Förskott på arv till annan än bröstarvinge

2014-04-15 i Förskott på arv
FRÅGA |Vår mamma gav under sin levnad 25000 kr till var och ett av våra tre barnbarn. Nu när mamma har avlidit och frågan är om vi barn (bröstarvingar) kan hävda att de skall med i beräkning av arvslotten. D v s kan vi barn kräva någon återbetalning av mammas gåva till barnbarnen ?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finner du i Ärvdabalken, (ÄB, här). I 6 kap 1 §  2 mening ÄB stadgas följande; det som arvlåtaren under sin livstid ger till arvinge (barnbarnen) som inte är bröstarvinge (ni), skall avräknas som förskott på arv Endast om detta har föreskrivits eller om omständigheterna talat för att det var tanken. Detta är en presumtionsregel. Sammanfattat: För att någon återbetalning skall kunna bli aktuell (För att presumtionen skall brytas), krävs det att er mor, när gåvan gavs, på något sätt föreskrev att denna skulle utgöra ett förskott på arv!Hoppas detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,

Förskott på arv förutsätter gåva från arvlåtaren

2014-04-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Min pappa har nyligen gått bort och min mamma bor på demenshem sedan ett antal år. De har tillsammans skrivit ett testamente att jag som ensamt barn ska efter deras bådas död ska ärva kvarvarande tillgångar då bl.a. En bostadsrätt. Min fråga är, när bostadsrätten är såld och min mamma får vinsten, kan jag ta ut ett förskott på mitt arv? Och hur går jag isåfall tillväga?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om förskott på arv finns i 6 kap ärvdabalken. Där framgår att vissa gåvor som en arvlåtare har givit vissa arvingar under sin livstid bör beaktas när den kvarvarande egendomen ska fördelas. Förskott på arv är alltså gåvor (eller andra rättshandlingar med benefika inslag, exempelvis försäljningar till underpris eller betalningar av skulder). Av detta följer att förskott på arv inte är någonting som en arvinge kan ta ut, det är någonting som arvlåtaren ger. Ärvdabalken hittar du här.Vänligen,

Förskott på arv

2014-04-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej jag har en fråga. För länge sedan när jag fyllde 18 år 1969 fick jag i GÅVA av min pappa en fastighet (idag värd jättemycket). Jag och mina helsyskon är i tvist med våra halvsyskon om arvet efter vår far som gick bort 1999. Vi är alltså särkullsbarn som inte fått ut vår arvslott. Min fråga nu är att jag vill sälja min fastighet men min bror ber mig vänta och menar att nuvarande försäljningsvärde skulle dras av och minska min arvslott. Är det verkligen så? Fastigheten är en gåva och ska väl inte påverka storleken på arvet. 
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken presumeras gåvor till bröstarvingar vara förskott på arv om ingenting annat anges vid gåvotillfället. Om det finns ett gåvobrev från din far där det klart och tydligt framgår att fastigheten är en gåva så kan presumtionen brytas. Du skriver även i din fråga hur fastigheten kommer att beräknas. Om din far köpte fastigheten till dig för t.ex. 100 000 kronor 1969 så ska du avräkna 100 000 kronor på arvet efter din far. Att fastigheten kostar mycket mer idag har ingen betydelse. Med vänlig hälsning,

Förskott på arv

2014-03-21 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min mamma har en del skog värd 140 000. Nu har hon beslutat sig för att göra sig av med skogen och min lillebror kommer ta över den. Jag kommer i min tur få 70 000 som kompensation. Så att vi, enligt min mamma får hälften var. Min mamma anser detta som rättvist till oss barn, vi får lika mycket var. Men min brors del kommer ju alltid vara värd 140 000 och mina pengar 70 000. Borde jag inte få 70 000 till?Mvh Sara
Daniel Morgansson |Hej Sara,För att ni ska få lika mycket så stämmer det som du säger, att du bör få 70.000 kr ytterliggare av din mor. Om du inte behöver pengarna just nu, så kan det vara så att det jämnar ut sig ändå, den dagen det är dags att beräkna ett eventuellt arv.Enligt Ärvdabalkens regler (6 kap 1 §) så ska en gåva som en arvinge får medan arvlåtaren, din mor, fortfarande lever ses som ett förskott på arv, om det inte har föreskrivits något annat vid gåvans givande, eller det med hänsyn till omständigheterna måste antas varit avsett. Det här är i och för sig bara en presumption som kan brytas om din mamma på något sätt uttrycker att avräkning inte skall ske. Det kan uttryckas i både muntlig och skriftlig form, i samband med gåvan eller efteråt. Lämpligast görs detta i ett gåvobrev eller i din mors testamente. Skriftligt är alltid bäst.En omständighet som kan medföra att skyldigheten att avräkna bortfaller, kan vara att alla barn har erhållit liknande gåvor. Jag skulle gissa att din kontantgåva på halva skogens värde inte är att anse som en liknande gåva, utan att du isåfall ska få lika mycket som skogens värde för att din bror inte ska behöva avräkna skogens värde från sitt framtida arv.Hoppas att detta var till någon hjälp.Med vänliga hälsningar

Arvsrättsliga konsekvenser av försäljning under marknadsvärde?

2014-04-12 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Det är så att jag och min sambo funderar på att köpa en fastighet av hennes föräldrar. Hur blir det med arvsrätten jämte hennes två syskon om vi skulle få fastigheten billigare än marknadsvärdet.
Victoria Nilsson |Hej!Skillnaden mellan marknadsvärdet och det pris ni betalar ses som en gåva. Gåvor till barn är förskott på arv om inte annat anges vid gåvotillfället eller senare, 6:1 ÄB. Således utgör mellanskillnaden mellan vad din sambo betalat & marknadsvärde förskott på arv, varför hon när föräldrarna avlider kommer vi mindre i arv än sina syskon som kompensation. Om föräldrarna inte vill att det ska påverka ett senare arv kan de förskriva att det inte rör sig om förskott på arv, t.ex. direkt i köpehandlingen.Förskottsreglerna gäller dock endast avseende din sambo, inte avseende dig då du inte ärver av din sambos föräldrar. Om ni köper huset tillsammans kommer därför halva "gåvan" (dvs mellanskillnaden) att tillfalla dig & halva tillfalla din sambo. Den halva som tillfaller dig får inga arvsrättsliga konsekvenser, men din sambos halva utgör förskott på arv enligt ovan.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.

Presumtionen om förskott på arv för bröstarvingar

2014-04-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag har en fundering gällande arv. Jag läste en tidigare fråga och vill egentligen bara dubbelkolla. Min sambos mamma gick bort. Kvar finns nu hennes make och deras gemensamma barn (min sambo har en annan pappa). Han har då rätt att få ut sin del, dvs 25 procent i laglott. Han har tidigare fått pengar och hjälp till olika saker mellan 2000 och fram till hennes bortgång. Nu vill styvpappan att detta ska räknas som ett förskott på hans arv. Inga papper om att det har varit en gåva eller liknande finns. Är det då lagligt att ta upp det som ett förskott på arvet då? Eller gäller Ärvdabalken för det?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att din sambo har rätt till arv från sin bortgångna mamma i form av sin laglott. Däremot har även styvpappan en poäng i sitt påstående om förskott på arv när det gäller de pengar din sambo tidigare har fått. I frågor om arv gäller som du nämner Ärvdabalken. Av 6:1 (se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) framgår att vad arvlåtaren under sin livstid har gett en bröstarvinge ska avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Motsatsen gäller däremot för barnbarn, där det endast anses som förskott på arv om det har föreskrivits att det ska vara ett förskott. Enkelt förklarat innebär det alltså att det som ett barn får av sin förälder under sin livstid ska räknas som ett förskott på arvet, så länge ingenting visar på motsatsen. Anledningen till detta är att man vid stiftandet av lagen utgick från att en förälder alltid vill att var och ett av sina barn ska tilldelas lika mycket i arv efter honom eller henne. Det är denna utgångspunkt som ligger till grund för bestämmelsen i 6:1 ÄB. Det krävs därför att arvlåtaren har föreskrivit att en gåva inte ska vara förskott på arv för att den inte ska räknas som detta. En sådan föreskrift måste visserligen inte vara skriftlig utan kan även ha skett muntligen – men den måste givetvis kunna bevisas. Som du beskriver det i ert fall så har din sambos mamma inte föreskrivit eller i övrigt uttryckt någonting om de gåvor som din sambo har erhållit. Då ingenting finns som visar att gåvan inte ska vara ett förskott på arv, så gäller därmed huvudregeln i ärvdabalken om att det ska räknas som ett förskott på arv. Därmed har styvpappan i detta fall rätt i sitt påstående. Hur stort detta förskott på arvet är får sedan beräknas med ledning av de summor som din sambo erhållit innan mammans bortgång jämfört med storleken på laglotten. Din sambo kan dock inte bli återbetalningsskyldig om det skulle visa sig att de gåvor han erhållit har ett större värde än hans kommande laglott, vilket framgår av 6:4 i Ärvdabalken. Med vänliga hälsningar, 

Förskott på arv

2014-03-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Om min mor säljer aktier som hon köpt innan äktenskapet med sin man (ej min far) och ger pengarna till mig, ses det som ett förskott på arv om jag använt pengarna till bil och bostad?
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga!Inom arvsrätten presumeras att alla gåvor som arvlåtaren ger en arvinge är att se som förskott på arv enligt Ärvdabalken 6:1 (länk https://lagen.nu/1958:637#K6 ). Detta innebär att som huvudregel är alla gåvor som du får av din mor under hennes livstid är att se som förskott på arv, oberoende vad du väljer att använda gåvorna till. Din mor kan dock bryta denna huvudregel genom att uttrycka att den gåvan du får inte ska ses som förskott på arv, något som kan göras direkt vid gåvotillfället eller i ett testamente. Vänligen

Förskott på arv

2014-02-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Min pappa gick bort 2001, vi är tre syskon (bröstarvingar), vår mamma var gift med pappa och satt i "orubbat bo" med en bostadsrätt som köptes gemensamt av mina föräldrar 1996. Mamma lämnade bostadsrätten till mig, som gåva innan skatt 2011, med nyttjanderätt så läge hon lever. 2013 flyttar mamma till äldreomsorg, jag säljer bostadsrätten 2014. Vad händer när mamma går bort - måste jag betala tillbaka "arvslotten" till mina syskon.
Emelie Piironen |Hej, och tack för din fråga. Enligt 6 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) ska gåvor som den avlidna givit sina bröstarvingar, barn, ses som ett förskott på arv om inte något annat föreskrivits vid gåvans givande eller det med hänsyn till omständigheterna måste antas varit avsett. Att gåvan ska avräknas från arvet är dock endast en presumtion som kan brytas om arvlåtaren, din mamma, på något sätt givit uttryck för en vilja att avräkning inte ska ske. Sådan viljeförklaring kan ges i ett testamente men behöver inte vara skriftligt utan kan även avges muntligt. Viljeförklaringen behöver inte uttryckas i anslutning till gåvans givande utan kan även framkomma senare. En omständighets om kan medföra att avräkningsskyldighet bortfaller kan vara att samtliga barn erhållit liknande gåvor. Hoppas detta var till någon hjälp.Vänligen,