Kapning av överhängande grenar

2016-09-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Min granne har fullvuxen tall, rönn och björk samt buskar som står precis på och vid tomtgränsen. Tallen och en buske har tidigare ägare av vårt hus och tomt satt. Busken har spridit sig från vårt tomt in på grannens och tallen planterade han på för 40 år sedan, men på fel sida om tomtgränsen så den står på grannens tomt ca 10 cm från vår tomtgräns. Tomten ligger i ett tätbebyggt villaområde. Tallen har flera döda grenar. Vi har frågat grannen om att få såga ner tallen och ta bort busken men grannen har svarat nej och att han aldrig kommer att ta ner träden utan säger att de ska få självdö. Jag har hört att vi har rätt att ta bort alla grenar som hänger över tomtgränsen, vilket är halva träden, stämmer det? eller har vi någon rätt att kräva att han ska ta ner träden? Kan vi kräva att han ska såga ner grenarna som hänger in på vår tomtgräns?
Greta Apelman |Hej och tack för din fråga!Jordabalken 3 kap. 2 § stadgar: tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför det olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Dock ska ägaren av området få möjlighet att själv utföra åtgärden om det kan befaras medföra skada av betydelse för denne. Eftersom ägaren vägrar kapa av grenarna har du rätt att göra det. Samma regler gäller för busken. Men vidta viss försiktighet. Om tallen och busken dör av det ni tar bort kan ni bli ersättningsskyldiga.Hoppas svaret var till hjälp!Vänliga hälsningar,

Reklamation vid fel i fastighet

2016-09-17 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Vi har för 1.5 år sedan köpt ett hus byggt på 60 talet och med källare. Säljaren sålde med dolda fel försäkring.Vi har nu när vi nyligen arbetat i trädgården upptäckt att det finns en spricka i grunden som även är källarvägg. Sprickan är ett par cm bred och har täckts med plast av säljaren.Säljaren har i frågeformulär i samband med försäljningen skrivit nej på frågan om dom haft några skador i grunden. Dom har även sagt att det inte finns några skador i grunden vid besiktningen då besiktningsmannen frågade.Vi tror att fukt kan ha trängt in i källarväggen. Vi har kontaktat Anticimex som säljarna tecknat försäkring hos och dom säger att dom ersätter med 8000 kr vilket är ett skämt i sammanhanget. Vi har inte kontaktat säljarna.Vad bör vi göra?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om fastigheter återfinns i jordabalken; nedan JB, se här.Det verkar som om fastigheten som ni köpt har varit behäftad med ett fel, se 4 kap. 19 § JB. Även om ni har förvärvat fastigheten för 1,5 år sen så är inte det något problem, det finns en preskriptionsfrist på 10 år för fel i fastighet enligt 4 kap. 19 b § JB. Däremot måste en reklamation om fel göras inom "skälig tid" efter det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts, se 4 kap. 19 a § JB. En reklamation 4,5 månader efter det att felet upptäcktes har godtagits av Högsta domstolen som "skälig tid". Detta då köparen hade anlitat sakkunniga för att utreda felets omfattning mm.Det jag råder er att göra i denna situation är att anlita en sakkunnig tekniker eller dylikt för att undersöka er fastighet och utröna hur omfattande felet är (detta är såklart inget måste). Finner ni att felet är så pass omfattande att ni vill påtala det för säljaren bör ni göra det så snabbt som möjligt genom en reklamation. Reklamationen bör innehålla en specifikation om vilket fel som ni hävdar föreligger.Det är troligt att ni kommer få rätt i detta fall eftersom att du anger att säljaren särskilt hade uppgett att denna typ av fel inte fanns i fastigheten. Om en tvist skulle uppstå mellan säljaren och er, dvs. om säljaren motsäger sig era krav (t.ex. prisavdrag, påföljder för fel återfinns i 4 kap. 12 § JB), råder jag er att anlita en jurist för att hjälpa er att driva ärendet vidare. I detta nu är det viktigaste att påtala felet för säljaren så att en rättidig reklamation i vart fall har skett.En viktig sak att ha i åtanke är att en köpare inte kan påtala fel som denne borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten, 4 kap. 19 § 2 st JB. Om felet var sådant att ni borde ha upptäckt det vid en undersökning kan ni alltså inte påtala det.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Uthyrning av bostadsrätt till juridisk person

2016-09-15 i Bostadsrätt
FRÅGA |Gäller samma regler för andrahandsupplåtelse till en juridisk person som till en vanlig person? Kan en Brf neka andrahandsuthyrning då det är fråga om en medlem som vill hyra ut till en juridisk person?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bostadsrätt återfinns i bostadsrättslagen, se här.Det finns ingen särskild bestämmelse om andrahandsuthyrning till en juridisk person, så det är samma regler som gäller som för uthyrning till fysisk person. Om du avser att hyra ut hela bostadsrätten behöver du alltid styrelsens samtycke enligt 7 kap. 10 § bostadsrättslagen. Styrelsen kan alltså neka en uthyrning. Det du kan göra om styrelsen nekar är att begära tillstånd till uthyrning av hyresnämnden, se 11 § samma kap.Skäl till uthyrning kan t.ex. vara studier på annan ort, militärtjänst, vård av nära anhörig eller dylikt. Har du sådana skäl kommer du troligen få ett tillstånd till att hyra ut din bostadsrätt av hyresnämnden.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Formkrav gåva fastighet

2016-09-12 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag har fått ett gåvobrev av min far då jag har fått halva fritidshuset som han äger.Gåvobrevet är undertecknat av honom och mig och 2 personer har bevittnat med namnteckning.Min fråga är därför; räcker det som "bevis" på att jag äger halva fastigheten, eller krävs något annat intyg?Med vänlig hälsningTherese
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!Gåvobrevet räcker gott som bevis under förutsättning att det uppfyller formkraven som uppställs i 4 kap. 1 § jordabalken vid överlåtelse av fast egendom. I bestämmelsen uppställs vid gåva krav på (1) underskrift av båda parter, (2) uppgift om köpeskilling (gåva i ert fall) samt (3) en överlåtelseförklaring (t.ex. "ger fastighet 11:1 till Therese")Du får jämföra med det gåvobrev du har fått för att se efter om dessa formkrav är uppfyllda.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Skriva över hus på annan

2016-09-17 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej,jag undrar hur lång tid det tar att skriva över ett hus på en person? Det handlar om ett par som har separerat och en av dem ska bo kvar i huset de hade köpt tillsammans. Hur mycket kostar det att få juridisk hjälp för skriva över huset? Ett ungefärligt pris vore toppen.
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det tar inte särskilt långt tid att "skriva över" huset på annan. Det kan göras genom att själv upprätta ett köpekontrakt eller gåvobrev som uppfyller formkraven i 4 kap. 1 § jordabalken (om det är en fastighet). Det finns ingen specifik tidsfrist för en giltig överlåtelse. Den kan ske precis hur snabbt som helst egentligen.Vi har en avtalstjänst här på Lawline som kan hjälpa er med att upprätta ert kontrakt/gåvobrev. Tjänsten hittar ni här om fastighetsköp (995 kr) och här om gåvobrev (995 kr). Med hjälp av vår tjänst kan ni således upprätta giltiga handlingar som är fullgoda för era önskemål.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Ge sin del av huset i gåva till andra maken vid äktenskapsskillnad

2016-09-15 i Fastighet
FRÅGA |Jag är skild sedan juli 2016 och vi har inte gjort någon bodelning ännu men jag vill ge min del av vårt hus som gåva till min fd fru.Hur gör jag detta?Tacksam för svarMed vänlig hälsning Håkan
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att ge bort din del av huset som gåva krävs det att ni upprättar en gåvohandling, enligt 4 kap. 1 § jordabalken (det står "köpehandling" i lagen, men bestämmelsen gäller även vid gåva, se 4 kap. 29 § jordabalken. Av handlingen ska det framgå att det är en gåva och en förklaring från dig att din del av huset överlåts på din fd fru. För att din fru ska få lagfart för huset ska gåvohandlingen bevittnas av två personer.Annat som kan vara bra att tänka på är att det inte ger några skattekonsekvenser för dig att ge din del av fastigheten i gåva (vilket det gjort om du valt att sälja din del för ett belopp över taxeringsvärdet). I stället kommer man i framtiden beräkna skatten vid en eventuell kapitalvinst, om din fd fru säljer huset, genom att använda sig av det anskaffningsvärde som ni köpte huset för. Vill du veta mer om detta finns ett utförligt svar på en annan fråga här på Lawline, se lawline.se/answers/10625Hoppas du känner att detta gett svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Med vänlig hälsning,

Gåva av fastighet

2016-09-14 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Min make vill ge bort halva huset till mig genom "gåva mellan makar".Vi äger idag häften var.Han kommer fortfarande ha kvar sin del av lånen på huset, men hela huset ska ägas av mig.När jag läser på ser detta juridiskt möjligt ut, men vad är viktigt att tänka på?Det är alltså varken bodelning eller köp utan en gåva.Stort tack för er hjälp, hoppas jag förklarat nog i detalj.
Jonas Tärnroth |Hej och tack för din fråga!En sådan transaktion som du beskriver är tämligen oproblematisk. Ni bör upprätta ett gåvobrev. Om det rör sig om en fastighet ska gåvobrevet uppfylla de krav som föreskrivs i 4 kap. 1 § jordabalken. Vidare bör gåvan registreras hos skatteverket. Skatteverket har en utförlig förklaring av hur en transaktion som du beskrivits kan genomföras, se här.Utöver detta är det inte mycket att tänka på. Hade lånen tagits över hade det kunnat aktualisera beskattningsfrågor, men då lånen står kvar på din make uppstår inga sådana. Banken kan möjligen (inte troligt dock) ha invändningar mot en sådan transaktion.Känner ni er osäkra vad angår gåvobrevet, kan vi på Lawline bistå med att upprätta gåvobrev genom vår avtalstjänst, se här.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Lag om uthyrning av egen bostad - uppsägningstid

2016-09-11 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Jag hur ut mitt hus på ett andrahandskontrakt. Om hyresgästen vill flytta är det någon uppsägningstid. ? Det finns inget skrivet om det i hyreskontraktet.
Zinar Budak |Hej, för att besvara din fråga vänder vi oss till lagen om uthyrning av egen bostad, se här.Hyresgästen får säga upp avtalet att upphöra att gälla till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Om hyresvärden (du) vill säga upp avtalet är det månadsskifte som inträffar tidigast efter 3 månader från uppsägning som istället gäller, förutsatt att ni inte har avtalat om längre uppsägningstid. 3 §Rätten att säga upp gäller i alla situationer. Det krävs alltså inga speciella skäl. Sammanfattningsvis har din hyresgäst en uppsägningstid på 1 månad i ditt fall, oberoende av om ni har ett tidsbestämt hyresavtal eller tillsvidareavtal.Om du vill ha mer utförlig hjälp kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet nedan.MVH