Är gåva till barnbarn förskott på arv?

2014-10-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Har en ytlig fråga med lite sandlådekaraktär finns ngt att åberopa under förskott på arv?? Min son har av sin mormor för ett antal år sedan fått diverse glas. Min mor var vid tillfället helt klar i sin mentala hälsa. Nu några år efter så dyker gåvan med glas upp då sett från min brors fönster. Han åberopar nu att gåvan är att betrakta som förskott på arv. Jag upplevde gåvan som ringa i värde och såg det som en varm gest mellan mormor och barnbarn. Enligt min bror borde jag då informerat om gåvan. Finns fler barn som nu efterhand hävdar sin rätt till gåva visst kan jag som mormor/farmor ge en gåva till mina barnbarn utan detta senare skall åberopas som förskott på arv Finns värden angivna som riktmärken? Min mor finns idag ibland oss men med sviktande mental hälsa. Om jag får ngt i gåva som jag vet har ett större ekonomiskt värde, räcker det då med ett löfte i ord eller bör jag ha ett undertecknat gåvobrev. Värdet på gåvan blir det senare att betrakta som förskott på arv vid ex boupptecning? Tack svara gärna vi mail eller telefon tack på förhand
Victoria Nilsson |Hej!Endast den som ärver en person kan avräkna gåva som förskott på arv. Barnbarn ärver endast om deras förälder, vilken är barn till arvlåtaren, är avliden, 2:1 ärvdabalken (ÄB). Din son ärver således endast sin mormor om du är avliden vid hennes bortgång.Bröstarvinge ska som huvudregel avräkna sig gåva som förskott på arv, 6:1 ÄB. Utgångspunkten är således att även barnbarn i de fall de ärver ska avräkna sig gåvor som förskott på arv. Det barnbarn fått under från sin mor- eller farförälder under tiden som deras förälder, vilken är barn till mor- eller farföräldern, är livet avräknas dock inte som förskott på arv. Även om föräldern senare avlider så har inte mor- eller farföräldern vid gåvotillfället haft att räkna med att barnbarnet skulle ärva. Gåvan får därför inte karaktär av förskott på arv, vilket inte ändras av det faktum att föräldern senare avlider.Detta innebär att den gåva din son fått av sin mormor inte ska avräknas som förskott på arv, även om du skulle avlida innan mormoderns bortgång. Du har inte heller någon skyldighet att avräkna gåvor till dina barn som förskott på arv till dig. Gåvan till din son utgör således inte på något sätt förskott på arv. Inte heller uppstår någon skyldighet för din mor att ge likvärdiga gåvor till övriga barnbarn.Vad gäller gåvor som du fått så ska de som huvudregel avräknas som förskott på arv, 6:1 ÄB. Om gåvobrev har upprättats eller inte är inte avgörande för om gåvan ska vara förskott på arv eller ej, utan det avgörande är om det på något sätt framgår att gåvan inte ska utgöra förskott på arv, vilket t.ex. kan framgå i ett gåvobrev. Om det inte framgår någonstans eller på annat sätt framgår av omständigheterna, till exempel att du och alla sina syskon har fått likvärdiga gåvor, så ska gåvorna till dig avräknas som förskott på arv. Det värde som ska avräknas är värdet på gåvan vid gåvotillfället, 6:3 ÄB, även om egendomen senare stigit eller sjunkit i värde. Det finns inga värden som riktmärken för vilka gåvor som utgör förskott på arv, utan utgångspunkten är att alla gåvor utgör förskott på arv. Undantaget är dock sedvanliga gåvor, t.ex. födelsedagspresenter och liknande.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Förskott på arv till bröstarvinge

2014-10-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! om den ena bröstarvingen erbjuds köpa 50 procent av en fastighet till taxeringsvärdet (som är betydligt lägre än marknadsvärdet) och resten skänks till dennes barn.Hur kompenseras den andra bröstarvingen i samband med arv?1 För det reducerade inköpspriset?2. För gåvan till den ena bröstarvingens barn?   Fastighetens marknadsvärde är 1,5 M kr.
Zozan Akay |Hej! Huvudregeln inom svensk rätt är att gåvor till bröstarvingar ses som förskott på arv och ska räknas av från arvslotten, 6 kapitlet 1 § Ärvdabalken. Detta innebär i ditt fall att det reducerade inköpspriset bör ses som ditt förskott på arv. Om du exempelvis endast betalade 500 000 SEK för 50 % av fastigheten medan marknadsvärdet var 700 000 SEK för motsvarande del, har du fått 200 000 SEK som förskott på arv. Dessa 200 000 SEK kommer sedermera räknas av från din arvslott för att "kompensera" den andra arvtagaren. För gåvan till den ena bröstarvingens barn kan sägas att dessa inte automatiskt utgör förskott på arv, om det inte framgår av gåvobrevet. Det innebär att den andra arvtagaren inte måste kompenseras för denna del. Hoppas svaret var till hjälp. Du är välkommen att maila mig på Zozan.Akay@lawline.se om du vill ha ytterligare klarhet i frågan.Vänligen,

Förälder ger orättvist fördelat bort pengar till bröstarvingar

2014-10-03 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min pappa dog för ett år sedan. Min mamma lever fortfarande. Vi är 4 arvingar. Mamma har precis sålt deras gemensamma skogsfastighet och delar nu ut pengar orättvist till till oss fyra. Yngsta systern fick för ca 10 år sedan hjälp med insats på 200 000 i en fastighet utan att kompensera oss andra. Är det rimligt att ge olika mycket pengar till sina barn? En i syskonskaran får mycket, en lite grann och två inget alls. Tacksam för svar! Hälsningar 
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga. För frågor om arv får man vända sig till Ärvdabalken. I ditt fall är ni 4 barn, dvs 4 bröstarvingar och som sådana ärver ni i första arvsklassen och ni delar som huvudregel lika på arvet (2 kap. 1 §). När er pappa dog så eftersom han var gift med er mor fick hon hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, och ni får vänta på att få ut arvet efter er pappa tills även er mamma har dött (3 kap. 1 och 2 §§). Att er mamma har fri förfoganderätt innebär att hon får fritt förfoga över kvarlåtenskapen vad avser att sälja, ge bort och liknande, men hon får inte testamentera bort den (3 kap. 2 §). Skulle er mor ge bort alltför stor del av pengarna kan ni i vissa fall kompenseras för detta enligt 3 kap. 3 §.Er mor ger bort pengar till er barn, och som huvudregel anses gåvor till bröstarvingar utgöra förskott på arv (6 kap. 1 §). Om det inte ska räknas som förskott på arv måste det anges specifikt i t ex gåvobrevet. Ett förskott på arv avräknas vid arvskiftet, och personens arv minskas alltså med samma summa som förskottet. T ex i det fall där din mamma hjälpt ett barn med 200 000 kr så såvida det inte av ett gåvobrev framgår att det inte ska räknas som förskott på arv, så kommer det barnets arv sedan minskas med 200 000 kr när din mamma dör. Om någon fått mer än sitt arv är han eller hon som huvudregel inte återbetalningsskyldig (6 kap. 4 §), såvida inte laglotten kränks för övriga bröstarvingar (7 kap. 4 §). Ett förskott på arv "läggs till" arvet innan det delas (6 kap. 5 §), och man fördelar först arvet som om det inte skett några förskott och därefter dras förskottet av från förskottsmottagarens arv. Ett förskott ska alltså inte minska övrigas arv som huvudregel (även om det i praktiken kan ske enligt 6 kap. 4 §).Laglotten är enligt 7 kap. 1 § hälften av arvslotten.Ni är fyra barn, och er arvslott är alltså 1/4 eller 25% om man vill uttrycka det i procent. Således är laglotten 1/8 eller 12,5%.Även från laglotten ska ev förskott på arv avräknas (7 kap. 2 §). Så som du ser är det möjligt att fördela ett arv ojämnt mellan sina barn, men bara till en viss nivå. Om laglotten kränkts genom gåva måste bröstarvingen väcka talan i domstol (7 kap. 4 §), har den istället kränkts genom testamente måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet (7 kap 3 §).Så din mamma kan t ex upprätta ett testamente som säger att ett eller flera barn endast ska få ut sin laglott, och att övriga barn ska få resten. Hon kan även i ett gåvobrev ange att en gåva inte ska ses som förskott på arv. Hon får även med de undantag som är kort redovisade i svaret ge bort eller sälja ur kvarlåtenskapen efter din pappa som ni har efterarvsrätt till. Ni har inte rätt till en viss summa efter er far, utan har rätt att få ut efterarvet efter er pappa med en viss del av er mammas kvarlåtenskap. Helt arvlös kan en bröstarvinge inte göras enligt svensk lag.Om du är tveksam till om det gått och går rätt till rekommenderar jag att du kontaktar en jurist för rådgivning, då det krävs att kunna sätta sig in mer i vad som hänt än vad som är möjligt inom ramen för gratisrådgivningen. Här kan du boka tid hos en familjerättsjurist.Vänligen, 

Förskott på arv till bröstarvinge

2014-09-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag är barnlös och min syster har två barn. Genom åren har hon fått mycket hjälp av min mor med köp av saker, skjuts mm. Detta skulle annars ha behövt köpts eller gjorts av min syster. Jag som inte har barn har ju aldrig fått någon sådan hjälp. Kan man vid ett dödsfall åberopa att ens syskon fått förtida arv genom den hjälp hon fått enligt ovan och då dra bort det från hennes del av arvet? Hur gör man isåfall rent praktiskt?
Emma Persson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller förskott på arv finns regler om detta i ärvdabalken (ÄB) kap. 6, se här. Kapitlet kan vara tillämpligt på de köp av saker till din syster som din mamma har gjort. Dessa gåvor kan enligt 6 kap. 1 § ÄB avräknas som förskott på din systers arv efter din mamma när hon avlider. Det ska dock inte ses som förskott på arv om din mamma i samband med att hon gett din syster egendom skrivit att det inte ska utgöra förskott på arv eller att det på annat sätt med hänsyn till omständigheterna kan antas att hon inte menat att det skulle vara förskott på arv. Observera att detta gäller gåvor till din mamma. Om dessa gåvor i stället gått direkt från din mamma till din systers barn, alltså din mammas barnbarn, så ska detta inte räknas som förskott på arv från din syster. Om det är så att dessa gåvor ska ses som förskott på arv så ska avräkningen som huvudregel ske efter egendomens värde vid mottagandet av egendomen. Alltså är det värdet på egendomen när denna gavs till din syster som ska avräknas, och inte vad egendomen är värd när din mamma avlider, se 6 kap. 3 § ÄB.I praktiken går detta till så att om förskott har givits, så måste arvslotternas storlek bestämmas på ett visst sätt enligt 6 kap. 5 § ÄB. Hela kvarlåtenskapen ska då ökas med förskottets värde.Exempel:A har två barn, B och C. A gav en gåva värde 20 000 till B. När A sedan avlider så ska B och C dela på arvet eftersom de är A:s enda bröstarvingar. Kvarlåtenskapen efter A är 100 000 kr (vilket utan förskottet skulle givit A och B 50 000 kr var).Kvarlåtenskapen ska dock ökas med gåvans värde, alltså 20 000. Det ger 120 000 kr (100 000 + 20 000). B och C ska då ha 60 000 kr var (120 000/2), men eftersom B redan har fått 20 000 kr så ska denne endast ha 40 000 kr (60 000 – 20 000) medan C får 60 000. B och C:s arvslotter ger då tillsammans 100 000 kr vilket var hela kvarlåtenskapen som fanns efter A. Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Förskott på arv vid köp till underpris

2014-10-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, har en fråga åt min min mamma. Min mormor är gammal och kommer tyvärr snart att gå bort, morfar har redan gått bort. Min mamma har två stycken bröder som fick köpa deras barndomshem för 1 kr men som är värt ca: 2 miljoner kronor medan min mamma fick då i gåva 120 000kr från sina föräldrar. Så jag undrar om min mamma kan åberopa 2 § 6 kap ÄB att huset är som ett förskottsarv? Dock har de ju betalt för huset men bara 1 kr varav värdet är som sagt 2miljoner kronor kanske inte detta går? Hon fick ju som sagt en gåva då men det går ju absolut inte upp till vad huset är värt som hennes bröder fick köpa. Huset som min mormor bor i nu äger de tre syskonen tillsammans varav en tredjedel var så där kan inte mamma säga att hon ska ha en större del av. Min mormor har inga större tillgångar heller.
Victoria Nilsson |Hej!Enligt 6:1 ärvdabalken (ÄB) ska vad som under livstiden getts till barn avräknas som förskott på arv, om annat inte framgår. Ett köp till underpris är delvis en gåva, varför mellanskillnaden avräknas som förskott på arv om inte annat framgår, t.ex. av köpehandlingen eller av ett testamente. Att bröderna betalat en krona gör därför inte att "köpet" kan avräknas som förskott på arv, då det i princip helt rör sig om en gåva.Det värde som avräknas som förskott är värdet vid gåvotillfället, 6:3 ÄB. Det som måste avgöras är därför värdet på huset vid gåvotillfället, och en senare värdestegring är inte relevant. Om det då var värt två miljoner kronor så är det det värde som utgör förskottet (med avdrag för det, här obetydliga, belopp som erlagts). Bröderna har således en miljon kronor vardera att avräkna som förskott på arv. Din mamma måste dock avräkna de 120 000 kronor som hon fick i gåva. I slutänden kommer ändå din mamma att få mer i arv än sina bröder den dag som din mormor går bort, förutsatt att din mormor inte angivit att brödernas "köp"/gåva inte ska utgöra förskott på arv.Ärvdabalken hittar du http://lagen.nu/1958:637Vänliga hälsningar,

Hur ska jag göra för att gåvor till mina barn ska ses som förskott på arv?

2014-10-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Jag är änka sedan många år tillbaka. Aldrig omgift eller ny sambo och inga nytillkomna barn. Finns tre nu vuxna barn från äktenskapet. Två bor i Sverige och en har emigrerat till Nordamerika. 1. Jag hjälpte för några år sedan ett barn, A, med en större summa för köp av lägenhet utan att vi skrev papper på det. Vi kallade det ett lån. 2. Ett annat barn är nu i behov av ekonomisk stöd för att skaffa ett boende i Nordamerika, så jag vill nu ge samma summa som gåva och göra klart för alla att även A`s "lån" skall betraktas som gåva. 3. Mitt tredje barn har tidigare fått 1/4 av den summan utan att något papper skrevs, gåva som hjälp till bröllop. Jag vill nu ge ytterliga 1/4 men övriga 50% får vänta, oklart hur länge, möjligen till framtidens bouppteckning. Hur skall jag göra för att det skall bli klart och tydligt för alla att gåvorna är att betrakta som arvsförskott och att ett barn skall ha sina resterande 50% innan arvet delas i tre delar vid bodelning? Om lösningen är gåvobrev, skall de då skrivas under av alla eller bara av mig? Hur formulerar man ett gåvobrev? Och var förvarar man ett gåvobrev? Måste ett testamente också skrivas för att gåvobreven skall vara giltiga? Vänliga hälsningar 
Alexandra Wikner |Hejsan, och tack för din fråga. Enligt svensk lag (Ärvdabalken (ÄB) anses som huvudregel alla gåvor till bröstarvingar utgöra förskott på arv  och ska räknas av från arvslotten ( ÄB 6 kap. 1 §). Om det inte ska ses som förskott på arv måste det tydligt framgå i t ex gåvobrev. När du dör kommer värdet av gåvorna att läggas till dödsboet, sedan delas arvet, och de som fått förskott får ut sin arvslott minus förskottet (ÄB 6 kap. 5 §). Ett förskott på arv ska alltså inte minska de andras arv, även om detta kan ske i de fall förskottet är större än arvslotten - det tycks inte vara någon risk i ditt fall. Du behöver således inte göra någonting för att gåvorna ska räknas som förskott på arv, det är bara om du inte vill de ska avgöra förskott på arv som du behöver göra någonting. Däremot kan det ju vara svårt att bevisa alla gåvor som skett efter din död, och av den anledningen kan du om du vill upprätta gåvobrev för att det ska finnas "på papper". Här kan du till fast pris upprätta ett gåvobrev, eller så skriver du ett själv. Du kan om du vill ange att gåvan ska ses som förskott på arv men det är som nämnts inget som egentligen behövs, men skriver du ändå gåvobrev kan det kanske kännas extra tryggt att ha även det på papper. Vänligen, 

Gåva av fastighet till arvingar

2014-09-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Kan en person "ge bort" sin förmögenhet (fastighet) till barnbarn, till den enes bröstarvingar? Finns två bröstarvingar. Givaren lever.
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är fullt möjligt för en person att ge bort hela eller delar av sin förmögenhet till sina barn eller barnbarn, även i form av en fastighet. Det finns dock ett antal bestämmelser i Ärvdabalken som är bra att ha koll på i sammanhanget, nämligen de om "förskott på arv". I 6:1 ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) så stadgas det att det som en arvlåtare ger sina bröstarvingar (sina barn) under sin livstid ska avräknas som förskott på arv om ingenting annat har föreskrivits eller om det måste antas vara avsett. Det innebär att det finns en så kallad presumtion för att de gåvor som ett barn får av sina föräldrar ska ses som en förtida del av det senare arvet om ingenting tyder på motsatsen. Anledningen till att denna presumtion finns är att man utgår ifrån att alla föräldrar vill att sina barn ska få lika mycket vardera, och att gåvan därför ska inräknas i det slutliga arvet vid arvlåtarens död och då medföra att det sker en likadelning. För att bryta denna presumtion så krävs det alltså att arvlåtaren skriftligen, i till exempel ett gåvobrev eller i testamentet, förtydligar att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv och enbart som en ren gåva, eller att det finns så pass många omständigheter som tyder på att det inte ska vara ett förskott på arv att det blir slutsatsen. En gåva som ges till en bröstarvinge utan några som helst villkor, föreskrifter eller andra omständigheter som pekar mot detta kommer därför att anses som ett förskott på arv och i framtiden avräknas som en del av arvet.Det ovanstående gäller för en arvlåtares bröstarvingar. När det gäller andra arvingar, exempelvis ett barnbarn, så är istället presumtionen den motsatta. En gåva som sker till en annan arvinge än en bröstarvinge antas vara en ren gåva, så länge det inte har föreskrivits eller kan antas att det är ämnat att vara ett förskott på arv. I denna situation så krävs det alltså att det omvända, nämligen att det har dokumenterats eller måste antas vara meningen att en gåva ska vara förskott på arv för att det ska räknas som detsamma. Även detta framgår av lagtexten i samma paragraf. En gåva som ges till en annan arvinge utan några som helst villkor eller föreskrifter kommer således inte anses som ett förskott på arv utan istället en ren gåva.Slutligen vill jag även nämna att en gåva av just en fastighet skiljer sig en aning från en gåva av annan egendom i och med de formkrav som finns på överlåtelser av fastigheter. För att en gåva av en fastighet ska vara giltig så måste ett gåvobrev upprättas som uppfyller Jordabalkens formkrav på fastighetsöverlåtelser. Det innebär att gåvobrevet måste vara skriftligt, undertecknat av både gåvogivare och gåvotagare, fastighetens beteckning och överlåtelseförklaring måste anges i brevet samt att gåvobrevet ska bevittnas av två vittnen. Detta framgår av 4:29 i JB som hänvisar tillbaka till 4:1 (se https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1). Hoppas att detta var ett tillräckligt svar!Med vänliga hälsningar, 

Ge bort barndomshemmet i gåva till ett av barnen.

2014-09-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag undrar hur man går tillväga då min mor vill ge mig vårt barndomshus i gåva. Vi är 7 barn men alla har gett sitt medgivande till att jag får huset då jag har och kommer att stå för alla fasta kostnader som gäller huset. Huset i sig är i väldigt dåligt skick och har en skuld på 75 000 men är värderat till 191 000, eftersom tomten ingår i värderingen. Tanken är att min mor behåller skulderna men att jag får huset så jag kan rusta upp det. Vilka regler finns och hur kan vi gå till väga utan att vi bryter mot några regler.
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Innan jag svarar på de rent praktiska frågorna kring gåvan vill jag bara nämna en sak som är viktig att veta om och tänka på. Om din mor ger dig huset i gåva, men står kvar på lånen - så om huset är säkerhet för lånen, vilket är det absolut vanligaste när det gäller lån kopplade till fastigheter, innebär det att huset är säkerhet för lånet även efter gåvoöverlåtelsen. Skulle din mor av någon anledning inte kunna (eller vilja) betala skulden, så är din fastighet fortfarande säkerhet för den och kan tas i anspråk för att täcka skulden. I realiteten innebär det en risk att du endera får lösa skulden för att behålla fastigheten, eller så kan banken som har beviljat lånet och har pantbrevet driva igenom en tvångsförsäljning på exekutiv auktion och på så sätt få tillbaka sina pengar. Det är mycket viktigt att vara medveten om detta. Givetvis är det allra bästa om frågan om lånet som är knutet till huset kan lösas på annat sätt. Det finns all anledning att ta hjälp av en jurist inför överlåtelsen!Vad gäller att ge dig huset i gåva så innebär det inga problem. Gåva av hela eller delar av en fastighet regleras i Jordbalkens (JB) 4 kapitel. Enligt 4 kapitlet 29 § så är det samma formkrav för gåva som för köp.Gåvobrevet måste alltså följa formkraven enligt JB för att vara giltigt.Gåvobrevet måste vara skriftligt, innehålla en förklaring att givaren överlåter fastigheten såsom gåva och båda parter, dvs både du och din mor, måste skriva under gåvobrevet. Då det är strikta formkrav i Jordabalken för att gåvobrevet ska vara giltigt kan det vara en bra ide att ta hjälp med upprättandet av gåvobrevet, och mitt råd är som nämnts att ni tar juridisk hjälp inför den här överlåtelsen. Både hur man på bästa sätt gör med frågan om lånet och med att upprätta gåvobrev.Inte heller skatterättsligt är det något problem med att din mor ger dig huset,  då det i dagsläget inte finns någon gåvoskatt (se Inkomstskattelagen 8 kap. 2 §), och varken givare eller mottagare blir skattskyldiga för gåvan. Det kommer att räknas som ett förskott på arv, enligt Ärvdabalken 6 kap. 1 § räknas nämligen som huvudregel gåvor till bröstarvingar (barn)  som förskott på arv. Ett sådant förskott kommer att räknas av på ditt arv och när din mamma dör kommer din del av arvet att minskas med värdet för fastigheten. Du kommer dock inte som huvudregel att bli skyldig att betala tillbaka något även om värdet skulle vara större än hela din del av arvet, detta enligt Ärvdabalken 6 kap. 4 §. Om däremot värdet av ditt förskott är så stort att det kränker dina syskons laglott kan det förstärkta laglottsskyddet i ärvdabalken 7 kap. 4 § bli tillämplig. Regeln omfattar gåvor som getts ”på grund av dödsfallet”, d.v.s. strax innanarvlåtaren avlider eller när arvlåtaren trodde att denne snart skulle avlida. Mottagaren av gåvorna kan i så fall bli återbetalningsskyldig upp till den summa som motsvarar storleken på den laglott som övriga bröstarvingar skulle fått om gåvorna inte getts. Den risk och det potentiella problem som finns med förskott på arv är oftast inte huvudsakligen juridiskt utan att det blir osämja mellan syskon (arvingar) då någon fått mer än de andra, och "mer än den skulle ha". I ditt fall tycks detta inte vara något problem alls då dina syskon är helt tillfreds med att du får huset. Så det är utefter informationen i din fråga inga juridiska problem eller risk ni bryter mot några regler genom att göra som ni tänkt, men det är en del att tänka på och en mycket god ide och väl investerade pengar att betala för att få kvalificerad juridisk hjälp med att genomföra det och undvika eventuella fallgropar. Via Lawlines sponsor Familjens jurist kan du boka tid för rådgivning, se här.Vänligen,