Gåva och förstärkt laglottsskydd

2015-01-15 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga angående gåva. Case:Min fru har av sin mor fått en villa som gåva (ej förskott på arv) för ett antal år sedan. Modern kommer bo kvar i huset tills hon inte längre orkar bo själv.Hon är ogift och ensamstående - men har en son sedan tidigare äktenskap som hon ej har haft någon kontakt med de senaste 20 åren. Därav ville hon ge huset som gåva - endast till sin dotter.Det finns gåvobrev skrivet mellan parterna där det framgår att det inte rör sig om förskott på arv. Lagfart, ägande och samtliga lån står nu på min fru.Frågan till er är om det är helt säkert att det är utfört på korrekt sätt eller finns det någon laglig rätt för sonen att kräva någon ersättning gällande fastigheten vid ett eventuellt dödsfall? I så fall, kan vi göra något ytterligare för att detta inte ska kunna ske? Tacksam för svar.
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln finns en presumtion för att egendom som arvlåtare skänker bort till bröstarvinge under sin livstid ska avräknas på bröstarvingens arv (s k förskott på arv, se 6 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Detta gäller dock inte om annat uttryckts av arvlåtaren eller framgår av omständigheterna, t.ex. om det stadgas i testamente att egendomen i fråga inte ska avräknas eller om ett gåvobrev explicit uttrycker att det rör sig om en gåva och inte om ett förskott på arv. Det senare finns upprättat i det här fallet. Det finns dock vissa fall där gåvomottagaren (dvs dottern i det här fallet) kan bli ersättningsskyldig för huset i förhållande till övriga bröstarvingar (dvs brodern här). Det rör sig om två fall: dels då arvlåtaren skänker egendom på sin dödsbädd, dels om arvlåtaren förväntas ha nytta av egendomen fram till sin död (se 7 kap. 4 § ÄB om s k förstärkt laglottsskydd). I dessa fall likställs gåvan med ett testamente och en arvlåtare får inte testamentera bort bröstarvinges laglott. Laglotten motsvarar halva arvslotten (se 7 kap. 1 § ÄB). Det krävs dock att den arvinge som gått miste om sin laglott väcker talan vid domstol inom ett år från det att boupptäckningen avslutades. I det här fallet bor arvlåtaren kvar i huset, varför det inte rör sig om någon direkt uppoffring för henne. Däremot verkar det inte tänkt att hon ska bo kvar i huset fram till sin död. Bor hon däremot kvar i huset tills dess riskerar regeln om förstärkt laglottsskydd att slå in och därmed riskerar också dottern ersättningsskyldighet gentemot sonen avseende sonens laglott. Då hjälper inte gåvobrevet, utan enda möjliga sätt att undvika den situationen är att arvlåtaren inte nyttjar bostaden fram till sin död. Poängteras bör dock att detta endast inträffar om arvlåtarens övriga egendom inte räcker till för att täcka sonens laglott. Resterande egendom är arvlåtaren fri att testamentera bort, varför det faktum att gåvan räknas som testamente inte har någon betydelse för den del av kvarlåtenskapen som inte utgör sonens laglott.Hoppas du fått svar på dina funderingar. Annars är du mer än välkommen med en ny fråga!Vänliga hälsningar,

Hur undviker man att pengaöverlåtelse till bröstarvinge blir förskott på arv?

2015-01-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, min pappa gick bort för två år sen och mamma ärvde honom med full äganderätt enligt ett testamente. Hon undrar nu, eftersom hon har tre barn, om hon får ge mig små summor pengar när jag hjälper henne utan att mina bröder kan hävda att det ska räknas som förskott på arv när hon en gång går bort?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för er fråga!Som jag antar att ni vet, räknas ju gåvor till bröstarvingar - framförallt barn - som grundregel som förskott på arv enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K6). Detta gäller dock inte om "annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett". Att det inte gäller om annat har föreskrivits innebär att om din mamma verkligen inte har avsett att det skall vara på förskott på arv och gett uttryck för detta, är det heller inte fråga om förskott. Kanske kunde man också hävda att eftersom summorna kan ses som vederlag för att du hjälper henne, kan man med hänsyn till omständigheterna anta att det inte skall vara förskott. För att vara på den säkra sidan skulle jag dock rekommendera att din mor upprättar ett gåvobrev (det vill säga i princip ett undertecknat papper) där det står att summan inte skall räknas som förskott på arv, samt att det verkligen rör sig om en gåva och inte till exempel ett lån.Om det är något mer ni undrar över, är det bara att höra av er igen!Hälsningar,

Att sälja under marknadsvärde till arvinge är förskott på arv

2014-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Vi är fyra syskon som gemensamt kommit överens om att ett av syskonen skulle få köpa förälderns hus under marknadsvärdet. Värdet 900.000kr och köpeskillingen bestämdes till 600.000kr. Min fråga är: Kan vi på något sätt skriva en handling som reglerar mellanskillnaden som tex. "Förskott på arv" eller annat?Med vänlig hälsning /Jenny
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Mellanskillnaden blir automatiskt att anse som ett förskott på arv eftersom att föräldern ger bort en summa pengar till en av sina arvingar. Detta regleras i ärvdabalken 6 kapitel 1 §. Om ni inte vill att det ska vara så behöver föräldern skriva ett gåvobrev som stadgar att mellanskillnaden inte ska vara förskott på arv. Hoppas att det gav svar på din fråga. Skriv gärna igen om det är något som fortfarande är oklart.

Gåva och gåvobrev

2014-12-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Vi har två söner43 år och ensamstående. Den andre 45 år sambo och två barn. Jag kommer att dela ut en milj,kr till var och en av sönerna. Summan skall inte räknas som förskott på arv. Pengarna skall utgöra enskild egendom. Något annat som jag bör tänka på? Kostnad för upprättande av avtal.Mvh Thore Sandström.
Victor Sundh |Hej6:1 Ärvdabalken anger mosatsvis att en gåva inte skall klassas som förskott på arv om det uttryckligen framgår av t.ex. ett gåvobrev att gåvan inte skall utgöra förskott på arv. I samma gåvobrev kan du inta att egendomen skall utgöra sönernas enskilda egendom. Du kan också ange att vad som har trätt i gåvans ställe skall utgöra sönernas enskilda egendom (t.ex. om den ena sonen köper ett fritidshus eller liknande för pengarna). Ett dylikt gåvobrev behöver inte kosta någonting alls utan kan upprättas på egen hand. Det som är viktigt är att du får fram det du vill, d.v.s. att det klart framgår vad gåvan utgör (1 mkr kronor) och att det inte skall utgöra förskott på arv samt vara enskild egendom. Det är alltid bra att datera gåvobrevet och det skall givetvis skrivas under. Det är också alltid bra att ha någon utomstående som bevittnar dylika handlingar och som sätter sin namnteckning såsom vittne på handlingen. Det är dock inget krav. eftersom det är en gåva till två olika personer på 1 miljon kronor vardera skall två gåvobrev upprättas.Vill du ha hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan vi hjälpa dig via den här länken. Du garanteras då ett fast och lågt pris. Om du önskar kan du också vända dig till din bank eller annan juridisk rådgivare för hjälp. Då det rör en så pass stor summa pengar som  2 miljoner kronor är min allmänna rekommendation att ta hjälp av någon som har erfarenhet av att upprätta dylika handlingar för att undvika onödiga misstag.

Gåva ska inte räknas som förskott på arv

2015-01-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min mormor vill ge bort sin bostadsrätt som en gåva till en av sina döttrar.Räcker det att hon skriver ett gåvobrev där det står utförligt vad hon ger bort och till vem samt att det inte ska vara ett förskott på arvet? Bostadsrätten är värd ca 1,5-2 miljoner kronor.Om det skrivs i gåvobrevet att det inte ska vara ett förskott på arvet kan den andra systern på något sätt sätta sig emot detta den dagen det är en bouppteckning och göra så att systern som fick bostadsrätten blir betalningsskyldig eftersom gåvan är av så stort värde?
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I lagen finns en presumtion för att det som en arvlåtare (din mormor i detta fall) under sin livstid gett bort till en bröstarvinge (barn, barnbarn osv.) ska avräknas som förskott på arvet, eftersom man utgår från att arvlåtaren oftast vill att varje barn ska få lika mycket. En arvlåtare som vill gynna en bröstarvinge kan dock bestämma att en gåva inte ska avräknas som förskott på bröstarvingens framtida arv och då gäller inte presumtionen längre (6 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken). Ett bra sätt att uttrycka denna vilja är precis som du föreslår; att din mormor skriver ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska vara ett förskott på arvet. Den dagen det blir bouppteckning kan den systern som fick bostadsrätten under vissa omständigheter bli ersättningsskyldig för den delen av gåvans värde som skulle blivit arv till den andra systern. Detta regleras i 7 kap. 4 § ärvdabalken och blir aktuellt vid situationer som t.ex. när arvlåtaren skänker bort egendom på sin dödsbädd eller egendom som arvlåtaren kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att den är bortskänkt. I dessa situationer likställs gåvan med ett testamente och en arvlåtare får inte testamentera bort en bröstarvinges laglott (hälften av arvslotten). Om din mormor har tänkt bo kvar i bostadsrätten efter att hon gett bort den till sin dotter är detta en situation som faller in under bestämmelsen. Då hjälper det inte att ha skrivit ett gåvobrev. För att ersättningsskyldigheten ska inträda krävs att den systern som inte fått bostadsrätten väcker talan vid domstol inom ett år från bouppteckningens avslutande.Med vänlig hälsning,

Förskott på arv

2014-12-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Min pappa har avlidit 16 november 2014, han hade en bil som skrevs över på min bror 15 november. Min pappas fru sa till advokaten vid bouppteckningen att bilen var såld innan pappas bortgång, till min bror har hon sagt att den är värd 30000:- och att han kan betala detta när bouppteckningen är över. Vad ska vi barn göra med denna informationen? Ska jag meddela advokaten detta? Vi är 4 stycken särkullebarn, pappa har inga barn med sin fru.
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!Svaret på din fråga är beroende av vad som framgick i avtalet mellan din far och din bror. Bland annat behöver vi veta om överlåtelsen skulle betraktas som en gåva eller som ett köp. Om det rörde sig om en gåva från er far, så är denna att betrakta som ett förskott på arv för din bror(gäller under förutsättning att din far inte uttryckligen angav att det inte var fråga om en gåva), se 6 kap. 1 § ärvdabalken(ÄB) https://lagen.nu/1958:637. Detta innebär att han måste räkna av bilens marknadsvärde vid överlåtelsetillfället från ett eventuellt framtida arv!Om det istället rörde sig om ett köp, så måste man se till hur avtalet utformades och vilket pris parterna avtalade om. Vidare måste försäljningspriset värderas mot bilens marknadsvärde och om det eventuellt finns en mellanskillnad mellan erlagt pris marknadsvärdet, så är denna mellanskillnad att betrakta som ett förskott på arv.Jag tycker absolut att Du skall tala om detta för advokaten då det är något som han/hon bör känna till!Hoppas Du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Förskott på arv, preskription

2014-12-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej.. Har lånat pengar av en nära anhörigt 2003 för att köpa en bil, nu när personen avled i september 2014 har de blivit bråk om arvet, nu kräver en av arvtagen att dessa pengar betalas tillbaka eftersom de har hittat utskriven kontoutdrag ett bank från 2003 i en mapp där lånet redovisas som postväxel, med inte de bankutdrag från den andra banken från där skulden betalts igen! Dessa transaktioner har spårlöst försvunnit och går inte att finnas! Så min fråga är.. när preskriberas banktransaktioner så de inte räknas som förskott på arv.
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om förskott på arv hittar du i Ärvdabalk (ÄB) https://lagen.nu/1958:637Reglerna om Preskription hittar du i Preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130Ett förskott på arv preskriberas inte, allt som en arvlåtare givit under sin livstid till en arvtagare och som räknas som ett förskott på arv ska räknas av mot arvtagarens arvslott (ÄB 6:1).Om du tillhör den första arvsklassen (bröstarvinge) alltså barn, barnbarn, barnbarnsbarn till den avlidne finns det en presumtion för att gåva som lämnats under den avlidnes livstid ska räknas som förskott på arv. Det betyder att om det inte avtalats om eller framgår av omständigheterna i övrigt att gåvan inte ska räknas som förskott på arv måste du räkna av detta förskott mot din arvslott. (ÄB 6:1)Om du inte tillhör första arvsklassen, du kanske är ett syskon eller syskonbarn till den avlidne, finns inte denna presumtion om förskott på arv. Då måste det framgå av avtal eller av omständigheterna i övrigt att det var tänkt som ett förskott på arv för att du ska tvingas räkna av gåvan mot din arvslott.Om det inte är en gåva utan det är ett lån som du fått av arvlåtaren faller det inte in under bestämmelserna om förskott på arv. Istället blir vanliga regler om skuldförhållande tillämpliga. Detta betyder att fordran kan preskriberas. Om fordran inte har preskriberats anses det vara avtalat mellan arvlåtaren och arvtagaren att arvtagaren inte ska få ut sin arvslott förrän arvtagaren betalat av sin skuld till arvlåtaren. Dina medarvingar kan därför kräva att skulden räknas av mot din arvslott.Om fordran har preskriberats har skuldförhållandet upphört och du har rätt till din arvslott utan att räkna av skulden. En fordran preskriberas 10 år efter dess uppkomst om det inte har skett något preskriptionsavbrott (Preskriptionslag 2§) Ett preskriptionsavbrott sker om du betalar en del av skulden eller ränta på skulden, om du får ett skriftligt krav från långivaren eller om långivaren väcker talan vid domstol om skulden (Preskriptionslag 5§) Vid ett preskriptionsavbrott börjar en ny preskriptionstid om 10 år att löpa (Preskriptionslag 6§).Sammanfattningsvis kan sägas att förskott på arv inte preskriberas men att fordran på ett vanligt lån preskriberas 10 år efter dess uppkomst. Utan ytterligare omständigheter i frågan har jag svårt att uttala mig om det specifika utfallet. Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Hur ska ett förskott på arv värderas?

2014-12-05 i Förskott på arv
FRÅGA |Förtida arv sommarstuga Vi är tre syskon, som ska få våra gamla föräldrars sommarstuga genom förtida arv. Endast en av oss syskon ska överta ägandet av stugan och får alltså köpa ut oss andra två. En jurist är tillfrågad om fördelningen av värdet på stugan. Han menar att det ska dras av ett mäklararvode vid en ev.framtida försäljning redan nu och att en reavinstskatt också ska dras av från värdet redan nu. Det innebär en lägre summa att fördela mellan oss tre och att vi två som inte blir ägare betalar både mäklararvode och reavinstskatt. Ingen vet idag om stugan ska säljas i framtiden. Ska inte värdet bara delas rätt av mellan oss tre, utan några andra kostnader inblandade?
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Reglerna om förskott på arv finns i ärvdabalkens sjätte kapitel, https://lagen.nu/1958:637#K6.Tyvärr finns det inget reglerat om hur ett förskott ska beräknas varken i lag eller rättsfall därför är rättsläget lite oklart. Jag diskuterade detta inom min juristutbildning imorse och det är en fråga som inte går att ge ett konkret svar på. Det viktigaste är att alla inblandande känner sig nöjda och det är valfritt hur ni vill gå till väga.Men att räkna av sådana kostnader som kommer uppstå vid en eventuell försäljning är inget ovanligt. Eftersom skatt och diverse avgifter måste betalas vid en försäljning av en fastighet kommer säljaren inte att få marknadsvärdet i fickan. Därför kan det vara bra att räkna bort just skatten och mäklararvodet för att få fram sommarstugans egentliga värde, alltså den summan som ditt syskon kommer få in på kontot när hela försäljningen är klar. Detta kan göras, även om en försäljning inte är aktuell just nu. För det blir ju värdet av förskottet på arvet och det är också det värdet ni syskon ska dela på.Ett annat alternativ är att avvakta tills arvet blir aktuellt, alltså när era föräldrar har avlidit. Då kommer stugan värderas vid den tidpunkten när syskonet mottog stugan och ni kan få en mer exakt summa vid tidpunkten för arvsskiftet. Det syskonet som tog över stugan kommer då att behöva ersätta er andra två, alternativt blir det så att syskonet med stugan inte ärver något mer och ni andra två får dela på övrig egendom från era föräldrar (beroende på värdet av både stugan och övrig egendom). Detta är förutsatt att era föräldrar fortfarande är gifta när den första går bort. Om ni skulle vilja ha en andra synpunkt från en familjejurist som kanske har ställts inför problemet flertalet gånger i verkligheten hänvisar jag sig till Lawlines samarbetspartners.Vänligen,