Förskott på arv?

2014-08-17 i Förskott på arv
FRÅGA |I testamentet efter min mor anges att jag inte skall ha del av kvarlåtenskapen om jag inte kräver min laglott. Det anges också att avräkning skall ske av förskott av arv på 100.000 kr. Hälften av den summan erhöll mina två barn. Är gåva till barnbarn att räkna som förskott till bröstarvinge? Min bror och hans barn erhöll också penningmedel vid samma tillfälle. Skall det som räknas dom förskott tas upp som tillgång i boet? Om gåva ej skall räknas som förskott, vilken dokumentation skall finnas?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Bestämmelserna om arv regleras i ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1Jag förstår dina frågor på detta sätt:1. Räknas barnbarn som bröstarvingar? En bröstarvinge är i första hand en persons son eller dotter. Om sonen eller dottern är död är räknas istället barnbarnen som bröstarvingar till deras . I ert fall är du bröstarvinge till din mor och dina barn är inte det. Dina barn skulle däremot bli bröstarvingar till din mor om du skulle gå bort före henne. 2. Är gåva till barnbarn att räkna som förskott på arv?Dina barn är inte bröstarvingar till din mor och en gåva till någon som inte är bröstarvinge ska som huvudregel inte räknas som förskott på arv. Undantaget till denna regel är om någonting annat föreskrivits genom exempelvis testamente, gåvobrev eller att det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett (6 kap 1 §). Av informationen framgår att din mor i testamentet angav att den summa ni fick ska räknas av. Jag tolkar det som att hennes avsikt var att pengarna som dina barn fick ska räknas av som förskott på arv vilket gör att undantagsregeln istället blir tillämplig och gåvan då ska räknas som förskott på arv.3. Vad krävs för att gåva till bröstarvingar inte ska räknas som förskott på arv? Ska din bror och hans barns penninggåvor avräknas som förskott på arv?Enligt huvudregeln ska din brors gåva avräknas som förskott på arv och gåvan till dina brorsbarn ska inte göra det. För att en gåva till bröstarvingar inte ska utgöra förskott på arv krävs att det är uttryckligt sagt genom exempelvis testamente/gåvobrev eller att det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Det innebär att om det som i ert fall finns ett testamente (eller gåvobrev) som säger att en gåva inte ska utgöra förskott på arv så kommer inte gåvan att göra det. Men även om det inte uttryckligen sägs i testamentet eller genom annan dokumentation att din bror och hans barns arv inte ska avräknas tittar man även på om det finns andra omständigheter som kan tala för att arvet ska avräknas. Exempelvis genom att undersöka om det finns skäl att anta att er mor ville att ni skulle få olika stora andelar av arvet.4. Ska en gåva som utgör förskott på arv tas upp i bouppteckningen?En gåva som utgör förskott på arv ska tas upp i bouppteckningen. Annars behöver den inte göra det.I ditt fall ska alltså penninggåvan du och dina barn fick av din mor tas upp i bouppteckningen.Jag kan inte svara på om din bror och hans barn gåvor ska göra det eftersom jag inte, utifrån informationen i frågan med säkerhet kan svara på om pengarna de fick utgör förskott på arv eller inte.Om du skulle behöva ytterligare hjälp med tolkning av testamentet eller har andra frågor är du självklart välkommen att återkomma så ger vi dig ett prisförslag för vidare arbete eller förmedling av en juristkontakt inom arvsrätt.Vänligen,

Vilket värde har ett hus när det ges som förskott på arv?

2014-08-14 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Vi är 4 vuxna syskon Min mor vill ge hennes sommarhus i ett gåvobrev till en av mina syskon, som ett förskottsarv.Vi har därför gjort en värdering från två skilda mäklare. Mitt syskon säger att det är taxeringsvärdet som skall ses som förskott, men jag menar att det är marknadsvärdet minus omkostnader. (värdering, stämpelavgift eller vad det nu kan vara) Försökt läsa mig till detta, men känner mig osäker på vad Skatteverket skriver? Kan man överlåta till under marknadsvärdet? Med vänlig hälsning Karin
Molly Malm |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förskott på arv regleras i 6 kapitlet, ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K6). 6 kap. 3 § ÄB säger att förskottet ska beräknas efter egendomens värde vid gåvotidpunkten. Det finns ingen närmare beskrivning av detta i lagtexten, däremot kan vi vända oss till förarbeten (som är skrivet av lagstiftaren och används som vägledning i hur lagen ska tolkas). I proposition 2004/05:25 s. 24 säger regeringen att "man normalt torde ha att anteckna marknadsvärdet eller det verkliga värdet". Alltså ska förskottet beräknas utifrån fastighetens marknadsvärde.Det du har läst på skatteverkets hemsida låter som en annan situation. Nämligen om ditt syskon skulle ha betalat något för sommarstugan. Det går nämligen inte att sälja en fastighet för ett pris under marknadsvärdet, utan då ses mellanskillnaden som en gåva. Alltså, skulle ditt syskon betala 300 000 kr för en fastighet som har ett marknadsvärde på 500 000 kr, skulle de resterande 200 000 kr ses som ett förskott på arv. Det går alltså att överlåta en fastighet under marknadsvärdet, men då ses det som en gåva.Hoppas detta var till hjälp!

Fråga om förskott på arv

2014-08-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Det har nyligen uppdagats att min far i hemlighet och tillsammans med sin fru under ca 10 år har givit min halvbror/deras enda gemensamma barn stora gåvor (uppskattningsvis värda omkring en miljon kr). Jag har aldrig fått något av större värde. Vad ska jag som särkullebarn tänka på när jag nu vill ta upp frågan om rättvisa mellan barnen med min åldrande far. Jag har inget otalt med min far men jag misstänker att hans fru vill göra allt som går för att minska mina möjligheter att få ut mitt farsarv.
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt huvudregeln 6 kap 1 § ÄB, https://lagen.nu/1958:637, så ska gåvor till barn ses som förskott på arv om inte annat har föreskrivits. Denna regel är med andra ord inte tvingande och det går att föreskriva annat i till exempel ett gåvobrev. Det innebär att det som ett barn får av sin förälder under sin livstid ska räknas som ett förskott på arvet, så länge ingenting visar på motsatsen. Bakgrunden är att man utgick från att var och ett av barnen ska tilldelas lika mycket i arv. Eftersom din far nu är gift så kommer vid hans bortgång, hans fru ärva honom, 3:1 ÄB. Du har dock rätt att få ut din arvslott direkt (om du inte har avstått från din rätt till förmån för din styvförälder enligt 3:9 ÄB.) Deras gemensamma barn måste däremot "vänta" på efterarvet.

Sommarhus i gåva eller arv?

2014-07-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Min min mamma äger ett sommarhus(ej belånat) som hon funderar på att skänka till mig och min syster. Vi har även en bror men vår mamma vill inte att han ska ha någon del i sommarhuset eller någon ekonomisk kompensation för sommarhuset. Hon vill även kunna disponera sommarhuset på sina villkor så länge hon vill och orkar. Hur löser man ovanstående på bästa sätt?
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som huvudregel gäller att en gåva till en bröstarvinge under livstiden räknas som förskott på arv, enligt 6 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1). Alltså om två av tre barn får en sommarstuga under förälderns livstid, är huvudregeln att det tredje barnet ska ersättas för detta när er mamma avlider. Detta går däremot att undvika. När sommarstugan skänks till er måste ett gåvobrev upprättas. Om er mamma skriver in i gåvobrevet att sommarstugan inte ska räknas som förskott på arv, kommer den inte att göra det. Detta är för att man vill tillgodose arvlåtarens vilja till högsta möjliga mån, och vill inte er mamma att brodern ska få lika mycket som er kan det bli så. Men att din mamma ska skänka stugan till er och samtidigt kunna använda den som hon vill, blir svårt juridiskt. Eftersom du och din syster kommer stå som ägare har inte er mamma längre någon juridisk rätt att använda den som hon vill. Ni kan ju såklart komma överens om att du och din syster står som ägare men er mamma får använda stugan hur hon vill och så länge hon vill.Ett alternativ är att er mamma skriver ett testamente där det står att stugan ska ärvas av endast dig och din syster. Däremot beror det lite på hur mycket egendom etc. er mamma kommer ha när arv blir aktuellt. Om er mamma inte är gift vid sin död kommer ni barn ärva en tredjedel var, vilket är er arvslott, enligt 2 kap 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). En förälder kan däremot begränsa bröstarvingars arv till endast en laglott, vilket är hälften av arvslotten, se 7 kap 1 § ÄB. Så länge som er bror ärver annan egendom som utgör minst en laglott, kan ni två ärva sommarstugan utan problem. Genom att testamentera bort stugan istället för att ge den som gåva kommer er mamma stå som ägare tills dess att hon avlider. Hon kommer då att ha den juridiska rätten till stugan fram tills dess att hon avlider och då blir den din och din systers.Hoppas svaret var till hjälp!

Fråga om giftorättsgods

2014-08-15 i Förskott på arv
FRÅGA |HejMin frus mamma äger en gård som hon delvis har ärvt och delvis har köpt av sina syskon. Hon äger alltså hela gården idag, Mamman är gift med pappan till båda barnen min fru och hennes bror. Nu vill mamman att barnen ska få gården innan hon går bort.Det finns inget äktenskapförord mellan mammam & pappan! Pappan & mamman bor tillsammans på gården. Hur funkar detta ? kan mamman ge gården till sina barn utan att pappan har rätt till något av gården ?
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag ser det så är gården giftorättsgods eftersom inget papper om äktenskapsförord eller enskild egendom finns. Giftorättsreglerna aktualiseras dock först vid äktenskapets upplösande. Det innebär att så länge man är gifta äger man fortfarande sin egendom och har rätt att förfoga över den som man vill. Eftersom gården är din frus mamma egendom innehar hon den med full äganderätt vilket innebär att hon får göra precis vad hon vill med den, sälja, byta eller ge bort. I 6:2 st.2 ÄB https://lagen.nu/1958:637 finns dock en regel att om en make av sitt giftorättsgods har gett förskott på arv till en bröstarvinge som är makarnas gemensamma, skall avräkning för detta göras på arvet efter den först avlidna maken.

Efterskänkt skuld utgör förskott på arv

2014-08-05 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Räknas en skuld som avskrivits/efterskänkts till min syster som ett förskott på arv? Summan är 100 000 kr och lånades ut under min fars levnad. Nu är mamma nyligen avliden och enl bouppteckning efter pappa fanns fordran nedtecknad som mammas giftorättsgods. I en tilläggsbouppteckning gällande pappas dödsbo har denna fordran antecknats såsom osäker och inom linjen samt har mamma i en viljeyttring skrivit att skulden är avskriven enl denna tilläggsbouppteckning. Faktum kvarstår att min syster erhållit 100 000 kr från våra föräldrar under deras levnad. Jag har inte erhållit några pengar. Med vänlig hälsning Ulla
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Reglerna om förskott på arv hittar du i Ärvdabalkens 6e kap. härI 6:1 anges att de gåvor som arvlåtaren ger till bröstarvingar under sin levnadstid ska räknas som förskott på arv om inget annat är föreskrivet. Huvudregeln är alltså att alla gåvor anses utgöra förskott på arv om inget annat har avtalats vid gåvotillfället eller om det står något annat i testamentet. Även andra förmögenhetsrättsliga dispositioner som en arvlåtare företar till förmån för en bröstarvinge presumeras vara förskott på arv.Om ett lån uttryckligen efterskänks i ett gåvobrev utgör detta en gåva och bör därmed omfattas av bestämmelsen om förskott på arv. Det efterskänkta lånet utgör därför ett förskott på arv om inget annat sades vid gåvotillfället (då lånet efterskänktes). Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Förskott på arv

2014-07-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi står inför en bodelning. Mamma har skrivit ett tydligt testamente samt angett i ett gåvobrev (2013-02-18) att fastigheten är en gåva till två av tre barn. I gåvobrevet framgick tyvärr inte i texten att gåvan inte var ett förskott på arv, men detta har sedan intygats av den juridiska person som skrev gåvobrevet, samt mammas sambo som var med när gåvobrevet skrevs. Vår jurist som ska göra bodelningen säger att hon inte kan besluta, då min andre bror yrkat på att huset ska antingen gå tillbaka eller att gåvan ska ses som ett förskott på arv. Den som skrev gåvobrevet har både muntligt och skriftligt intygat vad som var mammas vilja med huset. Det finns många kränkande mejl sparade från vår bror till mamma, de var ständigt ovänner, och detta föranledde också testamentet och gåvobrevet. Om min bror vill driva ärendet till tingsrätten för beslut, har jag och min andre bror någon chans att vinna målet...så att huset inte räknas in i bodelningen som förskott på arv eller går tillbaka på något sätt?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline.Regler om arv återfinns i ärvdabalken. I 6 kap 1 § står det att en gåva som arvslåtaren gett bröstarvinge under livstiden skall räknas som förskott på arv om inte annat föreskrivs. Har inget föreskrivits krävs det att det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett att gåvan inte skulle vara förskott. Det blir alltså en ren bevisfråga som domstolen får ta ställning till. Det som talar till din fördel är att din mors vilja torde kunna styrkas av den som författat gåvobrevet. Det som talar emot är varför personen inte skrivit in det. Det är svårt att ge ett konkret svar på din fråga, som du säkert förstår.Lycka till,Vänligen,

Förskott på arv

2014-07-15 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, Min far och mor skrev i sitt testamente, att allt mellan min helbror och mig skulle delas lika. Jag har en äldre halvbror på mors sida. Föräldrarna ägde ett radhus och ett landställe. Radhuset idag värt 3 miljoner och landet 6 miljoner. Mor dog 2006 och far 2012. 1981 får min helbror landet som gåva, det står inget om förskott på arv, tomten då värderad till 50.000 kr, min bror fick en revers på summan att betala. Jag skulle då vara självklar, att få ärva radhuset enligt mina föräldrar, men inget skrevs. Mina föräldrar ville då också, att min halvbror inte skulle få ärva någon fastighet. Mina föräldrar hade full nyttorätt landställe och bodde på landet som tidigare, och aldrig min bror. När mor dog 2006, hotar min bror mig med; att om inte han får landet så bryter han kontakten med mig. Far säger; att min bror är så snäll, så att jag får radhuset med lösöre, men inget skrivs ner fast jag ber om detta. 10 dagar före fars död, sätter min bror polisjakt på mig, och får min mycket sjuka far att skriva ett gåvobrev på halva radhuset. Snabbt ordnar brodern en lagfart på detta. Landet är värt mycket idag, nya Lidingö/nära Vaxholm. Tomten går att avstycka och min bror har under sin sjukpension byggt ett hus på 200 kvm, far betalade allt material, som är av mycket hög standard. Min bror tog fars bil och allt lösöre, när jag satt vid min fars dödsbädd. Min bror fick också min halvbror, att skriva under ett belopp på 100.000 kr 2006, och med texten, att min halvbror var nöjd med detta. Det avtalet vidimerades av personer, som min halvbror aldrig träffat. Vad gör jag??? Min bild är, att det inte finns något rättsskydd. Min bror är kriminell, fuskar med sjukskrivning Försäkringskassan i 20 år, har handikappstillstånd men kan bygga ett hus och ensam segla. Hoppas, att någon kan hjälpa mig. Advokaterna jag konsulterat, får inte ihop hur mycket min bror lurat av alla. De går bara efter vad som skrivits, och tycker ett gåvobrev på en dödsbädd med darrig stil är OK. Min far ber mig om ursäkt på dödsbädden, men min bror förhindrar mig att få vara ensam med far tills far är i koma, då går min bror och hans nyblivna man. Min bror gifter sig dagen före gåvobrevet radhus. Verkar allt konstigt, det är sjukt. Vad har jag rätt till? Värde halva landstället 2006, när mor dog? Halva lösöret? Knappt halva radhuset (halvbror en del)? Om ni kan hjälp mig, är ni bättre än s.k. status advokater, som har kostat mig så mycket pengar och inget händer. Tappat min tro på advokaters kunskap och våra lagar. Kan man lura allt och alla, som min bror?
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag förstår din fråga som följer:1. Kan dina föräldrar ge din bror dessa gåvor utan beaktande av ditt framtida arv?2. Är dessa gåvor att anse som förskott på arv?3. Hur ska dessa gåvor värderas?4. Finns det någon möjlighet för övriga arvingar att ta del av de gåvor som din bror fått?1. Det står en person som har full äganderätt fritt att skänka eller sälja egendomen till vem han eller hon vill. Denne behöver inte beakta framtida arvingars eventuella arv. Dina föräldrar kan alltså ge all sin egendom till din bror utan att du kan göra något åt det, så länge föräldrarna är i livet.2. De gåvor som din bror fått av dina föräldrar är att anse som förskott på arv om inget annat särskilt nämnts eller om det framgår av omständigheterna i övrigt att gåvan inte är att anse som förskott på arv. Detta framgår av 6:1 ärvdabalken. Det finns inte heller någon tidsgräns för hur långt tillbaka i tiden det gåvorna ska medräknas som förskott på arv vilket innebär att alla de gåvor din bror fått ska ses som förskott på arv.3. Som huvudregel ska gåvorna värderas utifrån värdet vid gåvotillfället enligt 6:3 ärvdabalken.4. Ja, vid beräkningen av kvarlåtenskapen ska förskottets värde tilläggas denna innan beräkningen görs enligt 6:5 ärvdabalken. För det fall att förskottet överstiger mottagarens arvslott blir arvingen inte återbetalningsskyldig om det inte avtalats särskilt om detta enligt 6:4 ärvdabalken. Detta gäller dock inte om din bror genom att mottaga dessa gåvor kränker din rätt till laglott. Om så är fallet så kan du inom ett år väcka talan om din rätt till laglott enligt 7:4 ärvdabalken.Sammanfattning: Dina föräldrar kan ge din bror vilken egendom de vill så länge de är i livet men om dessa gåvor kränker din rätt till laglott så kan du väcka talan därom och få jämkning och därigenom tvinga din bror att återbetala en del av gåvorna till dödsboet och i förlängningen till dig,Ärvdabalken hittar du här.Jag hoppas du fått svar på dina frågor och om du har några ytterligare eller om det är något som är otydligt så är du välkommen att kontakta mig på min mail, robert.lindstrom@lawline.seBästa hälsningar,