Förskott på arv

2014-07-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Vi har delat ut ett förskottsarv till våra 2 söner på vardera 650.000:- men bara delat ut 250.000:- till vår dotter. Vi har tidigare skrivit ut ett dokument där sönerna avstår att dela på dom första 400.000:-, därefter delas allt lika enl. arvsrätt! Är detta hållbart? Den ena sonen har en annan far och är mitt fosterbarn, krävs det adoption för att allt skall bli juridiskt korrekt?
Robert Lindström |Tack för att du vänder dig till Lawline.Dokumentet du beskriver saknar betydelse i fallet. Det är enligt lag så att gåva som ges under arvlåtarens livstid till dennes bröstarvingar är att se som förskott på arv. Detta följer av 6:1 Ärvdabalken. Detta innebär att även om ni inte skriver några dokument så kommer ändå de pengar du betalat ut till dina barn ses som ett förskott på arv.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Förskott på arv

2014-06-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Mor och far är bortgångna. Vi är tre syskon. Två av mina syskon har tidigare, under 80-talet, fått köpa varsin fastighet av föräldrarna till ett icke marknadsmässigt pris. Kan jag hävda förskott på arv?
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Enligt 6:1 ÄB ska en gåva som en bröstarvinge får under arvlåtarens livstid räknas som förskott på arv om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Alltså ska gåvor och andra värdeöverföringar som huvudregel ses som förskott och dras av vid ett framtida arvsskifte. För att bryta huvudregeln krävs det att det på något sätt framgår att det inte var arvlåtarens avsikt att de skulle ses som ett förskott, vanligen sker det genom en anteckning i gåvobrev eller annat. I ditt fall blir det avgörande om dina föräldrar på något sätt meddelat att det inte ska ses som förskott på arv. Har de inte gjort det, ska hänsyn tas till att dina syskon fått förskott vid ett framtida arvsskifte.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Bestrida beslut om att gåva inte ska ses som förskott på arv?

2014-06-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Om föräldrar valt att ge ett av sina barn sin fastighet. Båda föräldrarna är i livet. Det barnet har tagit över lån på fastigheten samt gåvobrev där det står att gåvan ej ska räknas som arv. Kan dom andra syskonen häva detta eller på nåt sätt bestrida detta. Tacksam för svar
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Detta handlar om förskott på arv och regleras i 6 kap ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K6). Huvudregeln är enligt 6 kap 1 § ÄB att gåvor till barn presumeras vara förskott på arv. Men enligt din fråga står det uttryckligen i gåvobrevet att det inte ska ses som arv. I 6 kap 1 § ÄB står det att huvudregeln gäller "om inte annat föreskrivits". Det gör att paragrafen inte är tvingande och det går att föreskriva annat. Det betyder att fastigheten som ges till ena barnet troligen inte ska ses som förskott på arv. Detta är något som är lagligt att göra och inget som syskonen kan bestrida juridiskt.Vänligen,

Förskott på arv samt adoptivbarns rätt till arv

2014-06-11 i Förskott på arv
FRÅGA |hej.Min morfar gick nyligen bort, han ägde ett fritidshus. Han hade två barn varav en är min mamma. Hon är däremot adopterad av honom och hennes mamma var gift med honom. Hon gick bort för många år sedan.I vilket fall, det här fritidshuset skrevs över på hans son för 10 år sedan. Är det lagligt rätt att han får det huset och hon inte får någon del i det? Mvh 
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga!Först vill jag klargöra att det inte spelar någon roll att din mamma var adopterad - hon anses ändå som en bröstarvinge och jämställs med ett biologiskt barn i det här sammanhanget, se 4:8 FB https://lagen.nu/1949:381#K4P8S1 . Bröstarvingar (den avlidnes barn, barnbarn osv.) bör enligt lagstiftaren behandlas lika i arvshänseende och därför få lika stora andelar av kvarlåtenskapen efter den avlidne (arvlåtaren). På grund av detta finns det regleringar om förskott på arv i 6 kap ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K6. Dessa innebär att det som en bröstarvinge har fått av arvlåtaren under den tid denna levde ska ses som ett förskott på det kommande arvet. Detta innebär att värdet fritidshuset hade vid gåvotillfället dras av från din morfars sons andel av arvet efter hans far. Vissa undantag finns däremot där gåvan inte ska anses som förskott på arv. Ifall din morfar uttryckt att gåvan inte ska anses som förskott på arv ska den inte göra det. Även om det med hänsyn till omständigheterna inte bör ses som förskott ska det inte heller göra det, 6:1 ÄB https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1 .Sammanfattningsvis kan sägas att avräkning ska ske på din morfars sons arv med värdet på fritidsfastigheten vid gåvotillfället, om din morfar inte har uttryckt att gåvan inte ska anses som förskott på arv. Vänliga hälsningar

Gåva till barn och laglotten

2014-07-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Min frus syskon har fått genom gåvobrev som gåva sina föräldrars gård.Detta skedde 2001. Detta har påverkat hennes storlek på kommande laglott. Detta har nu blivit känt när gården skall säljas. Kan min fru göra gällande sin laglotts storlek vid kommande arvskifte?
Joel Sandin Persson |Hej,Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur din fru skall kompenseras för att hennes syskon har erhållit en gåva under arvlåtarens livstid, vid kommande arvsskifte.När det gäller gåvor till arvtagare och hur dessa påverkar den senare fördelningen av kvarlåtenskapen finns det regler i Ärvdabalken som anger att dessa gåvor under vissa omständigheter skall avräknas på gåvotagaren/nas andel av kvarlåtenskapen. Ifall arvlåtaren bortger egendom till sina egna barn (biologiska eller adopterade) är huvudregeln att sådana gåvor räknas som ett förskott på arv. Undantaget från denna huvudregel är ifall gåvogivaren/arvlåtaren uttryckligen sagt att gåvan inte skall räknas som ett förskott på arv. I ett sådant fall kommer gåvans förekomst inte alls påverka fördelningen av arvet.Om nu gåvan räknas som ett förskott på arv skall det således beaktas vid beräkningen av både arvslott och laglott efter den avlidne. Det innebär med andra ord att din fru ska kompenseras för att hon inte erhöll del av gåvan och således få ut en större del av kvarlåtenskapen efter den avlidne. Svaret på din fråga lyder således som följer: enligt huvudregeln ska hon få ut en större del av kvarlåtenskapen eftersom gåvans värde ska avräknas på hennes syskons laglotts-andelar.Har nu ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Förvärv av fastighet till marknadspris, förskott på arv?

2014-06-25 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,En person dör, det finns två bröstarvingar varav bröstarvinge 1 köpt en fastighet av den avlidne föräldern 18 år tidigare till då gällande marknadsvärde. Kan det ses som en gåva eller förskott på arv vid bouppteckning/arvsskifte även trots det faktum att fastigheten såldes till då gällande marknadsvärde? Fastigheten är idag värd ca 2 miljoner kronor mer än vad den köptes för för 18 år sedan och bröstarvinge 2 har inte fått någon annan kompensation för förlusten av den vinsten som bröstarvinge 1 gör på denna affär.
Molly Malm |Hej och tack för din fråga!Detta regleras i 6 kap ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K6). I 6 kap 1 § ÄB sägs att det som föräldern ger sin bröstarvinge under livstiden ska räknas som förskott på arv (om inte något annat skrivs i gåvobrev etc.). Det krävs alltså att förvärvet ses som en gåva till någon del. En fastighet som säljs till marknadsvärde kan inte ses som en gåva, även om det är förälder och barn som är säljare respektive köpare. Hade bröstarvinge 1 fått köpa fastigheten till en lägre summa än marknadsvärdet hade förvärvet delats upp i en "köpdel" och en "gåvodel" och gåvodelen hade då kunnat ses som förskott på arv. Eftersom bröstarvinge 1 köpte fastigheten till marknadspris kan den inte ses om en gåva, eftersom den förvärvades under "rätta" omständigheter. Alltså är det heller inte att se som förskott på arv. Att fastigheten har stigit 2 miljoner i värde under 18 år är mer en effekt av fastighetsmarknaden och inflationen.Vänligen,

Borgensåtagande som förskott på arv

2014-06-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Min far skrev på borgen åt ett syskon, är det att betrakta som förskott på arv?
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Reglerna om förskott på arv hittar du i ärvdabalkens 6:e kap, här. Alla gåvor till bröstarvingar, dvs. barn och barnbarn, ska ses som förskott på arv och därmed räknas av på arvslotten om det inte på något sätt framgår att arvlåtaren inte avsåg att det skulle vara ett förskott, ÄB 6:1. Det finns således en presumtion för att gåvan är ett förskott, men vill din far att det ska vara ett förskott så kommer det inte heller att vara ett förskott. Hans vilja måste dock komma till uttryck på något sätt.För att det ska kunna vara ett förskott vara någon form av förmögenhetsöverföring. Ett borgensåtagande har inget självständigt värde. Det är först när din far betalar, om han alls gör det, ett förskott på arvet kan ha givits. Borgensåtaganden är dock förknippade med en regressfordran, om din far betalar ditt syskons skuld kommer denne vara tvungen att betala tillbaka till din far. I och med att regressfordran skapas blir det inte heller en då en gåva. Finns regressfordran kvar vid arvskiftet kan denna räknas av som ett förskott på arvet. Om din far efterger sin fordran på ditt syskon kan även det ses som ett förskott, om han inte avser något annat som sagt. Betalar ditt syskon tillbaka till din far finns det inte längre kvar en skuld som skulle kunna avräknas.Sammanfattningsvis kan ett borgensåtagande bli ett förskott på arv om det till slut blir en ekonomisk gåva. Det avgörande är om din far avsett att den gåva var ett förskott på arvet eller inte.Vänligen,

Skriva över tillgångar på make för att göra särkullbarn arvlöst?

2014-06-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Kan jag skriva över mina tillgångar på min make så att inget finns för mina barn att ärva? Vi har inga gemensamma barn
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Ärvdabalkens (1958:637) (ÄB) 6 kapitel reglerar frågor om förskott på arv. Att en gåva ska räknas som förskott på arv innebär att det som en arvlåtare gett till en arvinge ska avräknas på arvingens arvslott. Om B exempelvis är arvinge till A och arvslotten omfattar 100 000 kr, innebär en gåva (som ska anses som förskott på arv) från A till B om 50 000 kr att B:s arvslott vid A:s död endast är 50 000 kr. ÄB 6 kap. 1 § 1 st. 1 meningen stadgar en presumtion (antagande) för att avräkning ska ske. Denna presumtion gäller dock endast ifråga om bröstarvingar, dvs. arvingar i rakt nedstigande led. I lagrummets andra mening återfinns regleringen för andra arvingar än bröstarvingar. Här presumeras inte avräkning och således ska det endast ske "om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs." En sådan omständighet skulle kunna vara att arvingen har ekonomiska problem och att arvlåtaren således ämnat bistå denne med en summa pengar. För att en sådan fråga inte ska ge utrymme för tolkningsmöjligheter rekommenderar jag att tydligt föreskriva att gåvan inte ska anses som förskott på arv till din make.I sammanhanget bör dock nämnas den regel om förstärkt laglottsskydd som anges i ÄB 7 kap. 4 §. Om gåvan med hänsyn till omständigheterna eller villkor till syftet är att jämställa med ett testamente ska vad som stadgas i ÄB 7 kap. 2 och 3 §§ gälla. Situationer när bestämmelsen kan bli tillämplig är när arvlåtaren bortskänker egendom på sin dödsbädd eller fortfarande kan anses dra nytta av den bortskänkta egendom även efter överlåtelsen. I praktiken innebär en tillämpning av regeln att värdet av gåvan till din make återbärs och värdet av den läggs till kvarlåtenskapen efter dig, varefter laglotten beräknas. Dina barn har sedan rätt att utfå sin laglott, precis som om det vore fråga om ett testamente.MVH