Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning på bestämd tid

2015-08-25 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Jag har hyrt ut min lägenhet i andra hand under en bestämd tidsperiod. Närmare 7 månader. Har hon rätt att säga upp lägenheten och flytta ut innan avtalet löpit ut? Vi har både muntligt och skriftligt avtal där hon lovat att stanna hela perioden då jag inte har möjlighet att hyra ut lägenheten till någon annan.
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att uppsägningstiden är tre månader, se 12 kap 4 § 2 st Jordabalken (1970:994), JB. Är det ett kontrakt på bestämd tid är uppsägningstiden minst en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor, en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader, tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet. I ditt fall är uppsägningstiden för hyresgästen alltså tre månader. Det går inte att avtala bort denna möjlighet att säga upp ett hyresavtal.Vid speciella omständigheter kan12 kap. 6 § JB ge rätt att säga upp ett hyresavtal med omedelbar verkan. Situationer som faller under bestämmelsen är exempelvis hyresvärds rätt att säga upp hyresavtalet på grund av att ställd säkerhet försämras och hyresgästen ej ställer ny säkerhet med vilken värden kan nöjas, hyresvärdens rätt att säga upp hyresavtalet då hyresgästen försatts i konkurs. Sådant lär inte vara aktuellt i det här fallet.Jag vill sist nämna att en ny lag om uthyrning av bostadsrätter gäller för kontrakt som skrivits efter 1 januari 2013. Lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad gäller upplåtelser i bostadsrätt som sker utanför näringsverksamhet. Hyresgästen får enligt denna lag säga upp hyresavtalet vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen, se 3 §. Om du hyr ut en bostadsrätt utanför näringsverksamhet gäller alltså detta istället för det ovan beskrivna. En överenskommelse om kortare uppsägningstid för hyresgästen än tre månader är inte bindande för hyresgästen.Med vänliga hälsningar

Hyresvärdens rätt att göra efterforskningar i samband med andrahandupplåtelse

2015-08-18 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Jag har ett hyresrättskontrakt, jag och min tjej vill nu "prov bo" tillsammans i hennes bostadsrätt. . Jag har hittat en andrahandshyresgäst och skickat in förfrågan om tillstånd till min värd.Är det rimligt att min värd kräver att få:1. veta vart jag ska flytta?2. vem jag ska prov bo med?3. om jag har någon andel i bostadsrättsföreningen(flickvännens)?4. utan min vetskap/tillåtelse tar kontakt med ovan nämna förening?Jag har förövrigt inget ägande i denna förening så inget problem för min del. Är jag som hyresgäst begränsad i ägande, sparande eller investerande?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!För att en hyresgäst ska få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs att antingen hyresvärden eller en hyresnämnd samtycker till det. Av 12 kap. 40 § jordabalken framgår att hyresnämnden ska sitt samtycke om hyresgästen på grund av bl.a. särskilda familjeförhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke. Det kan t.ex. röra sig om en person som funderar på att bli sambo med en partner, men ännu inte är helt säker. Däremot godtas inte andrahandsupplåtelse när hyresgästen har flyttat in hos en vän.Eftersom en hyresnämnd har rätt att godta en andrahandsupplåtelse som hyresvärden sagt nej till är det en god idé för hyresvärden att fatta beslut utifrån de kriterier som ställs upp i 12 § kap. 40 § jordabalken. Detta är orsaken till att hyresvärden kräver att få viss information.Därmed återstår frågan om de frågor som hyresvärden ställer är befogade. Svaret på denna fråga måste enligt min mening bli jakande. Trots allt krävs att hyresvärden gör vissa efterforskningar för att klargöra om det verkligen är så att du flyttar in hos en partner du överväger att bli permanent samboende med och inte bara så att du flyttar in hos en vän.Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Samtycke från hyresvärd vid andrahandsuthyrning

2015-08-18 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag har en hyresrätt och ska hyra ut i andra hand i tre veckor. Måste min hyresvärd bli inkopplad och godkänna min andrahandsuthyrning.?
Tatjana Johansson |Hej,Tack för din fråga och för att du har valt att vända dig till Lawline.Bestämmelser om hyresförhållanden finns i 12 kap. Jordabalken, som du hittar här. Enligt huvudregeln måste en hyresgäst ha hyresvärdens samtycke för att få hyra ut en lägenhet i andra hand (se https://lagen.nu/1970:994#K12P39S1). Från denna huvudregel finns det dock två undantag. Det ena är om en bostadslägenhet har upplåtits till en kommun och kommunen därefter upplåtit lägenheten i andra hand (https://lagen.nu/1970:994#K12P39S2). Det andra (och kanske lite mer aktuella i din situation) är om hyresgästen har ansökt om tillstånd från hyresnämnden som sedan beviljat ansökan. Hyresnämnden ska bevilja ansökan om hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke (det vill säga om andrahandshyresgästen är en skötsam person) (se https://lagen.nu/1970:994#K12P40S1). Svaret på din fråga blir alltså ja, din hyresvärd måste bli inkopplad och godkänna din andrahandsuthyrning även fast den bara är avsedd att vara i tre veckor om du inte ansökt om, och fått tillstånd hos hyresnämnden. Bra att veta är också att om du upplåter lägenheten i andra hand utan hyresvärdens samtycke och inte heller ansöker om tillstånd och får ansökan beviljad är hyresrätten förverkad och hyresvärden har rätt att säga upp avtalet att upphöra i förtid (se https://lagen.nu/1970:994#K12P42S1). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Är det något mer du undrar eller funderar över är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar

Uppsägning av andrahandskontrakt innan tillträde

2015-08-13 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag har skrivit på ett andrahandskontrakt som börjar gälla den 1 September. Kan min hyresvärd bryta avtalet innan jag flyttat in?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kort svar: Nej, värden kan troligen inte bryta kontraktet innan du flyttat in. Långt svar: Huvudregeln är att uppsägningstiden är tre månader, se 12 kap 4 § 2 st Jordabalken (1970:994), JB. Är det ett kontrakt på bestämd tid är uppsägningstiden minst en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor, en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader, tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet,Vid speciella omständigheter aktualiseras 12 kap. 6 § JB som ger rätt att säga upp ett hyresavtal med omedelbar verkan. Situationer som faller under bestämmelsen är exempelvis hyresvärds rätt att säga upp hyresavtalet på grund av att ställd säkerhet försämras och hyresgästen ej ställer ny säkerhet med vilken värden kan nöjas, hyresvärdens rätt att säga upp hyresavtalet då hyresgästen försatts i konkurs.Med vänliga hälsningar

Flyttstädning - andrahandsuthyrning

2015-08-24 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |hej. vi skall flytta ut från vårt boende men det står ingenting i kontraktet om utflyttningsstädning, måste man städa bostaden då om det ej står i kontraktet? Vi hyr i andrahand.
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I 12 kapitlet JB (Jordabalken) finns regler om hyra av lägenheter och hus. Där finns ingen regel om flyttstädning och huruvida det måste göras eller inte. Vanligtvis brukar det regleras i hyreskontraktet mellan lägenhetsinnehavaren och andrahandshyresgästen. I ditt fall nämns ingenting om flyttstädning i hyreskontraktet vilket kan tolkas som att du inte behöver städa överhuvudtaget. Dock skulle jag vilja påstå att det finns en allmän princip om att flyttstädning ska ske av den avflyttande hyresgästen eftersom personen eller personerna i fråga har bott och smutsat ner och slitit på lägenheten. I vart fall tycker jag att lägenheten ska återlämnas i det skick som den mottogs så därför rekommenderar jag att flyttstädning av lägenheten ska ske. Vänliga Hälsningar,

Andrahandsuthyrning med villkor om köp efter hyresperiodens slut

2015-08-18 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |hur skriver man ett kontrakt på en villa som ska hyras i tre år och sen köpas loss för en bestämd summa?mvh
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag rekommenderar att du använder dig av ett hyresavtal för villa som Lawline kan tillhandahålla kunder för ett fast pris, här. Du får alternativ som du kryssar i och anger alla era villkor. Direkt efter får du avtalet i PDF-format skickat till din mail. Allt går på tio minuter!Om du väljer att använda dig av våra avtal, så kan du i avsnitt 3.4 under "övriga villkor" skriva något i stil med: Hyresvärd och hyresgäst är överens om att hyresgästen efter hyresperiodens slut ska/får/måste (välj ordval) förvärva bostadsfastigheten för (summa) genom betalning till (uppgifter om betalningsmottagare, namn, bankkonto osv.).Jag vill uppmärksamma dig på att avtal om framtida köp av fastighet normalt sett är ogiltigt. Ni kan ha det skrivet i ert avtal, men ha i åtanke att det inte är juridiskt bindande för någon av er.Vänligen

Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning avseende bostadsrätt

2015-08-17 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Vilken uppsägningstid gäller för hyresgäst som hyr en bostadsrätt i andra hand?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Uppsägningstiden är alltså en månad, men den börjar löpa först efter den första dagen vid närmsta månadsskifte. Om du säger upp avtalet den 15 mars så börjar uppsägningstiden att löpa från och med den 1 april och avtalet upphör att gälla den 1 maj. Stöd för detta finner du i 3 § lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad.Vänligen

Krävs samtycke för andrahandsuthyrning av lokal?

2015-08-06 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej har hyrt ut min lokal i andra hand. Hittade ingenting i kontraktet om andrahandsuthyrning när jag gjorde det. Begärde således ej lov av värden. Har dock muntligt löfte att jag kan hyra ut kontorsplatser.Har nu fått mail av värden om att antingen vidta rättelse om det inte fins skäl att hyresvärden skall " tåla detta" eller om vi inte är överens så jag vi gå till hyresnämnden. Hyresvärden är större privat värd i Sth området.Vad är det som gäller vid andrahands uthyrning av lokaler för företag/juridisk person.
Daniel Scharff |Tack för att du vänder dig till Lawline.För andrahandsuthyrning av en lokal gäller i princip samma regler som för andrahandsuthyrning av bostad. Reglerna finns i den s.k. hyreslagen, 12 kap. Jordabalken (1970:994), JB: Bestämmelser angående denna situation finns i 12 kap. 39-40 §§ JB. Hyresvärdens samtycke krävs för att andrahandsuthyrning av hela lokalen ska vara tillåtet. Tillstånd för uthyrning ska lämnas av hyresnämnden om hela lokalen hyrs ut p.g.a. till exempel hyresgästens ålder, sjukdom, utlandsvistelse, studier eller andra särskilda förhållanden. TIllstånd ska även ges om det inte finns befogad anledning att vägra samtycke.Det din hyresvärd skriver verkar vara taget ur 12 kap. 41 § JB. Det som avses är partiell sublokation, när endast en del av lokalen hyrs ut, medan du samtidigt är kvar som hyresgäst. Det är tillåtet att ha någon "inneboende" utan att inhämta tillstånd om det inte medför men för hyresvärden. Om det medför men och du inte vidtar rättelse kan hyresrätten bli förverkad enligt 12 kap. 42 § 1 st. 4 p. JB. Hyresvärden kan också motsätta sig en andrahandsuthyrning om den som ska hyra i andra hand är olämplig att bedriva verksamhet i lokalen. Du kan givetvis hävda att din uthyrning inte medför men för hyresvärden, men det kan mycket riktigt bli en sak för hyresnämnden att avgöra. Normalt sett behöver du i vart fall inte ha tillstånd för en andrahandsuthyrning av en del av lokalen.Med vänliga hälsningar