Samägd fastighet

2015-02-24 i Fastighet
FRÅGA |Hej!Min fråga. Jag är hälftenägare av en fritidsfastighet.Har tänkt skriva över min del till mina två söner.Måste jag då tillfråga den andra hälftenägaren för att få hans godkännande eller kan jag bara skriva över utan att kontakta honom.Tacksam för svar.Mvh Birgitta.
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Samägande av fastigheter omfattas av samäganderättslagen, så länge inget annat är avtalat. När det gäller samägda fastigheter är det viktigt att skilja mellan förfogandet över själva fastigheten (som helhet) samt delägarnas förfogande över respektive andel i fastigheten. Vid förfogandet över hela fastigheten gäller som huvudregel att samtliga delägare skall samtycka innan diverse åtgärder vidtas. Däremot gäller inte det vid förfogandet över respektive andel. Annan delägare kan inte förhindra att en delägare säljer eller ger bort sin andel, såvida inte annat har avtalats. Överlåtelsen ska ske I skriftlig form och undertecknas av bade gåvogivaren och gåvotagaren, som också måste söka lagfart. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Lån med fastighet som säkerhet: hur fungerar försäljning och testamentering?

2015-02-23 i Fastighetspant
FRÅGA |Hej, Om jag har etc lån i en fastighet, sommarstuga med tillhörande tomt, och banken har fastigheten som säkerhet, vad kan jag då göra med fastigheten? Kan jag T ex sälja den, överlåta den eller testamentera den? Vad händer om jag säljer den? Naturligtvis betalar jag av banklånet så snart försäljningen är genomförd. Vad händer om jag testamenterar den till mina barnbarn? Ärver de skulden? Tacksam för svar
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, och tack för din fråga! Om du testamenterar fastigheten till dina barnbarn så kommer de inte att ärva skulden som huslånet utgör. Dock så kommer långivaren att kunna utmäta fastigheten från de som ärvt, och göra den till sin, om inte lånet betalas av till långivaren enligt de avtalade villkoren. Att ha ett lån med säkerhet i fastigheten är en lite speciell företeelse, eftersom att säkerheten utgörs av fast egendom. Regler om detta hittar man i https://lagen.nu/1970:994#K6. Kort om lån med säkerhet i fastighet:Man kan lite förenklat säga att det som händer är att man registrerar hos "inskrivningsmyndigheten" (en del av lantmäteriet) att man vill ta ut ett lån med sin fastighet som säkerhet till ett visst belopp, https://lagen.nu/1970:994#K6P1S1. Man får som bevis för denna registrering ("inteckning") ett pantbrev. När man "tar lånet i fastigheten" så överlämnar man pantbrevet till långivaren som säkerhet. https://lagen.nu/1970:994#K6P2S1. Dock att detta idag är datoriserat, och att några fysiska brev inte (brukar) överlämnas. Det som nu kan verka lite konstigt är att oavsett vem som själva fastigheten säljs, skänks eller testamenteras till, så kvarstår det registrerade beloppet (inteckningen) i ett centralt register. Trots att fastigheten byter ägare så kan pantbrevet vara kvar i långivarens hand hela tiden. Om låntagaren då inte sköter sina förpliktelser enligt lånet så kan långivaren med hjälp av pantbrevet begära utmätning i fastigheten, med effekten att ett värde motsvarande pantbrevet/inteckningen blir långivarens. Om du säljer fastigheten så kommer pantbrevet alltså att finnas kvar, och om du skulle missköta ditt lån så kommer långivaren kunna utmäta en del av fastigheten från den nye ägaren. Den nye ägaren kommer då förmodligen att kunna kräva dig på de pengar som det handlar om (dock så är detta i praktiken väldigt ovanligt, det här är en av flera saker som mäklare är skyldiga att utreda och klarlägga vid en husförsäljning). Om du testamenterar fastigheten så gäller samma princip. Dock så ärver man aldrig en skuld, utan dessa ska betalas med dödsboets medel, https://lagen.nu/1958:637#K21P1S1. Om dödsboet då inte kan betala av resten av det som är kvar av skulden så kommer långivaren alltså kunna göra en utmätning i fastigheten, vilket skulle vara till nackdel för den som ärvt fastigheten. Det är dock inte omöjligt att långivaren går med på att man byter låntagare, så det kan vara en god idé att höra sig för med banken/långivaren hur denne ställer sig till ett eventuellt testamente. Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret. Om det är något mer du undrar över kan du återkomma i kommentarsfältet nedan.Vänligen,

Arrendeavtal

2015-02-22 i Arrende
FRÅGA |Har arrenderat en tomt i 20 år där jag har uppfört en sommarstuga.För 4 år sedan sade jordägaren upp avtalet skriftligt för att göra avgiftshöjning.Ärendet gick till arrendenämnden som bestämde avgiften och sa att övriga punkter är oförändrade (de tog inte ställning till dem).Jag har sedan dess vid upprepade tillfällen pratat med jordägaren och begärt nytt avtal.Jordägaren och hans advokat hävdar att vi har ett avtal.Hur kan vi ha ett avtal när den är skriftligen uppsagd och jag inte har skrivit på något nytt ?Hälsningar Pentti Bexar
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inledningsvis skall sägas att det finns diverse nyttjanderätter som ej faller in under jordabalkens(JB) regler. Dock gäller i ditt fall att den upplåtelse det är fråga om är att betrakta som en sådan nyttjanderätt som faller in i JB. Jag kommer nedan att redogöra för vad som är stadgat i lag avseende denna typ av nyttjanderätt och avslutningsvis ge dig ett konkret svar på din fråga.Arrendet Du beskriver är ett bostadsarrende enligt 10 kap 1 § JB, se https://lagen.nu/1970:994. Uttrycket bostadshus i detta lagrum, innebär inte att det behöver vara fråga om arrendatorns huvudsakliga bostad eller ett vinterbonat hus. Det får emellertid inte vara fråga om hur enkla hus som helst. En sommarstuga torde dock i regel falla in under 10 kap. 1 § JB! Du, som bostadsarrendator har ett långtgående besittningsskydd, vilket rent konkret innebär att Du i normalfallet har rätt till en förlängning av avtalet även om markägaren säger upp det vid avtalstidens slut. Detta brukar kallas att arrendatorn har ett "direkt besittningsskydd"! Denna kan dock avtalas bort av parterna! Om så har skett i ert fall framgår inte av uppgiften, därför utgår jag ifrån att så inte är fallet!I regel förlängs ett arrendeavtal på fem år, men då även denna bestämmelse är dispositiv, så står det parterna fritt att avtala om annat. Avtalet mellan er skall alltså utgöra kärnan för hur ert förhållande skall se ut, och om något ej finns med i det personliga avtalet, så skall jordabalkens bestämmelser avseende arrende tillämpas. Om ni ej reglerat något gällande en avgift för arrendet, så skall denna avgift i normalfallet bestämmas utifrån avtalets utformning samt objektiva kriterier, såsom bland annat arrendeställets läge. Er tvist avsåg primärt avigiftens storlek, vilket ni sedan fick fastställt av Arrendenämnden. Det råder såldes ej längre någon tvist avseende detta! Min bedömning är, utifrån de uppgifter Du angett, att Arrendenämnden tolkat det som att den uppsägning av avtalet som jordägaren gjorde, ej var korrekt. För att en sådan uppsägning skall kunna accepteras innan ett avtal löpt ut krävs att arrendet förverkas, se 8 kap. 23 § JB https://lagen.nu/1970:994. I detta lagrum uppställs en rad olika förutsättningar som kan göra att det är berättigat med en uppsägning innan avtalstidens slut. Se gärna den uppställning som finns i det ovannämnda lagrummet! Alternativt kan det vara så att Du som arrendator sagt upp ditt besittningsskydd i ert avtal. Då Du inte nämnt något om detta, så utgår jag ifrån att så inte är fallet och att uppsägningen därför inte var "giltig".Med tanke på att Arrendenämnden tog ställning till ett villkor i ert ursprungliga avtal, nämligen den avseende priset, så måste Arrendenämnden ha utgått ifrån att det förelåg ett giltigt avtal mellan er annars är det i praktiken meningslöst att ta ställning till denna typ av avgift. Med det sagt, så gör jag den bedömningen att det fortfarande föreligger ett giltigt avtal mellan er. Om Du inte är nöjd med innehållet i avtalet står det dig fritt att förhandla med din motpart om innehållet. Hoppas Du fått svar på din fråga! Om Du har några frågor i övrigt är Du välkommen att höra av dig till mig. Jag nås bäst via email: Anes.Sabic@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Andrahandsupplåtelses upphörande

2015-02-22 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag har hyrt i andra hand och har två kontrakt. Det ena ett standard med hyresvärden och det andra med föreningen HSB: ansökan om upplåtelse andra hand, och giltigt till och med 150430. Betyder det att jag kan komma ur avtalet det datumet?
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för att Du vänder Dig till LAWLINE med Din fråga,En hyresvärd/bostadsrättsinnehavare måste ha ett särskilt tillstånd av styrelsen i bostadsrättsförening, HSB i Ditt fall, för att kunna andrahandsupplåta en lägenhet. Det särskilt föreskrivna datum som Du anger och som återfinnes i kontraktet med HSB är det datum varmed tillåtelsen att andrahandsupplåta bostaden upphör. Vänligen,

Uppsägning av hyresavtal gällande verksamhetslokal. Även fråga om lokalhyresgästers besittningsskydd.

2015-02-23 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, Jag hyr med förstahandskontrakt en lokal sedan 2012-03-26. Jag har aldrig missat att betala någon hyra. Jag hyr även i andra hand till ett annat företag som jag delar lokalen med. I slutet av augusti den 29:e 2014 skriver jag på en uppsägning från fastighetsägaren. Detta gör jag i en överenskommelse om att fastighetsägaren ska hitta mig en likvärdig lokal. Fastighetsägarens uppsägning är på grund av att han skulle ha lokalen själv. Nu visar det sig att fastighetsägaren ska hyra ut lokal med förstahandskontrakt till min andrahandshyresgäst. Detta har inte sagts från början för då hade jag aldrig skrivit på min uppsägning. I mitt avtal står det att uppsägningen ska göras med 9 månader före den avtalade hyrestiden utgång. Min hyrestid är: 2012-04-01 till och med 2015-03-31. Egentligen är mitt avtal uppsagt försenat med två månader men jag har skrivit på själva uppsägningen. Har jag någon rätt att få behåll kvar lokalen? Har jag besittningsskydd i detta läge? Vad har jag för möjligheter att kunna behålla mitt förstahandskontrakt?Dessutom har fastighetsägaren inte hittat mig en likvärdig lokal.
Filip Redin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna för hyresförhållanden beträffande både bostäder och verksamhetslokaler återfinns i Jordabalkens (JB:s) 12:e kapitel (detta avsnitt i Jordabalken kallas ibland även för "Hyreslagen"). I 12 kap. 4 § 2:a stycket 5:e punkten JB anges den minimitid som en uppsägning måste ske i förväg när det gäller ett tidsbestämt lokalhyresavtal som löpt under minst 9 månader (vilket ju verkar vara fallet med ditt hyresavtal eftersom detta löpt sedan 2012). När din hyresvärd säger upp ett sådant avtal skall detta göras minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. Dessa lagstadgade minimiregler speglar därmed den formulering som framgår av ditt avtal. Den nu nämnda lagstadgade minimiregeln i paragrafen ovan är tvingande till hyresgästens förmån. Detta innebär att alla avvikelser från regelns ordalydelse frånkänns laga verkan om de är till nackdel för hyresgästen. Eftersom din hyresvärd sagt upp dig med kortare framförhållning än vad lagen kräver är uppsägningen därmed inte giltig. Det synes i sammanhanget sakna betydelse att du skrivit under uppsägningen och du torde således kunna hävda att den är ogiltig även i efterhand.Om din hyresvärds uppsägning hade skett i rätt tid så måste dock hyresvärden fortfarande ha s.k. "godtagbara skäl" enligt någon av de punkter som räknas upp i 12 kap. 57 § JB för att vägra en förlängning av ditt avtal. Att hyresvärden ska använda lokalen själv torde visserligen kunna betraktas som ett sådant godtagbart skäl. Att säga upp dig för att istället hyra ut till någon annan är däremot endast godtagbart om värden vill ändra lokalens brukningsändamål. Om den som din värd vill hyra ut till istället för dig bedriver en verksamhet som är av samma slag som din egen föreligger alltså inget "godtagbart skäl" för uppsägning av ditt kontrakt. Slutligen kan även poängteras att du under alla omständigheter inte behöver flytta förrän din hyresvärd enligt er (förhoppningsvis skriftliga) överenskommelse har ordnat en likvärdig lokal till dig. Denna omständighet blir ju dock av sekundär betydelse om du vill driva igenom invändningen om att uppsägningen är ogiltig eftersom den skedde för sent.Din hyresvärd kommer förmodligen protestera mot invändningen om att uppsägningen är ogiltig, bl.a. genom att hävda att du faktiskt "skrev på uppsägningen". Eftersom uppsägningen gjordes för sent så kan du då anföra att lagen i detta avseende är tvingande till hyresgästens förmån och att du har för avsikt att ta ärendet till hyresnämnden för avgörande om hyresvärden fortsätter att driva igenom uppsägningen. Hur du anmäler ett ärende till medling och/eller prövning i hyresnämnden kan du läsa om på deras hemsida, www.hyresnamnden.se.Avslutningsvis tänkte jag beröra din fråga om besittningsskydd för lokalhyresgäster. En lokalhyresgäst har ett s.k. indirekt besittningsskydd, vilket har följande innebörd: När en lokalhyresgäst blir uppsagd av sin hyresvärd på ett formellt korrekt sätt (d.v.s. i rätt tid osv.), måste denne alltid lämna lokalen om inte parterna lyckas komma överens om att förlänga avtalet. En lokalhyresgäst har därmed inte samma starka besittningsskydd som en bostadshyresgäst. Den senare har nämligen i princip alltid rätt att fortsätta bo kvar så länge denne inte missköter sig eller låter bli att betala hyran. Hyresnämnden kan medla mellan hyresvärden och lokalhyresgästen i ett uppsägningsärende, men om parterna inte kommer överens så avskrivs ärendet och lokalhyresgästen måste flytta. Hyresnämnden kan dock på begäran hyresgästen bevilja uppskov med avflyttningen i max två år. I det fall hyresvärdens uppsägning är obefogad (d.v.s "godtagbart skäl" saknas enligt ovan) innebär det indirekta besittningsskyddet att hyresgästen visserligen måste flytta från lokalen men att denne samtidigt har rätt till skadestånd från hyresvärden på ett belopp som motsvarar minst en årshyra ( se 12 kap. 58 b § JB. En lokalhyresgästs indirekta besittningsskydd inträder när hyresförhållandet (den sammanlagda tid hyresgästen suttit i lokalen) varat längre tid än nio månader i följd. Vänligen,

Hyresavtal muntligen

2015-02-22 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag har en kompis som är inneboende hos en kvinna. De har ett muntligt avtal som anger 1 månads uppsägningstid. Nu har min kompis krävt ett skriftligt avtal då han behövde detta för att få bostadsbidrag. Kvinnan vägrade och min kompis undrar om han kan flytta utan att ta hänsyn till den avtalade uppsägningstiden?
Christopher Escalante |Hej!Enligt 12 kap. 2 § jordabalken, ska hyresavtal upprättas skriftligen om någon av parterna begär det. Det framgår att din kompis har begärt att ett skriftligt avtal. Frågan är således vad som inträffar då en part inte utger sådant skriftlig avtal efter begäran. Enligt min mening blir det en fråga om avtalstolkning, vägran att upprätta skriftligt avtal skulle kunna ses som att ena parten inte vill ingå ett hyresavtal. Å andra sidan så får det konkludenta handlandet ges betydelse, i den mån din kompis fortfarande har bott kvar så torde det muntliga avtalet gälla. Det går även att framtvinga ett skriftligt avtal genom stämning eller medling hos hyresnämnden i den mån din kompis vill bo kvar.Angående om din kompis kan flytta utan hänsyn till uppsägningstiden, så anser jag att det muntliga avtalet om en månads uppsägningstid gäller. Han kan således enligt min bedömning inte flytta utan att riskera stämning i tingsrätt. Vänligen,

Uppsägningstid vid lokalhyra

2015-02-22 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej har hyrt garage i 8 månader o blivit uppsagd nu. 1 månad fick jag på mig? Är det inte 3 månader?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Uppsägningstiden vid hyra av lokaler, till exempel garage, regleras i Jordabalkens 12:e kapitel som du hittar https://lagen.nu/1970:994.I JB 12:3 anges att hyresavtal normalt anses ingångna på obestämd tid. Uppsägningstiden är i dessa fall nio månader, JB 12:4. Ett hyresavtal kan dock ingås även på bestämd tid. Ett hyresförhållande på bestämd tid som har varat kortare än nio månader avslutas normalt vid hyrestidens slut, utan föregående uppsägning. Man kan dock avtala om att ett hyresförhållande på bestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägningstiden är i sådana fall tre månader om hyresförhållandet har varat i mellan tre och nio månader, JB 12:4 2 st 4 p. En hyresgäst kan sägas upp i förtid enligt JB 12:42, men då krävs att hyresgästen har gjort sig skyldig till någon from av misskötsel, genom att inte betala hyran till exempel.Om din hyra av garaget var på obestämd tid så ska du alltså ha nio månaders uppsägningstid. Är avtalet på bestämt tid med ska sägas upp för att upphöra, är det tre månader som gäller. En månad är alltså för kort uppsägningstid baserat på de omständigheter du anger. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fast inredning som en byggnad blivit försedd med

2015-02-22 i Fastighet
FRÅGA |Hej. Jag har ett antal lysrörsarmaturer som jag som hyresgäst har anskaffat. De är monterade "pendlat" och är anslutna till det elektriska systemet med stickpropp i vägguttag som är monterade i vägg och/eller tak. Är armaturerna att anse som fast tillbehör?
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för att Du vänder Dig till LAWLINE med Din fråga,Föremål som en byggnad har blivit försedd med och som är ägnat för stadigvarande bruk är att betrakta som fast inredning och hör således till fastigheten enligt 2 kap. 2 § jordabalk (1970:994) (se https://lagen.nu/1970:994#K2P2S1).Normalt sett är lysrörsarmaturer sådan inredning som är ämnande för ett stadigvarande bruk. En tumregel är att föremål som kräver en installation för at fungera betraktas som fast inredning när det installerats.Vänligen,