åtgärden som bör vidtas. För att vara extra tydlig vill jag dessutom nämna att när man bor i ett flerfamiljshus är det oundvikligt att man ibland hör sina grannar och viss acceptans för störningar måste därför finnas. Däremot ska man inte behöva stå ut med återkommande störningar och förekommer det i ens närhet ska man självklart ta sig rätten att säga till den person som stör omgivningen. Om jag uppfattat din fråga rätt undrar du hur många varningar som ska lämnas till hyresvärden/föreningen för att åtgärder mot den störande personen ska kopplas in, till exempel att hyresavtalet ska upphöra eller förverkas. Om det är fel uppfattat får du mer än gärna kontakta mig så hjälper jag dig gärna vidare. För att svara på din fråga behöver du bara lämna in en störningsanmälan till din hyresvärd/förening som därefter kommer att ta kontakt med personen som stör (det förutsätter dock att störningsanmälan innehåller konkret fakta, till exempel innehållandes datum och klockslag). Om hyresvärden/föreningen kan konstatera att en störning ägt rum görs i regel hembesök eller utskickande av ett varningsbrev med uppmaning att omedelbart upphöra med beteendet. Om personen i fråga inte förbättrar sitt beteende efter att han eller hon har fått del av tillsägelsen kan bostaden sägas upp eller förverkas enligt 42 § 1 st. 6 p. JB. I regel vad gäller störningar krävs ofta fler än ett varningsbrev från hyresvärden/föreningen för att hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren ska tvingas flytta. Däremellan vidtas andra åtgärder, till exempel att han eller hon som stör är skyldig att betala avgiften från Störningsjouren. Räknas störningen som särskilt allvarlig, kan det dock leda till att hyresgästen sägs upp utan varningsbrev. Hoppas du fått svar på din fråga men om så inte är fallet är du mer än välkommen att kontakta mig igen! Med Vänliga Hälsningar,

Lån på fastighet

2015-09-23 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej ! Min son äger tio procent av en lägenhet. han har inga lån. Nu vill han köpa resterande 90%. Får han enl kontantinsatsreglerna låna 85% av köpesumman (för de 90 procenten) eller är det 85% av lägenhetens marknadsvärde han får låna till? Mvh//Lennart
Eric Brinck |Hej,Tack för din fråga!Man utgår här alltid ifrån bostadens marknadsvärde. Din son får alltså låna upp till 85% av bostadens marknadsvärde. De 10% han redan äger kan han alltså "tillgodoräkna" sig. Tänk dock på att detta är ett minimumkrav som lagen ställer upp. Bankerna kan ha högre krav än så. De har utöver 85% kravet en skyldighet att bedöma din sons betalningsförmåga mm och kan därför ha skyldighet att ställa upp ett högre krav än 85 % kravet. De kan även ha interna riktlinjer som anger att de ska ha en högre täckningsgrad än 85%. Men sammanfattningsvis så är det 85% av marknadsvärdet som lagen ställer som minimikrav.Hoppas det var svar nog på din fråga!Vänliga hälsningar

Uppsägning av bostadslägenhet

2015-09-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Hur lång uppsägningstid gäller om privat hyresvärd säger upp hyresgäst ang. bostad. Hyresgästen har ej misskött sig eller något.Hyreskontraktet är på obestämd tid.
Mattias Vilhelmsson |Hej!Ett hyresavtal på obestämd tid upphör inte av sig själv, någon av parterna måste, precis som du antyder, säga upp avtalet. Om ingen uppsägningstid är avtalad, precis som i ditt fall, är uppsägningstiden 3 månader (hyresavtalet upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen), regeln som jag bygger mitt resonemang på återfinns i 12 kap 4 § Jordabalk (1970:994) (JB). Rent principiellt räcker ovanstående stycke för att vara ett fullgott svar på din fråga, men jag vill ändå påpeka att vid uthyrning bostadslägenheter har hyresgästen s.k. direkt besittningsskydd. Detta innebär kort att bostadshyresgästen, som huvudregel, har rätt till förlängning av avtalet, även om hyresvärden sagt upp det. Denna regel motiveras av det principiella intresse som finns i att bostadshyresgäster ska kunna känna sig trygga och inte behöva oroa sig över sin boendesituation. Hoppas du är nöjd med mitt svar!

Belåna del i samägd fastighet

2015-09-29 i Fastighetspant
FRÅGA |Jag och min bror äger en fastighet, 50% var. Kan jag belåna min del av fastigheten?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Eftersom du äger fastigheten tillsammans med din bror så är det Samäganderättslagen som blir tillämplig. Enligt 2 § i lagen krävs samtliga ägares samtycke när man ska vidta en åtgärd som rör förvaltning av i detta fall fastigheten. Så du kan belåna din del av fastigheten om din bror samtycker till det. Gör han inte det så kan du inte mot hans vilja belåna din del.Vänligen,

Gåva av fastighet – tillvägagångssätt

2015-09-28 i Fastighet
FRÅGA |Hej jag och min bror äger lite mark, ingen fastighet utan vanlig mark. Nu vill han ge mig det i Gåva. Hur funkar det? Och kostar det något?Med vänlig hälsning Kim
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är främst två saker ni behöver tänka på när din bror ska ge dig fastigheten (dvs. marken): dels ska ni skriva ett gåvobrev och dels måste du söka lagfart på fastigheten för att bli registrerad som ägare till den.1. GåvobrevDet första som ska göras är att ni ska upprätta ett skriftligt gåvobrev (4:29 och 4:1 jordabalken) som skrivs under av dig och din bror och där din brors namnteckning bevittnas av två personer. I gåvobrevet ska det framgå bl.a. fastighetsbeteckning (ex. fastigheten Kyrktorp 1:1 ), vem som är gåvogivare och gåvomottagare och om det är hela fastigheten som ges bort. Ni ska även skriva om du ska ta över några skulder som din bror har på fastigheten. Ett gåvobrev kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal .2. LagfartInom tre månader från det att ni har skrivit under gåvobrevet ska du söka lagfart (20:1-2 jordabalken), dvs. ansöka om att bli inskriven som ägare till fastigheten. Ansökan görs till Lantmäteriet och till ansökan ska gåvobrevet bifogas (20:5 jordabalken).Den enda kostnaden som som måste betalas är en expeditionsavgift på 825 kr för handläggningen av lagfartsärendet. I och med att det är du som gåvomottagare som söker lagfart är det du som är skyldig att betala avgiften. Om det istället hade varit ett köp av fastigheten hade du även behövt betala en stämpelskatt på 1,5 % av antingen köpesumman eller taxeringsvärdet på fastigheten.Återkom gärna om du har fler frågor!Vänligen,

Vem ansvarar för skada orsakad av utomstående i bostadsrättförening?

2015-09-23 i Bostadsrätt
FRÅGA |Våra 17 åriga döttrar hade fest i lördags som slutade 01.00. När vi då kom hem hade hissen gått sönder. Vi tror att deras vänner har åkt för många personer i hissen, som stannat och någon har dragit upp innerdörren. Vi anmäler att hissen var trasig och den lagas under söndagen. Nu har vi fått mail av bostadsrättsföreningens styrelse som tänker fakturera oss hisreparationen eftersom det var våra döttrar som hade festen. Är det vårt ansvar att betala reparationen. Tack!
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Ifråga om hyreslägenheter ansvarar den som är hyresgäst för de skador som de gäster denne bjuder in orsakar på hyresvärdens fastighet. Hyresgästen kan sedan kräva ekonomisk ersättning för skadevållaren. Sådant ansvar kan stadgas också i en bostadsrättsförenings stadgar - sedan skyldigheterna enligt lag enbart stadgas för vattenledningsskador eller brandskador. Utan att ha tagit del av dessa kan jag därmed inte ge ett mer utförligt svar än följande. Utgångspunkten är att den som vållar en skada också skall ersätta skadan. Skadan har inte orsakats av er dotter utan av den eller de som befunnit sig i hissen vid skadetillfället. Vidare krävs det för att de ska vara skyldiga att ersätta skadan att de orsakat den via vårdslöshet enligt 2:1 Skadeståndslagen. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga - i den mån det går - annars är ni välkomna med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Samägande av fastighet och ansvar för nedlagda kostnader

2015-09-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag äger en fastighet tillsammans med två andra delägare. Min andel i fastigheten är 1/6 och jag undrar hur stor del av kostnaderna som jag ska bära - 1/3 (som en av tre delägare) eller 1/6 (som är min andel i fastigheten).Tack på förhand!
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Att ni är flera som äger fastigheten ihop betyder att den är samägd. Detta innebär att lagen om samäganderätt är tillämplig. I den lagens 2 § framgår att beslut som rör fastigheten som huvudregel ska fattas av alla delägarna gemensamt, d.v.s. alla måste vara överens. Om en delägare är sjuk och ett beslut som måste fattas inte tål uppskov är det dock möjligt för de övriga delägarna att fatta detta beslut.Den nämnda lagen bestämmer inte vilka beslut ni ska fatta. Det innebär alltså att det är upp till er delägare att avgöra hur kostnader och intäkter ska fördelas. En annan sak är att jag person ser anser att det mest rimliga för er är att utgå ifrån hur stora andelar av fastigheten ni äger när ni fördelar kostnaderna.Om ni inte kan enas är det i sista hand möjligt för en enskild delägare att kräva att fastigheten ska ställas under godmanskap och säljas genom en offentlig auktion enligt 3 § och 6 § lagen om samäganderätt.Lycka till!Hälsningar,