Får jag ta över hyreskontraktet vid sambons död?

2018-01-14 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo skaffade en hyreslägenhet nu i höst för att bo i gemensamt. Då jag inte kan vara ledig från jobbet så kunde jag inte vara där och skriva på kontraktet så alltså står bara sambon på kontraktet. Han är 33 år äldre än vad jag är så med stor risk dör han innan mig. Har jag rätt att bo kvar i lägenheten som vi flyttat till gemensamt om han avlider innan mig? Kan jag överta kontraktet då?
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bedömningen skiljer sig om man anskaffat lägenheten för att gemensamt bo där eller om man flyttat in i någons lägenhet som denna hyrt sedan lång tid tillbaka. Av din fråga utgår jag ifrån att den var anskaffad för gemensamt bruk och det aktualiserar sambolagen. Samboegendom och dess bodelning I och med att hyresrätten anskaffades som er gemensamma bostad ingår den i begreppet samboegendom.(4 § Sambolagen)Ett vanligt missförstånd är att tro att hyresrätten inte ingår som samboegendom just för att man egentligen inte äger den, men det är fel. Hyresrätter kan också ingå som samboegendom, förutsatt att de är anskaffade för gemensamt bruk.(5 § tredje punkten Sambolagen)När ett samboförhållande upphör genom uppbrott eller dödsfall ska all samboegendom bodelas. I den bodelning kan du som efterlevande sambo överta kontraktet.(8 § Sambolagen)Vad säger hyreslagen?Huvudregeln är att en hyresgäst inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärden samtycke.(12 kap. 31 § Jordabalken)Undantag finner du dock direkt efter huvudregeln, där ett undantag är om sambon övertagit hyresrätten genom bodelning. Skulle hyresvärden i sin tur ändå säga nej när dödsfallet uppkommit kan du alltid vända dig till hyresnämnden och få din sak prövad via dem. Svaret på din fråga blir således; Ja, du har möjlighet att ta över kontraktet. (12 kap. 32 § Jordabalken)Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

vi vill säga upp hyresgäst då vi inte vill hyra ut lägenheten mera. vad gäller?

2018-01-13 i Hyresavtal
FRÅGA |vi vill säga upp hyresgäst då vi inte vill hyra ut lägenheten mera. vad gäller?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om uppsägning av hyresavtal för bostadslägenhet finns i jordabalken (JB) 12 kap. Beroende på om det är ett hyresavtal för obestämd eller bestämd tid gäller olika regler för uppsägning av hyresgästen. Uppsägningen av hyresgästen måste vara skriftlig om denne hyrt lägenheten i mer än tre månader (JB 12 kap. 8 §). Hyresavtal på obestämd tidOm hyresavtalet gäller för obestämd tid, alltså tillsvidare utan slutdatum, gäller enligt lagen en minsta uppsägningstid på tre månader. Hyresavtalet kan alltså sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (JB 12 kap. 4 § första stycket). Säger ni exempelvis upp hyresgästen den 13 januari, så gäller hyresavtalet till och med den sista april.Om ni i hyresavtalet har avtalat om längre uppsägningstid än tre månader gäller däremot denna tid framför lagens regel. Ni har däremot inte rätt till kortare tid, hyresgästen har alltid rätt till minst tre månader.Hyresavtal på bestämd tidOm hyresavtalet gäller för bestämd tid, alltså med ett bestämt slutdatum, är utgångspunkten att hyresavtalet också gäller till och med slutdatumet. Det är endast om ni avtalat om att det ska kunna sägas upp i förtid som detta är möjligt (JB 12 kap. 4 § andra stycket). I så fall gäller också den uppsägningstid som avtalats om. Om ni inte avtalat om att hyresgästen kan sägas upp i förtid bör ni meddela hyresgästen minst tre månader innan slutdatum att ni vill att avtalet ska upphöra då, annars kan hyresgästen ha rätt till förlängning.SammanfattningOm ni inte avtalat om längre gäller en uppsägningstid på tre månader och hyresgästen har alltså rätt att bo kvar under denna tid. Om ni vill att hyresgästen flyttar ut tidigare kan ni alltid prata med hyresgästen och se om det finns någon möjlighet att korta ner tiden. Kanske hittar hyresgästen en ny lägenhet inom uppsägningstiden och behöver inte bo kvar tiden ut. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Har jag rätt att frånträda förhandsavtalet när tillträdet är försenat?

2018-01-12 i Bostadsrätt
FRÅGA |Köpt en nyproduktion och signerat förhandsavtal. beräknad inflyttningsdatum är 1 april.Nu är det försenat och inflyttning kommer att ske från slutet av juni.Enligt bostadsrättslagen och några tidigare frågor hos er bör det alltså gå att dra sig ur affären men när jag försökte skrev mäklaren att föreningens åsikt är att förseningen inte är grund för att avtalet inte längre är gällande.Är jag fel ute eller kan jag gå vidare med detta?Objektet är ju inte till förfogande för mig den 1 April 2018 vilket förhoppningsvis gör att avtalet inte gäller längre.
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Du skriver att du har signerat ett förhandsavtal, vilket är ett skriftligt löfte om att i framtiden underteckna ett upplåtelseavtal för en bostadsrätt. Ett förhandsavtal är ett bindande avtal och om man bryter ett avtal begår man ett så kallat avtalsbrott. Lagen kan dock beskriva olika situationer där man har rätt att frångå ett avtal utan att det utgör avtalsbrott. Precis som du skriver, har förhandstecknaren i vissa fall rätt att frånträda förhandsavtalet enligt bostadsrättslagen. Det kan också framgå i själva förhandsavtalet när parterna får frånträda avtalet. I Bostadsrättslagen 5 kap 8 § står det att förhandstecknaren får frånträda avtalet efter uppsägning vid tre olika situationer: Lägenheten upplåts inte med bostadsrätt senast vid inflyttningen,Upplåtelsen sker inte inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen och det beror på föreningens försummelse, ellerDe avgifter som ska betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än vad som angavs i förhandsavtalet och förhandstecknaren säger därför upp avtalet inom tre månader från den dag han fick kännedom om den högre avgiften.Mot bakgrund av vad du beskriver, så är det punkt 2 som kan bli aktuell. Du skriver dock inte om själva upplåtelsen också är försenad, utan endast att tillträdet är försenat med cirka tre månader. Enligt bostadsrättslagen är det endast om upplåtelsedatumet blir försenat, som man får frånträda avtalet. Ofta blir det både upplåtelsedatumet och tillträdesdatumet som försenas men det behöver inte vara så. I vissa fall blir båda datumen försenade men det är endast tillträdesdatumet som blir väsentligt försenat medan upplåtelsedatumet endast blir framflyttat med några dagar. Eftersom det inte framgår av din fråga vad som gäller för upplåtelsedatumet, delar jag in mitt svar i två delar. Först förklarar jag vad som gäller enligt bostadsrättslagens regler, förutsatt att upplåtelsedatumet också är försenat. Därefter förklarar jag vad som gäller om det endast är tillträdesdatumet som är framflyttat. Avslutningsvis sammanfattar jag mitt svar och ger förslag på hur du kan gå vidare. Frånträda avtalet enligt bostadsrättslagen 5 kap 8 § 2 pDe två frågor som måste utredas för att kunna avgöra om du har rätt att frånträda avtalet enligt lagen, är följande: Beror förseningen på en försummelse av Föreningen och är förseningen "oskäligt lång"? Lagen ställer inte upp någon exakt tidsgräns för vad som är "oskäligt långt". I förarbetena, Prop 1990/91:92 s 187, till lagen kan man läsa följande: "Uttrycket 'skälig tid' är avsett att tolkas tämligen restriktivt, dvs. upplåtelsen bör komma till stånd i nära anslutning till den i avtalet beräknade tidpunkten för tillträdet". Detta kan man tolka som att det borde vara möjligt att frångå avtalet trots relativt kort försening. I förarbetena till lagen står det även att allt som inte är den blivande hyresgästens fel att se som försummelse från bostadsrättsföreningen: "Orsaken till fördröjningen spelar mindre roll, så länge dröjsmålet inte beror på förhandstecknaren själv". Det borde därför inte vara särskilt svårt att argumentera för att förseningen beror på försummelse från bostadsrättsföreningen. En domstol skulle dock kunna anse att det är oskäligt att förhandstecknaren får frånträda avtalet om förseningen beror på något som ligger långt utanför föreningens kontroll. När endast tillträdet är försenatBostadsrättslagen reglerar inte huruvida en förhandstecknare har rätt att frånträda förhandsavtalet om tillträdet blir försenat. Istället får man se till allmänna avtalsrättsliga grundsatser. I Avtalslagen finns det regler om när en rättshandling kan bli ogiltig. Huvudprincipen i avtalslagen är att avtal ska hållas. Om förhandstecknaren frångår avtalet kan det alltså anses utgöra ett avtalsbrott där skadestånd till föreningen kan komma att utgå. Dock kan skadeståndet möjligtvis jämkas med motiveringen att tillträdet är försenat. Om du säger upp förhandsavtalet och blir skadeståndsskyldig, kan alltså allmänna avtalsrättsliga principer möjligtvis tillämpas för att jämka skadeståndet eftersom tillträdet är försenat. Förseningen ger dig dock inte rätt att frånträda förhandsavtalet. I Bostadsrättslagen 7 kap 3 § anges att bostadsrättshavaren har rätt till "skälig nedsättning" av årsavgiften om bostadsrätten inte får tillträdas i rätt tid. Samma paragraf säger även att bostadsrättshavaren kan få rätt till skadestånd om förseningen av tillträdet har orsakats av föreningen. Enligt bostadsrättslagen 7 kap 3 § kan bostadsrättshavaren ha rätt att frånträda bostadsrätten om tillträdet blir försenat och förseningen är av väsentlig betydelse. Detta får han dock inte göra efter tillträdet. Notera att denna regel blir aktuell först när du är bostadsrättshavare; alltså efter det att du har undertecknat upplåtelseavtalet. Det är alltså inte en paragraf som kan ge dig rätt att frånträda förandsavtalet. Alternativa möjligheter och dess eventuella påföljderOm du vill frånträda förhandsavtalet måste du säga upp det. Uppsägningen måste vara skriftlig. En påföljd av att säga upp förhandsavtalet är att du kan bli skadeståndsskyldiga gentemot föreningen om det inte visar sig att du faktiskt hade rätt att säga upp förhandsavtalet enligt bostadsrättslagen eller avtalet i sig. Eftersom det i slutändan är en domstol som måste avgöra om du hade denna rätt eller inte, och eftersom en domstol gör en bedömning i varje enskilt fall, är det omöjligt att förutspå huruvida du har rätt i just den här situationen eller inte. Just eftersom en domstolsprocess är så pass osäker och kan bli så pass dyr, är det ofta bäst att försöka komma överens med motparten (i det här fallet föreningen).Ett alternativ till att säga upp förhandsavtalet är att du står fast vid avtalet men meddelar föreningen att du förbehåller dig rätten att yrka ersättning för den förlust du lider till följd av det försenade tillträdet. Dock är det inte säkert att du i slutändan är berättigad sådan ersättning. Dock är det ändå bra att påtala detta så att föreningen inte sedan påstår att du, exempelvis genom att underteckna upplåtelseavtalet, har "godkänt" förseningen.Om du märker att det blir ytterligare försening med tillträdet efter det att du skrivit under upplåtelseavtalet kan du yrka ersättning enligt Bostadsrättslagen 7 kap 3 §. För att du ska få ersättning utöver årsavgiften krävs dock att Föreningen varit försumlig. Ett annat alternativ är att du säljer bostadsrätten till någon annan så fort du väl har tecknat upplåtelseavtalet, om du inte vill flytta in i den pga förseningen. Från och med att du undertecknat upplåtelseavtalet har du rätt att sälja den vidare men det kan du inte göra i nuläget. Om du vill ha hjälp med att upprätta en uppsägning, ett brev till Föreningen eller något annat så kan du få hjälp av Lawline Juristbyrå. Du har bokat telefonuppföljning till din fråga och jag kommer att ringa dig på måndag den 15e januari klockan 14:30 på det telefonnummer du har angett. Om tiden inte passar, vänligen maila mig på edith.grundin@lawline.seMed vänlig hälsning,

Vi har inget skriftligt avtal, kan hyresvärden kasta ut oss utan anledning?

2018-01-11 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo hyr en lägenhet. Vi har inget skriftligt avtal. Nu är det så att vi håller på att bygga hus, och av oklar anledning så vill hyresvärden kasta ut oss i maj för att göra plats för sin släkting i våran lägenhet. Kan han tvinga oss att flytta utan anledning? Vi har alltid betalat in hyra, dock ett par dagar sent vid ett par tillfällen. Kan det få gå till såhär? Tacksam för svar
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för vad som gäller vid uppsägning av hyresavtal hittar du i 12 kap jordabalken (JB).Ett hyreskontrakt behöver inte vara skriftligt för att gälla. (12 kap 2 § 1 stycket JB) Det räcker alltså att ni har ett muntligt hyresavtal för att det ska gälla. Det är dock ingenting att rekommendera eftersom det vid bevisfrågor bara kan ställas ord mot ord.Hyresvärden får inte kasta ut er utan anledningHyresvärden kan inte säga upp ert hyresavtal utan orsak om ni avtalat med hyresvärden för en obestämd hyrestid. Har ni avtalat om en bestämd hyrestid så upphör hyreskontraktet först när hyrestiden löpt ut. För att hyresvärden ska ha rätt att säga upp avtalet om bostadslägenheten måste det finnas en orsak som innebär att hyresrätten är förverkad. Hyresvärden har ingen juridisk möjlighet att säga upp avtalet utan anledning. För att hyresvärden ska få säga upp avtalet krävs alltså att hyresrätten är förverkad. (12 kap 42 § JB) Vad som ger hyresvärden rätt att kasta ut erHyresrätten är förverkad och hyresvärden har rätt att säga upp avtalet i förtid, 1. om hyresgästen, när det gäller en bostadslägenhet, dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen och annat inte följer av 55 d § femte-sjunde styckena, 2. om hyresgästen, när det gäller en lokal, dröjer med att betala hyran mer än två vardagar efter förfallodagen, 3. om hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåter hyresrätten eller annars sätter någon annan i sitt ställe eller upplåter lägenheten i andra hand och inte efter tillsägelse utan dröjsmål antingen vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd och får ansökan beviljad, 4. om lägenheten används i strid med 23 eller 41 § och hyresgästen inte efter tillsägelse vidtar rättelse utan dröjsmål, 5. om hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i lägenheten eller genom underlåtenhet att underrätta hyresvärden om detta bidrar till att ohyran sprids i fastigheten, 6. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller hyresgästen eller annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter något av vad som skall iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs enligt nämnda paragraf och rättelse inte utan dröjsmål sker efter tillsägelse, 7. om i strid med 26 § tillträde till lägenheten vägras och hyresgästen inte kan visa giltig ursäkt, 8. om hyresgästen åsidosätter avtalsenlig skyldighet, som går utöver hans skyldigheter enligt detta kapitel, och det måste anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgörs, eller 9. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. (12 kap 42 § JB)Hyresvärden får alltså bara säga upp avtalet om ni har agerat enligt någon av punkterna ovanför och därmed förverkat hyresrätten. I din fråga beskriver du att hyresvärden vill kasta ut er för att göra plats åt sin släkting och det utgör alltså inte en grund för att kunna säga upp hyresavtalet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Med Vänliga Hälsningar

Kan hyresvärden ändra i hyreskontraktet att hyran ska betalas i efterskott utan att meddela mig?

2018-01-14 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Fråga angående bostadshyra. I mitt hyreskontrakt står det att hyran skall erläggas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början.Hyresvärden påstår nu att hyran betalas i efterskott. Mitt hyreskontrakt går ut sista december och jag flyttar in i annan bostad 1 januari. Detta innebär enligt nuvarande hyresvärd att jag i december skall betala november månads hyra samt i januari betala december månadshyra, samtidigt som jag alltså betalar hyra för den nya bostaden. Från att ha planerat in flytt samt hyreskostnaden skall jag alltså helt plötsligt betala dubbel hyra i två månader. Kan hyresvärden ändra i hyrekontraktet utan att ha meddelat mig om detta?Tacksam för hjälp.
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det står i hyreskontraktet att hyran ska erläggas i förskott så är det också detta som gäller. Hyresvärden kan inte på egen hand ändra i kontraktet utan att meddela dig. Kontraktet är just en överenskommelse mellan er två och ni har kommit överens om förskottsbetalning. Skulle det vara så att du inte betalt hyra för alla månader, t.ex. att du inte betalade för en månad innan du flyttade in och att du alltså i praktiken har betalt i efterskott är du naturligtvis skyldig att betala en till hyra. Har du däremot under hela perioden betalt hyrorna i förskott och har betalat alla dina hyror kan inte hyresvärden kräva dig på ytterligare en hyra.Förutsatt att du har betalt hyra för alla månader, behöver du alltså inte betala för en månad extra på grund av att hyresvärden säger att hyran nu betalas i efterskott. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Störningar och inneboende i bostadsrätt

2018-01-12 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan bostadrättshavaren ha hur många inneboende som helst i sin lägenhet eller finns det ngn form av antalsbegränsning? Hur kan brf påvisa (vilket underlag som behövs) att de inneboende är störande för omgivningen?
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller för bostadsrätter hittar du i bostadsrättslagen (BrL). En bostadsrättshavare får enligt lag inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för bostadsrättsföreningen eller andra medlemmar i föreningen (7 kap. 8 § BrL). Det innebär inte att bostadsrättshavare inte får ha inneboende, men begränsningen som gäller är att han själv måste ha kontroll över lägenheten, annars anses det som andrahandsuthyrning. Att ha många inneboende kan dock göra att andra medlemmar utsätts för störningar. En annan begränsning är därför att bostadsrättshavare inte får använda lägenheten så att de som bor i omgivningen utsätts för störningar (7 kap. 9 § BrL). Om det sker kan nyttjanderätten förverkas och bostadsrättshavaren sägas upp för avflyttning (7 kap. 18 § BrL). Det vanligaste och kanske enklaste sättet att påvisa störningar är genom de störda grannarna. Går tvisten till rätten kan föreningen hålla vittnesförhör med grannarna. Värt att nämna är att innan nyttjanderätten sägs upp måste föreningen först uppmana bostadsrättshavaren att upphöra med störningarna. Om det inte sker, måste föreningen underrätta socialnämnden i samband med uppsägning. Innan underrättelse gjorts får uppsägning inte ske. Med vänlig hälsning,

Vad är ett dolt fel i en fastighet?

2018-01-12 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om dolt fel vid husköp.Vi har köpt ett hus med taxeringsår 1909. Vid köpet blev vi informerade om att et par klinkers i duschutrymmet var lösa och att fuktspärren troligen behövde åtgärdas. Vi ska laga provisoriskt i väntan på byggare och när vi tar bort de lösa plattorna ser vi att alla plattorna runt avloppet har lossat från golvet. Det syns inte från ytan. Vi tar bort dem och skrapar bort den tidigare fuktspärren och ser då att avloppet är fel installerat. Det är inte fixerat och sitter snett, skruvat direkt i golvspånskivan, som sitter med ca 30 cm tomrum ner till golvbotten. Golvet omkring avloppet är nu bara "kex" och kommer att behöva bytas. Vi ser också att fuktspärren upp i väggen sitter fel.Alltså: Vi visste att klinker och fuktspärr behövde bytas, men nu kommer hela golvet och ev även väggarna att behöva tas bort och göras om pga felaktig installation. Är detta ett dolt fel?Vi har även hittat felaktigt utförda elinstallationer, dragna inne i väggar när vi tagit bort innerväggar. Vi kommer att behöva dra om elen. Samma fråga där - är det ett dolt fel?
Alexia Kavaleff |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller ett fysiskt konstruktionsfel i fastighet och därför kommer Jordabalkens (JB) regler att tillämpas. För att det ska vara ett fel måste följande förutsättningar vara uppfyllda:1. Felet måste ha funnits vid köpet.2. Hade ni som köpare fog att förutsätta att avloppet och elinstallationerna var väl fungerande samt stämmer huset överens med vad som följer av avtalet med er säljare.3. Felet borde vidare inte ha upptäckts vid en undersökning av fastigheten (4 kap. 19 § JB). Jag kommer att dela upp frågan i dels felet i avloppet dels felet med elinstallationen.Bedömningen gällande avloppetFelet i ert fall är att avloppet är fel installerade vilket har lett till skador i golvet, detta fel kan anses ha uppkommit före ni köpte huset. Det fanns alltså redan vid köpet.Eftersom jag inte känner till alla omständigheter i ert fall förklarar jag detta allmänt. Jag tolkar frågan som att huset ni köpt byggdes 1909. När de gäller äldre hus finns det en mer långtgående plikt för er som köpare att undersöka huset. Fel ni borde ha upptäckt, med hänsyn till er undersökningsplikt av en så gammal fastighet, kan inte göras gällande (NJA 1983 s. 865), om det inte är fråga om ett dolt fel. Ni visste ju redan att klinker och fuktspärr måste bytas så frågan blir om ni också borde ha vetat att avloppet var felaktigt.Utan att känna till alla omständigheter kan ni inte anses ha vetat att renoveringen av huset skulle bli så omfattande. Att ni blev informerade om att ett par klinkers och en fuktspärr borde åtgärdas kan antagligen inte anses ge anledning till att göra en ännu mer omfattande undersökning av om hur avloppet är installerat. Hänsyn måste visserligen också tas till vad er säljare uttryckligen sagt gällande duschutrymmet. Har hen gett lugnande besked eller någon garanti om dess skick?Att avloppet är fel installerat kan även eventuellt anses vara en så kallad kärnegenskap, det vill säga en så grundläggande egenskap i ett hus att er säljare får anses försäkra det och svara för det oberoende.Bedömningen gällande elinstallationenDen felaktiga elinstallationen kan anses vara ett dolt fel. Undersökningsplikten jag beskrivit ovan är relativt långtgående men inte så långtgående att väggar behöver rivas för att den ska vara uppfylld.Detta beror också på vad er säljare har utfäst eller garanterat gällande väggarna.SammanfattningSammanfattningsvis kan sägas att det i båda fallen blir det fråga om hur mycket ni som köpare borde ha undersökt huset. Speciellt med hänsyn till husets ålder och vad säljaren har utfäst eller garanterat.Elinstallationen är med stor sannolikhet ett dolt fel som ni kan begära prisavdrag och eventuell ersättning för (4 kap 12 § JB). Avloppet är däremot en mer komplex fråga eftersom säljaren upplyst om att vissa åtgärder måste vidtas i duschutrymmet, borde ni då ha vetat om att avloppet också var fel.Om ni vill ha mer rådgivning kan ni ringa till oss på 08-533 300 04 eller skicka in en expressfråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag ta min tidigare hyresgästs bil i beslag för obetald hyra?

2018-01-11 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag har en hyresgäst som har bott hos mig utan kontrakt. Nu ska han flytta och vi är oense om en okörbar bil som står på gården. Den har 4 bra däck med rätt nya fälgar som jag har tagit i beslag eftersom jag vill att vi ska komma till ett gemensamt avslut. Han har inte betalat hyran på 12 månader ( 4000/mån.) och jag vill att vi gör en avbetalningsplan innan han får däcken. "Då får bilen stå kvar" svarade han och sen har jag inte sett av honom. 1) Kan jag forsla bort bilen själv? 2) Kan jag sälja däcken och dra av dem på skulden?
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! 1. Kan du forsla bort bilen själv?Nej, det kan du inte göra under dessa omständigheter. Nu har du olovligen rubbat hyresgästens besittning av hans fordon som i sin tur troligen vållat olägenhet för honom och du har då troligtvis gjort dig skyldig till egenmäktigt förfarande enligt 8 kapitlet 8 § brottsbalken. Hur ska du bli av med bilen?För att bli av med annans egendom är det klokt att kontakta kronofogdemyndigheten och begära handräckning. Här finner du blanketten du ska fylla i för handräckning. 2. Kan du sälja däcken och dra av dem på skulden?Jag skulle avråda dig ifrån att göra detta med risk för att du troligtvis gjort dig skyldig till egenmäktigt förfarande i enlighet med ovan.Vad tycker jag att du ska göra?Av frågan framgår inte om ni muntligen avtalat om en förfallodag för hyran. Finns det ej en avtalad förfallodag för när hyran ska betalas ska den således betalas senast den sista vardagen före varje kalendermånads början, se 12 kapitlet 20 § jordabalken. Det betyder att hyran är förfallen och därför är det möjligt för dig att driva in skulden med hjälp av kronofogdemyndigheten. Det gör du genom att ansöka om betalningsföreläggande.Om det är nödvändigt kan alltså kronofogdemyndigheten utmäta bilen för att du ska få dina pengar. Om de inte utmäter bilen och du trots allt får dina pengar kan du nu ansöka om handräckning.Du ska dock vara medveten om att om hyresgästen bestrider betalningsföreläggandet eller handräckningen behöver du inom 4 veckor begära att ärendet överlämnas till tingsrätt, 34 § lagen om betalningsföreläggande. Om du inte gör det avskrivs ditt ärende, 37 § samma lag. För det fall att tvisten överlämnas till tingsrätten skulle jag rekommendera dig att anlita ett juridiskt ombud här på Lawline. Jag hoppas att du är nöjd med svaret! Lämna gärna ett omdöme för min fortsatta utveckling.