Borgensåtagande som förskott på arv

2014-06-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Min far skrev på borgen åt ett syskon, är det att betrakta som förskott på arv?
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Reglerna om förskott på arv hittar du i ärvdabalkens 6:e kap, här. Alla gåvor till bröstarvingar, dvs. barn och barnbarn, ska ses som förskott på arv och därmed räknas av på arvslotten om det inte på något sätt framgår att arvlåtaren inte avsåg att det skulle vara ett förskott, ÄB 6:1. Det finns således en presumtion för att gåvan är ett förskott, men vill din far att det ska vara ett förskott så kommer det inte heller att vara ett förskott. Hans vilja måste dock komma till uttryck på något sätt.För att det ska kunna vara ett förskott vara någon form av förmögenhetsöverföring. Ett borgensåtagande har inget självständigt värde. Det är först när din far betalar, om han alls gör det, ett förskott på arvet kan ha givits. Borgensåtaganden är dock förknippade med en regressfordran, om din far betalar ditt syskons skuld kommer denne vara tvungen att betala tillbaka till din far. I och med att regressfordran skapas blir det inte heller en då en gåva. Finns regressfordran kvar vid arvskiftet kan denna räknas av som ett förskott på arvet. Om din far efterger sin fordran på ditt syskon kan även det ses som ett förskott, om han inte avser något annat som sagt. Betalar ditt syskon tillbaka till din far finns det inte längre kvar en skuld som skulle kunna avräknas.Sammanfattningsvis kan ett borgensåtagande bli ett förskott på arv om det till slut blir en ekonomisk gåva. Det avgörande är om din far avsett att den gåva var ett förskott på arvet eller inte.Vänligen,

Skriva över tillgångar på make för att göra särkullbarn arvlöst?

2014-06-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Kan jag skriva över mina tillgångar på min make så att inget finns för mina barn att ärva? Vi har inga gemensamma barn
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Ärvdabalkens (1958:637) (ÄB) 6 kapitel reglerar frågor om förskott på arv. Att en gåva ska räknas som förskott på arv innebär att det som en arvlåtare gett till en arvinge ska avräknas på arvingens arvslott. Om B exempelvis är arvinge till A och arvslotten omfattar 100 000 kr, innebär en gåva (som ska anses som förskott på arv) från A till B om 50 000 kr att B:s arvslott vid A:s död endast är 50 000 kr. ÄB 6 kap. 1 § 1 st. 1 meningen stadgar en presumtion (antagande) för att avräkning ska ske. Denna presumtion gäller dock endast ifråga om bröstarvingar, dvs. arvingar i rakt nedstigande led. I lagrummets andra mening återfinns regleringen för andra arvingar än bröstarvingar. Här presumeras inte avräkning och således ska det endast ske "om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs." En sådan omständighet skulle kunna vara att arvingen har ekonomiska problem och att arvlåtaren således ämnat bistå denne med en summa pengar. För att en sådan fråga inte ska ge utrymme för tolkningsmöjligheter rekommenderar jag att tydligt föreskriva att gåvan inte ska anses som förskott på arv till din make.I sammanhanget bör dock nämnas den regel om förstärkt laglottsskydd som anges i ÄB 7 kap. 4 §. Om gåvan med hänsyn till omständigheterna eller villkor till syftet är att jämställa med ett testamente ska vad som stadgas i ÄB 7 kap. 2 och 3 §§ gälla. Situationer när bestämmelsen kan bli tillämplig är när arvlåtaren bortskänker egendom på sin dödsbädd eller fortfarande kan anses dra nytta av den bortskänkta egendom även efter överlåtelsen. I praktiken innebär en tillämpning av regeln att värdet av gåvan till din make återbärs och värdet av den läggs till kvarlåtenskapen efter dig, varefter laglotten beräknas. Dina barn har sedan rätt att utfå sin laglott, precis som om det vore fråga om ett testamente.MVH

Gåva eller förskott på arv

2014-05-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Min fru och hennes bror kommer att få en sommarstuga från sina föräldrar eftersom dom är gamla och inte orkar med att sköta den. Hennes bror är inte intresserad av att ta hand om den, men det är vi. Stugan är värderad av mäklare och vi har tänkt oss att använda den som bas för att sätta värdet. Efter att hennes föräldrar skänkt stugan så har vi tänkt reglera ägandet mellan syskonen genom att vi betalar hennes bror halva värdet av värderingen. Därefter har vi för avsikt att genomföra en ordentlig renovering av stugan. Nu till våra frågor, vilket är bästa sättet för deras föräldrar att skänka stugan till sina barn? Som gåva eller förtida arv? Är det något som vi bör tänka på vid reglering av ägandet mellan syskonen för att undvika framtida risker för eventuella tvister?Tacksam för råd!
Isabella Widjestrand |Hej och tack för din fråga!Enligt 6:1 ÄB ska en gåva som en bröstarvinge (föräldrars barn) får under arvlåtarens (i detta fallet det gifta paret) räknas som förskott på arv om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Det vill säga, om det framgår av ett gåvobrev eller testamente att fastigheten inte ska utgöra förskott på arv så gör det inte det.I detta fall då föräldrarna enbart har två barn och syftet är att båda ska dela lika, har det ingen betydelse huruvida det klassas som gåva eller förskott på arv. Annorlunda skulle det varit om det fanns flera syskon. Däremot kan det vara lättande när det gäller framtida tvister om föräldrarna tydligt har angett skriftligen hur uppdelningen ser ut. Hälsningar,

Sedvanliga gåvor och förskott på arv

2014-05-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Får jag ge bort mina smycken som present till mina barn vid deras födelsedagar. Utan att de här vid ett senare tillfälle, kan räknas som ev förskott på arv??Är det alltså någon skillnad på vid vilket tillfälle/sammanhang man får/ger smycken som gåva??Undrar,
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln angående gåvor mellan arvlåtaren och arvingen är att alla gåvor är att se som förskott på arv om det gåvan uttryckligen inte är tänkt som ett förskott på arv. Det krävs alltså en tydlighet från gåvogivaren om att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv. Från denna regel finns dock undantag. Sedvanliga gåvor mellan arvlåtaren och dennes barn är inte att se som förskott på arv, om det inte rör sig om oskäligt stora gåvor. Exempelvis är julklappar och födelsedagspresenter sådana gåvor som inte är att se som förskott på arv. Dock får gåvan inte vara värd så pass mycket att den går över hans ekonomiska förmåga, som det står i lagtexten ”… värde inte står i missförhållande till givarens villkor”. Gåvan får alltså inte gå över gåvogivarens ekonomiska förutsättningar. Exempelvis om arvlåtaren ger arvtagaren en tavla värd 100 000 kr i julklapp eller födelsedagspresent och det är en gåva som går över hans ekonomiska förmåga är frågan om gåvan inte är att se som förskott på arv. Att ge dina barn smycken i födelsedagspresent är alltså att se som en gåva och inte som ett förskott på arv, om inte smyckena är värda mycket pengar så det är i missförhållande till givarens villkor. Att ge en diamantring till ett värde av 50 000kr till en dotter kan alltså ses som ett förskott på arv även om hon fått det i födelsedagspresent.Det är alltså en skillnad på vid vilket tillfälle som någon av dina barn får smyckena. Är smyckena högt värderade är det dock säkrast att alltid göra det tydligt vid gåvotillfället att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv. Då uppstår ingen oklarhet i vad du avsåg med gåvanAktuell lagstiftning är ärvdabalken 6 kapitel, 1 och 2 §§ (länk hittar du https://lagen.nu/1958:637#K6 )Vänligen

Förskott på arv samt adoptivbarns rätt till arv

2014-06-11 i Förskott på arv
FRÅGA |hej.Min morfar gick nyligen bort, han ägde ett fritidshus. Han hade två barn varav en är min mamma. Hon är däremot adopterad av honom och hennes mamma var gift med honom. Hon gick bort för många år sedan.I vilket fall, det här fritidshuset skrevs över på hans son för 10 år sedan. Är det lagligt rätt att han får det huset och hon inte får någon del i det? Mvh 
Beatrice Rohdin |Hej och tack för din fråga!Först vill jag klargöra att det inte spelar någon roll att din mamma var adopterad - hon anses ändå som en bröstarvinge och jämställs med ett biologiskt barn i det här sammanhanget, se 4:8 FB https://lagen.nu/1949:381#K4P8S1 . Bröstarvingar (den avlidnes barn, barnbarn osv.) bör enligt lagstiftaren behandlas lika i arvshänseende och därför få lika stora andelar av kvarlåtenskapen efter den avlidne (arvlåtaren). På grund av detta finns det regleringar om förskott på arv i 6 kap ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K6. Dessa innebär att det som en bröstarvinge har fått av arvlåtaren under den tid denna levde ska ses som ett förskott på det kommande arvet. Detta innebär att värdet fritidshuset hade vid gåvotillfället dras av från din morfars sons andel av arvet efter hans far. Vissa undantag finns däremot där gåvan inte ska anses som förskott på arv. Ifall din morfar uttryckt att gåvan inte ska anses som förskott på arv ska den inte göra det. Även om det med hänsyn till omständigheterna inte bör ses som förskott ska det inte heller göra det, 6:1 ÄB https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1 .Sammanfattningsvis kan sägas att avräkning ska ske på din morfars sons arv med värdet på fritidsfastigheten vid gåvotillfället, om din morfar inte har uttryckt att gåvan inte ska anses som förskott på arv. Vänliga hälsningar

Förskott på arv?

2014-05-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag och min bror misstänker att vår farmor, som fortfarande är i livet, försöker skänka bort stora delar av sina tillgångar till sin dotter, vår faster, innan hon går bort, för att säkerställa att vi inte kan ta del av det, då vår pappa gick bort för ca 10 år sedan. T ex har vi konstaterat att pappas syster redan står som hälftenägare på en släktgård, där den andra delen fortfarande ägs av farmors syster. Om de nu varit "smarta" (ja, jag är cynisk), och skrivit ett gåvobrev där det står att det inte skall vara förskott på arv, har de då "lyckats" med sitt uppsåt eller kan man göra något ändå?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Om det framgår av exempelvis ett gåvobrev eller testamente att en tillgång inte ska utgöra förskott på arv så gör den som huvudregel inte det.Det finns däremot en möjlighet att få ett förskott på arv ogiltigförklarat på avtalsrättsliga grunder. Reglerna om detta finns i avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218#P31S1. Detta kan ske om er faster utnyttjat er farmors oförstånd, lättsinne eller beroende ställning för att få tillgångarna (31 §), om det vid gåvans tillkomst skulle strida mot tro och heder mottagaren (er faster) visste om detta (33 §) eller om det helt enkelt vore oskäligt med hänsyn till förhållandena vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (36 §), exempelvis om er farmor inte var vid sina sinnes fulla bruk när hon skänkte bort sina tillgångar.Av frågan framgår inte huruvida något av dessa kriterier är uppfyllda. Om er farmor fortfarande är klar i huvudet och inget av ovan uppräknade omständigheter föreligger kommer det förmodligen inte att gå att få detta ogiltigförklarat.Vänligen,

Förskott täcker mer än arvslotten

2014-05-18 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Jag har 3 barn. Jag kommer ev att ge mitt fritidshus, som idag är värderat till 1,5 milj kr, till ett av mina barn och vill att det tydligt ska skrivas att det är ett förskott på arv. Vad händer när jag dör och förmodligen inte lämnar efter mig lika mycket till vart och ett av de övriga 2 barnen? Hur kan jag göra för att det ska bli så rättvist som möjligt?
Victoria Nilsson |Hej!Gåva till barn presumeras utgöra förskott på arv enligt 6:1 ärvabalken (ÄB). Det är dock bara bra att vara tydlig, så du kan skriva in i gåvobrevet att gåvan utgör förskott på arv.Avräkningen av förskott sker efter egendomens värde vid mottagandet, 6:3 ÄB. Barnet kommer således ha 1,5 milj kr att avräkna. Om du när du avlider har mindre än 3 milj kr kommer därför dina andra två barn dela på arvet och det barn som fått fritidshuset får inget ytterligare arv. Risken finns därför att dina andra två barn slutligen får mindre i arv än det barn som får fritidshuset.Om du tycker det framstår som orättvist och inte vill ha det så är den enda lösning jag kan se att du låter ditt barn betala helt eller delvis för fritidshuset. Om barnet t.ex. betalar 500 000 kr, eller övertar ett lån till det värdet, så kommer förskottet minska i samma mån och endast motsvara 1 milj kr. Det kan också lösas genom att barnet ger dig ett skuldebrev på visst belopp och betalar av lite i taget. Om något av dessa förfaranden används är det mindre risk att de andra barnen inte får ut lika mycket efter att du gått bort. Att komma ihåg är dock att du inte har någon juridisk skyldighet att behandla dina barn lika. Om du tycker att det känns okej att den slutliga fördelningen av arvet inte blir helt jämn mellan dina barn så kan du ge bort fritidshuset till ett av dina barn utan vederlag.Ärvdabalken hittar du http://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Förskott på arv

2014-05-14 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, har försökt tyda ärvdabalken 6 kap. men blev icke klokare. Fråga ; Gift, äldre par med 3 gemensamma nu vuxna barn och förälder vill nu ge bort sin fastighet till ett av barnen under sin levnad men vill inte att det ska utgöra förskott på arv, är detta möjligt?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Ärvdabalken trädde i kraft i slutet av 1950-talet och kan därför av bland annat språkliga skäl vara svår att läsa. Enligt 6:1 ÄB ska en gåva som en bröstarvinge (föräldrars barn) får under arvlåtarens (i detta fallet det gifta paret) räknas som förskott på arv om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Det vill säga, om det framgår av ett gåvobrev eller testamente att fastigheten inte ska utgöra förskott på arv så gör det inte det.Hoppas detta hjälpte!Hälsningar,