Gåva som inte ska ses som förskott på arv

2014-07-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Kan man skänka ett hyreshus/värde 7 000 000 år 1999/ till ett av fyra barn o skriva ej förskott på arv? Nuvarande värde är förmodligen 25-30 000 000.-. Berörda person är nu avliden o boupptecknaren vill ta upp detta- han menar att 50 % är kränkning av arvslott/finns ytterligare 3 barn.
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln 6 kap 1 § ÄB, https://lagen.nu/1958:637, så ska gåvor till barn anses vara förskott på arv om inte annat har föreskrivits.Det innebär att regeln inte är tvingande och det går att föreskriva annat. Som jag uppfattar din fråga har ni uttryckligen skrivit i gåvobrevet att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Hyresfastigheten som har getts till ena barnet ska därför troligen inte ses som ett förskott på arv.

Förskott på arv

2014-07-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Vi har delat ut ett förskottsarv till våra 2 söner på vardera 650.000:- men bara delat ut 250.000:- till vår dotter. Vi har tidigare skrivit ut ett dokument där sönerna avstår att dela på dom första 400.000:-, därefter delas allt lika enl. arvsrätt! Är detta hållbart? Den ena sonen har en annan far och är mitt fosterbarn, krävs det adoption för att allt skall bli juridiskt korrekt?
Robert Lindström |Tack för att du vänder dig till Lawline.Dokumentet du beskriver saknar betydelse i fallet. Det är enligt lag så att gåva som ges under arvlåtarens livstid till dennes bröstarvingar är att se som förskott på arv. Detta följer av 6:1 Ärvdabalken. Detta innebär att även om ni inte skriver några dokument så kommer ändå de pengar du betalat ut till dina barn ses som ett förskott på arv.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Förskott på arv

2014-06-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Mor och far är bortgångna. Vi är tre syskon. Två av mina syskon har tidigare, under 80-talet, fått köpa varsin fastighet av föräldrarna till ett icke marknadsmässigt pris. Kan jag hävda förskott på arv?
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Enligt 6:1 ÄB ska en gåva som en bröstarvinge får under arvlåtarens livstid räknas som förskott på arv om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Alltså ska gåvor och andra värdeöverföringar som huvudregel ses som förskott och dras av vid ett framtida arvsskifte. För att bryta huvudregeln krävs det att det på något sätt framgår att det inte var arvlåtarens avsikt att de skulle ses som ett förskott, vanligen sker det genom en anteckning i gåvobrev eller annat. I ditt fall blir det avgörande om dina föräldrar på något sätt meddelat att det inte ska ses som förskott på arv. Har de inte gjort det, ska hänsyn tas till att dina syskon fått förskott vid ett framtida arvsskifte.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Bestrida beslut om att gåva inte ska ses som förskott på arv?

2014-06-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Om föräldrar valt att ge ett av sina barn sin fastighet. Båda föräldrarna är i livet. Det barnet har tagit över lån på fastigheten samt gåvobrev där det står att gåvan ej ska räknas som arv. Kan dom andra syskonen häva detta eller på nåt sätt bestrida detta. Tacksam för svar
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Detta handlar om förskott på arv och regleras i 6 kap ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K6). Huvudregeln är enligt 6 kap 1 § ÄB att gåvor till barn presumeras vara förskott på arv. Men enligt din fråga står det uttryckligen i gåvobrevet att det inte ska ses som arv. I 6 kap 1 § ÄB står det att huvudregeln gäller "om inte annat föreskrivits". Det gör att paragrafen inte är tvingande och det går att föreskriva annat. Det betyder att fastigheten som ges till ena barnet troligen inte ska ses som förskott på arv. Detta är något som är lagligt att göra och inget som syskonen kan bestrida juridiskt.Vänligen,

Förskott på arv

2014-07-05 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, Min sambos mamma äger ett sommarställe som hon inte besöker speciellt ofta. Istället har min sambos bror mer eller mindre tagit över ansvaret för sommarstället, dvs klipper gräs, målar och tapetserar. Min sambo å andra sidan är sällan där, inte minst eftersom vi idag har ett eget lantställe i närheten av där vi bor. Min fråga är därför - har min sambos bror någon typ av fördel vid arvsdelning i och med att han har agerat som "inofficiell ägare" i många år? Finns det något sätt som min sambo kan "bli utlöst ur sommarhuset i förtid" redan nu?
Ellinor Svensson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt din frågeställning så lever din sambos mamma och är alltså sommarställets ägare. Att den andra sonen hjälper henne med skötseln av huset påverkar inte brödernas arvsrätt. Du undrar om din sambo kan bli utlöst ur sommarhuset i förtid. Om din sambos mamma skulle överlåta sommarstället till den andra brodern skulle detta ses som ett förskott på arv enligt 6:1 ÄB, https://lagen.nu/1958:637. Det innebär att gåvan kommer avräknas som förskott på arv, om inte annat har föreskrivits. Enligt 6:3 ÄB är det gåvans värde vid mottagandet som ska avräknas. Det innebär att det är sommarstugans värde vid gåvotillfället som avräknas, även om den senare säljs för ett lägre eller högre värde.Hoppas det gav svar på din fråga.

Gåva till barn och laglotten

2014-07-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Min frus syskon har fått genom gåvobrev som gåva sina föräldrars gård.Detta skedde 2001. Detta har påverkat hennes storlek på kommande laglott. Detta har nu blivit känt när gården skall säljas. Kan min fru göra gällande sin laglotts storlek vid kommande arvskifte?
Joel Sandin Persson |Hej,Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur din fru skall kompenseras för att hennes syskon har erhållit en gåva under arvlåtarens livstid, vid kommande arvsskifte.När det gäller gåvor till arvtagare och hur dessa påverkar den senare fördelningen av kvarlåtenskapen finns det regler i Ärvdabalken som anger att dessa gåvor under vissa omständigheter skall avräknas på gåvotagaren/nas andel av kvarlåtenskapen. Ifall arvlåtaren bortger egendom till sina egna barn (biologiska eller adopterade) är huvudregeln att sådana gåvor räknas som ett förskott på arv. Undantaget från denna huvudregel är ifall gåvogivaren/arvlåtaren uttryckligen sagt att gåvan inte skall räknas som ett förskott på arv. I ett sådant fall kommer gåvans förekomst inte alls påverka fördelningen av arvet.Om nu gåvan räknas som ett förskott på arv skall det således beaktas vid beräkningen av både arvslott och laglott efter den avlidne. Det innebär med andra ord att din fru ska kompenseras för att hon inte erhöll del av gåvan och således få ut en större del av kvarlåtenskapen efter den avlidne. Svaret på din fråga lyder således som följer: enligt huvudregeln ska hon få ut en större del av kvarlåtenskapen eftersom gåvans värde ska avräknas på hennes syskons laglotts-andelar.Har nu ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Förvärv av fastighet till marknadspris, förskott på arv?

2014-06-25 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,En person dör, det finns två bröstarvingar varav bröstarvinge 1 köpt en fastighet av den avlidne föräldern 18 år tidigare till då gällande marknadsvärde. Kan det ses som en gåva eller förskott på arv vid bouppteckning/arvsskifte även trots det faktum att fastigheten såldes till då gällande marknadsvärde? Fastigheten är idag värd ca 2 miljoner kronor mer än vad den köptes för för 18 år sedan och bröstarvinge 2 har inte fått någon annan kompensation för förlusten av den vinsten som bröstarvinge 1 gör på denna affär.
Molly Malm |Hej och tack för din fråga!Detta regleras i 6 kap ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K6). I 6 kap 1 § ÄB sägs att det som föräldern ger sin bröstarvinge under livstiden ska räknas som förskott på arv (om inte något annat skrivs i gåvobrev etc.). Det krävs alltså att förvärvet ses som en gåva till någon del. En fastighet som säljs till marknadsvärde kan inte ses som en gåva, även om det är förälder och barn som är säljare respektive köpare. Hade bröstarvinge 1 fått köpa fastigheten till en lägre summa än marknadsvärdet hade förvärvet delats upp i en "köpdel" och en "gåvodel" och gåvodelen hade då kunnat ses som förskott på arv. Eftersom bröstarvinge 1 köpte fastigheten till marknadspris kan den inte ses om en gåva, eftersom den förvärvades under "rätta" omständigheter. Alltså är det heller inte att se som förskott på arv. Att fastigheten har stigit 2 miljoner i värde under 18 år är mer en effekt av fastighetsmarknaden och inflationen.Vänligen,

Borgensåtagande som förskott på arv

2014-06-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Min far skrev på borgen åt ett syskon, är det att betrakta som förskott på arv?
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Reglerna om förskott på arv hittar du i ärvdabalkens 6:e kap, här. Alla gåvor till bröstarvingar, dvs. barn och barnbarn, ska ses som förskott på arv och därmed räknas av på arvslotten om det inte på något sätt framgår att arvlåtaren inte avsåg att det skulle vara ett förskott, ÄB 6:1. Det finns således en presumtion för att gåvan är ett förskott, men vill din far att det ska vara ett förskott så kommer det inte heller att vara ett förskott. Hans vilja måste dock komma till uttryck på något sätt.För att det ska kunna vara ett förskott vara någon form av förmögenhetsöverföring. Ett borgensåtagande har inget självständigt värde. Det är först när din far betalar, om han alls gör det, ett förskott på arvet kan ha givits. Borgensåtaganden är dock förknippade med en regressfordran, om din far betalar ditt syskons skuld kommer denne vara tvungen att betala tillbaka till din far. I och med att regressfordran skapas blir det inte heller en då en gåva. Finns regressfordran kvar vid arvskiftet kan denna räknas av som ett förskott på arvet. Om din far efterger sin fordran på ditt syskon kan även det ses som ett förskott, om han inte avser något annat som sagt. Betalar ditt syskon tillbaka till din far finns det inte längre kvar en skuld som skulle kunna avräknas.Sammanfattningsvis kan ett borgensåtagande bli ett förskott på arv om det till slut blir en ekonomisk gåva. Det avgörande är om din far avsett att den gåva var ett förskott på arvet eller inte.Vänligen,