Förskott på arv

2013-12-25 i Förskott på arv
FRÅGA |min farmor och farfar nog nyligen, och min far ärver dem nu. min far är omgift med en ny kvinna som inte är min mor, jag är särkullsbarn till min far, då han har ett nytt barn med sin nya fru. Har jag någon rättighet att begära ut förskott på arv som barnbarn till farmor och farfar ,nu när min far ärver fastigheter, pengar och skog från min farmor och farfar? Sådan att min far och hans nya fru inte gör slut på hela arvet i förskott.
Louise Bjartell |Hej Annica,Det finns ingen möjlighet att kräva ut ett arv i förskott. Din far har rätt att disponera över det han nu ärvt som han vill och du har rätt till dessa  tillgångar först när din far går bort  (se bland annat ÄB 1:1 http://www.lagen.nu/1958:637). 

Gåva och förskott på arv

2013-12-14 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag önskar bli utköpt ur ett fritidshus som jag gemensamt äger med mina två syskon. Är det otillåten skatteplanering att ge det som gåva samtidigt som min Far ger mig ett större förskott på arv än mina syskon.
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Det finns idag ingen gåvoskatt eller arvsskatt i svensk lagstiftning, så att ingen av transaktionerna är beskattningsgrundande. Däremot kommer del du tar emot av din far kommer automatiskt att räknas av mot ditt framtida arv om inte din far skriver ett villkor vid gåvans givande om att det inte ska göras. Om han inte skriver att det inte ska räknas av kommer din syskon att kompenseras för det vid ett arvsskifte efter din far, detta för att ni alla ska ärva lika mycket totalt. Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Förskott på arv - ge bort ett hus till bröstarvingar

2013-12-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej min farmor och farfar skrev testamente innan dom avled och där kom dom överens om att deras två barn skulle ärva 75 % tillsammans, den ene 25 den andre 50% och sen skulle jag och min bror få 12,5 % var för att de ansåg att vår far inte tagit hand om oss och att de skulle vara en bra start för oss när vi skulle köpa hus. Farfar dog 2005 och farmor dog nu i oktober 2013. Vi har inte hört något från bodelning eller något annat så vi kollade upp vad som var på gång , då visar de sig att farmor gett huset till sina två barn 50% var år 2006. Nu undrar vi vad som nu händer med vår del av arvet och hur reglerna säger om detta, e de förskott på arv eller? och har vi förlorat vår del i arvet när huset gavs i gåva. Deras önskan var ju att vi skulle få ärva så vi kunde få startkapital för husköp eller annat boende? Saken är den att både min bror och jag själv inte har någon kontakt med vår far eller hans syster. Vi undrar nu om vi ska gå vidare med detta eller om huset nu inte är med i arvet längre och vi bara ska acceptera att dom tar allt och testamentet inte har betydelse längre eller deras önskan om att vi skulle få 12,5 % var. Hoppas ni förstår Vad jag skrivit mvh Andreas.
Elias Karlsson |Hej!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om huset som din farmor, när hon var vid livet, givit bort till hennes två barn (bröstarvingar) ska räknas som antingen förskott på arv eller om huset helt utesluts från testamentet. Denna situationen regleras i ärvdabalken och dess 6 och 7 kap, se https://lagen.nu/1958:637 . I enlighet med ÄB 6:1 ska vad en arvlåtare (din farmor) i livet givit bröstarvingar (farmors barn) räknas som förskott på arv om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Vidare måste då bröstarvingarna avräkna vad de fått som förskott av arv enligt 7:2 ÄB. Svaret jag kan ge är således att huset enligt min uppfattning troligtvis är att se som förskott på arv och då ska avräkning göras vilket innebär att bröstarvingarnas del från testamente kommer att påverkas och sannolikt minskas i förhållande till värdet på huset. Detta innebär då också att din del kommer att påverkas i positiv bemärkelse.Jag rekommenderar dock att du tar kontakt med en jurist som kommer kunna ge ett betydligt mer utfyllande svar på din fråga.Hoppas det hjälpte!Med vänlig hälsning,

Förskott på arv

2013-12-02 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, Jag känner en person som sålt sitt hus och fått en del pengar för det. Personen i fråga har 2 döttrar varav den ena inte haft kontakt på många, många år och kvinnan som sålt sitt hus vill helst inte att hon ärver något. De pengarna hon fått för huset är hon väldigt givmild med och ger presenter och småsummor till sitt andra barn och dennes barnbarn. Gör hon något fel? Om hon skulle gå bort pga ålderdom - blir barnen då återbet. skyldiga? Hur mycket skall den andra dottern ha?
Charlotte Schåltz | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Gåvor som en arvlåtare ger till sin bröstarvinge (dottern) under sin livstid räknas som huvudregel som förskott på arv. Detta är dock bara en presumtionsregel, vilket innebär att presumtionen kan brytas genom ett testamente eller genom att det framgår av omständigheterna i det enskilda fallet. Jag rekommenderar att personen i fråga upprättar ett testamente där det framgår att pengarna inte ska ses som förskott på arv. Viljeförklaringen kan också ske muntligen. Då föreligger dock risken för bevissvårigheter om det skulle uppstå en tvist vid arvsskiftet. Allt detta framgår av ärvdabalken 6 kap. 1 §. Gåvorna till barnbarnen räknas inte som förskott på arv om det inte uttryckligen föreskrivits när gåvan gavs. Presumtionen vad gäller barnbarnen är därmed den omvända. Om det inte kan bevisas att pengarna inte ska ses som förskott på arv så aktualiseras ärvdabalken 6 kap. 4 §. Denna paragraf föreskriver att dottern ska avräkna förskottet från sin arvslott, men att hon som huvudregel inte är skyldig att betala tillbaka något om arvslotten inte täcker förskottet. Den andra dottern har dock en ovillkorlig rätt till sin laglott, d.v.s. halva arvslotten. Om gåvorna resulterar i att den andra dottern blir helt lottlös så aktualiseras det förstärkta laglottsskyddet i ärvdabalken 7 kap. 4 §. Regeln omfattar gåvor som getts ”på grund av dödsfallet”, d.v.s. strax innan arvlåtaren avlider eller när arvlåtaren trodde att denne snart skulle avlida. Mottagaren av gåvorna kan i så fall bli återbetalningsskyldig upp till den summa som motsvarar storleken på den laglott som dottern skulle ha fått om gåvorna inte getts. Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637 Jag hoppas att detta har besvarat din fråga. Vänligen,

Beloppsgräns förskott på arv?

2013-12-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Hur mycket pengar får man ge bort vid högtidsdagar, utan att det skall hamna under förskott på arv. Jag vill ha svar i antal kronor och om det skiftar beroende på hur mycket kontanta medel man har. I sådana fall finns det någon procentsats?
Charlotte Schåltz | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det finns ingen särskild beloppsgräns eller procentsats som avgör om en viss gåva ska anses vara förskott på arv. Jag kan tyvärr inte ge ett mer precist svar än så eftersom detta inte är lagreglerat och det mig veterligen inte finns något avgörande från Högsta domstolen som anger någon beloppsgräns. Regeln är istället konstruerad på så sätt att gåvor av ”större värde” som ges till bröstarvingar presumeras vara förskott på arv. Presumtionen kan dock brytas genom att man i ett gåvobrev anger att gåvan inte ska anses vara förskott på arv, eller genom att givarens avsikt framgår av omständigheterna vid givandet. Vill man vara helt säker på att en viss gåva inte ska avräknas så kan man alltså skriva ett gåvobrev där det framgår att man inte avser att gåvan ska avräknas såsom förskott på arv, oavsett hur litet/stort värde gåvan har. Jag hoppas att detta har besvarat din fråga. Vänligen,

Avräkning på grund av förskott på arv

2013-12-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, min far avled nyligen i en ålder av nära 94 år. Han var gift med min mor, nu 88 år, som fortfarande lever. Tillsammans ägde de en sommarstuga. I bouppteckningen efter min far framkommer det i bifogat testamente att min syster (mitt enda syskon) köpt sommarstugan i juni 2006 då min far var 86 år och min mor 80. Detta har skett bakom min rygg och utan att jag informerats. Kan detta betraktas som "förskott på arv"? Vilka möjligheter har jag (eftersom jag anser mig förfördelad) att via domstol upphäva nämnda köp? Vilka alternativa handlingsvägar står eventuellt till buds för mig? Mina frågor utgår från antagandet att köpeskillingen för sommarstugan väsentligt underskrider marknadsvärdet och att "stora värden" därför överförts till min syster "i förtid".
Beatrice Rohdin |Hej,Tack för din fråga. Förskott på arv regleras i 6:1 ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1, där det framkommer att gåvor som arvlåtaren har gett en bröstarvinge ska räknas som förskott på arv om inget annat har föreskrivits eller framkommer av omständigheterna. Det krävs således att det är en bröstarvinge som har fått gåvan, vilket menas en arvinge i rätt nedstigande led som står i tur att ärva. Det innebär att din syster innefattas i begreppet. Att sälja till underpris likställs med gåva, vilket gör så att det andra rekvisitet för förskott på arv är uppfylld. Vidare krävs det att det inte har framkommit någon viljeförklaring från din far och mor att underprisförsäljningen inte ska ses som ett förskott på arv. Regeln innebär en presumtion, ett antagande om att förskott har skett om inget annat sagts av överlåtaren. Viljeförklaringen kan ha framkommit i testamente, gåvobrev eller liknande. Det krävs inte att uttalandet är skriftligt utan det kan även ha framkommit av omständigheterna. Så kan vara fallet om du t.ex. fått en gåva vid samma tidpunkt av motsvarande värde. Om det inte har förekommit någon sådan viljeförklaring jag pratar om har din syster fått ett förskott på arv.   Att gåvan är ett förskott på arv innebär att värdet på gåvan (differensen mellan marknadsvärdet vid gåvans givande och betald ersättning) ska avräknas från din systers arvslott. Du har ingen möjlighet att få avtalet upphävt genom att gå till domstol, din far och mor har rätt att förfoga över sin egendom. Eftersom din far ägde halva fastigheten ska det antecknas i bouppteckningen efter hans bortgång att förskott på arv utgått till din syster. På så sätt kommer detta beaktas vid efterarvsberäkningen och arvskiftet.Vänliga hälsningar,

Förskott på arv - Värdeförändring

2013-12-03 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, Mina föräldrar är skilda och äger tillsammans en fastighet. Jag har även en bror som är deras gemensamma son. Mina föräldrar har en fastighet som jag ska få. De vill att det ska bli rättvist mot min bror så de tänker ge den som förskott på arv. Som jag förstår det ska fastigheten värderas den dagen vi tillträder fastigheten och det marknadsvärdet ska utgöra beloppet som jag har fått förskott på arv på, stämmer det? Mina föräldrar är oroliga att det blir orättvist mot mig om fastigheten skulle sjunka i värde, men kanske framför allt mot min bror om den skulle öka väldigt mycket i värde. Hur brukar man göra med detta problem?
Henrik Holmén |Hej! Tack för din fråga. Som du angett i frågan handlar det om förskott på arv och hur man ser på eventuell värdeförändring avseende en fastighet. För att klargöra uppkommen situation kommer svaret att utgå från att fastigheten ska ges till en av två bröstarvingar (Du och din bror är bröstarvingar till era föräldrar) från deras föräldrar. Tillämplig lag för den följande framställningen är ärvdabalken (ÄB).Om dina föräldrar har givit en fastighet till dig och inte någon motsvarande gåva till din bror är utgångspunkten att den ska räknas som förskott på arv om inte något annat framkommit vid gåvans givande eller någon annan avsikt kan utläsas enligt 6 kap. 1 § ÄB. Detta är dock endast en presumtion och kan ändras om dina föräldrar givit uttryck för att avräkning vid en senare fördelning inte ska ske.Om avräkning ska ske, vilket verkar vara syftet, ska gåvans värde beräknas vid gåvotillfället för att sedan läggas till kvarlåtenskapen enligt 6 kap. 3 § ÄB. Detta resulterar i att det är du som gåvotagare som tillgodoräknas eventuell värdeökning och också du som står risken vid eventuell värdeminskning. Detta kan vara ett orosmoment eftersom fastighetsvärden är föränderliga. För att undvika ett risktagande kan dina föräldrar avge en egen föreskrift avseende värderingen. De kan således själva avgöra att fastigheten ska värderas till ett bestämt belopp eller beräknas enligt marknadsvärdet vid ett senare tillfälle. Det är dock alltid en viss part som står risken för värdeförändringen.  Om fastighetens värde är större än vad som kan avräknas från arvslotten är du, som gåvotagare, inte skyldig att ge tillbaka det överstigande beloppet, 6 kap. 4 § ÄB, eftersom man inte kan återbära mer än vad som kan avräknas 6 kap. 5 § ÄB. Det är också viktigt att beakta det förstärkta laglottsskyddet, 7 kap. 4 § ÄB. Både du och din bror har rätt till en laglott, vilket motsvarar halva arvslotten. Den ovan angivna regeln innebär att en gåva, om den kan jämställas med testamente, ska återbäras om samtliga bröstarvingar inte kan få ut sin laglott. Denna situation kan uppkomma om det inte finns övrig kvarlåtenskap eller liknande.Med vänlig hälsning,

Förskott på arv

2013-12-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo bor i en villa som ägs av mina svärföräldrar och nu vill vi ta över huset. De har lån på 980 000 kr sen de köpte fastigheten och och taxeringsvärdet är 933 000 kr. Vi har varit på banken och fått ett lån beviljat på 980 000 men för att slippa betala en lagfartsavgift på över 16 000 så kan de tänka sig att ge huset i gåva. Min sambo har dock en bror så våran fråga är hur det går till, om det räknas som förskott på arv eller inte osv. Det borde ju inte vara några problem eftersom vi ändå "betalar" 980 000 för den. Och måste ett gåvobrev skrivas av en jurist eller kan vem som helst skriva ett? Tacksam för svar. 
Emelie Piironen |Hej, och tack för din fråga. Reglerna om förskott på arv utgår ifrån ett antagande om att en arvlåtare vill att alla barn till slut ska erhålla lika mycket i arv efter honom eller henne. Huvudregeln för behandlingen av gåvor till barn finns i 6 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) och innebär att gåvor den avlidne givit sina bröstarvingar under sin livstid ska ses som förskott på arv om inte något annat föreskrivits vid gåvans givande eller det med hänsyn till omständigheterna måste antas varit avsett.Det är inte bara rena gåvor som omfattas av presumtionen i 6 kap 1 § ÄB utan även andra dispositioner som är av benefik karaktär omfattas av bestämmelsen, exempelvis försäljning av egendom till underpris. Att gåvor ska avräknas från arvet är dock endast en presumtion och kan brytas i de fall arvlåtaren på något sätt givit uttryck för en vilja om att avräkning inte ska ske. En sådan viljeförklaring kan vara skriftlig och ges i testamente eller också avges muntligen. I ditt fall uppfattar jag det som att ni faktiskt kommer att köpa huset av svärföräldrarna. Om så är fallet, dvs att ni betalar fullt pris, är det inte tal om en gåva utan ett köp som inte borde vara att betrakta som ett förskott på arv.Vänligen,