Lagrum rörande förskott på arv

2014-08-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag hittade detta när jag letade på er sida igår och blev så glad. Men var kan jag hitta lagrum att hänvisa till? Hoppas att ni kan hjälpa mig med det.- "Beträffande gåvor till andra arvingar än bröstarvingar är presumtionen den motsatta mot vad som gäller för gåvor till bröstarvingar. Det måste således uttryckligen anges att gåvan ska behandlas som förskott på arv." -Varmt tack på förhand!
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Det lagrum du söker är 6 kap 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637). Med vänliga hälsningar, 

Förskott på arv?

2014-08-17 i Förskott på arv
FRÅGA |I testamentet efter min mor anges att jag inte skall ha del av kvarlåtenskapen om jag inte kräver min laglott. Det anges också att avräkning skall ske av förskott av arv på 100.000 kr. Hälften av den summan erhöll mina två barn. Är gåva till barnbarn att räkna som förskott till bröstarvinge? Min bror och hans barn erhöll också penningmedel vid samma tillfälle. Skall det som räknas dom förskott tas upp som tillgång i boet? Om gåva ej skall räknas som förskott, vilken dokumentation skall finnas?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Bestämmelserna om arv regleras i ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1Jag förstår dina frågor på detta sätt:1. Räknas barnbarn som bröstarvingar? En bröstarvinge är i första hand en persons son eller dotter. Om sonen eller dottern är död är räknas istället barnbarnen som bröstarvingar till deras . I ert fall är du bröstarvinge till din mor och dina barn är inte det. Dina barn skulle däremot bli bröstarvingar till din mor om du skulle gå bort före henne. 2. Är gåva till barnbarn att räkna som förskott på arv?Dina barn är inte bröstarvingar till din mor och en gåva till någon som inte är bröstarvinge ska som huvudregel inte räknas som förskott på arv. Undantaget till denna regel är om någonting annat föreskrivits genom exempelvis testamente, gåvobrev eller att det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett (6 kap 1 §). Av informationen framgår att din mor i testamentet angav att den summa ni fick ska räknas av. Jag tolkar det som att hennes avsikt var att pengarna som dina barn fick ska räknas av som förskott på arv vilket gör att undantagsregeln istället blir tillämplig och gåvan då ska räknas som förskott på arv.3. Vad krävs för att gåva till bröstarvingar inte ska räknas som förskott på arv? Ska din bror och hans barns penninggåvor avräknas som förskott på arv?Enligt huvudregeln ska din brors gåva avräknas som förskott på arv och gåvan till dina brorsbarn ska inte göra det. För att en gåva till bröstarvingar inte ska utgöra förskott på arv krävs att det är uttryckligt sagt genom exempelvis testamente/gåvobrev eller att det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Det innebär att om det som i ert fall finns ett testamente (eller gåvobrev) som säger att en gåva inte ska utgöra förskott på arv så kommer inte gåvan att göra det. Men även om det inte uttryckligen sägs i testamentet eller genom annan dokumentation att din bror och hans barns arv inte ska avräknas tittar man även på om det finns andra omständigheter som kan tala för att arvet ska avräknas. Exempelvis genom att undersöka om det finns skäl att anta att er mor ville att ni skulle få olika stora andelar av arvet.4. Ska en gåva som utgör förskott på arv tas upp i bouppteckningen?En gåva som utgör förskott på arv ska tas upp i bouppteckningen. Annars behöver den inte göra det.I ditt fall ska alltså penninggåvan du och dina barn fick av din mor tas upp i bouppteckningen.Jag kan inte svara på om din bror och hans barn gåvor ska göra det eftersom jag inte, utifrån informationen i frågan med säkerhet kan svara på om pengarna de fick utgör förskott på arv eller inte.Om du skulle behöva ytterligare hjälp med tolkning av testamentet eller har andra frågor är du självklart välkommen att återkomma så ger vi dig ett prisförslag för vidare arbete eller förmedling av en juristkontakt inom arvsrätt.Vänligen,

Vilket värde har ett hus när det ges som förskott på arv?

2014-08-14 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Vi är 4 vuxna syskon Min mor vill ge hennes sommarhus i ett gåvobrev till en av mina syskon, som ett förskottsarv.Vi har därför gjort en värdering från två skilda mäklare. Mitt syskon säger att det är taxeringsvärdet som skall ses som förskott, men jag menar att det är marknadsvärdet minus omkostnader. (värdering, stämpelavgift eller vad det nu kan vara) Försökt läsa mig till detta, men känner mig osäker på vad Skatteverket skriver? Kan man överlåta till under marknadsvärdet? Med vänlig hälsning Karin
Molly Malm |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förskott på arv regleras i 6 kapitlet, ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K6). 6 kap. 3 § ÄB säger att förskottet ska beräknas efter egendomens värde vid gåvotidpunkten. Det finns ingen närmare beskrivning av detta i lagtexten, däremot kan vi vända oss till förarbeten (som är skrivet av lagstiftaren och används som vägledning i hur lagen ska tolkas). I proposition 2004/05:25 s. 24 säger regeringen att "man normalt torde ha att anteckna marknadsvärdet eller det verkliga värdet". Alltså ska förskottet beräknas utifrån fastighetens marknadsvärde.Det du har läst på skatteverkets hemsida låter som en annan situation. Nämligen om ditt syskon skulle ha betalat något för sommarstugan. Det går nämligen inte att sälja en fastighet för ett pris under marknadsvärdet, utan då ses mellanskillnaden som en gåva. Alltså, skulle ditt syskon betala 300 000 kr för en fastighet som har ett marknadsvärde på 500 000 kr, skulle de resterande 200 000 kr ses som ett förskott på arv. Det går alltså att överlåta en fastighet under marknadsvärdet, men då ses det som en gåva.Hoppas detta var till hjälp!

Fråga om förskott på arv

2014-08-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Det har nyligen uppdagats att min far i hemlighet och tillsammans med sin fru under ca 10 år har givit min halvbror/deras enda gemensamma barn stora gåvor (uppskattningsvis värda omkring en miljon kr). Jag har aldrig fått något av större värde. Vad ska jag som särkullebarn tänka på när jag nu vill ta upp frågan om rättvisa mellan barnen med min åldrande far. Jag har inget otalt med min far men jag misstänker att hans fru vill göra allt som går för att minska mina möjligheter att få ut mitt farsarv.
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt huvudregeln 6 kap 1 § ÄB, https://lagen.nu/1958:637, så ska gåvor till barn ses som förskott på arv om inte annat har föreskrivits. Denna regel är med andra ord inte tvingande och det går att föreskriva annat i till exempel ett gåvobrev. Det innebär att det som ett barn får av sin förälder under sin livstid ska räknas som ett förskott på arvet, så länge ingenting visar på motsatsen. Bakgrunden är att man utgick från att var och ett av barnen ska tilldelas lika mycket i arv. Eftersom din far nu är gift så kommer vid hans bortgång, hans fru ärva honom, 3:1 ÄB. Du har dock rätt att få ut din arvslott direkt (om du inte har avstått från din rätt till förmån för din styvförälder enligt 3:9 ÄB.) Deras gemensamma barn måste däremot "vänta" på efterarvet.

Underprisöverlåtelse till bröstarvinge - förskott på arv

2014-08-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Överlåtelse av fastighet. Jag är ägare till ett fritidshus. Bedömt värde 2 mkr. Min ena dotter och hennes sambo önskar köpa huset för 1 mkr. Den andra dottern skall kompenseras med fullvärdig rättvisa vid min död. Vi är överens om detta. Hur skall jag gå tillväga vid överlåtelse?
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) råder en presumtion att gåvor till en bröstarvinge under arvlåtarens livstid utgör förskott på arv, som sedan ska avräknas på mottagarens arvslott. På så sätt kompenseras övriga bröstarvingar då den avlidne går bort. Se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1En underprisöverlåtelse faller även den in under 6 kap. 1 § ÄB. Då utgör gåvan mellanskillnaden mellan den erlagda köpeskillingen och fastighetens marknadsvärde. I ditt fall betraktas därmed 1 mkr som en gåva till din dotter och presumeras enligt 6 kap. 1 § ÄB utgöra ett förskott på arv. Vid ett framtida arvsskifte efter din bortgång kommer 1 mkr räknas bort från hennes arvslott och på så sätt kompenseras din andra dotter. Notera att det är gåvans värde vid mottagandet som ska räknas bort från arvslotten. Se https://lagen.nu/1958:637#K6P3S1Du behöver därför inte göra något särskilt vid din överlåtelse för att din andra dotter ska kompenseras i framtiden.Vänligen,

Fråga om giftorättsgods

2014-08-15 i Förskott på arv
FRÅGA |HejMin frus mamma äger en gård som hon delvis har ärvt och delvis har köpt av sina syskon. Hon äger alltså hela gården idag, Mamman är gift med pappan till båda barnen min fru och hennes bror. Nu vill mamman att barnen ska få gården innan hon går bort.Det finns inget äktenskapförord mellan mammam & pappan! Pappan & mamman bor tillsammans på gården. Hur funkar detta ? kan mamman ge gården till sina barn utan att pappan har rätt till något av gården ?
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag ser det så är gården giftorättsgods eftersom inget papper om äktenskapsförord eller enskild egendom finns. Giftorättsreglerna aktualiseras dock först vid äktenskapets upplösande. Det innebär att så länge man är gifta äger man fortfarande sin egendom och har rätt att förfoga över den som man vill. Eftersom gården är din frus mamma egendom innehar hon den med full äganderätt vilket innebär att hon får göra precis vad hon vill med den, sälja, byta eller ge bort. I 6:2 st.2 ÄB https://lagen.nu/1958:637 finns dock en regel att om en make av sitt giftorättsgods har gett förskott på arv till en bröstarvinge som är makarnas gemensamma, skall avräkning för detta göras på arvet efter den först avlidna maken.

Efterskänkt skuld utgör förskott på arv

2014-08-05 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Räknas en skuld som avskrivits/efterskänkts till min syster som ett förskott på arv? Summan är 100 000 kr och lånades ut under min fars levnad. Nu är mamma nyligen avliden och enl bouppteckning efter pappa fanns fordran nedtecknad som mammas giftorättsgods. I en tilläggsbouppteckning gällande pappas dödsbo har denna fordran antecknats såsom osäker och inom linjen samt har mamma i en viljeyttring skrivit att skulden är avskriven enl denna tilläggsbouppteckning. Faktum kvarstår att min syster erhållit 100 000 kr från våra föräldrar under deras levnad. Jag har inte erhållit några pengar. Med vänlig hälsning Ulla
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga! Reglerna om förskott på arv hittar du i Ärvdabalkens 6e kap. härI 6:1 anges att de gåvor som arvlåtaren ger till bröstarvingar under sin levnadstid ska räknas som förskott på arv om inget annat är föreskrivet. Huvudregeln är alltså att alla gåvor anses utgöra förskott på arv om inget annat har avtalats vid gåvotillfället eller om det står något annat i testamentet. Även andra förmögenhetsrättsliga dispositioner som en arvlåtare företar till förmån för en bröstarvinge presumeras vara förskott på arv.Om ett lån uttryckligen efterskänks i ett gåvobrev utgör detta en gåva och bör därmed omfattas av bestämmelsen om förskott på arv. Det efterskänkta lånet utgör därför ett förskott på arv om inget annat sades vid gåvotillfället (då lånet efterskänktes). Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Förskott på arv

2014-07-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi står inför en bodelning. Mamma har skrivit ett tydligt testamente samt angett i ett gåvobrev (2013-02-18) att fastigheten är en gåva till två av tre barn. I gåvobrevet framgick tyvärr inte i texten att gåvan inte var ett förskott på arv, men detta har sedan intygats av den juridiska person som skrev gåvobrevet, samt mammas sambo som var med när gåvobrevet skrevs. Vår jurist som ska göra bodelningen säger att hon inte kan besluta, då min andre bror yrkat på att huset ska antingen gå tillbaka eller att gåvan ska ses som ett förskott på arv. Den som skrev gåvobrevet har både muntligt och skriftligt intygat vad som var mammas vilja med huset. Det finns många kränkande mejl sparade från vår bror till mamma, de var ständigt ovänner, och detta föranledde också testamentet och gåvobrevet. Om min bror vill driva ärendet till tingsrätten för beslut, har jag och min andre bror någon chans att vinna målet...så att huset inte räknas in i bodelningen som förskott på arv eller går tillbaka på något sätt?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline.Regler om arv återfinns i ärvdabalken. I 6 kap 1 § står det att en gåva som arvslåtaren gett bröstarvinge under livstiden skall räknas som förskott på arv om inte annat föreskrivs. Har inget föreskrivits krävs det att det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett att gåvan inte skulle vara förskott. Det blir alltså en ren bevisfråga som domstolen får ta ställning till. Det som talar till din fördel är att din mors vilja torde kunna styrkas av den som författat gåvobrevet. Det som talar emot är varför personen inte skrivit in det. Det är svårt att ge ett konkret svar på din fråga, som du säkert förstår.Lycka till,Vänligen,