Gåvobrev för fastighet

2017-09-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Kan man upprätta ett gåvobrev för fastighet medan jag lever, är undertecknade och datum viktigt?
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett gåvobrev måste uppfylla fyra olika krav för att vara giltigt, 4:1 och 4:29 Jordabalk (1970:994) (JB). För det första måste ett gåvobrev vara skriftligt. För det andra måste det framgå att gåvogivaren (den som äger fastigheten) vill ge bort fastigheten till gåvotagaren (den som ska få fastigheten). För det tredje måste det framgå om gåvogivaren vill ge bort hela fastigheten eller endast en del i denna. För det fjärde måste gåvogivaren och gåvotagaren skriva under gåvobrevet. Ett gåvobrev måste inte bevittnas för att det ska vara giltigt. Men, för att gåvotagarens lagfartsansökan ska godkännas måste gåvogivarens namnteckning bevittnats av två personer, 20:7 p. 1 JB och 20:8 JB. Man måste ansöka om lagfart för att kunna registreras som ägare av fastigheten. Det framgår inte i lag att ett datum måste skrivas på gåvobrevet för att det ska vara giltigt. I bevishänseende är det dock alltid att föredra att datum antecknas på handlingen. Man kan då lättare bevisa att personen befann sig på den plats där gåvobrevet upprättades. Sammanfattningsvis kan man säga att det är mycket viktigt att gåvobrevet undertecknas av gåvogivaren och gåvotagaren. Gåvobrevet måste således upprättas när gåvogivaren och gåvotagaren är vid livet. Enligt lag finns det inte ett krav på att det ska finnas ett datum på gåvobrevet - men som sagts ovan är det alltid att föredra. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Går det avtala bort 13 § i lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter?

2017-09-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej kan man på något sätt avtala bort paragraf 13 i lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter?
Hanna Lindsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret är nej eftersom 13 § är tvingande, se 1 § 2 st. i lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter. De bestämmelser som går att avtala bort är 9-11 §§.Med vänlig hälsning

Ersättning för uppseendeväckande granntomt?

2017-09-06 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, bor i en bostadsrätt. Grannen och jag delar uppgång och har varsin gräsmatta ned en liten gång emellan. Nu är det så att min grannes tomt ser ut som en bortglömd byggarbetsplats med gamla stenplattor på hög och gamla möbler mm. Folk som går förbi stirrar och undrar vad som händer, ja eller inte händer. Har försökt prata med grannen och även med föreningen utan någon respons. Vad kan jag vidta för åtgärder, finns det någon instans över bostadsrättsföreningens styrelse?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det finns tyvärr ingen möjlighet för dig att få ersättning enbart för att vad grannen har på sin tomt är fult eller uppseendeväckande, så länge det är på grannens tomt och inte tränger över på din. Det finns i vissa speciella fall möjligheter att få ersättning enligt 32 kap. miljöbalken men det gäller "fastigheter" vilket en bostadsrätt i lagens mening inte är och det ska mycket till för att en domstol ska dra en analogi och tillämpa den på en bostadsrätt.Med andra ord finns det inte mycket du kan göra rent rättsligt.Angående bostadsrättsföreningens styrelse, så är denna tekniskt sätt ingen rättslig instans utan en part som du kan ansöka om att få stämd i domstolen.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen i framtiden!Vänliga hälsningar,

Löv faller in på tomten - rätt att kräva avlägsning av grannes träd?

2017-09-04 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Bredvid vår tomt med fritidshus finns en liten skogsdunge som skapar stora problem för oss på hösten pga tjocka lager med löv faller ned på vår tomt. Varje gång vi kommer till fritidshuset måse jag ägna timmar åt att räfsa löv. Maken är sjuk och jag måste själv lösa detta vilket är väldig tröttsamt. Det är alltså en olägenhet för oss. Vi har därför bett svenska kyrkan som äger marken med skogsdungen om de kan hugga ned de träd som är närmast vår tomtgräns om de kan hugga ned träden. De vägrar men säger att om vibköper tröden får vi hugga ned dem. Nu undrar vi om deras begäran har lagstöd och vi undrar också om vi kan kräva av dem att de hugger ned träden eftersom de skapar så stora problem för oss.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Svenska kyrkan har tyvärr rätt i det de säger, såvitt jag kan bedöma. I vissa fall kan grannar ha rätt att kräva att den andre avlägsnar sitt träd men då ska det röra sig om rot eller gren som tränger sig in på tomten (3 kap. 2 § jordabalk). Löv som faller faller inte inom detta och ni har således ingen rätt att kräva att de åtgärdar det.Ibland räcker lagen inte till och jag hoppas att ni hittar en lösning. Tveka inte att höra av er till oss igen nästa gång ni har en juridisk fråga!Vänliga hälsningar,

Fråga om avstånd mellan altan och tomtgräns

2017-09-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hur nära får grannens altan vara från vår tomtgräns?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan inte ge ett exakt svar på din fråga då det är byggnadsnämnden i varje kommun som bestämmer om det man vill bygga kräver bygglov eller inte. Så det jag skriver nedan är generella regler som "vanligtvis" brukar gälla i kommuner.Ett vanligt trädäck som är byggt på marknivå kräver oftast inte bygglov. Om det inte behövs något bygglov för altanen får den byggas var som helst på tomten och ända fram till tomtgränsen.Anses altanen vara en nybyggnad eller tillbyggnad kan den kräva bygglov. Något som gör att det kan räknas som en nybyggnad/tillbyggnad är om altanen byggs ovanför marknivå, t.ex. i en sluttning som skapar ett utrymme under altanen. Om altanen är att anse som en tillbyggnad men inte kräver bygglov, och byggs närmre än 4,5 meter från tomtgränsen så krävs medgivande från berörda grannar.Som du märker är det många om och men när det kommer till altaner och hur/var de får byggas. Mitt råd är därför att du hör av dig till byggnadsnämnden i din kommun för att få ett exakt svar på din fråga.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Ge bort fastighet till ett barn

2017-09-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Min mamma har skrivit över mark och fastighet till en av mina bröder utan min vetskap. Hur kan det gå igenom utan att alla syskon är informerade?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det är din mammas fastighet så får hon förfoga över den hur hon vill, utan att behöva informera er andra barn om att hon gett bort dem till ett specifikt barn. Det finns inte heller några regler om att hon måste kompensera er. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Hyresgäst tar med sig fastighetstillbehör

2017-09-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi har en industrifastighet. Hyresgästen har sagt upp hyresavtalet för avflyttning.Vi misstänker att hyresgästen innan avflyttning avser att ta med sig utrustning som är fastighetens, dvs är att betrakta som stöld.Har jag rätt att byta lås i fastigheten för att hindra hyresgästen att ta sig in?Kan jag "varna" hyresgästen att om något som inte tillhör honom försvinner, så sägs avtalet upp med omedelbar verkan? Eller kan det ses som att jag hotar, dvs otillbörlig påverkan?Om det sker en faktiskt stöld, kan jag säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan?
Michelle Gaudin González |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Rätt att byta lås?Som hyresvärd har du inte rätt att byta lås under uppsägningstiden. Hyresavtalet går ut på att hyresgästen har tillgång (d.v.s. möjlighet att öppna med nyckel) till lokalen mot hyresersättning och uppsägningstiden ingår i den tiden där man ska ha denna tillgång eftersom hyresvärden får ersättning för den tiden. Är varning om förverkande ett hot?En varning eller hot om en rättslig åtgärd, såsom förverkande av hyresrätten, är inte olagligt. Ni kan varna honom om detta. Förverkande av hyresrättenUnder vissa omständigheter kan man dock avsluta avtalet med omedelbar verkan, vilket kallas för förverkande av hyresrätten. Vad som kan leda till förverkande anges i 12:42 JB. I det här fallet bör den sjätte punkten passa mest in på situationen, d.v.s. att förverkande kan ske om "lägenheten på annat sätt vanvårdas" och "rättelse inte utan dröjsmål sker efter tillsägelse." Att utrustning tas från fastigheten borde anses vara vanvård. Detta innebär att om hyresgästen tar utrustning från fastigheten som han inte får ta och inte sätter tillbaka den efter att ni har varnat honom om att utrustningen inte får tas bort, bör ni ha rätt att avsluta hyresrätten med omedelbar verkan (12:42 st 1 p 6 JB), såvida han inte lämnar tillbaka utrustningen innan ni säger upp hyresrätten med omedelbar verkan (12:43 JB). Jag kan dock inte med säkerhet säga att hyresrätten är förverkad genom att han tar utrustning tillhörande fastigheten, eftersom jag inte hittar något rättsfall där en liknande situation har skett och det inte står uttryckligen vad som menas med vanvård. Detta är något som dessvärre bedöms från fall till.I vilket fall som helst, rekommenderar jag att ni polisanmäler honom om han tar med sig utrustningen tillhörande fastigheten.Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa fler frågor om du har några!Med vänliga hälsningar

Har ägare av lagfart rätt till halva värdet av fastigheten?

2017-08-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Ett par flyttade isär efter samboförhållande för 13 år sedan. Ingen bodelning gjodes då hon som flyttade inte brydde sig om det. Hon står fortfarande som ägare på halva lagfarten och hennes ex är orolig för att hon kan komma med anspråk på huset, dvs få hälften av marknadsvärdet. Till saken hör att hon 2004 lämnade sina tonårsbarn samt katter hos exet vilka han försörjde helt själv i 10 år. Han har även renoverat hennes stuga, lagt ner massor med tid och pengar på detta innan separationen, utan att ha fått någon som helst ersättning.Vad har hon, eller har hon någon laglig rätt till deras gamla gemensamma hus nu när det gått tretton år sedan samborelationen tog slut?Vad ska eventuell ny sambo tänka på vad gäller lagfart med mera. Kan den nya sambon få lagfart per automatik om hon köper halva huset eller måste exet ge sitt samtycke till detta?Tacksam för svar!
Jenny Ångström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som är registrerad på halva lagfarten har även rätt till halva värdet av bostaden vid t.ex. en försäljning oavsett om ägarna har en relation eller inte. Eftersom det verkar finnas en vilja hos den som är bosatt i huset att vara ensam ägare är det en god idé att ta kontakt med den andre ägaren för att reda ut saken. Det du skriver om tonårsbarn, katter och en stuga är beundransvärt men inget som påverkar ägar- eller skuldförhållanden mellan parterna.En ny sambo får inte per automatik lagfart om hon köper halva huset. Lagfart ska, enligt 1 och 2 §§ 20 kap. Jordabalk (1970:994), sökas inom tre månader efter förvärvet. Det krävs däremot inget samtycke från övriga ägare för att lagfart ska beviljas. Tänk på att sambon och ex-sambon äger halva huset var och kan alltså bara sälja sin del av huset. Hoppas att du fått svar på dina frågor!