Ta ut arv i förskott?

2014-11-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag kan få ut min blivande arvsdel av min mors(hon är i livet) bostadsrätt? Hon har en ny sambo som i så fall skulle kunna lösa ut min del. Är detta möjligt om man dokumenterar det på rätt sätt? Vi är två syskon och det föreligger ingen schism oss emellan.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Om din mor vill det kan hon ge dig din del av arvet i förskott ja. Enligt Ärvdabalken (ÄB) 2 kap. 1 § så är du och ditt syskon i egenskap av bröstarvingar arvtagare efter din mor. Sambon ärver inte såvida din mor inte testamenterat till förmån för honom. Är bostadsrätten köpt gemensamt av de två så är det samboegendom enligt Sambolagen men det låter i din fråga som din mor haft bostadsrätten redan innan de blev sambos, och att din mor äger hela bostadsrätten. Mitt svar utgår från det.Enligt ÄB 6 kap. 1 § är huvudregeln att allt som arvlåtaren (i detta fall din mor) ger till bröstarvinge (i detta fall du och ditt syskon) under sin livstid är att anse som förskott på arv. Ska det inte vara förskott på arv måste det uttryckligen anges i t ex gåvobrev.Så, det finns inga juridiska hinder att din mor ger dig din del av arvet i förskott. Det behövs egentligen inget papper på att det är ett förskott, men det är ju alltid bra att ha för framtiden och för att undvika missförstånd. Det är dock din mor som kan ge förskottet, men om ni alla (mor, syskon, sambo) är överens finns inga hinder mot att sambon lägger ut dessa pengar och att din mor sedan har en skuld till honom (och efter henne död har dödsboet en skuld till sambon), men det bör upprättas ett skuldebrev för detta. Om det skulle vara så att det i dödsboet inte finns tillräckligt med tillgångar för att betala sina skulder kan det innebära att din mors sambo inte får tillbaka pengarna, så det är värt att diskutera gemensamt om det är bästa lösningen att göra så. Vänligen, 

Förskott på arv och förstärkt laglottsskydd

2014-11-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Min far gick bort i juni . Han har gett bort 2 fastigheter till min syster, det enda han ägde av värde. Jag hade ingen vetskap om detta.Har jag ingen arvsrätt alls av detta. jag är också hans biologiska barn. Mamma är från skild.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Förskott på arv regleras i ärvdabalkens 6 kap. I 6:1 anges att det som arvlåtaren under sin livstid gett en bröstarvinge ska avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren. Bestämmelsen uttrycker en presumtion för att gåva till bröstarvinge är förskott på arv. Har förskott givits ska enligt 6 kap. 5 § ärvdabalken arvslotternas storlek beräknas genom att öka kvarlåtenskapen, före delningen, med förskottets värde.Som jag förstår det så har du i detta fall blivit utan arv på grund av din fars gåvor till din syster. I dessa situationer kan det förstärkta laglottsskyddet i 7:4 bli aktuellt. Det förstärkta laglottsskyddet omfattar gåvor som till syftet är att likställa med testamente. För att regeln ska bli tillämplig krävs att givarens avsikt med gåvan varit att fördela sin kvarlåtenskap. Regeln omfattar två olika typer av gåvor, dels gåvor som äger rum strax innan givarens död och dels gåvor där givaren fram till sin död kan räkna med att få ha nyttan av den bortgivna egendomen.Om din far haft för avsikt att endast att din syster ska få ta del av hans arv och därför gett henne dessa fastigheter kan bestämmelsen bli aktuell. Om regeln om förstärkt laglottsskydd är tillämplig, kan den som mottagit gåvan bli återbäringsskyldig till ett belopp som motsvarar bröstarvingarnas laglott. Vid beräkning av laglotten ska värdet av den egendom som getts bort läggas till kvarlåtenskapen,Detta innebär att de två fastigheternas värde ska räknas in i din fars kvarlåtenskap vid arvsskiftet. Då det verkar saknas pengar i din fars kvarlåtenskap kan din syster bli återbäringsskyldig för att din rätt till laglott ska täckas. Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Förskott på arv

2014-11-17 i Förskott på arv
FRÅGA |2 barn, det ena får köpa en fastighet av föräldrarna till underpris. Kan det undantas från förskott på arv och isf hur? Kan det andra barnet invända mot gåvan/köpet så att det vid kommande arv avräknas som förskott på arv? Vad ska man göra isf?
Simon Adolfsson |Hej och tack för dina frågor.Huvudregeln när föräldrar ger något av sina barn en gåva av större värde är att denna gåva skall ses som ett förskott på arv, om inte omständigheterna tyder på annat, se 6:1 ÄB.Att en fastighet köps till underpris kan tyda på att det föreligger en gåva av större värde som skall räknas som förskott på arv.Förskott på arv får betydelse på hur stort arv som förskottsmottagaren. Just beräkningarna som sker vid förskott på arv är ofta mycket komplicerade, men jag ger här en grundregel. Ett förskott på arv räknas in i kvarlåtenskapen innan delning i arvslotter sker och efter delning ägt rum så minskas förskottsmottagarens andel med förskottets storlek, se 6:5 ÄB.Vill gåvogivarna att underprisförsäljningen inte ska räknas som ett förskott på arv är det bra att detta manifesteras på något sätt som tydligt ger uttryck för att det inte ska räknas som förskott på arv.Rent formellt kan en fastställelsetalan användas för att yrka på att gåvan utgör förskott på arv och ska avräknas på arvet hos gåvomottagaren. Behöver du hjälp med en sådan talan eller önskar att gåvan inte ska räknas som förskott på arv föreslår jag att du bokar tid hos en erfaren jurist som är specialiserade på familjerätt. Du kanboka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Jag hoppas jag svarade på din fråga.Mvh,

Vad räknas som förskott på arv?

2014-11-11 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej förskott på arv: 1.vilket belopp anses som förskott på arv när man emottar kontanter av förälder. 2. Gäller detta även present i form av kontanter vid födelsedagar eller julklapp. Gäller en viss summa då?3. Om ett barn hjälper en åldersstigen förälder som har svårt att klara sitt vardagsliv , kan då föräldern kompensera barnet utan att det räknas som förskott på arv. Är det en viss summa i så fall.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Enligt Ärvdabalken 6 kapitlet 1 § så räknas som huvudregel alla gåvor till bröstarvingar som förskott på arv. Ska en gåva inte räknas som arv måste den som ger gåvan förtydliga detta i  t ex gåvobrevet eller så måste det framgå av omständigheterna att det inte var avsett som en gåva (vilket draget till sin spets blir en bevisfråga).Så samtliga de fall som du tar upp räknas som förskott på arv i lagens mening, och det finns ingen lägsta beloppsgräns i lagparagrafen. I det sista fallet skulle man kunna argumentera för att det var fråga  om en kompensation för tiden och "besväret" att hjälpa föräldern och det därför framgår av omständigheterna att det inte ska ses som förskott på arv även om det inte finns uttryckt. Om föräldern vill ge sina barn en gåva som inte ska räknas som förskott på arv är det säkraste att se till att upprätta ett gåvobrev där det framgår att det inte är fråga om ett förskott. Vänligen,

Vilka gåvor utgör förskott på arv

2014-11-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Finns det någon praxis eller rättsfall som kan tala om vad som skall tas med som gåva vid ett arvsskifte? Tex om jag fått en gåva av min mor när jag fyllde 30 år (nu är jag 63) i form av en guldring, värde då kanske 500 kr, som hon köpt till mig. Det finns inget gåvobrev. Jag har säkert fått andra saker under åren som jag nu inte kan komma ihåg. Vad gäller om värdet är ringa. Finns det någon praktisk gräns eller ska allt räknas som gåva och tas upp som förskott på arv? Vänliga hälsningar Mats
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Som huvudregel ska gåvor som den avlidne under sin livstid gett till någon av sina bröstarvingar räknas som ett förskott på deras arv. Gåvans värde ska därmed dras av från bröstarvingens arvslott i samband med arvskiftet. Av 6 kap. 3 § i ärvdabalken framgår att värdering av förskott på arv som huvudregel ska ske med utgångspunkt i gåvans värde vid gåvotillfället och således inte indexregleras upp. Detta gäller under förutsättning att det inte av omständigheterna framgår att annat bör gälla. T.ex. att givaren givit uttryck för att en annan tidpunkt ska vara avgörande för värderingen.Huvudregeln är som sagt att alla gåvor anses utgöra förskott på arv om det inte uttryckligen anges vid gåvotillfället att det inte ska vara en gåva. Detta gäller dock inte alla slags gåvor som anses utgöra förskott på arv – exempelvis räknas sedvanliga presenter av ett mindre värde eller pengar som en förälder betalat för sitt barns uppehälle vanligen inte som förskott på arv. De födelsedagspresenter som du mottagit eller de gåvor som du mottagit av mindre värde behöver därför inte utgöra förskott på arv. Det beror helt enkelt på deras värde och under vilka omständigheter de gavs. Om dina syskon har fått motta liknande gåvor av mindre värde i samma utsträckning talar det mot att gåvorna ska utgöra förskott på arv. Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Förskott på arv m.m.

2014-11-25 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Vi är tre syskon med samma föräldrar. Vår far gick bort 2007. Han och vår mor var gifta och ägde 50% var i en fastighet. När pappa gick bort gick hans andel i fastigheten över till vår mamma.Nu har mamma gett bort hela fastigheten till min syster, i gåva, ingen köpesumma.Får hon göra så?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Denna fråga aktualiserar en del komplicerade regler. Då jag inte vet de närmare ekonomiska förhållandena som rått hos din far och din mor kan jag dock endast ge allmänna förklaringar på de regler som kan vara intressanta för dig. Nedan finner du en karta över dessa regler.Hur arvet efter din mor respektive din far räknas ut:I och med att dina föräldrar endast har gemensamma barn (du och dina syskon) fick ingen av er barn ut arvet efter er far direkt, utan din mor övertog din fars kvarlåtenskap med så kallad fri förfoganderätt (begreppet fri förfoganderätt förklaras under avsnittet gåvan till din syster), se 3 kapitlet 1 § Ärvdabalken. Du och dina syskon kommer istället att få ärva er far då din mor avlidit, 3 kapitlet 2 § Ärvdabalken. För att avgöra hur stor del av din mors förmögenhet som, då hon avlidit, utgör arvet efter henne respektive efter din far ska storleken på din mors förmögenhet då hon fick din fars kvarlåtenskap jämföras med hur stor din fars kvarlåtenskap var då din mor övertog kvarlåtenskapen.Om din mor exempelvis hade en förmögenhet på 600 000 kr då hon fick din fars kvarlåtenskap och denna kvarlåtenskap hade ett värde på 400 000 kr så ska, då din mor sedermera avlider, 40 % av hennes förmögenhet anses utgöra arvet efter er far och resterande 60 % utgöra arvet efter er mor.Dessa procentsatser kan påverkas så att en större del av din mors förmögenhet anses utgöra arvet efter henne om din mor exempelvis genom att hon arbetat ihop pengar eller att hon fått ett arv eller en gåva efter att hon övertog din fars kvarlåtenskap har ökat sin förmögenhet, se 3 kapitlet 4 § Ärvdabalken.Gåvan till din syster:Såsom nämndes i föregående avsnitt övertog din mor din fars kvarlåtenskap med så kallad fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt menas att din mor inte får testamentera bort större värden än som motsvaras av den procentsats av hennes förmögenhet som utgör arvet efter henne själv.Din mor är emellertid fri att ge bort egendom, oaktat att den tillhör din far eller henne själv. Då hon givit fastigheten till din syster ses denna gåva emellertid, i brist på annan bevisning, som ett förskott på arv efter din mor till din syster, se 6 kapitlet 1 § Ärvdabalken. Då din syster är gemensamt barn till er mor och er far medför detta att värdet av fastigheten då din syster mottog fastigheten ska dras av från din systers rätt till arv efter er far och därefter, om avdraget inte räcker till, från din systers rätt till arv efter er mor, se 6 kapitlet 3 § Ärvdabalken. Därtill ska värdet av gåvan, vid beräkningen av ditt och ditt andra syskons arv läggas till det totala värdet som utgör arvet efter din mor, se 6 kapitlet 5 § Ärvdabalken. (Då din mor och din far endast har gemensamma barn kommer jag här, av förenklingsskäl, att behandla din fars och din mors arv som ett gemensamt arv) Vi återanknyter till exemplet jag gav i föregående avsnitt och antar att din mor, då hon avlidit, har en förmögenhet på 500 000 kr. Därtill antar vi att fastigheten hade ett värde på 500 000 kr då din mor överlät fastigheten till din syster. Fastighetens värde (500 000 kr) ska då läggas till din mors förmögenhet (500 000 + 500 000 = 1 000 000 kr).Detta medför, då du och dina syskon ska få lika del i arvet (se 2 kapitlet 1 § Ärvdabalken), att du och det syskonet som inte fått fastigheten ska  få 333 333 kr vardera (1 000 000 / 3 = 333 333 kr). Det syskonet som fått fastigheten får 0, då syskonet redan fått sitt arv. Då det tillförda värdet motsvarande fastigheten egentligen inte finns i kvarlåtenskapen blir det emellertid svårt att ge dig och det syskonet som inte fick fastigheten 333 333 kr vardera ( 666 666 kr). I kvarlåtenskapen finns nämligen i realiteten bara 500 000 kr. Reglerna om förskott på arv kan således inte ge dig och ditt syskon kompensation.Det finns emellertid en regel i 3 kapitlet 3 § Ärvdabalken som säger att om den efterlevande maken (er mor) genom gåva eller annan därmed jämförlig handling, utan tillbörlig hänsyn till den först avlidne makens arvingar (det vill säga du och dina syskon) orsakat väsentlig minskning av sin egendom, så ska av den lott, som vid efterlevande makes död tillkommer dennes arvingar, vederlag utgå till arvingarna efter den först avlidne (er far) för vad av minskningen belöper å deras andel i boet. Om vederlag ej kan utgå, ska gåvan eller dess värde återbäras, såframt den som mottog gåvan insåg eller bort inse, att den lände arvingarna efter den förste avlidne till förfång.Kravet på att tillbörlig hänsyn inte ska ha visats den först avlidne makens arvingar bör i ert fall anses uppfyllt då fastigheten endast kommit en utav er till del (din syster).Med en väsentlig minskning menas att en förminskning på iallafall mer än 25 % av din mors totala förmögenhet skedde då din mor gav bort fastigheten, se högsta domstolens dom i NJA 2013 s. s. 736.Om kraven på bristande tillbörlig hänsyn och väsentlig minskning av din mors totala förmögenhet är uppfyllda är således 3 kapitlet 3 § Ärvdabalken tillämplig. Då du och dina syskon utgör arvingar såväl efter den avlidne maken (er far) som efter den efterlevande maken (er mor) så kan ni ej kompenseras genom att värden från din mors arv överförs till din fars arv. Däremot kan en återgång av gåvan (fastigheten) eller en återgång av gåvans värde kompensera er. För att din syster ska behöva ge tillbaka fastigheten krävs att hon insåg eller borde ha insett, att gåvan lände arvingarna till den först avlidne (du och ditt andra syskon) till förfång.Om det ej går att bevisa att din syster insett eller bort ha insett detta finns som sista utväg en möjlighet att åberopa reglerna om det förstärkta laglottsskyddet i 7 kapitlet 4 § Ärvdabalken. Denna regel är dock mycket svårtillämpad och då jag inte vet så mycket om de närmare förmögenhetsförhållandena hos din far och din mor så skulle en beskrivning av denna regel endast göra detta svar mer svårtillgängligt än vad det redan är.Slutsats:För att vara på den säkra sidan skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med en färdig jurist som närmare kan se över de möjligheter du har i din situation. Familjens jurist är Sveriges största familjejuridiska byrå. Du kan enkelt boka tid hos dem här.hoppas detta kan vara till någon hjälp!Med vänlig hälsning

Presumtion för förskott på arv

2014-11-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Hoppas ni kan hjälpa oss. Det är så att jag och min fru köpte ett hus av mina föräldrar för sju år sedan. Jag och mina syskon fick allihop erbjudandet att köpa huset för samma summa som våra föräldrar betalade för huset (alltså 300.000kr under rådande marknadsvärde). Nu när några år har gått så har värdet på vårt hur stigit riktigt ordentligt. Nu så säger min syster att den dagen våra föräldrar dör så ska husköpet och summan upp till rådande husvärde då huset köptes, räknas som förskott på arv. Mina föräldrar vill absolut inte att något vid husköpet ska räknas som förskott på arv. Hur går vi nu tillväga? kan vi upprätta ett avtal där detta framgår? tacksam för svar på vår fråga snarast
Benjamin Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om förskott på arv finns i ärvdabalkens 6:e kapitel, som du kan hitta här. Enligt 6:1 ska gåvor en bröstarvinge får av arvlåtaren avräknas på arvingens arvslott om det inte på något sätt framgår att det inte varit arvlåtarens vilja. Det finns alltså en presumtion för att gåvan ska avräknas då det antas vara arvlåtarens vilja. Presumtionen kan brytas om arvlåtaren gett uttryck för att det INTE var dennes vilja att gåvan ska ses som ett förskott på arvet. Det kan ske genom testamente men också skriftligt eller muntligt, och det behöver inte ske vid gåvotillfället. Det ska dock inte vara möjligt för arvlåtaren att ändra sig till nackdel för arvtagaren om viljan att det inte skulle vara ett förskott framgick redan vid gåvotillfället. Om det inte var dina föräldrars avsikt att huset skulle avräknas som ett förskott på arv ska det inte heller vara det. Tänk på att uppgifter som har betydelse för ett eventuellt förskott på arv ska tas upp på bouppteckningen,om någon dödsbodelägare begär det, se ÄB 20:5 tredje stycket. Då det finns en presumtion för att en gåva är ett förskott kan det vara värdefullt att ha en skriftlig handling som ger uttryck för arvlåtarens vilja ur bevishänseende, det kan anses bevisat även i annat fall men det förenklar bevisningen. Jag vill till sist nämna två saker. För det första är det bara gåvor som ska avräknas som förskott. Vid blandade dispositioner, dvs. när det utgår någon form av motprestation, krävs det för att det ska anses vara en gåva att den är huvudsakligen av benefik karaktär. Vilket innebär att man får bedöma givarens avsikt att berika mottagaren, den benefika avsikten, och skillnaden mellan gåvans värde och motprestationen. Var marknadsvärdet på fastigheten nära de 300 000 kr som ni betalade vid gåvotillfället har var det inte en gåva som kan avräknas. För det andra ska förskott på arv som huvudregel värderas till värdet det hade vid gåvotillfället. Vänligen,

Förskott på arv

2014-10-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, Våra gamla föräldrar har tagit ett lån på sitt hus för att hjälpa min bror vid köp av lägenhet. Räcker ett intyg från hans sida för att det ska räknas av från hans del av arvet? Tacksam för svar
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline! När en bröstarvinge får något av arvlåtaren skall det ses som förskott på arvet om inget annat föreskrivs, t.ex. i ett gåvobrev från arvlåtaren, 6 kap 1 § Ärvdabalken.I ditt fall föreligger alltså en presumtion om att det han erhållit skall räknas av från arvet! Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,