Förskott på arv

2014-04-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Först, Tack för en väldigt bra service! Min frus och hennes systers far gick bort för ca 7 år sedan, han har 3 syskon som är i livet. Deras farmor gick bort i vintras och min fru och hennes syster är arvingar i deras fars frånvaro, rätta mig om jag har fel. Nu är det som så att min frus farmors hus såldes för ca 3 år sedan (hon har varit ensam de senaste ca 10åren), dessa pengarna trode min fru och hennes syster skulle dyka upp nu till boupptäckningen, men nädå...Då har de 3 barn som fanns i livet kommit överens om att dessa 3 ska dela på huspengarna när det såldes, anledningen till att huset såldes var att min frus farmor var dement och behövde flytta till "hemmet". Är det ok att bara ta pengarna och dela ut utan att min fru och hennes syster får vara med och dela, tydligen har inget gåvobrev upprättats heller.Tack på förhand!
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Gåvor som har ett ekonomiskt värde som en arvlåtare ger till bröstarvingar under livstiden räknas som förskott på arv som huvudregel. Har gåvan inget värde påverkar den inte arvet. Av vad jag förstår av din fråga rör det här något av ekonomiskt värde. Det finns undantag från att se gåvor som förskott på arv, nämligen om arvlåtaren föreskrivit annat eller det framgår av omständigheterna. Av vad jag förstår av din fråga finns det inget som tyder på att arvlåtare skulle uttryckt en vilja att detta inte var att se som förskott på arv. Därmed får man nog se det som om bröstarvingarna har fått ett förskott, vilket innebär att detta ska räknas av vid fördelning av arvet.  Vad gäller preskription för arv gäller i allmänhet att arvingen ska göra sitt anspråk gällande inom 10 år från dödsfallet, vilket innebär att din fru och hennes syster fortfarande kan framföra sitt anspråk.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,.

Förskott på arv till annan än bröstarvinge

2014-04-15 i Förskott på arv
FRÅGA |Vår mamma gav under sin levnad 25000 kr till var och ett av våra tre barnbarn. Nu när mamma har avlidit och frågan är om vi barn (bröstarvingar) kan hävda att de skall med i beräkning av arvslotten. D v s kan vi barn kräva någon återbetalning av mammas gåva till barnbarnen ?
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finner du i Ärvdabalken, (ÄB, här). I 6 kap 1 §  2 mening ÄB stadgas följande; det som arvlåtaren under sin livstid ger till arvinge (barnbarnen) som inte är bröstarvinge (ni), skall avräknas som förskott på arv Endast om detta har föreskrivits eller om omständigheterna talat för att det var tanken. Detta är en presumtionsregel. Sammanfattat: För att någon återbetalning skall kunna bli aktuell (För att presumtionen skall brytas), krävs det att er mor, när gåvan gavs, på något sätt föreskrev att denna skulle utgöra ett förskott på arv!Hoppas detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,

Förskott på arv förutsätter gåva från arvlåtaren

2014-04-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Min pappa har nyligen gått bort och min mamma bor på demenshem sedan ett antal år. De har tillsammans skrivit ett testamente att jag som ensamt barn ska efter deras bådas död ska ärva kvarvarande tillgångar då bl.a. En bostadsrätt. Min fråga är, när bostadsrätten är såld och min mamma får vinsten, kan jag ta ut ett förskott på mitt arv? Och hur går jag isåfall tillväga?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om förskott på arv finns i 6 kap ärvdabalken. Där framgår att vissa gåvor som en arvlåtare har givit vissa arvingar under sin livstid bör beaktas när den kvarvarande egendomen ska fördelas. Förskott på arv är alltså gåvor (eller andra rättshandlingar med benefika inslag, exempelvis försäljningar till underpris eller betalningar av skulder). Av detta följer att förskott på arv inte är någonting som en arvinge kan ta ut, det är någonting som arvlåtaren ger. Ärvdabalken hittar du här.Vänligen,

Förskott på arv

2014-04-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej jag har en fråga. För länge sedan när jag fyllde 18 år 1969 fick jag i GÅVA av min pappa en fastighet (idag värd jättemycket). Jag och mina helsyskon är i tvist med våra halvsyskon om arvet efter vår far som gick bort 1999. Vi är alltså särkullsbarn som inte fått ut vår arvslott. Min fråga nu är att jag vill sälja min fastighet men min bror ber mig vänta och menar att nuvarande försäljningsvärde skulle dras av och minska min arvslott. Är det verkligen så? Fastigheten är en gåva och ska väl inte påverka storleken på arvet. 
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken presumeras gåvor till bröstarvingar vara förskott på arv om ingenting annat anges vid gåvotillfället. Om det finns ett gåvobrev från din far där det klart och tydligt framgår att fastigheten är en gåva så kan presumtionen brytas. Du skriver även i din fråga hur fastigheten kommer att beräknas. Om din far köpte fastigheten till dig för t.ex. 100 000 kronor 1969 så ska du avräkna 100 000 kronor på arvet efter din far. Att fastigheten kostar mycket mer idag har ingen betydelse. Med vänlig hälsning,

Förskott på arv

2014-04-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Vi är 5 syskon. Under tiden vår pappa levde lovade han att bjuda oss alla på en resa. 3 syskon hann göra detta innan pappa gick bort. Nu undrar jag om resan som mina syskon gjort med pappa räknas som förskott på arv och om vi 2 syskon som inte hann göra resan med pappa innan han gick bort har rätt att få ut samma summa som de andra syskonens resa är värda. Tack på förhand
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Enligt huvudregeln ska alla gåvor som ges till bröstarvingar räknas som förskott på arv, ärvdabalken 6:1.  Denna huvudregel bryts om givaren genom ett gåvobrev eller om det vid givandet framgår att gåvan inte ska ses som förskott. Därför ska det i ditt fall räknas som förskott på arv om det inte har framgått att din pappa ville annat.Hoppas det gav svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Arvsrättsliga konsekvenser av försäljning under marknadsvärde?

2014-04-12 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Det är så att jag och min sambo funderar på att köpa en fastighet av hennes föräldrar. Hur blir det med arvsrätten jämte hennes två syskon om vi skulle få fastigheten billigare än marknadsvärdet.
Victoria Nilsson |Hej!Skillnaden mellan marknadsvärdet och det pris ni betalar ses som en gåva. Gåvor till barn är förskott på arv om inte annat anges vid gåvotillfället eller senare, 6:1 ÄB. Således utgör mellanskillnaden mellan vad din sambo betalat & marknadsvärde förskott på arv, varför hon när föräldrarna avlider kommer vi mindre i arv än sina syskon som kompensation. Om föräldrarna inte vill att det ska påverka ett senare arv kan de förskriva att det inte rör sig om förskott på arv, t.ex. direkt i köpehandlingen.Förskottsreglerna gäller dock endast avseende din sambo, inte avseende dig då du inte ärver av din sambos föräldrar. Om ni köper huset tillsammans kommer därför halva "gåvan" (dvs mellanskillnaden) att tillfalla dig & halva tillfalla din sambo. Den halva som tillfaller dig får inga arvsrättsliga konsekvenser, men din sambos halva utgör förskott på arv enligt ovan.Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.

Presumtionen om förskott på arv för bröstarvingar

2014-04-07 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag har en fundering gällande arv. Jag läste en tidigare fråga och vill egentligen bara dubbelkolla. Min sambos mamma gick bort. Kvar finns nu hennes make och deras gemensamma barn (min sambo har en annan pappa). Han har då rätt att få ut sin del, dvs 25 procent i laglott. Han har tidigare fått pengar och hjälp till olika saker mellan 2000 och fram till hennes bortgång. Nu vill styvpappan att detta ska räknas som ett förskott på hans arv. Inga papper om att det har varit en gåva eller liknande finns. Är det då lagligt att ta upp det som ett förskott på arvet då? Eller gäller Ärvdabalken för det?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att din sambo har rätt till arv från sin bortgångna mamma i form av sin laglott. Däremot har även styvpappan en poäng i sitt påstående om förskott på arv när det gäller de pengar din sambo tidigare har fått. I frågor om arv gäller som du nämner Ärvdabalken. Av 6:1 (se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) framgår att vad arvlåtaren under sin livstid har gett en bröstarvinge ska avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Motsatsen gäller däremot för barnbarn, där det endast anses som förskott på arv om det har föreskrivits att det ska vara ett förskott. Enkelt förklarat innebär det alltså att det som ett barn får av sin förälder under sin livstid ska räknas som ett förskott på arvet, så länge ingenting visar på motsatsen. Anledningen till detta är att man vid stiftandet av lagen utgick från att en förälder alltid vill att var och ett av sina barn ska tilldelas lika mycket i arv efter honom eller henne. Det är denna utgångspunkt som ligger till grund för bestämmelsen i 6:1 ÄB. Det krävs därför att arvlåtaren har föreskrivit att en gåva inte ska vara förskott på arv för att den inte ska räknas som detta. En sådan föreskrift måste visserligen inte vara skriftlig utan kan även ha skett muntligen – men den måste givetvis kunna bevisas. Som du beskriver det i ert fall så har din sambos mamma inte föreskrivit eller i övrigt uttryckt någonting om de gåvor som din sambo har erhållit. Då ingenting finns som visar att gåvan inte ska vara ett förskott på arv, så gäller därmed huvudregeln i ärvdabalken om att det ska räknas som ett förskott på arv. Därmed har styvpappan i detta fall rätt i sitt påstående. Hur stort detta förskott på arvet är får sedan beräknas med ledning av de summor som din sambo erhållit innan mammans bortgång jämfört med storleken på laglotten. Din sambo kan dock inte bli återbetalningsskyldig om det skulle visa sig att de gåvor han erhållit har ett större värde än hans kommande laglott, vilket framgår av 6:4 i Ärvdabalken. Med vänliga hälsningar, 

Förskott på arv

2014-03-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Om min mor säljer aktier som hon köpt innan äktenskapet med sin man (ej min far) och ger pengarna till mig, ses det som ett förskott på arv om jag använt pengarna till bil och bostad?
Björn Sundin |Hej och tack för din fråga!Inom arvsrätten presumeras att alla gåvor som arvlåtaren ger en arvinge är att se som förskott på arv enligt Ärvdabalken 6:1 (länk https://lagen.nu/1958:637#K6 ). Detta innebär att som huvudregel är alla gåvor som du får av din mor under hennes livstid är att se som förskott på arv, oberoende vad du väljer att använda gåvorna till. Din mor kan dock bryta denna huvudregel genom att uttrycka att den gåvan du får inte ska ses som förskott på arv, något som kan göras direkt vid gåvotillfället eller i ett testamente. Vänligen