Dokumentering av förskott på arv till bröstarvingar

2015-09-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, jag har en syster som har stora ekonomiska problem . Hon har i omgångar fått / lånat totalt ca 70.000 sek av mina föräldrar. Beloppen finns dokumenterade och daterade. Det ser ut som om hon för sin försörjning kommer behöva ytterligare betydande belopp i framtiden. Hur bör detta dokumenteras för att det skall räknas som förskott på arv ? Måste min syster kvittera de belopp hon erhåller ?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!En gåva till ett barn anses vara förskott på arv så länge man inte har skrivit annat (se här). Undantag gäller bara för t.ex. normala gåvor såsom "vanliga presenter" med mera. När det gäller pengabelopp skall de alltså i princip alltid räknas som förskott så länge som givaren inte har velat något annat.Följden av detta är att så länge man kan bevisa att din syster fått pengar som gåva av föräldrarna är det förskott på arv. Någon dokumentation krävs alltså inte. Däremot är det naturligtvis alltid bäst att ha sådana här saker skriftligt. Det är lämpligt att föräldrarna då de skänker pengar skriver ett gåvobrev med beloppet angivet, samt - trots att det inte krävs - för att undanröja alla tvivel skriver upp att det skall betraktas som förskott. Både föräldrar och syster skall skriva under på gåvobrevet.När det gäller de pengar systern tidigare har fått, är det förstås bra om det klaras upp om det rör ett lån eller inte. Så till vida som pengarna har varit gåvor, blir det dock som sagt fråga om förskott på arv. Av bevisskäl kan det vara lämpligt att föräldrarna och systern båda skriver på ett papper om att så är fallet, men i princip skall det inte krävas.Om du undrar något mer om det här, får du gärna återkomma!Hälsningar,

Storlek på arv om ett syskon fått förskott

2015-08-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Innan vår mor dog gav hon 10.000 till min syster och även till hennes son. Nu är bouppteckningen gjord och det finns 100.000 kr att dela mellan fyra syskon. Hur mycket ska var och en ha? 25.000 eller något annat då det ej finns något gåvobrev.Mvh / Kjell E
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Vad en arvlåtare har gett till sin bröstarvinge (i första hand barn) räknas som förskott på arv, om ingenting annat har sagts vid gåvan (se 6 kap. 1 § Ärvdabalken). Det finns inget gåvobrev, och därför ingenting skriftligt att gå efter. Det hänger därför på vad modern har sagt. Har ingenting särskilt sagts, skall gåvan till dottern ses som förskott på arv. Dotterns son var däremot inte bröstarvinge vid gåvan, eftersom dottern fortfarande levde, och gåvan till honom påverkar alltså inte arvet.Om de 10 000 kr som dottern fått räknas som förskott, skall de "läggas tillbaka" då man räknar ut vad vart och ett av er syskon skall få. Ni skall alltså dela på 100 000 + 10 000 = 110 000, och får 27 500 kr var. Dottern som redan har fått 10 000 kr skall räkna av dessa, och ärver därmed bara 17 500 kr.Kort sagt:Om ingenting annat sades vid gåvan, anses den vara förskott på arv och räknas av från dotterns arv! Arvets storlek beräknas dock som om gåvan aldrig hade givits. Gåvan till dottersonen spelar ingen roll för arvets fördelning.Hoppas att svaret blir till hjälp! Hör gärna av dig om det är något mer du undrar!Hälsningar,

Förskott på arv

2015-08-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej.Jag undrar hur mycket man kan gå ned i pris för att det inte ska räknas som förtida arv?Vi har en värdering på 1,100000 men min far (som äger huset) tycker det är för mycket pga att taket lär bytas och även avlopp lär ses över. Har läst under "frågor och svar" där det stod att det räknas som förtida arv om så inget annat anges,kan man då skriva i gåvobrevet att vi har räkna av takbyte samt byte utav avlopp ifrån värderingen vi fått?
Emil Forssell |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Ifall din far inte vill att bostaden ska räknas som förskott på arv, räcker det med att han skriver det i gåvohandlingen. Utgångspunkten är att ett sådant övertagande är att anse så som förskott på arv, om inte gåvogivaren sagt något annat. Bestämmelsen syftar till bröstarvingar (barn till gåvogivare). Se 6:1 Ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637 vars första mening lyder " Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett". Vänligen

Underprisköp från förälder - Förskott på arv

2015-08-19 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min väns fars hyresrätt förvandlades till bostadsrätt ett par år innan han dog. Två av hans syskon fick möjlighet att köpa 98% av bostadsrätten. (Hans far måste äga 2% för att få bo kvar. Köpet skulle gå snabbt och min vän hade inte möjlighet att delta i köpet. Deras halvsyster blev inte tillfrågad. Lägenheten köptes för 1,5 milj kr och såldes i samband med min väns fars död för 3,1 milj kr. Vår fråga är om lägenhetsköpet och därmed vinsten (som hans två syskon delar) kan ses som ett förskott på arv?Hälsningar G
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!6 kap. 1 § Ärvdabalken är den bestämmelse som reglerar förskott på arv. Bestämmelsen innebär att vad som har getts till en bröstarvinge (såsom barn) skall betraktas som förskott på arv så länge inget annat har stadgats vid gåvan eller med hänsyn till omständigheterna måste ha varit avsett.Det sägs inte rakt ut i lagen, men detta innefattar även underprisköp. I så fall är det endast "underprisdelen" som betraktas som ett arvsförskott; alltså mellanskillnaden mellan vad en försäljning på marknaden skulle ha inbringat och vad som faktiskt betalades.Svaret är alltså att "underprisdelen" mycket väl kan vara förskott på arv, så länge ingenting annat har sagts eller skrivits vid köpet.Återkom gärna om du har några andra funderingar!Hälsningar,

Resa - Förskott på arv

2015-08-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Om jag bjuder min ena dotter (har två stycken) på en resa (värd ca 9000 kr) måste jag då skriva ett gåvobrev att det inte ska räknas som förskott på arv när jag avlider?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Som du tydligen känner till kan gåvor av olika slag räknas som förskott på arv så länge man inte har sagt något annat eller så länge inget annat framgår av omständigheterna. Även resor och liknande kan utgöra förskott på arv. Det finns dock exempelvis undantag för "sedvanliga gåvor" som "inte står i missförhållande till givarens villkor" (här). Det är inte omöjligt att en resa skulle kunna falla under detta undantag, även om en resa för 9000 kr är en ganska dyrbar "gåva".Jag skulle ändå i vilket fall rekommendera att du skriver t.ex. någon form av gåvobrev (det behöver inte vara ett formenligt gåvobrev) där det står klart och tydligt att resan inte skall betraktas som förskott på arv. Det räcker i och för sig att man har uttalat att det inte rör sig om ett förskott, men det är alltid bättre att ha det skriftligt.Kort sagt rekommenderar jag alltså att du klart och tydligt skriver att gåvan inte skall anses vara förskott på arv!Hälsningar,

Förskott på arv

2015-08-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Vår mor har avlidit . Efterlämnat ett arv på 240 000 kr. En av bröstarvingarna har för en tid sedan fått en gåva och ett gåvobrev har underskrivits . Men då beloppet på denna gåva var på 100 000 kr anser vi , övriga arvingar, att det inte gått riktigt till och att denna gåva ska tillräknas boet. Vi anser dessutom att vår mor inte var vid sina sinnen fulla bruk när hon undertecknade gåvobrevet. Vad har vi för chanser att få gåvobrevet att ogillas och dessa 100 000 kr att tillfalla dödsboet ??
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Det som har skett kallas förskott på arv (6 kapitlet 1 § ärvdabalken) och innebär att gåvor som en bröstarvinge har fått av sin förälder kommer att avräknas dennes lott. Det innebär att när egendomen ska tas upp till bouppteckningen så kommer den att vara 240 000 + 100 000. Från det kommer sedan era lotter att fördelas. Ni kommer alltså ur den summan att dela på en lika stor lott var. Den arvinge som fick gåvan kommer alltså att behöva betala tillbaka en summa för att ni ska kunna få ut ert arv.Detta gäller bara om det inte på gåvorbrevet är angett att det inte ska vara förskott på arv. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Underprisförsäljning av hus till barnbarn

2015-08-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Min frus föräldrar har blivit till åren och sålt sin villa. I hemlighet sålde dom den till en av fem barnbarn.Av dom fem är två våra.Troligen är villan såld till underpris och vi känner oss lite lurade..1.Är detta ett lagligt förfarningssätt av mina svärföräldrar?2. Om det visar sej att villan är såld till underpris , kan vi göra något , då min fru känner att hon har blivit lite för bakom ljuset och lurad på ett kommande arv?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Även om det kan leda till en del arvsrättsliga svårigheter är det i vanliga fall inte olagligt att underprissälja en villa till ett barnbarn (eller någon annan). Detta gäller alltså trots att det kan leda till att några arvingar i princip blir utan arv. Allt detta betyder också att det inte finns mycket att göra när det väl har hänt, så länge föräldrarna var någorlunda klara i huvudet. Om någon t.ex. är alltför dement kan det dock vara så att försäljningen är ogiltig, och då kunde det vara värt att gå till domstol med det hela.Jag vill dock göra ett annat påpekande. Enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K6) skall gåva till bröstarvingar betraktas som förskott på arv. I detta fall innefattas även "underprisdelen" vid ett underprisköp som en gåva! Även om barnbarn när det gäller denna bestämmelse inte brukar betraktas som bröstarvingar så länge den förälder som "står i vägen" fortfarande lever, kan bestämmelsen få betydelse om föräldern redan är avliden vid gåvan.Effekten av att en gåva betraktas som förskott på arv är att värdet, när man skall räkna ut arvslotterna efter att arvlåtaren har avlidit, "läggs tillbaka" (6 kap. 5 § Ärvdabalken). När man sedan har räknat ut vad vad och en skall ha, dras förskottet av från andelen för den som fick gåvan. Resultatet kan bli att den som fick gåvan inte senare får något arv medan resten får dela på vad som återstår.Exempel på beräkning med förskott:A har barnen B och C. B har barnet D.A ger ett fritidshus, värt 500 000 kr, till D. Vid tillfället är B redan avliden. Eftersom ingenting annat sägs vid gåvan, räknas det som förskott på arv.Något år senare avlider A, och har egendom till ett värde av 1 500 000 men inga skulder.När arvslotterna räknas ut, läggs 500 000 kr tillbaka till den övriga egendomen, och egendomen skall alltså anses vara värd 2 000 000 kr. Vart och ett av barnen skall därmed ärva egendom för 1000 000 kr. Det som skulle ha gått till B går istället till DB har dock redan fått ett förskott på 500 000 kr, och ärver därför bara 500 000 kr till medan C får ut resten av egendomen, vilken är värd 1000 000 kr.Totalt sett har både B och C fått 1000 000 kr, men B fick mindre vid själva arvet.Som sagt blir en sådan här "kompensation" bara relevant om föräldern till barnbarnet redan vid underprisköpet var avliden!En ytterligare, liknande situation som kan bli aktuell finns i 7 kap. 4 § Ärvdabalken. Där stadgas att om syftet eller villkoren med gåvan är att likställa med testamente kan bröstarvinge (t.ex. din fru) påkalla jämkning. Om en gåva jämkas nedåt skall till och med en andel av den återbäras!r du gärna återkomma! Bestämmelsen kräver dock i princip att underprisförsäljningen skedde antingen inför snart förestående dödsfall eller med sådana villkor att huset i praktiken fortfarande vore föräldrarnas ända tills de dog. Redan det faktum att en försäljning skedde talar emot detta, och bestämmelsen är främst avsedd för rena gåvor.Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma!Hälsningar,

Förtida arv och det förstärkta laglottsskyddet

2015-08-18 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min far, som lever i Italien, har förutom mig en dotter från en utomäktenskaplig förbindelse samt tre barn i sitt nuvarande äktenskap. Han har under min och min halvsysters uppväxt konsekvent gynnat de tre barnen i Italien och vägrat att ha kontakt med min halvsyster och mig. Min halvsysters mor fick på rättslig väg tvinga fram ett erkännande av dottern med påföljande DNA-test. Han har bidragitekonomiskt mycket sparsamt till hennes försörjning under uppväxten och bara sporadiskt till min. Vi är nu vuxna sedan länge och har fortfarande ingen kontakt med vår far. Genom våra italienska släktingar har vi nu fått veta att de tre italienska syskonen har gift sig under de senaste åren och att vårfar har gett dem varsitt hus/lägenhet och även större penningsummor i gåva i samband med giftermålen. Jag skulle därför vilja ha rådgivning om hur jag och min halvsyster kan gå tillväga för att säkra vårt arv redan nu, medan vår far lever.Vänliga hälsningar,Anna
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Det finns ingen absolut skyldighet för en förälder att behandla sina barn lika. Däremot finns det vissa regler som indirekt leder till att missgynnade barn får en förstärkt position.För det första finns det en bestämmelse om förtida arv. Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken ska en gåva som en förälder under sin livstid har gett till något av sina barn räknas av på barnets arvslott, såvida inte något annat föreskrevs eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett.Från ovannämnda bestämmelse finns det två undantag i 6 kap. 2 § ärvdabalken. Enligt denna paragrafs första stycke ska kostnader som en förälder har lagt ner på barnets uppehälle och utbildning och inte avräknas från barnets arv. Därtill framgår av andra stycket att gåvor från en förälder till något av förälderns barn inte heller ska avräknas från arvet om det rör sig om en sedvanlig gåva som inte står i missförhållande till givarens ekonomiska förhållanden.Ovanstående skyddsregel erbjuder alltså ett visst skydd såvida det inte av omständigheterna framgår att gåvorna inte skulle utgöra förskott på arv och inte heller något av undantagen är för handen. Problemet med denna skyddsregel är dock att den är lätt att kringgå. Det räcker med att din förälder muntligen uppger att gåvorna inte utgör förskott på arv för att någon avräkning inte ska ske.För det andra finns det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ärvdabalken. Detta innebär att om din förälder under sin livstid ger gåvor med avsikt att ordna successionen, d.v.s. tilldela personer egendom med tanke på sin framtida död, ska dessa gåvor inräknas då respektive barns laglott ska beräknas.Denna skyddsregel är relativt stark och innebär bl.a. att ett barn som inte får ut sin legala laglott ur den faktiska kvarlåtenskapen har rätt att kräva att de andra barnen ska täcka bristen. Problemet med denna skyddsregel är kravet på att gåvorna ska ha samband med givarens tankar på sin egen död. Så är vanligen fallet om givaren är allvarligt sjuk eller ska genomgå en kritisk operation, men i annat fall är denna skyddsregel sällan tillämplig.Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,