Inneboende, andrahandsuthyrning eller överlåtelse av kontrakt

2016-02-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag står på en (hyres-)lägenhet som jag och mina föräldrar bor i, men har nyligen fått jobb på annan ort. Det tar ca 1.5h till jobbet och behöver bo närmare. Jag kan inte säga upp denna lägenhet då det innebär att mina föräldrar inte har någonstans att bo. Min chef känner en privatvärd som har erbjudit mig en lägenhet nära jobbet. Har jag någon skyldighet att meddela min nuvarande värd om den nya lägenheten, eller tvärtom? Kan jag ha båda lägenheterna samtidigt och se lägenheten nära jobbet som en "övernattningslägenhet"? Klassas det som att jag hyr ut lägenheten till mina föräldrar i andrahand eller kan jag möjligen skriva in dem som inneboende?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sammanfattning och rådDina föräldrar är just nu inneboende hos dig. Om du behåller nyckeln till din nuvarande lägenhet och besöker den flera gånger i veckan kan dina föräldrar fortfarande betraktas som inneboende, eftersom de inte utnyttjar lägenheten självständigt. Hyresvärdens tillstånd behövs då inte för att de ska har rätt att bo kvar. Om du inte har möjlighet att utöva den tillsyn av lägenheten som krävs för att dina föräldrar ska betraktas som inneboende, måste du ha hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd för att hyra ut i andra hand.Om du inte får hyresvärdens samtycke till andrahandsuthyrning kan du höra med hyresvärden om du kan överlåta kontraktet till dina föräldrar. Vill hyresvärden inte detta kan du ansöka hos hyresnämnden om att få överlåta lägenheten. Om du har bott och delat hushåll med dina föräldrar i mer än tre år har du nämligen rätt att överlåta hyreskontraktet till dem, om de kan antas ha möjlighet att betala hyran. Blankett för ansökan om överlåtelse samt mer information hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/Overlata-bostadslagenhet/Ansokan/Har du fler frågor rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.UtredningInom hyresrätten görs skillnad på total och partiell sublokation. Total sublokation innebär upplåtelse i andra hand för självständigt nyttjande och är enligt 12:39-40 JB otillåtet utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Att otillåtet hyra ut i andra hand är grund för förverkande av hyreskontraktet, om hyresgästen inte vidtar rättelse efter tillsägelse från hyresvärden, 12 kap. 42 § 3 p. JB. Partiell sublokation innebär upplåtelse i andra hand för osjälvständigt nyttjande; typiskt sätt att inhysa inneboende. Detta är otillåtet endast om det kan medföra men för hyresvärden. Det räcker då inte att slitaget på lägenheten ökar utan måste vara fråga om rumsuthyrning som överstiger normal och förutsebar omfattning. Det finns inget krav på att man ska upplysa hyresvärden att man har inneboende.Det avgörande för bedömningen huruvida andrahandsupplåtelsen är att betrakta som total eller partiell är självständigheten i andrahandshyresgästens nyttjande. Förstahandshyresgästens tillsyn över lägenheten är avgörande. Om förstahandshyresgästen besöker lägenheten flera gånger i veckan för att ex. hämta post är andrahandsgästens nyttjande inte att betrakta som självständig. Om tillsynen inte sker kontinuerligt är det fråga om självständigt nyttjande. Se Högsta domstolens dom NJA 2001 s. 241 I och II. Man har rätt att överlåta lägenheten till närstående som man har bott och delat hushåll med i minst tre år, om den närstående kan antas ha möjlighet att betala hyran, 12 kap. 34 § JB.Mvh

Dolt fel i bostadsrätt

2016-02-25 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej. Jag har köpt min första bostadsrätt (hus från 60-talet), och flyttade in för tre dagar sedan. Jag hittade tre fel som jag behöver juridisk hjälp att reda ut.När jag kom in i badrummet luktade det avlopp. Jag har spolat mängder med vatten, så jag misstänker att det måste vara något fel på vattenlåset till golvbrunnen. Det här felet kunde ej märkas när jag var på visning, och fanns ej heller på besiktningsprotokollet. Jag undrar därför om man kan hävda dolt fel och få prisavdrag enligt 37 § Köplagen. Jag har anmärkt felet till mäklare som ska vidarebefordra till säljare enligt 32 § Köplagen. Det läckte vatten ut på diskbänken genom tappvattenblandaren i köket. Detta stod inte heller i protokollet, så jag misstänker att jag även här kan använda mig av 37 § Köplagen och få det åtgärdat?En termostat till en radiator går inte att justera. Jag undrar om detta vanligtvis ligger på säljarens eller på bostadsrättsföreningens ansvar att åtgärda. Stort tack på förhand!
Hasan Erdogan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köplagen tillämpas på "lös egendom", vilket framgår av köplagen 1 §, och är ett vidare begrepp än "lös öre" och tillämpas negativt för allt som inte är fast egendom. Bostadsrätt är varken lösöre eller fast egendom och klassas därmed som lös egendom. Köplagens felregler kommer alltså att vara tillämpar.När det kommer till bostadens skick bör du hålla koll på köplagen 17 § som anger att "varan", i detta fall bostaden, ska överensstämma med de egenskaper som framgår och följer av det ingångna avtalet. Framgår inget av avtalet ska "varan" ha de egenskaper som kan förväntas av "varan" i jämförelse med liknande "varor" och även vara ägnad för dess ändamål för vilket bostadsrätten är avsedd för. Om det är så att dem fel du har hittat i bostaden uppkommit innan varan har överlämnats dig, dvs. ditt inträde till bostaden, innebär det att säljaren fortfarande står "risken"/ansvaret för felen i bostaden, vilket framgår av köplagen 12 och 13 §§.Du har angett att huset är från 60-talet, jag utgår därmed från att bostadsrätten sålts i "befintligt skick" till dig. Har bostadsrätten sålts i befintligt skick ska du observera köplagen 19 §, som sammantaget anger att, om uppgifter om bostaden avviker från vad säljaren lämnat före köpet, eller underlåtit att lämna sådan viktig uppgift om bostadens skick och/eller användning som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om, och båda dessa skulle ha haft en inverkan på köparen och hans köp, ska bostaden anses vara felaktig. Är bostaden ”i väsentligt sämre skick” än köparen med hänsyn till priset och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta är bostadsrätten felaktig.Beträffande dem fel du har hittat i bostadsrätten finns det en regel om köparens undersökningsplikt i köplagen 20 §. Den anger att du inte får åberopa fel som det kan antas att du känt till vid köpet. Inte heller sådana fel som när köparen undersökt "varan" (bostaden), eller utan godtagbar anledning underlåtit att undersöka efter uppmaning av säljaren, och köparen (du) borde ha märkt vid undersökningen. Detta under förutsättning att säljaren inte handlat i strid mot tro och heder.Avgörande tidpunkt för felet och vem som ska ansvara för det framgår av köplagen 21 § och är när "risken" för varan (ansvaret) går över till köparen. Säljaren står för fel som har funnits vid överlämnandet även om felet visar sig senare. Här blir det en bedömnings/bevisfråga, dvs. den som åberopar ett fel har att bevisa detta.Kan det konstateras att varan/bostaden är felaktig kommer du att kunna åberopa påföljdsreglerna för fel i köplagen 30-41 §§. Som svar på din fråga, om de fel du hittat i bostaden är sådana fel som inte har kunnat hittas vid din utförda undersökning, om bostaden avviker från avtalet eller från det du med fog kunnat förutsätta av bostaden vid köpet, och det kan konstateras att felen uppkommit innan risken på bostaden gått över på dig kommer du att kunna åberopa prisavdrag på köpeskillingen enligt köplagen 37 §. Regeln i 37 § förutsätter dock att säljaren inte kan avhjälpa felet enligt köplagen 34 §. Det är bra att du försökt reklamera felet enligt köplagen 32 §.När det kommer till termostaten i radiatorn är det värt att notera att det är en bostadsrätt du har köpt. Här kan hänvisas till bostadsrättslagen. Enligt 7 kap. 1 § bostadsrättslagen, efter en bostadsrättsupplåtelse, är det föreningen som ska tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukar för sitt ändamål, i den mån annat inte har avtalats. En termostat i en radiator är en sådan typisk sak som föreningen ska stå för. Skulle föreningen inte gå med på att reparera termostaten har du rätt att avhjälpa felet på föreningens bekostnad. Om du inte kan avhjälpa felet och skulle föreningen, efter tillsägelse inte ombesörja felet har du rätt att frånträda bostadsrätten efter uppsägning, enligt 7 kap. 2 § bostadsrättslagen.Hoppas detta har gett svar på din fråga! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig åter!

Överlåta hyresavtal till inneboende vänner

2016-02-22 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Jag ska flytta från min hyreslägenhet och mina kompisar som jag bott tillsammans med i 2,5 år skulle gärna vilja ta över kontraktet (de har varit skrivna på adressen hela tiden om det spelar roll). Jag har hört om folk som har bott hos släktingar för att få rätt att överta kontraktet och har fått för mig att 2 år är någon slags magisk gräns.Vad gäller? Har mina kompisar någon rätt att få bo kvar?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Regler om hyresrätt finns i jordabalken (1979:994) (JB) kap. 12, se här. När det gäller överlåtelse av hyresrätt, anges i 32 § att huvudregeln är att hyresvärden måste ge sitt samtycke till att hyresrätten överlåts till någon annan. Ett antal undantag finns till emellertid till denna regel där hyresnämnden kan ge sitt godkännande till överlåtelse även om hyresvärden sagt nej. I 34 § anges att en hyresgäst, som inte avser att använda sin bostadslägenhet, får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med honom, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Sådant tillstånd ska lämnas, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. Till gruppen av närstående räknas främst barn, föräldrar, andra nära släktingar, annan som hyresgästen bott med under äktenskapsliknande former, men även personer som hyresgästen annars av särskilda omständigheter kan anses ha ett nära samband till. I ditt fall är det i sådana fall personer som du av särskilda omständigheter anses ha ett nära samband till, även om jag tror att det är tveksamt att detta gäller i ert fall för dig och dina vänner. För att kravet på varaktighet i 34 § ska anses uppfyllt krävs att sammanboendet har varat i minst tre år. För att ni vidare ska kunna räknas som sammanboende ska ni ha haft gemensamt hushåll och använt lägenheten tillsammans.Sammanfattningsvis är det alltså en skillnad mellan en situation där en nära släkting tar över ett hyreskontrakt och där det handlar om vänner som i ditt fall. Mitt råd är till att börja med att helt enkelt fråga hyresvärden eftersom det är dennes samtycke till överlåtelsen som är huvudregeln, särskilt då jag är tveksam till att 34 § kan tillämpas i ert fall så att hyresnämnden skulle kunna ge er tillåtelse till detta även om hyresvärden skulle säga nej. Jag kan även nämna att om du flyttar ut och låter dina kompisar bo kvar utan att ha fått ett samtycke från hyresvärden, så kan det vara grund för uppsägning av hyresavtalet enligt 42 § 1 st 3 p. Sammanfattningsvis är det alltså hyresvärden som i ert fall förmodligen bestämmer om du får överlåt hyresavtalet eller inte till dina vänner.Hoppas detta gav svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Deposition förbrukad vid misskötsamhet?

2016-02-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har ett par som hyr min bostadsrätt i andra hand. De har misskött sig genom att störa grannarna, ljugit för mej och hotat mej och en av grannarna, samt upprätt olämpligt.De har nu blivit vräkta, och kräver tillbaka depositionen. Måste jag betala tillbaka depositionen eller är det skäl nog att inte göra det? Tyvärr står det inget i kontraktet att vid misskötsel utgår återbetalning av depositionen.
Martin Persson |Vid depositionsavtal är det lydelsen som avgör sådana frågor. Finns det inget i avtalet som stipulerar att exempelvis misskötsel medför att depositionen anses förbrukad är det mycket svårt att rättfärdiga ett sådant innehållande.Vänligen,

Normalt slitage och skada

2016-02-27 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Jag bor i hyresrätt och undrar över normalt slitage på tapeter och golv. På tapeterna är det små fettfläckar lite varstans och en stor fettfläck vid sängen. Och vid ett ställe vet inte hur jag ska förklarar på bästa sätt, det är ungefär som att tapeten är bort skavt ungefär 30x1 cm lång. Hyresvärden ville måla i det så att det liknar resten av tapeten. Och parkettgolvet är det stora revor som har mörknat antar dom varit där i flera år. Det är ungefär 10 stycken synliga och vissa är som en stor fläck med djupa revor. Det är inga repor utan dom är ganska djupa. Går det som normalt slitage? Jag har föreslagit att jag kan tapetsera själv om dom skaffar tapeter men dom går inte med på det. Det är ett kommunfastighets bolag. Blir det inte billigare för dom om jag gör jobbet år dom?
Melina Memar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Jordabalken (JB) 12:24 har du som hyresgäst en skyldighet att vårda lägenheten väl. Denna plikt innebär att du ska använda lägenheten varsamt, se till att inga skador uppkommer samt att bostadens skick inte försämras. Om skador uppkommer genom hyresgästens vållande eller vårdslöshet, kan hyresgästen bli ersättningsskyldig för reparation (se JB 12:24). Skador som uppkommer i lägenheten genom normal användning hör däremot inte till sådana skador som hyresgästen behöver ersätta. Det innebär att hyresgästen har rätt till att utsätta lägenheten för normalt slitage. Exempel på normalt slitage är hål/märken efter tavlor, hyllor och diverse möbler samt repor i golvet. Vad som utgör normalt slitage bedöms dock i det enskilda fallet men skadorna ska inte ha uppkommit p.g.a. hyresgästens vårdslöshet.Fettfläckar brukar vanligtvis falla under normalt slitage och accepteras mer i kök än t.ex. vardagsrum. De små fettfläckar som finns på dina tapeter, bör därför utgöra normalt slitage. Vad gäller tapetbiten som är bort skavt, kan bedömningen bli lite annorlunda. Det kan röra sig om normal användning från din sida, vilket kan falla under normalt slitage. Skulle det däremot visa sig att biten har försvunnit genom vårdslöshet, kan det finnas risk att det ses som en skada och eventuellt leda till ersättningsskyldighet. Det kan dock tilläggas att det ingår i hyresvärdens underhållsskyldighet att ombesörja omtapetsering av lägenheten var tionde år. Visar det sig att tapetbiten har uppstått p.g.a. vårdslöshet, blir du skyldig att utge ersättning för de år som återstår fram till nästa omtapetsering. Huruvida det blir billigare för hyresvärden om du gör jobbet för dem, kan jag tyvärr inte uttala mig om men förmodligen kan det bli billigare för dem om de får ersättning för skadan.Vad gäller dina parkettgolv, kan bedömningen bli annat. Som nämnt ovan, faller repor på golvyta under normalt slitage. Däremot kan stora och djupa revor som har mörknat, falla utanför normalt slitage. Skulle det visa sig att du har uppträtt vårdslöst för de revor som har uppkommit, kan dessa revor anses som en skada och en risk för ersättningsskyldighet kan därmed uppkomma. Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till!Vänligen

Överlåtelse av hyresavtal

2016-02-25 i Hyresrätt
FRÅGA |Dotterns sambo hade hyreslägenhet som hon flyttade in i för snart ett år sen. Nu har hon träffat en annan och flyttar från stanHar dottern nån rätt att få ta över kontraktet och bo kvar? Sambon har inget emot det men vad kan hyresvärden säga?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hyra behandlas i 12 kapitlet jordabalken (JB), även kallat hyreslagen. Enligt 12 kapitlet 32 § JB har en hyresgäst inte rätt att överlåta sin hyresrätt till någon annan utan hyresvärdens samtycke. Samtycker hyresvärden är det inga problem att överlåta den. Skulle det vara så att hyresvärden inte samtycker kan man med hyresnämndens samtycke enligt 12 kapitlet 34 § JB få överlåta hyresrätten till någon närstående som varaktigt sammanbor med hyresgästen. I begreppet närstående ingår någon som hyresgästen bott med under äktenskapsliknande former, alltså sambor. Kravet på att det ska ha varit varaktigt innebär att sammanboendes ska ha pågår i minst tre år, men kortare tid har godtagits.Alltså, hyresvärden kan säga nej till att dottern ska ta över hyresrätten. Det man i så fall kan göra är att vända sig till hyresnämnden för deras godkännande, dock hade samborna i detta fall bara bott ihop i ett år vilket antagligen kommer att ses som för kort tid för ett godkännande. Säger hyresvärden däremot ja till en överlåtelse av hyresrätten är det inga problem för dottern att bo kvar.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hyra ut en hyresrätt i andra hand

2016-02-21 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Får man som hyresgäst hyra ut i andra hand och ta ut högre hyra än vad man själv betalar till hyresvärden?
Melanie Ascough |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om hyresförhållanden finns i 12 kap. Jordabalken, som du hittar här. För att hyra ut en hyreslägenhet i andra hand krävs tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden (se här).För en hyresrätt gäller vid andrahandsuthyrning att hyran inte får vara högre än den summa förstahandshyresgästen betalar för lägenheten. Den som hyr ut sin lägenhet helt eller delvis möblerad har dock rätt att göra ett påslag på hyran, men det finns ingen uttrycklig lagregel som anger hur mycket man får lägga på. Hyresnämnden har ofta godtagit ett hyrespåslag på cirka 10-15 procent för en fullt möblerad lägenhet, men det är viktigt att komma ihåg att nämnden bedömer detta från fall till fall. Det är alltså fullt möjligt att utfallet blir ett annat i det enskilda ärendet.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, tveka inte att höra av dig till oss igen om du har fler frågor.

Servitut till väg

2016-02-15 i Servitut
FRÅGA |Servitut på "egen" väg till två från vår fastighet avstyckade tomter finns från 1947, både text och karta. Senare har tomt ett byggt uthus o likn som hindrar genomfart till tomt två. Man har då kört över vårt gärde vidare genom vår skog istället för att ta sig fram till tomt två. Vi motsätter oss detta. Det som saknas i servitutet är dock hur vägen skulle nå fram till tomt två. Den slutar i kant med tomt ett. Inga andra avtal finns och vi visste inte detta vid köpet för fem år sedan. Vad gäller?
Terese Vestergård |Hej och tack för din fråga!Det finns två typer av servitut som en fastighet kan ha, ett är avtalsservitut och det andra är officialservitut. Officialservitut finns ifråga om t.ex. vägar. Detta är troligtvis ett officialservitut. Jag förstår att ni motsätter er genomfarten till tomt två, däremot lär tomt två ha rätt till väg. Det finns ingenting ni kan motsätta er här gällande den rätten. Däremot kanske vägfrågan går att lösa på ett annat sätt så att ni slipper ha någon åkandes genom er skog. Nu förutsätter jag att ni redan kontaktat lantmäteriet och att det är dem som har informerat er om vad som finns rent rättsligt, då det är lantmäteriet som borde utreda frågan åt er. Det ni kan göra är att be lantmäteriet föra in i servitutet som belastar era fastigheter hur vägen ska gå i framtiden. Då det saknas beskrivning på detta borde det vara av vikt för lantmäteriet och alla andra inblandade att få till en sådan beskrivning. Ni lär komma överens med resterande fastighetsägare samt med lantmäteriet hur ni vill att vägen ska gå för allas trevnad.Att ni inte blev informerade om servitutet vid köpet för fem år sedan är ett rättsligt fel och ni har rätt till avdrag på köpeskillingen (här). Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att skriva ett brev till säljaren, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger (här)Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med varma hälsningar