Förskott på arv.

2015-02-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är fyra syskon vars mor avled 2014. Hon har 2001 givit en gåva (fritidsfastighet med sjötomt ) till ett syskon fast det är skrivit i en revers att han ska betala en mindre summa för den, samt att hon skulle säga till när hon ville att pengarna + ränta skulle betalas ut. Det blev aldrig så då hon blev sjuk. Vi har tyvärr ingen kopia på reversen, kan man få tag i den på något vis? Vad händer om den inte kommer fram, eller att han påstår att den inte finns, står på lagfarts kopian jag har att det finns en revers. Hur lång tid har han på sig att betala in till dödsboet? Är det verkligen möjligt för ETT syskon att köpa något av värde så dom andra blir utan? Laglott tex vad menas med det då? Hur vet vi att affären blev rätt gjord ( vissa omständigheter gjorde tyvärr att vi inte kollade upp det då ) ?TACKSAM för svar...
Niklas Bolin Djanaieff |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först av allt vill jag beklaga din sorg.Som jag förstår din fråga undrar du vad som gäller när en arvinge har fått ett förskott på arv vilket regleras i Ärvdabalken 6 kap 1§. Den paragrafen slår fast att det som en arvinge fått skall presumeras vara ett förskott på arv om inte annat framgår av omständigheterna. I ditt fall tycks det framgå att priset på fastigheten understiger marknadsvärdet samt att någon betalning för fastigheten aldrig skett. Dessa omständigheter pekar på att iallafall arvet i den delen av köpeskillingen som understiger marknadsvärdet borde anses som en gåva och förskott på arv och den resterande delen som en fodring på utestående betalning som dödsboet har på det syskonet. När det gäller möjligheten att köpa något med följden att de andra blir utan gäller att om fastigheten sålts till marknadsvärde, så finns det inga möjligheter i Ärvdabalken att få det ogjort. Om det är en gåva gäller ÄB 6 kap 4§ om otillräklig avräkning på laglott och ÄB 7 kap 4§ om möjligheten att angripa en gåva och få den återburen.Laglotten är den del av arvet som alltid skall tillfalla bröstarvingar. ÄB 7 kap 1§ Laglotten går inte att testamentera bort. Om det syskonet som har köpt fastigheten har fått lagfart på fastigheten måste vissa formkrav uppfyllas. Dessa kan du hitta i Jordabalken 20 kap 5-6§§. Om dessa formkrav har uppfyllts skall köpet ha gått till på rätt sätt. Om syskonet ej fått lagfart kan denne inte anses som rätte ägare.Hoppas du har fått svar på dina frågor och att det löser sig för er. Om ni fortfarande inte känner att allt är tydligt föreslår jag att ni kontaktar en jurist för att få juridisk hjälp att lösa problemet.

Förskott på arv

2015-01-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Min mor äger en lägenhet som är betald, då hon i sin tur ärvt den av sina föräldrar (alltså min mormor och morfar) Marknadsvärdet på denna lägenhet ligger på ca: 1,5 miljoner. Kan jag köpa denna lägenhet av henne för vilket belopp som helst? Jag har en bror som min mor inte vill ska få ta del av hennes tillgångar, då han är missbrukare. Min mor är skild från min far sedan många år. Sammanfattningsvis: Jag menar alltså kan jag köpa lägenheten för tex. 50 000 kr utan att min bror kan göra något åt det rent juridiskt denna dag hon dör? Hälsningar Sophia
Linn Munthe |Hej!Tack för din fråga. Din mor kan sälja lägenheten till dig till det pris hon behagar utan att din bror kan hindra det. Vid din mors frånfälle kan en tidigare försäljning av egendom till underpris dock komma att betraktas som ett förskott på ditt arv.Vid fördelning av din mors kvarlåtenskap kommer då prisskillnaden mellan köpeskillingen och lägenhetens marknadsvärde att adderas till värdet av kvarlåtenskapen. Därefter görs en delning av arvet utifrån detta värde av kvarlåtenskapen. Från din arvslott kommer då ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan lägenhetens marknadsvärde och köpeskillingen att dras av. Detta kan åskådliggöras med ett exempel. Antag att A har två barn, B och C. När A är i livet säljer A en lägenhet till B för 50 trots att lägenhetens marknadsvärde uppgår till 200. Vid A:s frånfälle uppgår A:s kvarlåtenskap till 1 000. När arvet efter A ska fördelas mellan B och C adderas 150 till A:s kvarlåtenskap (200-50). Summan av det som ska fördelas mellan arvtagarna uppgår därmed till 1 150. Eftersom B anses ha fått ett förskott på sitt arv till ett belopp av 150 har B inte rätt att återigen utfå detta belopp vid arvskiftet. Vid fördelningen av arvet kommer därför B ha rätt till 425 (1150/2=575. 575-150=425) och C:s arvslott kommer att uppgå till 575 (1150/2=575). Detta kan undvikas genom att din mor skriver testamente och därigenom åsidosätter den legala arvsordningen (som innebär att bröstarvingar ärver med lika rätt). Friheten att testamentera sin kvarlåtenskap begränsas dock av den sk laglotten. Den innebär att en bröstarvinge alltid har rätt att utfå åtminstone halva sin laglott. Om din mor endast har två bröstarvingar kommer din brors laglott därför att utgöra ¼ av din mors kvarlåtenskap.Lycka till, hoppas att du har fått klarhet i din fråga!

Förskott på arv

2015-01-25 i Förskott på arv
FRÅGA |

Förstärkt laglottsskydd vid förskott på arv

2015-01-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Min far är sjuk och vill ge sin bostadsrätt som gåva till mig eller mina barn. Vad behöver vi skriva i gåvobrevet för att jag/mina barn ska kunna ta över bostadsrätten? MvhPer
Martin Cronsioe |Hej Per. Tack för din fråga till Lawline.Jag tolkar din fråga som att du undrar hur bostadsrätten kan skyddas från din fars övriga bröstarvingar vid framtida arvsskifte till förmån för dig eller dina barn. Huvudregeln är att en gåva från arvlåtaren till en bröstarvinge ska räknas av som förskott på arv vid arvsskiftet. Detta innebär att bostadsrättens värde ska räknas av från din del av kvarlåtenskapen. Detta gäller dock inte om arvlåtaren i exempelvis gåvobrevet har uttryckt att gåvan inte ska räknas av på arvet. Sådana fall är undantagna huvudregeln.I vissa fall kan dock den arvinge som erhållit gåvan bli ersättningsskydlig till övriga arvingar. Detta förutsätter att syftet med gåvan är att likställa ett testamente. Så bl a är fallet om din far fortsätter att nyttja bostadsrätten när han är vid liv. Förutsatt att övriga bröstarvingar väcker talan inom ett år från bouppteckningens avslutande, kan du bli ersättningsskyldig (i pengar) till övriga bröstarvingar. Detta kallas förstäkt laglottsskydd och regleras i ärvdabalken 7 kap 4 §. Att gåvan riktas till barnbarn förändrar inte detta faktum.Hoppas detta har hjälpt dig i dina funderingar!

Förskott på arv -fastighet

2015-01-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Hejvi är 2 arvingar efter vår farfar som gick bort sent 2014En son i livet samt ett barnbarn, jag ( ärver efter avliden son2)vår farmor gick bort 2003då fanns det en fastighet i bouppteckningen som ärvdes av min farfarfastigheten har sedan överlåtits till sonen för 0 kr och fanns inte mednär farfar gick bort sent 2014, inte heller något gåvobrev..är detta att betrakta som förskott på arv?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.I princip alla gåvor som en arvlåtare ger till en bröstarvinge under sin livstid ska räknas som förskott på arv (med undantag för t.ex. gåvor av mindre värde). Om det i ett gåvobrev uttryckligen har angetts att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv gäller detta.Eftersom det i det här fallet inte finns någon sådan uttrycklig viljeförklaring ska gåvan till sonen ses som ett förskott av arv och dras av från hans arvslott, se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1. Om värdet på fastigheten överstiger arvslotten kan det till och med bli fråga om återbetalningsskyldighet så att du i vart fall får ut din laglott (hälften av arvslotten), se https://lagen.nu/1958:637#K6P4S1.Hoppas att det blev lite mer klarhet i frågan.Vänliga hälsningar,

Hur påverkar gåva av två olika värdefulla fastigheter arvet samt fråga om skuldebrev

2015-01-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!År 2002 fick jag och min syster var sin skogsfastighet som gåva av vår mor.Då den fastighet jag fick hade ett högre värde än min systers skrevs det en revers. Vi fick förklarat att den skulle komma att regleras vid bouppteckningen vid vår mors bortgång. Vår mor lever fortfarande men nu när det har gått så många år har vi glömt vad det innebär. Vi kom att samtala om det men ingen av oss kunde riktigt minnas hur det var varför vi skulle vara tacksamma om vi kunde få en enklare förklaring.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för er fråga!Naturligtvis är det inte lätt att veta vad som sades år 2002, men en tänkbar förklaring är att detta handlade om frågan om förskott på arv. Jag återkommer strax till detta. För det första skulle det egentligen vara nödvändigt med mer information om reversen. En revers är ju ett skuldebrev, och därmed undrar jag vem som skulle vara skyldig vem pengar. Kan det ha varit så att det skrevs en revers att du var skyldig din syster ett visst belopp för att kompensera för att din fastighet var mer värd, eller kan det vara så att din mor skulle vara skyldig din syster pengar för att kompensera för att hon fick en mindre värd fastighet? I svaret kommer jag att utgå från att skuldebrevet var "från modern till systern" eftersom det verkar rimligast.När arvet skall förrättas enligt lag (det vill säga utan testamente) skall en gåva som huvudregel räknas som förskott om den har varit till en bröstarvinge (Se 6 kap. 1 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K6). Båda ni är, som barn till er mor, bröstarvingar. Om det inte har sagts någonting om att det inte skulle vara förskott vid gåvan, kommer fastigheterna att räknas av från era respektive arv. Om du har fått en mer värdefull fastighet, kommer naturligtvis mer att räknas av från ditt arv än från din systers. På så sätt kan det jämna ut sig vid arvförrättningen. Om, å andra sidan, din mor har skrivit ett skuldebrev till din syster (som jag antog ovan), kommer ju även detta att räknas som en gåva. I så fall har ni ju fått lika mycket, och lika mycket kommer att räknas av från era respektive arv. Din syster kommer att få skulden täckt om egendomen räcker, eftersom arvet räknas i stort sett som "Tillgångar minus skulder". Det kan ha varit det som menades med att det skulle regleras vid bouppteckningen. I så fall kommer det självklart att jämna ut sig helt mellan er den dag arv blir aktuellt.Sammanfattningsvis skulle jag alltså tro att det som hände var att er mor skrev skuldebrev gentemot din syster på det belopp som var skillnaden mellan fastigheternas värde. Detta kommer att leda till att båda till slut har fått lika mycket, så länge det finns nog med egendom för att täcka skulden. I varje fall kommer ni att anses ha fått lika mycket i gåva.Om ni undrar något mer om det här eller något annat, är det bara att återkomma!Hälsningar,

Kan man undvika att gåva till bröstarvinge räknas som förskott på arv?

2015-01-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min morfar vill ge mig cirka 1000 kr i månaden under min studietid. För att sedan ge min bror detsamma när han studerar. Problemet är att varken min mor (som är ensambarn) eller jag vill förklara för honom att det kommer bli orättvist och svårt att fixa om min morfar går bort. Som jag har förstått det ses gåvor till barnbarn inte som förskott på arv och kommer därför inte blir rättvist mellan mig och min bror längre fram. Även om mamma skulle skriva att min bror skulle få detsamma som gåva av henne i framtiden skulle det kunna avräknas mot mitt och min brors framtida arv ändå. Är enda alternativet att jag ger min bror hälften av pengarna direkt, sätter mig i skuld till honom eller hur ska vi göra?Han är inte myndig och många år yngre än mig så vill inte att det ska bli någon osämja mellan oss i framtiden.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det är ju naturligtvis en ganska svår situation eftersom det rör så känsliga frågor. Du har hursomhelst helt rätt i att gåvor till barnbarn i princip inte räknas som förskott. Så länge er mamma lever, är det ju inte ni som står på tur att ärva. Av detta följer ju dock också att det juinte är ni som ärver direkt efter er morfar (så länge han inte har testamenterat till er), utan det är er mor som är den ensamma arvingen (2 kap. 1 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637). I arvet efter henne spelar naturligtvis er morfars tidigare gåvor inget roll i vilket fall som helst.Förslaget att din mamma betalar ut pengar till din bror ifall er morfar hinner avlida innan hans studietid är dock en bra lösning på problemet. Även om huvudregeln är att en gåva räknas som förskott enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken, gäller inte detta om gåvogivaren aktivt har uttryckt att det inte skall räknas som förskott. Det gäller förstås att ha bevis på detta, men om er mor skriver ned på ett papper att "De 1000 kr som X får i månaden under sin studietid skall inte utgöra förskott på arv." och undertecknar skall det inte vara några problem!Jag hoppas att svaret kommer till användning! Om du undrar något mer är det bara att återkomma.Hälsningar,

Måste man ange att en gåva till bröstarvinge ska utgöra förskott på arv?

2015-01-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har två barn som snart är vuxna. Jag antar att de kan tänkas behöva pengar till studier och/eller bostad och har möjlighet att hjälpa dem, men vill att det ska bli rättvist, så att dessa gåvor i så fall blir förskott på arv, speciellt om det skulle bli ojämt dem emellan. (De behöver ju inte nödvändigtvis pengar samtidigt, så tidvis blir det antagligen det.) Är nedanstående lista en lämplig form:"Jag vill att följande gåvor ska räknas som förskott på arv- Dotter A: 4000/mån jan 2015 - juni 2018- Dotter B: 200.000 2016-12-15- Dotter A: 50.000 2018-03-01"Listan skulle då fyllas på undan för undan, men behöver ju upprättas efter första posten.Undertecknar jag på varje rad, eller är alla rader jag skrivit del av underskriften?Eller är detta helt onödigt eftersom det ändå räknas som förskott på arv i vilket fall som helst? Tanken var att det skulle bli mindre risk för bråk om vad var och en av dem fått, när det väl är dags.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. Enligt Ärvdabalken (ÄB) 6 kap. 1 § så räknas som huvudregel alla gåvor till bröstarvingar som förskott på arv. Vill givaren inte att det ska ses som förskott på arv måste det anges i gåvobrevet eller motsvarande alternativt framgå av omständigheterna i övrigt. Svaret på din sista fråga är alltså att ja, det är onödigt att poängtera att pengarna till dina barn ska utgöra förskott på arv. Skriver du inget om det räknas det som förskott, och räknas av från det barnets arv efter att du har avlidit.Däremot finns det inget som hindrar att du skriver en sådan lista som i ditt exempel om du känner att det minskar risken för osämja och konflikter, men ur ett rent juridiskt perspektiv är listan onödig. Om du använder en sådan lista rekommenderar jag för alla eventualiteter att du undertecknar eller åtminstone signerar var händelse, då den utformning du ger exempel på öppnar för diskussion huruvida någon obehörig har "fyllt på den". Så länge transaktionerna sker via överföringar från bankkonto till bankkonto/motsvarande så kan dock en listad transaktion jämföras mot en verklig transaktion.Vänligen,