Får man äga flera bostadsrätter hos olika bostadsföreningar ?

2017-11-18 i Bostadsrätt
FRÅGA |HejFår man äga flera bostadsrätter hos olika bostadsföreningar ?
Simon Rydberg |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,Det finns inte någon lag som reglerar hur många bostadsrätter som en person får äga. Däremot finns det regleringar kring vem som kan bli medlem i en bostadsrättsförening och därmed äga en bostadsrätt. För att få äga en bostadsrätt måste föreningen godta dig som medlem, 2 kap 1 § Bostadsrättslagen. Avgörande för om du kan bli medlem och bostadsrättsinnehavare hos föreningen blir om du uppfyller de medlemsvillkor som uppställs i föreningens stadgar och att du i övrig kan anses vara en godtagbar medlem, 2 kap 1 och 3 §§ Bostadsrättslagen. Det kan exempelvis ställas ett krav på att du ska vara folkbokförd på den adress där du vill köpa bostadsrätten vilket skulle kunna hindra dig från att äga bostadsrätter hos olika föreningar. Slutsatsen blir att det inte finns några lagregler som rent objektivt hindrar dig att äga bostadsrätter hos olika föreningar, men bostadsrättsföreningarna där du vill köpa bostadsrätter kan ställa upp medlemsvillkor som kan hindra dig från att äga bostadsrätt hos dem. Därför rekommenderar jag dig att ta kontakt med de föreningar där du vill köpa bostadsrätter och be att få se deras stadgar för att ta reda på om de har några medlemsvillkor som kan hindra dig från att äga en bostadsrätt hos dem. Vänligen,

Har jag rätt att frånträda ett förhandsavtal när bostadsrätten blivit kraftigt försenad?

2017-11-15 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Mars 2016 tecknade jag förhandsavtal för en nyproducerad lägenhet som nu kommer bli kraftigt försenad enligt föreningen. I samband med tecknandet av förhandsavtalet betalade jag in ett förskott, resterande 10% betalas i samband med upplåtelseavtalet.I förhandsavtalet står följande om tillträdet: Beräknad tillträdesdag är oktober 2017-december 2017. Oktober 2016 skickas mail från föreningen om att tillträdet kommer bli försenat till augusti 2018. Alltså mellan 8 och 10 månader senare än avtalat.Föreningen skriver: Som du säkert läst och hört går de som ger tillstånd för byggnation i Stockholm på knäna. Det gör att många byggprojekt har fått vänta mycket längre än vanligt på olika besked och beslut. Äntligen fick vi vårt startbesked för The Village Sthlm under september och har nu kunnat finjustera vår tidsplanering. Under vår väntan på startbesked har vi gjort allt i vår makt för att förbereda och förbeställa material så att vår tidplan skulle hålla trots sent besked från Stadsbyggnadskontoret. När vi nu kommit i skarp läge visar det sig att det vi trots all vår ansträngning inte kommer att kunna hålla de inflyttningstiderna vi angav i december förra året. Jag skickade brev om att förseningen blir problematisk och att jag vill frånträda förhandsavtalet och ha tillbaka det förskott jag betalat, föreningen svarade att det inte är möjligt.Hur gör jag för att för att frånträda förhandsavtalet och få tillbaka det förskott jag erlagt?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska komplettera eller förtydliga någonting i svaret är du välkommen att publicera en kommentar nedan, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.Möjligheten att ingå ett s.k. "förhandsavtal" regleras i 5 kap. bostadsrättslagen (i det följande refererar jag till det kapitlet).Enligt 8 § kan förhandsavtalet sägas upp bl.a. om "upplåtelse genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknande tidpunkten för upplåtelsen". För att en rätt till uppsägning ska föreligga måste alltså bostadsrättsföreningen dels ha agerat försumligt, dels inte tillhandahållit upplåtelseavtalet "inom skälig tid" från vad som anges i förhandsavtalet.Mot den bakgrunden måste det redas ut om föreningen i ditt fall varit försumlig och om fördröjningen är oskälig.Med tillgång till så pass lite bakgrundsinformation har jag svårt att uttala mig om försumligheten men om föreningen och byggherren utgörs av samma personer, vilket är det vanliga vid nyproduktion, borde föreningen kunna klandras för förseningen. Gällande frågan om oskälighet är det svårt att sätta fingret på en exakt tidsgräns men min uppfattning är att en åtta månader lång försening av upplåtelseavtalet (notera att lagen talar om just "upplåtelseavtal" och inte "tillträde") är oskälig.Därmed bedömer jag att du har rätt att säga upp förhandsavtalet och få tillbaka förskottet (vilket framgår av 9 §).Eftersom föreningen motsatt sig att häva avtalet är dock ditt enda alternativ att väcka talan om återgång vid tingsrätten. I en fråga av det här slaget är en sådan process förhållandevis komplicerad och dyr. Jag rekommenderar därför starkt att du, om du bestämmer dig för att driva saken rättsligt, anlitar ett professionellt ombud. Helst en person med särskilda sakkunskaper inom bostadsrättsfrågor. Vill du fortsätta föra en dialog med Lawline kan du kontakta mina duktiga och färdigutbildade kollegor här.Med vänlig hälsning,

Hävning av upplåtelseavtal

2017-11-14 i Bostadsrätt
FRÅGA |Min dotter och hennes pojkvän har i februari i år bokat sig på en nyproducerad JM lägenhet. I det läget hade min dotter endast en vikariatanställning och vid lånelöfte räknades därför hennes lön endast som a-kasse nivå. Därför var jag tvungen att skriva in mig också på kontraktet och låneansökan. Vi skrev 50% på pojkvännen och 26% på min dotter och 24% på mig. Nu har vi även tecknat upplåteleseavtal, men kort efter det så har min dotter fått fast tillsvidare anställning. Hon och pojkvännen har fått ett lånelöfte på att de ensamma nu klarar av att köpa lägenheten (tillträde 27/11-2017). Därför har jag kontaktat försäljningsansvarig och bett om att skriva om upplåtelseavtalet på dotter och pojkvän, 50% var. Men det går försäljningsansvarig inte med på. De säger att jag ska skriva ett gåvobrev.Jag tycker då att det blir för mycket rättsliga konsekvenser som stämpelskatt, reavinst, uppskovsbelopp från tidigare försäljningar mm.Vi har ju ännu inte lyft en krona i lån, än så länge har dotter och måg betalat kontantinsats. Så i praktiken äger vi/de inte ens lägenheten ännu. Kan man inte i det här skedet, innan tillträde och slutbetalning (via lån) se till att affären endast sker i deras namn? De klarar ju projektet själva enligt bankens bedömning.Tacksam för all hjälp vi kan få! Tyvärr börjar det bli bråttom.
David Muera |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Som jag har förstått din fråga så har du, tillsammans med din dotter och hennes pojkvän, tecknat ett upplåtelseavtal med en bostadsrättsförening, dvs. ett avtal där föreningen upplåter en lägenhet med bostadsrätt till er. Det som är aktuellt nu är att se efter om det finns möjlighet att teckna ett nytt upplåtelseavtal alternativt att upprätta ett överlåtelseavtal där din del i bostadsrätten överlåts vidare till din dotter och hennes pojkvän. Vad beträffar upplåtelseavtal regleras detta i 4 kap. 5 § bostadsrättslagen. När en lägenhet upplåts med bostadsrätt för första gången görs detta genom ett upplåtelseavtal. När bostadsrätten därefter överlåts sker det genom ett överlåtelseavtal, 6 kap. 4 § bostadsrättslagen. Ändra eller häva det befintliga upplåtelseavtalet Jag har förståelse för att bostadsrättsföreningen inte vill riva upp det gällande avtalet mellan er, då det b.la kan resultera en rad administrativa göromål. Alltifrån att de ska avsätta tid för ett nytt avtalstecknande till att händelsen måste bokföras om i räkenskapshandlingarna. Vidare antar jag att ni i samband med att ni tecknade avtalet, eller i vart fall vid tecknandet av förhandavtalet, fick inge ett lånelöfte som visade på era möjligheter att i framtiden förvärva bostadsrättslägenheten. Jag vet i vart fall att det är vanligt förekommande att bostadsrättsföreningen tidigt vill ha in en kopia på lånelöftet, för att säkerhetsställa att man inte säljer lägenheter till personer som inte har möjlighet att få lån. Risken finns ju att bostadsrättsföreningen i slutändan står med en tom nybyggd fastighet. Då de tecknat avtalet med er tre som köpare, och att ni troligtvis lämnat in ett lånelöfte, samt de besvär som kan tillkomma med en hävning av ett ingånget avtal har jag som sagt en viss förståelse för deras agerande. Jag har ingen erfarenhet av att bostadsrättsföreningen river gamla avtal eller gör ändringar i dem om inte upplåtelseavtalet innehåller större felaktigheter, exempelvis då fel köpare eller fel objekt är angivet i avtalet. Teckna ett överlåtelseavtal Du har möjlighet att överlåta bostadsrättslägenheten vidare till din dotter och hennes pojkvän enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen. Om du säljer din andel i bostadsrättslägenheten för det pris som du fick köpa den för, eller det priset som finns antecknat upplåtelseavtal, har jag svårt att se hur du skulle beskattas för den vinsten. Skatt löper ju på den vinst du gör vid en eventuell försäljning, och gör du ingen vinst blir det inte heller någon skatt att betala. Vidare kan du som bostadsrättsföreningen ge bort din andel som gåva, vilket även stadgas i 6 kap. 4 § bostadsrättslagen. Det finns ingen stämpelskatt vid köp och försäljning av bostadsrättslägenheter. Då jag inte har någon insikt i hur dina tidigare uppskov ser ut har jag svårt att uttala mig huruvida uppskovet kommer att påverkas. Om det är så att jag missuppfattat något så kan du använda kommentarsfunktionen nedan eller ställa en ny fråga, så gör jag en ny bedömning av vad som skulle kunna vara den bästa lösningen för er. Om du skulle behöva hjälp med att upprätta ett överlåtelseavtal mellan dig och din dotter samt hennes pojkvän rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Med vänlig hälsning,

Har säljare rätt att själva avhjälpa fel i bostadsrätt?

2017-11-12 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vi har sålt vår bostadsrätt och köparen klagar på att golvvärmen inte fungerar. Är något år sedan vi använde den men då fungerade den. Vi har erbjudit oss att titta på det och vid behov ta dit en elektriker men hon säger nej och vill själv ta dit en som vi ska betala. Har hon rätt till det?
Annie Häggblom |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Vid fel i bostadsrätt blir köplagen (KöpL) tillämplig och alla paragrafer som hänvisas till nedan går att finna under den nu infogade länken.Köparen ska meddela säljaren om feletTill att börja med kan sägas att köparen inte får kräva avhjälpande av felet om inte denne lämnar säljaren meddelade om felet och reklamationen inom skälig tid. Men det förutsätter jag att köparen i ert fall har gjort och kommer därför att gå in på er rätt att avhjälpa felet. Detta följer av 35 § KöpL.Köparens rätt att få felet avhjälptAv 34 § följer att köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för dem. De som köpte er bostadsrätt har alltså rätt att få felet avhjälpt utan att de kostar dem något. Först om ni som säljare inte ser till att felet blir åtgärdat har era köpare rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa felet. Detta innebär att de har rätt till vad det "normalt" kostar att åtgärda felet, se paragrafens tredje stycke.Säljarens rätt att själv avhjälpa feletDet här tolkar jag som det mest relevanta för er att få svar på. Vid fel i bostadsrätt har ni som säljare rätt att själv avhjälpa felet, under den förutsättning att det kan ske "utan väsentlig olägenhet för köparen". Undantag från detta är till exempel i mer akuta situationer då det inte kan krävas att köparen ska avvakta med avhjälpande för att säljaren ska få möjlighet att åtgärda felet. Vad som här framgått följer av 36 § KöpL. Ni har alltså som säljare rätt att avhjälpa felet, först om ni inte gör detta har köparna rätt att kräva en ersättning för att själva avhjälpa felet.Jag hoppas detta ger svar på er fråga!

Formkrav för köp av bostadsrätt

2017-11-17 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vad är kravet när man skall köpa bostadsrätt, vad gäller övre åldersgräns.Aktuellt är att det börjar bli för många äldre människor i vår förening redan när man efterfrågar om att hyra. många förfrågningar har vi från allt från +90 åringar
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett köp av en bostadsrätt ska vara giltigt ska det upprättas skriftligt och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgifter om vilken lägenhet som köpet avser samt lägenhetens pris (6 kap. 4 § bostadsrättslagen (BRL)).En bostadsrätt får även endast upplåtas till en köpare som är medlem i bostadsrättsföreningen (1 kap. 3 § BRL). Om köparen vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen anses köpet ogiltigt (6 kap. 5 § BRL). Fråga om att anta en medlem i bostadsrättsförening ska avgöras av föreningens styrelse med hänsyn till bland annat de villkor för medlemskap som anges i föreningens stadgar (2 kap. 1 § BRL). Den som har köpt en bostadsrätt får dock inte vägras inträde i bostadsrättsföreningen om de villkor för medlemskap som anges i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta köparen som bostadsrättshavare (2 kap. 3 § BRL)Som svar på din fråga anges det inte i lagen någon övre åldersgräns för att köpa en bostadsrätt. Att en köpare är runt 90 år borde inte heller ses som ett godtagbart skäl till att neka medlemskap i en bostadsrättsförening.Med vänliga hälsningar

Kan en bostadsrättsförening neka ett barnbarn att ta över sin mormors lägenhet och bli medlem i föreningen?

2017-11-14 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Jag får först berätta att jag inte är medlem i någon bostadsrättsförening, men ställer denna fråga till er för en väns räkning.Det är så att hans mormor har en bostadsrättslägenhet som hon har tänkt att hennes barnbarn skulle få ta över mot att han tar över hennes lån på bostadsrätten. Men nu så vägrar föreningens styrelse med ordförande att låta min bekant få ta över lägenheten efter sin mormor. Detta på grund av att de påstår att han vid ett tillfälle skall ha haft en fest i lägenheten och då varit för "högljudd". Samtidigt så säger ordföranden som vägrar min bekant att ta över bostadsrätten att hon har en kille som hon vet som gärna skulle vilja ta över den. I mina öron så låter det onekligen som att hon i styrelsen vill åt min bekants mormors lägenhet till en egen bekant. Är detta etiskt och moraliskt rätt?Kan man på grund av en fest som i så fall skulle ha varit för många år sedan kunna stoppa mormodern att överlämna sin bostadsrätt till sin dotterson. Dottersonen har nu ett stadigt och fast arbete med fast inkomst, har inga anmärkningar (finansiellt), har ett lån på en bil som han snart har betalt till fullo och är i övrigt skötsam på alla sätt och vis.Vore tacksam ifall Ni kunde ge mig ett svar på detta.
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ur något avseende ska vidareutveckla svaret är du välkommen att publicera en kommentar nedan, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.Jag kan inledningsvis konstatera det närmast självklara i att ordföranden inte har någonting att göra med vem din bekants mormor väljer att göra en bostadsrättsaffär med. Det är helt upp till henne att välja köpare, oavsett vilken form av betalning det är fråga om. Av 2 kap. 2 § bostadsrättslagen framgår även att en bostadsrättsförenings stadgar inte får frånta medlemmarna rätten att själva välja köpare när de avser att sälja sina lägenheter. Spontant låter det riktigt oseriöst, eller omoraliskt om man så vill, att föra den typen av resonemang som du påstår att ordföranden gjort i detta fall.Angående frågan om medlemskap anges i 2 kap. 3 § bostadsrättslagen att en köpare inte får nekas medlemskap i föreningen om villkoren i stadgarna är uppfyllda och föreningen "skäligen bör godta" köparen som bostadsrättshavare. Vad menas då med denna formulering?Det mest grundläggande kravet föreningen kan ställa på sina medlemmar är att dessa betalar sina månadsavgifter och i övrigt inte bryter mot bostadsrättslagens bestämmelser (t.ex. "vårdplikten" i 7 kap. 9 §). Under förutsättning att styrelsen inte med fog kan befara att köparen kommer att göra sig skyldig till några sådana förseelser ska medlemskapet i princip godtas. Det är naturligtvis inte acceptabelt att neka en köpare medlemskap på basis av mer eller mindre godtyckliga uppfattningar inom styrelsen.Att din bekant på ett högljutt vis festat i lägenheten kan visserligen ses som störande för övriga boende i huset. Dock är jag i det närmaste säker på att en sådan enstaka incident, som dessutom ligger långt tillbaka i tiden, inte utgör ett tillräckligt tungt skäl för att neka honom medlemskap i föreningen. Jag tycker därför att du ska uppmana honom att ta tvisten till hyresnämnden, som får avgöra frågan med stöd av 2 kap. 10 § bostadsrättslagen. Givet att den bild du förmedlat inte kan motbevisas av föreningen bör han ha mycket goda odds att vinna.Med vänlig hälsning,

Uppsägning av förhandsavtal

2017-11-13 i Bostadsrätt
FRÅGA |Förhandsavtal. Hej, har tecknat ett förhandsavtal i december 2015 på en nyproduktion i förorten till Stockholm. I detta står det"Upplåtare:", "Förhandstecknare:", "Lägenhet:" Dessa är uppfattade. Sedan kommer "Beräknad tid för upplåtelse:"Menas det då att den nyproducerade lägenheten ska upplåtas till mig som köpare den tidpunkten? Kvartal 4 2017.Eller menas det att upplåtelseavgiften ska erläggas då? (Sedan fortsätter kontraktet med styckena med "Beräknade avgifter:", "Förskott:", "Övrigt:" vilka jag också förstår) I förhandsavtalet står inte exakt orden inflyttning eller liknande någonstans! Utan det enda är just det stycket om BERÄKNAD TID FÖR UPPLÅTELSE. Vad jag minns så skulle inflytt ske nu till årsskiftet, men jag har ingen annan dokumentation än förhandsavtalet. Deras digitala formulär visar ju förstås det nuvarande inflyttningsdatumet. Och det är så länge sedan (december 2015) som jag talade med både mäklare och byggherre. Numer säger byggherren inflyttning Q3-4 2018, vilket verkar vara en försening med nästan ett år. Jag önskar därför frånträda förhandsavtalet. Kan ni ge råd eller visa ett skrivet yrkande (mall) så jag får ett hum om hur jag ska sammanställa detta? Såg i en annan tråd ni hänvisar till Bostadsrättlagen 7:3 medan Konsumentrådgivare sa kap 5 (borde bli 5:8). Vad ska jag hänvisa till? Hjälp!Tack på förhand.
David Muera |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. I mitt svar kommer jag att utgå från att du tecknat ett förhandsavtal med en bostadsrättsförening. Avtalet som du tecknat innebär att bostadsrättsföreningen i framtiden kommer att upplåta en lägenhet med bostadsrätt till dig. Om det är så att jag missuppfattat något så kan du använda kommentarsfunktionen nedan eller ställa en ny fråga, så gör jag en ny bedömning av vad som skulle kunna vara den bästa lösningen för dig. Jag kommer att dela upp svaret i två delar där jag inledningsvis redogör för bakgrunden till mitt ställningstagande för att därefter ge dig en rekommendation utifrån de förutsättningar du angett i din fråga. Min inrådan är att du läser svaret i sin helhet och inte enbart min rekommendation. Vid köp och försäljning av en bostadsrätt Vad beträffar köp och försäljning av en bostadsrätt så regleras detta i bostadsrättslagen. Bestämmelserna ser olika ut beroende på vilket typ av avtal det rör sig om. Man skiljer i huvudsak på tre typer av avtal: förhandsavtal, upplåtelseavtal och överlåtelseavtal. Förhandsavtal Såvitt gäller förhandsavtal regleras detta i huvudsak i 5 kap. bostadsrättslagen. Ett förhandsavtal undertecknas innan bostadsrätten är färdigbyggd. Förhandsavtalet måste vara skriftligt och tecknas med föreningen även om det är byggföretaget som tillhandahåller avtalet. Avtalet är bindande och kan vara förenade med vissa skyldigheter. Vid avtalsbrott kan du komma att krävas på skadestånd, exempelvis för kostnader som bostadsrättsföreningen haft för annonsering och visning samt den mellanskillnad som uppstår mellan vad föreningen kan få av en ny innehavare i jämförelse med vad den skulle ha fått av dig. Observera att din ersättningsskyldighet inte är begränsad till det förskott som du betalt i samband med att du skrev förhandsavtalet. Med ett förhandsavtal följer dock inte enbart skyldigheter, utan även vissa rättigheter b.la. om att en bostadsrätt ska upplåtas inom den avtalade tiden. Bestämmelser beträffande uppsägning som grundar sig i en försenad upplåtelse regleras i 5 kap. 8 § bostadsrättslagen. Vidare finns bestämmelser om rätt till ersättning i 5 kap. 9 § bostadsrättslagen. Vad som dock är en känd problematik i sammanhanget är dels att förhandavtalet inte anger en skarp tidpunkt om när ett tillträde ska ske, samt att bestämmelsen i 5 kap. 8 § bostadsrättslagen stadgar att en exempelvis försening ska bero på en försummelse från föreningen och att dröjsmålet ska vara oskäligt. Detta innebär att anledningen till förseningen ska ligga under föreningens ansvar (försummelse) och att förseningen ska vara oskälig (i bestämmelsen 5 kap. 8 § bostadsrättslagen anges detta med orden "inte sker inom en skälig tid efter den beräknade tidpunkten för överlåtelsen"). I propositionen till bostadsrättslagen uttalas att upplåtelsen bör komma till stånd i nära anslutning till den i avtalet angivna tidpunkten (se prop. 1990/91:92 s. 187). Orsaken till fördröjningen spelar mindre roll, så länge dröjsmålet inte beror på förhandstecknaren själv. Uttrycket "skälig tid" ska enligt samma proposition tolkas tämligen restriktivt, dvs. upplåtelsen bör komma till stånd i nära anslutning till den i avtalet beräknade tidpunkten för tillträdet. Det går alltså inte att uttala någon konkret tid för att förhandstecknaren ska få frånträda förhandsavtalet. En förhandstecknare ska dock, som framgått av uttalandena i propositionen, inte behöva tåla en alltför stor avvikelse från avtalad tidpunkt för tillträdet. Min rekommendation I din fråga anger du att beräknad tid för upplåtelse är angiven till Q4 år 2017. Planerad upplåtelse bör således ske omkring september-december 2017. Detta innebär att du inom denna tid (september-december 2017) ska underteckna ännu ett avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen, dvs. ett avtal där föreningen upplåter lägenheten som bostadsrätt. Beroende på vem som är byggherre i ditt fall kan upplåtelsen och tiden för tillträdet skilja sig, dock brukar det vanligtvis vara en tid om tre till sex månader från att upplåtelseavtalet tecknats. Som jag förstår det har nu byggherren gått ut med ett nytt (preliminärt) datum för tillträde och upplåtelse till så sent som Q3-Q4 2018. Detta innebär en försening med drygt nio till tolv månader. Om det är så att datumet dessutom är preliminärt så kan detta innebära att tillträdet och upplåtelsen försenas ytterligare. Jag anser att du har goda grunder att frånträda avtalet i detta fall. Dock vet jag inte om byggherren och bostadsrättsföreningen delar min syn på saken. Enklaste sättet att ta reda på detta är att avsända ett meddelande till byggherren och bostadsrättsföreningen där du anger att du har för avsikt att säga upp avtalet med hänvisning till bestämmelsen i 5 kap. 8 § bostadsrättslagen. Om du har för avsikt att kräva det belopp du hittills betalat åter, enligt 5 kap. 9 § bostadsrättslagen, bör du även ange detta i din skrivelse. Vidare bör du även ange om du lidit annan skada som du anser att byggherren och bostadsrättsföreningen är ersättningsskyldiga för. Om det är så att ni inte når någon konsensus i frågan måste du dessvärre ansöka om stämning för att kunna få saken prövad i domstol, och därmed möjlighet att få tillbaka de pengar du lagt ut eller ersättning för de kostnader som du kan ha haft. Är det så att du inte kräver ersättning för några som helst kostnader och inte önskar det belopp du erlagt åter, utan enbart ett krav om att få frånträda avtalet, kan du meddela byggherren och bostadsrättsföreningen detta. Därefter ligger bollen hos dem, dvs. att om de vill gå vidare med ärendet så får dem inleda en process om detta. Troligtvis så försöker byggherren och bostadsrättsföreningen att sälja lägenheten till någon annan istället, utan att kontakta dig något mer i frågan. Dock kan jag inte garantera detta. Det beror på hur bostadsmarknaden ser ut vid den aktuella tidpunkten samt beroende på om byggherren och bostadsrättsföreningen inte anser att dröjsmålet är skäl nog för att frånträda avtalet. Det jag anser är viktigast i dagsläget är att du ser efter i avtalet om något datum för tillträde angetts i avtalet, eller om avtalet hänvisar till något prospekt som du fått tagit del av och om det är så att datumet för tillträdet framgår i prospektet. Slutligen vill jag även påpeka att allmänna avtalsrättsliga regler även gäller vid tecknandet av förhandsavtal. Att ett avtal enbart är förpliktande, (dvs. att det bara innefattar skyldigheter), den omständigheten att du är konsument kontra en stor näringsidkare samt att du ensidigt ska vara bunden av förhandsavtalet talar för att 36 § avtalslagen kan vara tillämplig. Om du skulle behöva hjälp med att upprätta en uppsägning av gällande förhandsavtal eller med att föra talan mot bostadsrättsföreningen rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Med vänlig hälsning,

Bostadsrättsförenings rätt att kräva underskrift

2017-11-11 i Bostadsrätt
FRÅGA |Bostadsrättsföreningen jag bor i vill att vi skriver på ett papper om att föreningen skall kunna debitera BRF- innehavarna för uppkomna extra kostnader om Entreprenören inte beredes tillträde till lägenheten när Entreprenören aviserat om besökoch om vi inte lämnat nycklar till BRF /Entreprenören . Vad säger Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar? Det står inget i stadgarna om att BRF skulle ha rätt att ta ut avgifter för det här. Föreningen vill att vi skriver på ett papper till Entreprenörs fördel om att att klagomål på arbete (installation av fläkt) skall ske inom fem arbetsdagar, annars har vi godkänt arbetet. Varje BRF-innehavare skall betala för arbete och ev. ny fläkt i sin badrum. Borde inte alltså Kundtjänstlagen gälla här?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Varken bostadsrättslagen (BRL) eller lagen om ekonomiska föreningar (EFL) ger bostadsrättsföreningen (BRF) rätt att kräva någon sådan underskrift. I Sverige råder avtalsfrihet, dvs även frihet att avstå från avtal. Om de ger dig några repressalier för att du inte går med på underskriften kan detta angripas med hjälp av dina rättigheter enligt BRL och EFL (se t.ex. 7 kap. BRL, 3 kap. 1 § EFL). Tänk på att BRL gäller i första hand enligt principen om lex specialis. EFL kan användas för att fylla ut i den mån BRL inte svarar på en fråga.Om du går med på avtalet är det inget fel med att du som bostadsrättshavare förpliktar dig att betala för arbetet. Det stämmer att konsumenttjänstlagen i så fall gäller. Du har som sagt ingen skyldighet att ingå avtalet om inte annat följer av stadgan eller avtal som du ingått tidigare.Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,