Förskott på arv då bröstarvingen haft hand om moderns ekonomi

2014-09-12 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej har en fråga om man kan få något straff för nedanstående:"Kalle" har and om sin äldre mors ekonomi och har vid ett antal tillfällen fått pengar av sin mor under åren när han har haft hand om hennes ekonomi. Det är då bl.a. hjälp till en bil, så allt som allt kan det röra sig om kanske 3-400tkr. Det har alltid bara varit ett muntligt ja från Kalles mor att Kalle kunnat fört över pengarna till sig. Men när Kalles mor gick bort så bli Kalles brödraskap sur o vill att Kalle ska betala tillbaks alla pengar för dem tycker att det är lån och som han lurat sin mor.. Kan man få något straff för detta eller bli återbetalningsskyldig till dödsboet eller hur ser lagen ut?
Sofia Linder |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om Kalle har fått pengar av sin mor är detta att se som en gåva.För att en gåva ska vara civilrättsligt giltig krävs inte att något skriftligt kontrakt upprättas, utan en gåva övergår från gåvogivaren till gåvotagaren när gåvan faktiskt överförs och kommer i Kalles besittning, se gåvolagen 2§. Kalle har haft sin mors samtycke till att överföra pengarna till sig själv som gåva och agerat med muntlig fullmakt att ge pengarna till sig själv. Om gåvan inte översteg vad modern hade råd att ge bort blir Kalle inte återbetalningsskyldig, gåvolagen 5§. När Kalles mor däremot har gått bort finns en regel i Ärvdabalken 6 kap. 1§, som förutsätter att allt Kalles mor har gett till sina bröstarvingar utgör förskott på arvet. Kalle kommer alltså att få lika mycket mindre i arv som den summa han redan mottagit av modern men inte behöva betala tillbaka något, se Ärvdabalken 6 kap. 4§.

Förskott på arv

2014-09-06 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag är enda barnet till mina föräldrar. 3 år innan min mor gick bort skrev hon ett testamente där ett av barnbarnen får ärva. Måste gåvor som jag fått av mina föräldrar innan detta testamente skrevs räknas som förskott på arv? Vad jag förstår så är syftet med förskott på arv att det ska bli rättvist mellan fler barn, men om det inte fanns andra barn så var ju inte mina föräldrars syfte att det skulle vara förskott på arv. Kan jag bevisa att gåvor till mig inte var förskott på arv eller finns det något liknande rättsfall som jag kan åberopa?
Viktor Persson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.Regeln om förskottsarv har inte endast som ändamål att fördela arv rättvist mellan flera bröstarvingar. Förskottsarv inverkar även på andra områden inom arvsrätten och däribland beräkningen av den s.k. laglotten (dvs. den del av arvlåtarens förmögenhet som han eller hon inte kan förfoga över genom testamente). Därför gäller regeln om förskottsarv även i det fallet då bröstarvingen inte har några medarvingar.En första förutsättning för att regeln om förskott på arv ska vara tillämplig är att det handlar om en gåva som getts till bröstarvingen. Om det istället för en gåva handlar om en benefik prestation (exempelvis försäljning till underpris, betalning av skuld eller dylikt) är huvudregeln att även detta ska räknas som en gåva i lagens mening. Om det som du har fått av dina föräldrar inte har karaktären av en gåva eller benefik prestation, finns det en möjlighet för dig att framgångsrikt hävda att överlåtelsen inte utgör förskott på arv.En andra förutsättning för att regeln om förskott på arv ska vara tillämplig är att arvlåtaren inte avsett att gåvan inte skulle utgöra förskott på arv. Det krävs inte att arvlåtarens avsikt ska kunna utläsas från någon slags formell föreskrift. Istället räcker det att arvlåtarens avsikt går att utläsa från omständigheterna runtomkring överlåtelsen eller efter att den ägt rum. Om t.ex. arvlåtaren samma dag som han överlåtit en jordbruksfastighet till en av sina bröstarvingar, samtidigt till sina andra bröstarvingar överlåter tomter som avstyckats från fastigheten, kan denna omständighet tyda på att arvlåtaren avsett att gåvan inte skulle utgöra förskott på arv. Arvlåtarens avsikt eller omständigheterna som kan användas för att tolka dennes avsikt behöver inte ha framkommit i och med överlåtelsen. Om arvlåtaren först flera år senare säger att gåvan inte är ett förskott på arv, är det alltså det som gäller. Tyvärr finns det inte särskilt många rättsfall från överrätterna på det här området och de fall som kommer upp till bedömning tenderar att vara säregna. Det är alltså svårt att dra några generella slutsatser utifrån dem.Sammanfattningsvis, för att du ska nå framgång med att hävda att det du fått av dina föräldrar inte utgör förskott på arv bör du alltså visa att: 1) det inte rör sig om en gåva eller benefik prestation, eller att,2) dina föräldrar inte hade för avsikt att det du fått skulle utgöra förskott på arv, vilket kan framgå av omständigheterna runtomkring eller efter överlåtelsenHoppas att jag lyckats svara på dina frågor!Vänligen,

Lagrum rörande förskott på arv

2014-08-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag hittade detta när jag letade på er sida igår och blev så glad. Men var kan jag hitta lagrum att hänvisa till? Hoppas att ni kan hjälpa mig med det.- "Beträffande gåvor till andra arvingar än bröstarvingar är presumtionen den motsatta mot vad som gäller för gåvor till bröstarvingar. Det måste således uttryckligen anges att gåvan ska behandlas som förskott på arv." -Varmt tack på förhand!
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Det lagrum du söker är 6 kap 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637). Med vänliga hälsningar, 

Förskott på arv?

2014-08-17 i Förskott på arv
FRÅGA |I testamentet efter min mor anges att jag inte skall ha del av kvarlåtenskapen om jag inte kräver min laglott. Det anges också att avräkning skall ske av förskott av arv på 100.000 kr. Hälften av den summan erhöll mina två barn. Är gåva till barnbarn att räkna som förskott till bröstarvinge? Min bror och hans barn erhöll också penningmedel vid samma tillfälle. Skall det som räknas dom förskott tas upp som tillgång i boet? Om gåva ej skall räknas som förskott, vilken dokumentation skall finnas?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Bestämmelserna om arv regleras i ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1Jag förstår dina frågor på detta sätt:1. Räknas barnbarn som bröstarvingar? En bröstarvinge är i första hand en persons son eller dotter. Om sonen eller dottern är död är räknas istället barnbarnen som bröstarvingar till deras . I ert fall är du bröstarvinge till din mor och dina barn är inte det. Dina barn skulle däremot bli bröstarvingar till din mor om du skulle gå bort före henne. 2. Är gåva till barnbarn att räkna som förskott på arv?Dina barn är inte bröstarvingar till din mor och en gåva till någon som inte är bröstarvinge ska som huvudregel inte räknas som förskott på arv. Undantaget till denna regel är om någonting annat föreskrivits genom exempelvis testamente, gåvobrev eller att det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett (6 kap 1 §). Av informationen framgår att din mor i testamentet angav att den summa ni fick ska räknas av. Jag tolkar det som att hennes avsikt var att pengarna som dina barn fick ska räknas av som förskott på arv vilket gör att undantagsregeln istället blir tillämplig och gåvan då ska räknas som förskott på arv.3. Vad krävs för att gåva till bröstarvingar inte ska räknas som förskott på arv? Ska din bror och hans barns penninggåvor avräknas som förskott på arv?Enligt huvudregeln ska din brors gåva avräknas som förskott på arv och gåvan till dina brorsbarn ska inte göra det. För att en gåva till bröstarvingar inte ska utgöra förskott på arv krävs att det är uttryckligt sagt genom exempelvis testamente/gåvobrev eller att det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Det innebär att om det som i ert fall finns ett testamente (eller gåvobrev) som säger att en gåva inte ska utgöra förskott på arv så kommer inte gåvan att göra det. Men även om det inte uttryckligen sägs i testamentet eller genom annan dokumentation att din bror och hans barns arv inte ska avräknas tittar man även på om det finns andra omständigheter som kan tala för att arvet ska avräknas. Exempelvis genom att undersöka om det finns skäl att anta att er mor ville att ni skulle få olika stora andelar av arvet.4. Ska en gåva som utgör förskott på arv tas upp i bouppteckningen?En gåva som utgör förskott på arv ska tas upp i bouppteckningen. Annars behöver den inte göra det.I ditt fall ska alltså penninggåvan du och dina barn fick av din mor tas upp i bouppteckningen.Jag kan inte svara på om din bror och hans barn gåvor ska göra det eftersom jag inte, utifrån informationen i frågan med säkerhet kan svara på om pengarna de fick utgör förskott på arv eller inte.Om du skulle behöva ytterligare hjälp med tolkning av testamentet eller har andra frågor är du självklart välkommen att återkomma så ger vi dig ett prisförslag för vidare arbete eller förmedling av en juristkontakt inom arvsrätt.Vänligen,

Förskott på arv

2014-09-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag är särkullsbarn till min far och hans fru. Dom har 1 dotter gemensamt, min halvsyster. Dom har i våras gett henne deras gemensamma sommarhus, utan att kontakta mej. Kan dom göra det? Dras denna gåva av på hennes arvslott?
Hedda Gejrot |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln när föräldrar ger gåvor till sina barn är att de är att se som förskott på arv, se Ärvdabalken 6 kap 1 § (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1). Det innebär att denna kommer dras av vid fördelningen av ert arv. Om det efter avräkningen inte blir jämt kan din halvsyster tvingas ersätta dig. Det finns emellertid en möjlighet för föräldrar att ge gåvor till sina barn utan att dessa ses som förskott på arv. Det gör de genom att skriva detta (exempelvis i ett testamente) eller om det med hänsyn till omständigheterna kan antas vara fallet, till exempel om du fått något av motsvarande värde. Hoppas du fått svar på din fråga, tveka inte att höra av dig igen, Vänligen

Förskott på arv

2014-09-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Förskott på arv Svärfar hjälpte under flera år sin son efter dennes skilsmässa, dels genom direkta gåvor, dels genom att stå för hälften av ett huslån (enbart ränteinbetalningar, inga amorteringar). Svärfar är nu avliden. När svärmor i sinom tid avlider kommer denna hjälp då att kunna räknas som förskott på arv till min svåger? (Jag förutsätter att inget speciellt avtalats vid utbetalningen av detta)
Hedda Gejrot |Hej och tack för din fråga!I Ärvdabalken (ÄB) 6 kap 1 § (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) finns regler om förskott på arv. Gåvor till barn ses som förskott på arv och en gåva kan vara i form av betalning av skuld. Om din svärfar hade för avsikt att gåvan inte skulle räknas som förskott på arv kommer den däremot inte att göra det. Du skriver att inget har avtalats men det är tillräckligt att det framgår av omständigheterna. Sådana omständigheter kan vara att din svärfar i nära samband med detta har gett sina andra barn något likvärdigt. Om din svåger skulle påstå att så är fallet ligger det på hans lott att bevisa detta. Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar! Vänligen 

Underprisöverlåtelse till bröstarvinge - förskott på arv

2014-08-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Överlåtelse av fastighet. Jag är ägare till ett fritidshus. Bedömt värde 2 mkr. Min ena dotter och hennes sambo önskar köpa huset för 1 mkr. Den andra dottern skall kompenseras med fullvärdig rättvisa vid min död. Vi är överens om detta. Hur skall jag gå tillväga vid överlåtelse?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) råder en presumtion att gåvor till en bröstarvinge under arvlåtarens livstid utgör förskott på arv, som sedan ska avräknas på mottagarens arvslott. På så sätt kompenseras övriga bröstarvingar då den avlidne går bort. Se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1En underprisöverlåtelse faller även den in under 6 kap. 1 § ÄB. Då utgör gåvan mellanskillnaden mellan den erlagda köpeskillingen och fastighetens marknadsvärde. I ditt fall betraktas därmed 1 mkr som en gåva till din dotter och presumeras enligt 6 kap. 1 § ÄB utgöra ett förskott på arv. Vid ett framtida arvsskifte efter din bortgång kommer 1 mkr räknas bort från hennes arvslott och på så sätt kompenseras din andra dotter. Notera att det är gåvans värde vid mottagandet som ska räknas bort från arvslotten. Se https://lagen.nu/1958:637#K6P3S1Du behöver därför inte göra något särskilt vid din överlåtelse för att din andra dotter ska kompenseras i framtiden.Vänligen,

Fråga om giftorättsgods

2014-08-15 i Förskott på arv
FRÅGA |HejMin frus mamma äger en gård som hon delvis har ärvt och delvis har köpt av sina syskon. Hon äger alltså hela gården idag, Mamman är gift med pappan till båda barnen min fru och hennes bror. Nu vill mamman att barnen ska få gården innan hon går bort.Det finns inget äktenskapförord mellan mammam & pappan! Pappan & mamman bor tillsammans på gården. Hur funkar detta ? kan mamman ge gården till sina barn utan att pappan har rätt till något av gården ?
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag ser det så är gården giftorättsgods eftersom inget papper om äktenskapsförord eller enskild egendom finns. Giftorättsreglerna aktualiseras dock först vid äktenskapets upplösande. Det innebär att så länge man är gifta äger man fortfarande sin egendom och har rätt att förfoga över den som man vill. Eftersom gården är din frus mamma egendom innehar hon den med full äganderätt vilket innebär att hon får göra precis vad hon vill med den, sälja, byta eller ge bort. I 6:2 st.2 ÄB https://lagen.nu/1958:637 finns dock en regel att om en make av sitt giftorättsgods har gett förskott på arv till en bröstarvinge som är makarnas gemensamma, skall avräkning för detta göras på arvet efter den först avlidna maken.