Räknas gåva som förskott på arv?

2015-04-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående gåvor. Min mamma äger en stuga som hon vill ge till mig som gåva. Vi undrar om det är så att vid hennes bortgång kommer stugans värde att delas lika mellan mig och min bror. Kommer han att få halva stugans värde i pengar, det som jag redan fått genom att äga stugan, eller kan man skriva så att det blir så. Mamma vill att de ska bli rättvist fördelat. jag har inte möjlighet att lösa stugans halva värde idag. Vi undrar ochså om vi ska värdera stugan idag och om det blir de värdet som ska delas eller blir det den summa som stugan är värd vid mammas bortgång? Hoppas du förstår vår fundering! tacksam för hjälpen!
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Enligt Ärvdabalken 6 kap 1 § så räknas alla gåvor till bröstarvingar som förskott på arv om inte annat anges. Det innebär att förskottet sedan ska räknas av från den bröstarvingens del av arvet. Så om din mamma ger dig fastigheten i gåva och inte i gåvobrevet anger att det inte ska ses som förskott på arv så kommer det att ses som ett förskott. Det innebär att när din mamma dör så kommer värdet på fastigheten vid gåvotillfället att räknas av som förskott, och situationen bli såsom ni önskar, att din bror då vid arvskiftet kompenseras så ni i slutänden fått lika mycket. (Detta under förutsättning att din mamma inte i gåvobrevet eller testamente anger att något annat ska gälla). Vad gäller värdet så är det normalt vad fastigheten (gåvan) är värd vid gåvotillfället som ska användas, det framgår av Ärvdabalken 6 kap 3 §.Om din mamma vill att din bror ska få ut en viss del av sitt arv (t ex halva fastighetens värde) i pengar och inte i annan egendom kan det vara bra att skriva det i ett testamente. När det gäller gåva av fastighet är det viktigt att tänka på att lagen (se Jordabalken) ställer upp strikta formkrav på hur gåvobrevet ska upprättas för att det ska vara giltigt. Det är alltså en god ide att ta hjälp av en jurist eller t ex någon av de interaktiva avtalstjänster som finns online vid upprättandet av gåvobrevet. Din mamma kan även då få hjälp med att upprätta ett testamente om hon så önskar. Via Lawlines sponsor Familjens Jurist kan din mamma boka tid hos en jurist, eller så kan hon t ex använda de interaktiva mallar för gåvobrev och testamente som finns HÄR.Hoppas att detta var svar på dina frågor!Vänligen,

Gåva av efterlevande make

2015-04-29 i Förskott på arv
FRÅGA |min pappa vill ge mig 1/3 av sitt aktiekapital som kompensation för att min systers barn ska få ta över hans fastighet när han dör, (min syster är död) så att arvet efter honom ska bli mer rättvist.Vi är bara två syskon och mamma lever inte. Kan pappa ge mig detta utan att han behöver skriva nånting om gåvan i sitt testamente. Det finns ett testamente som gäller endast övertagande av fastigheten. Jag och min syster var helt överens om allt detta, men nu finns en oro att min systers barn inte kommer att acceptera detta. Visst har pappa rätt att ge bort hälften av sitt kapital till vem han vill utan att nån kan motsätta sig detta.
Mattias Karlsson |Hej, och tack för din fråga!Det kan tyvärr uppstå en del problem vid gåva som det gäller att ta i beaktning. Din pappa kan inneha egendom med så kallad fri förfoganderätt, vilket innebär att han inte får förfoga över egendomen precis hur han vill. Dels kan det tänkas att din systers barn ska ha rätt till efterarv efter din mor, varför en gåva till dig av din far kan innebära att Du blir återbetalningsskyldig för gåvan enligt 3 kap 3 § Ärvdabalken. Där anges att om den efterlevande maken orsakat väsentlig minskning av sin egendom, vilket anses vara en minskning om ungefär 1/4, kan de efterarvsberättigade ha rätt att ta del av egendom från din lott. För att bestämmelsen ska bli tillämplig krävs dock att gåvan skett under gåvogivarens senaste fem levnadsår. Vidare kommer, ifall inget anges vid gåvogivandet, gåvan att ses som ett förskott av arv enligt 6 kap 1 § Ärvdabalken. Det är därför mycket viktigt att det anges i testamentet, gåvobrevet eller på annat sätt att gåvan inte ska utgöra förskott på arv eftersom det annars skulle innebära att din lott vid fördelningen kommer minska. Med vänlig hälsning,

Förskott på arv - arvslösa syskon?

2015-04-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mor och styvfar har ett gemensamt barn. Styvfar har 2 barn och min mor har mig (totalt 4 barn).Vid hög ålder har dom nu beslutat att ge sitt hus (5 milj) som dom äger 50/50 till deras gemensamma son. Det finns inte mycket annat att ärva. Således vill dom göra de 3 andra barnen arvslösa.Vad kan vi göra?
Linn Kanter Pergament |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag tolkar din fråga vill din mamma och din styvfar ge den gemensamme sonen huset när de fortfarande är i livet. Aktuellt lagrum blir då 6 kap ärvdabalken. Enligt 6:1 presumeras gåvor till arvinge under arvlåtarens livstid utgöra förskott på arv. Detta förutsätter att det inte finns t ex ett gåvobrev som uttrycker att gåvan inte ska ses som ett förskott på arvet. Om det är så som du skriver, att det i huvudsak är husets värde som kommer utgöra din mamma och styvfars kvarlåtenskap så utgör gåvan (5 miljoner) ett större värde än den arvslott som ni barn skulle fått om förskottet inte blivit av. En arvinge som fått ett förskott som är större än arvslotten har inte någon skyldighet att betala tillbaka till de resterande arvingarna (6:4 ärvdabalken). Dock finns det ett undantag: om förskottet är så stort att de andra arvingarna inte kan få ut sina laglotter (7:4 ärvdabalken) så föreligger en återbetalningsskyldighet som uppgår till värdet av dessa laglotter. Dock krävs det att förskottet/gåvan anses likställt med ett testamente. Om gåvan har givits med hänsyn till framtida dödsfall så kan återbetalning ske. Du skriver att både din mamma och din styvfar har uppnått en hög ålder och därför beslutat att ge bort huset. Möjligtvis kan gåvan då anses likställd med ett testamente. Detta innebär i så fall att du och dina två styvsyskon har rätt att begära ut era laglotter från den gemensamme sonen.Laglotten är häften av arvslotten (7:1 ärvdabalken). Arvslotten är kvarlåtenskapen dividerat med antalet arvingar. Hoppas detta var till din hjälp!

Förskott på arv

2015-04-12 i Förskott på arv
FRÅGA |Har två döttrar. Den ena dottern med familj vill överta mitt hus.Kan jag ge huset i förtida arv mot vederlag till de två barnen. Går det överhuvudtaget? Hur fungerar det i så fall?
Amanda Dyberg |Hej och tack för din fråga! Om det vederlag din dotter betalar understiger marknadsvärdet på huset, utgör mellanskillnaden (mellan vederlag och värde) ”förskott på arv”, 6:1 Ärvdabalken. Att du ger din ena dotter ett förskott på arv innebär inte att du måste ge även din andra dotter ett förskott. Istället kommer man vid beräknandet av dina döttrars ”arvslotter” (dvs det respektive barn kommer att ärva efter dig) i ditt dödsbo, ”lägga till” det värdet som om något förskott aldrig hade gjorts, 6:5 Ärvdabalken. Därefter delas dödsboet lika mellan arvstagarna, 2:1 2st. Den dotter som fått förskottet är sedan skyldig att räkna av det värdet som utgjorde förskott på arv från sin lott, men skulle förskottet överstiga arvslottens värde är dottern i fråga inte skyldig att ”betala tillbaka” något (om inget annat har bestämts), 7:2 och 6:4 Ärvdabalken. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Förskott på arv, lån till bröstarvinge, bouppteckning

2015-04-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mor o far lånade ut ca 400000 kr till min bror när han skulle öppna eget företag för ett år sedan. Min mamma har bara en liten papperslapp med det på sitt skrivbord, inga juridiska underskrifter eller så. Min far dog för några veckor sedan. om min mor skulle gå bort nu, räknas hans skuld av på arvet? vi är fem helsyskon. Måste hans lån bevittnas av någon annan för att det ska gälla? Kan tillägga att han har företaget ihop med en ganska skum person som inte hade något att lägga in.Min mamma ska nu göra en boupptäckning som denna bror säger att hans revisor ska göra för att det blir billigare för henne. Jag tycker det känns lurt och konstigt alltihop. Mvh
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Vad gäller lånet så finns inga särskilda formkrav för utformandet, så det krävs inget bevittnande eller något särskilt rent juridiskt för att det ska vara giltigt. Däremot kan det givetvis vara lättare att bevisa att det finns en fordran och en skuld om det finns ett ordentligt skuldebrev eller liknande. Men så länge det inte finns någon tvist så räcker en papperslapp eller till och med muntligt löfte om återbetalning bra. När det gäller vad som händer med din brors skuld om din mamma dör så ja den räknas av på arvet, alternativt får din bror betala in skulden till dödsboet och sen ärva "sin del" av pengarna. Om din brors del av arvet skulle överstiga skulden blir det dock enklare att räkna av den. Enligt Ärvdabalken 6 kap. 1 § så är huvudregeln att allt en förälder ger till sitt/sina barn (bröstarvingar) räknas som förskott på arv om det inte uttryckligen framgår att det inte ska ses som förskott. Enligt samma paragraf så ska förskott på arv räknas av. Så t ex penninggåvor till barn räknas som huvudregel som förskott på arv. Vill man inte att det ska ses som det måste det anges i gåvobrev eller liknande. Så även om det inte skulle vara så att det går att bevisa att det var ett lån, så innebär det ändå att det ska räknas av som förskott på arv.Vad gäller bouppteckningen och revisorn så om du eller din mamma känner sig tveksam tycker jag att ni ska ta hjälp av en jurist. Via Lawlines sponsorer och samarbetspartners kan du hitta en jurist nära dig som passar det du söker, t ex Familjens Jurist. Här kan du se Lawlines partners. Vänligen,

Föreskriva att avräkning inte ska ske såsom förskott på arv

2015-04-21 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Det är så att jag undrar om min gamla mor kan ge bort sina pengar till mig medan hon lever? Jag är det enda kvarlevande barnet sedan alla mina 3 syskon dött. Mina syskon som är döda har barn. Nu vill min mor att jag ska få alla pengar. Jag vet att jag blir tvungen att dela med mina syskon barn om mor går bort och pengarna finns på hennes konto. Är det bara för mig och mor att gå till banken och föra över pengar? Tacksam för svar!
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln är att det som din mor under sin livstid ger dig som bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv på ditt arv efter din mor, med undantag för sedvanliga gåvor såsom födelsedagspresenter, och sådant som hon lagt på dig för att fullgöra sin underskyldighet. Dock ska ingen avräkning ske om din mor anger i t.ex. ett gåvobrev att avräkning inte ska ske. Detta framgår av 6 kap. 1 och 2 §§ ärvdabalken. Således kan din mor gällande pengarna upprätta ett gåvobrev till förmån till dig, och däri ange att avräkning inte ska ske såsom förskott på arv. Annars kommer den summa du får av din mor avräknas på ditt arv efter din mor, till förmån för dina syskonbarn. Hoppas det var svar på din fråga! Lycka till!Vänligen,

Gåva till barn

2015-04-14 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, jag har för avsikt att ge ett av mina barn pengar som insats i ett hus hon tänker köpa. För mig är det viktigt att klargöra att detta är ett förskott på arv då jag har ett barn till. Hur går man till väga? Räcker det med att man skriver ett dokument och tydligt anger att summan är ett förskott på arv? Ska dokumentet bevittnas?
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken ska det som en arvlåtare ger till en bröstarvinge under sin livstid avräknas som förskott på arvet, om inget annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Dina barn är dina bröstarvingar, och huvudprincipen är alltså att gåvan automatiskt ska ses som ett förskott på arv. Du behöver därför inte skriva något dokument där du anger att summan är ett förskott på arv.Lagen utgår från att arvlåtaren oftast vill behandla sina barn lika. Om ditt barn i framtiden, när arvet efter dig ska fördelas, skulle påstå att gåvan inte var ett förskott på arvet är det hon som måste bevisa att din avsikt inte var att det skulle vara ett förskott. Eftersom din avsikt är att det ska vara ett förskott kommer ett påstående som säger tvärtemot antagligen vara svårt för ditt barn att bevisa. Hon måste i så fall bevisa att det med hänsyn till omständigheterna måste ha varit avsett att gåvan inte var ett förskott. Omständigheter som kan tyda på att arvlåtaren har för avsikt att en gåva inte ska vara ett förskott på arv är t.ex. att arvlåtaren har gett ungefär lika stora gåvor till alla sina barn, eller att arvlåtaren visat genom testamente att han/hon vill att ena barnet ska ärva mer än det/de andra.Min uppfattning är att ett gåvobrev egentligen inte behövs, eftersom huvudregeln i lagen säger att gåvan ska avräknas som förskott på arvet. För att göra din avsikt extra tydlig finns det inget som hindrar att du ändå upprättar ett gåvobrev där du anger att gåvan är ett förskott på arv. Det finns inga formkrav för gåvobrev och det behöver inte bevittnas.Hoppas att mitt svar är till hjälp för dig!Vänliga hälsningar,

Generellt om förskott på arv

2015-03-25 i Förskott på arv
FRÅGA |Hejsan,Om en avliden person har givit bort pengar innan sin bortgång till bröstarvinge, ska de då återföras till dödsboet? Pengarna är ingen gåva utan har förts över från förälder till barn. Överföringen är gjord ca 2 år innan bortgång, vid ett tillfäll och uppgår till ca 150 000 kr.Finns det preskriberingstid för överföring av pengar?
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Pengar som arvlåtaren i livstiden ger en bröstarvinge, s.k. förskott på arv, ska avräknas från bröstarvingens arvslott (6 kap. 1 § ärvdabalken). Förskottet ska alltså inte återföras till dödsboet. Vid beräkningen av arvslotterna i dödsboet utgår man dock ifrån att förskottets värde fortfarande ingår i kvarlåtenskapen (6 kap. 5 § ärvdabalken). Förskottet dras sedan av från bröstarvingens beräknade arvslott. Även om bröstarvingen inte till fullo kan räkna av förskottet från sin arvslott (eftersom att förskottet är större än arvslotten), finns det ingen skyldighet att återbära överskottet (6 kap. 4 § ärvdabalken). Med vänliga hälsningar,