Förskott på arv till efterarvsberättigat särkullbarn

2016-05-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Min pappa var gift med en kvinna som dog 1996 och hon hade ett barn som skulle ärva henne, men han avstod till förmån för min pappa, för att som jag förstår, ta ut arvet när pappa dör. Nu säger pappa att han vill betala ut arvet till honom innan han dör. Är detta möjligt? Hur gör man och måste det registreras någonstans för att det ska gå rätt till?
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.Kvinnans barn i den situationen du beskriver har rätt att få ut sitt arv direkt, vilket inte hade varit fallet om denne hade varit parets gemensamma barn. Detta framgår av 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). När han/hon avstod från arvet från sin mamma till förmån för din pappa blev han/hon berättigad till så kallat efterarv som utgår när den efterlevande maken, din pappa, avlider (3 kap. 2 och 9 §§ ÄB). Att din pappa vill betala ut arvet innan han dör är fullt möjligt. Detta ses som förskott på arv och behöver inte registreras eller något liknande. Sådant förfarande ses i lagens mening som gåva och presumeras vara förskott på arv (se 6 kap. 1 § ÄB). Det är dock inte säkert att ett sådant förskott kommer innebära att kvinnans barn inte kommer få ut något arv alls när din pappa avlider. Detta beror på att när man räknar ut arvslotter och efterarv räknar man inte på exakta belopp utan på kvotdelar. Om din pappas totala förmögenhet har ändrats sedan kvinnan dog (vilket verkar troligt eftersom hon avled för längesen) påverkar alltså detta hur mycket barnet kommer få i efterarv. För att vara helt säker på att barnet inte kommer få något i efterarv måste alltså din pappa veta exakt hur stor hans förmögenhet kommer vara när han avlider, vilket av förklarliga skäl är svårt. För att öka förståelsen gör jag ett räkneexempel: Vi säger att när kvinnan dog uppgick hennes kvarlåtenskap till 500 000 och även din pappas egendom uppgick vid tidpunkten för hennes dödsfall till 500 000. Hennes 500 000 gick till din pappa eftersom kvinnans barn avstod från sitt arv till förmån för din pappa. Detta innebär att 50 % av pappans totala förmögenhet efter kvinnans död ska utgå i efterarv vid hans frånfälle (1 000 000/2=500 000). När din pappa sedan dör säger vi att hans egendom uppgår till bara 600 000. Detta innebär att 300 000, dvs 50 %, kommer gå till kvinnans barn i efterarv. Resterande 300 000 går till din pappas arvingar. Det är emellertid lika troligt att värdet på hans egendom har ökat från 1 000 000 istället för att minskat som det hade gjort i mitt exempel. Det är alltså väldigt svårt att veta vilket belopp kvinnans barns efterarv kommer uppgå till och därför kan man inte vara helt säker på att inget efterarv kommer utgå när förskottet på arvet ges ut. Det är nämligen så att när en arvinge får förskott på arv ska förskottets belopp subtraheras med dennes arvslott. Värdet på gåvan adderas även på den avlidnes totala förmögenhet. Hade kvinnans barn i det tidigare exemplet fått ett förskott på exempelvis 200 000 innan pappan avled hade denne alltså ändå fått ut 200 000 i efterarv (600 000 + 200 000 = 800 000. 50 % av 800 000 är 400 000. 400 000 - 200 000 = 200 000). Eftersom värdet på folks totala egendom skiftar ständigt går det alltså inte att veta om kvinnans barn inte kommer få ut något i efterarv när din pappa avlider om han har givit ett förskott på arvet till kvinnans barn. Hoppas att Du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Krav på skriftlig föreskrift om att gåva till barn inte är förskott på arv

2016-05-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Om en förälder ger bort en summa pengar till ett av sina barn, kan man då i gåvobrevet skriva att detta inte är att betrakta som förskott på arv, och på detta sätt gå runt huvudregeln om förskott på arv till bröstarvingar? Behövs ett gåvobrev för att det ska betraktas som förskott av arv?
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Du har helt rätt i att huvudregeln vid gåvor till bröstarvingar är att det ses som förskott på arv och att det går att bryta den genom en föreskrift om att gåvan inte ska ses som förskott på arv (ärvdabalken 6 kap 1 §). Föreskriften ska vara skriftlig och det är då lämpligt att skriva in den i ett gåvobrev.Jag tolkar din andra delfråga som att det eventuellt går att komma runt huvudregeln om förskott på arv genom att inte skriva ett gåvobrev utan bara ge gåvan till barnet. Det är inte möjligt, utan gåvan kommer ses som förskott på arv oavsett om det finns ett gåvobrev eller inte. Enda sättet att undvika att gåvan ses som förskott på arv är genom föreskriften jag beskrivit ovan.Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Ska förskott på arv räknas om?

2016-05-11 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, för ungefär 14 år sen fick jag och min man hjälp av min pappa när vi skulle köpa vårt första hus. Jag fick 300 000 av honom som skulle ses som ett förskott på arvet. Min pappa gick bort 2009.En av mina systrar tycker nu att detta ska räknas om den dagen då vår mamma går bort. För att 300 000 då är värda mycket mer efter så många år. Jag undrar nu om det är korrekt att det ska räknas om, eller om summan ska stå fast. Tacksam för svar.
Mathilda Andersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om förskott på arv finner du i Ärvdabalkens 6 kap(lagen förkortas ÄB) Enligt 6 kap. 1 § och 2 § ÄB ska alla gåvor den avlidne gett sina barn räknas som förskott, med undantag för exempelvis julklappar och pengar till utbildning. Hur storleken på förskottet ska beräknas framkommer av 6 kap. 3 § ÄB. Förskottet ska beräknas efter egendomens värde vid mottagandet, dvs. då du fick förskottet för 14 år sedan. Sammanfattningsvis innebär detta att det är 300 000kr som ska avräknas från din arvslott då er mor går bort, ingen omräkning ska alltså ske.Hoppas att du fick svar på din frågaBästa hälsningar

Lån till bröstarvinge ifrån egendom som innehavs med fri förfoganderätt

2016-05-03 i Förskott på arv
FRÅGA |HejMin pappa gick bort och efterlämnade en lägenhet som min mamma sålde. Min syster har fått låna nästan hela beloppet av vinsten. Får man göra så?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar om ett förskott på arv som behandlas i ärvdabalken (se ärvdabalken 6 kap). Jag tolkar det som att din far själv ägde lägenheten och att din mor i så fall ärvde den i så fall med så kallad fri förfoganderätt (som efterlevande make). Det innebär att din mor har rätt att använda vinsten genom att handla med den och även låna ut den, men inte testamentera bort den. Lånet är alltså ok.Det kommer innebära att då din mor går bort och det hon ärvt efter er far ska tillfälla dig och din syster (och eventuella andra syskon eller testamentstagare) ska det hon har fått i lån avräknas ifrån hennes arvslott för att fördelningen mellan er ska bli så rättvis som möjligt. Man utgår alltså ifrån att era föräldrar velat gynna er i samma grad. Sammanfattningsvis är mitt svar på din fråga att lånet är ok enligt svensk rätt, men att du så långt som möjligt kommer att bli ersatt för den summa hon har fått i lån så att ni sammanlagt får lika mycket efter era föräldrar. Denna "ersättning" utgår då din mor går bort och det totala arvet efter de två tillfaller er arvingar.

Ingen tidsgräns för förskott på arv

2016-05-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Inför en bouppteckning, hur lång tillbaks i tiden kan man hävda att bröstarvinge fått s k "Förskott av arv"? Finns det en gräns för hur långt tillbaks i tiden man kan hävda detta?
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om arv och förskott på arv finns i Ärvdabalken, den hittar du här. I Ärvdabalkens 6 kapitel 1§ 1 stycke står att det en person under sin livstid gett till en bröstarvinge ska räknas som förskott på arv. Eftersom regeln gäller allt en person gett under sin livstid innebär det alltså att det inte finns någon gräns för hur långt tillbaka i tiden man kan hävda att något är ett förskott på arv. Som förskott på arv brukar generellt inte räknas födelsedagspresenter eller liknande gåvor av mindre värde. Bara gåvor av större värde brukar anses vara förskott på arv. Om en gåva till en bröstarvinge inte ska räknas som förskott på arv krävs att det på något sätt framgår att det inte var meningen att gåvan skulle räknas som förskott på arv.Hoppas detta var svar på din fråga! Om du har fler frågor angående förskott på arv rekommenderar jag att du vänder dig till Familjens Jurist. Du kan boka ett möte med dem här: lawline.se/boka Vänligen,

Förskott på arv när det gäller barnbarn

2016-05-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, min mor har i gåva gett bort en sommarstuga till min brors två barn.Gåvobrevet är upprättat den 21 april 2013 och mina brorsbarn fick gåvan den 7 juli 2013, med kryss i rutorna 2§ med villkor " Gåvan ävensom avkastningen därav SKA utgöra gåvotagarens enskilda egendom" och §3 Gåvan SKA INTE anses som förskott på arv.Stugans taxvärde år 2012 var 580 tusen kr (endast tomten, byggnaden 0 kr)Vår far är död sedan tidigare, stugan ägdes av min mor, även när far levde, vi är tre syskon kvar i livet.Kan man göra så, hur blir det med vår laglott/arvslott? enligt min mor kommer hon inte upprätta något testamente.
Anton Magnusson |Hej och tack för du vänt till dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du om denna sommarstuga räknas som förskott på arv samt hur den kan påverka arvslotten/laglotten. Jag kommer besvara din fråga genom att först skriva generellt om arvslott/laglott, sedan om förskott på arv för att längst ner ge ett sammanfattat svar på dina frågor.Arvslott/laglott:Reglerna om arv regleras i ärvdabalken (nedan förkortad ÄB; se här). När en person avlider och kvarlåtenskapen ska delas så utgår man från olika arvsklasser. Den första arvsklassen beskrivs i 2 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S2) och enligt denna paragraf är det bröstarvingarna som ska ärva först. Detta är i de allra flesta fall arvlåtarens barn. Om dessa barn är döda, ska deras barn träda in, alltså arvlåtarens barnbarn enligt 2 kap. 1 § 2 st. ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S2). Det som varje bröstarvinge får av arvet kallas för arvslott.Arvlåtaren kan också välja att testamentera bort en del av sin kvarlåtenskap, men bara så mycket att laglotten inte kränks. En laglott är halva arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Således kan arvlåtaren som huvudregel testamentera bort halva sin kvarlåtenskap. Förskott på arv:Huvudregeln om förskott på arv är enligt 6 kap. 1 § 1 st. ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) att en bröstarvinge som har fått en gåva av arvlåtaren ska avräkna denna gåva som förskott på arv. Är mottagaren en annan arvinge ska avräkning endast ske om detta har förskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs. Enligt juridisk litteratur räknas barnbarn till kategorin ”annan arvinge” så länge barnbarnets förälder ännu lever eftersom barnbarnet då inte är direkt arvsberättigat. Således antas gåvor av dessa slag inte vara förskott på arv. För att då undvika eventuella tvister är det önskvärt att arvlåtaren avger en viljeförklaring. Detta är en vilja att en gåva inte ska vara ett förskott på arv. En sådan viljeförklaring kan ges i ett testamente men kan också uttryckas i anslutning till att gåvan ges.Ditt fall:Gåvan skulle jag enligt informationen ovan inte betrakta som ett förskott på arv. Din moder har gett sommarstugan till sina barnbarn vilket, enligt lagen, är att betrakta som ett antagande att det inte ska vara ett förskott på arv. Detta förutsätter att din bror fortfarande är i liv eftersom annars skulle de vara direkt arvsberättigade och således själva vara bröstarvingar. Din mor har även har gjort en viljeförklaring vid gåvan och menar att sommarstugan inte ska vara ett förskott, vilket ytterligare stärker tesen att det inte ska vara ett förskott på arv.Er arvslott kan således minska vid er mors bortgång, dock har ni alltid minst rätt er laglott. Om denna gåva kränker er laglott finns det en bestämmelse som heter förstärkt laglottsskydd och då blir gåvor att likställa med ett testamente. Denna regel återfinns i 7 kap. 4 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P4S1). En förutsättning för att ni ska kunna tillämpa denna regel är om er mor har för avsikt att kringgå era laglotter, alltså om hon har börjat tänka på sin död och börjar ge bort sin egendom i detta syfte. Om ni inte skulle kunna få ut era laglotter kan då dessa barnbarn bli återbäringsskyldiga och om egendomen inte kan återbäras ska istället ersättning utgå för dess värde enligt 7 kap. 4 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P4S1). Eftersom din moder inte har tänkt att testamentera egendom kommer nog detta alternativ inte bli aktuellt utom i de fall denna sommarstuga utgör det största värde som din mor har. Då kan det bli svårt för er att få era respektive laglotter och då kan ni använda er av denna regel.Hoppas detta svar hjälpte dig!

Förskott på arv

2016-05-10 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. 4 månader innan min faders bortgång så övertog jag en bil (amerikanare). Ca värde 100.000-150.000. (Vet inte värdet) värdet spelar ingen roll för mig med tanke på de var våran hobby. Nu efter hans bortgång så vill mina andra bröder att bilen ska in i arvet.. Fast de är inget skrivet att de är ett förtida arv eller gåva men har "vittnen" som vet att de var fars sista önskan att jag skulle ha den.. Vad säger lagen å vad är rätt/fel? Hur går jag tillväga?Med vänlig hälsning, uppskakad.
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga bestämmelser finns i ärvdabalken (ÄB). Du har fått en gåva från din nu avlidna far. Enligt 6:1 ÄB ska gåvor från en arvlåtare till en bröstarvinge (vilket du är enligt 2:1 ÄB) avräknas som förskott på arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Det finns således en presumtion om att gåvan ska avräknas på ditt arv. Du måste därför styrka att annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Beräkning av förskott på arv

2016-04-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Om en son får 300.000 tusen som förskott på arv. Skall detta index beräknas o i så fall med vilket index?
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om jag har förstått din fråga korrekt, så undrar du om förskott på arv ska omberäknas enligt ett index, justerad efter till exempel inflation. Om förskottet har lämnats av arvlåtaren förhållandevis lång tid innan dennes död kan nämligen förskottet motsvara ett högre värde, vid tidpunkten för arvlåtarens död.Svaret på denna fråga återfinns i 6 kap. Ärvdabalken (ÄB). Där framgår nämligen följande:Enligt 6 kap. 3 § ÄB ska som huvudregel avräkning av ett förskott ske med det värde egendomen hade vid mottagandet. Det framgår emellertid också att något annat kan komma att gälla om det är skäligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. När kan då undantag från huvudregeln komma att ske?I lagkommentarerna till denna bestämmelse anges några exempel på när det kan vara skäligt att värdera förskottet utefter andra förhållanden än de som rådde vid mottagandet. Om arvlåtaren till exempel har gett sina barn ett lika stort antal aktier i ett familjeföretag, men vid olika tidpunkter, så skulle det inte vara skäligt att beakta värdet vid tidpunkten för givandet, när förskottet sedan ska avräknas. Det barn som mottagit aktierna när värdet var lågt skulle därmed behöva avräkna mindre än det barn som mottagit aktierna när de hade ett högre försäljningsvärde. Detta trots att aktierna vid arvskiftet såklart har samma värde.Ett ytterligare exempel som anges i lagkommentarerna är att en bröstarvinge har mottagit en andel i en fastighet som gåva i förskott. Det skulle då kunna anses vara oskäligt att vid arvlåtarens död värdera andelen i fastigheten på annat sätt än fastigheten i helhet.För att besvara din fråga är huvudregeln den tillämpliga i det fall du beskriver, enligt min bedömning. Med andra ord skulle förskottet utgöra 300 000 kronor, och det skulle därmed inte omberäknas enligt något index. Om det faktiskt skulle vara undantagsregeln som tillämpas, så att avräkning inte ska ske enligt vad värdet var vid tidpunkten för överlämnandet av förskottet, så värderas förskottet utefter förhållandena i varje fall. Det finns således inte heller i dessa fall något angivet index att justera förskottets värde utefter.Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar, eller har mitt svar väckt några nya sådana, är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,