Förskott på arv - arvslösa syskon?

2015-04-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mor och styvfar har ett gemensamt barn. Styvfar har 2 barn och min mor har mig (totalt 4 barn).Vid hög ålder har dom nu beslutat att ge sitt hus (5 milj) som dom äger 50/50 till deras gemensamma son. Det finns inte mycket annat att ärva. Således vill dom göra de 3 andra barnen arvslösa.Vad kan vi göra?
Linn Kanter Pergament |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag tolkar din fråga vill din mamma och din styvfar ge den gemensamme sonen huset när de fortfarande är i livet. Aktuellt lagrum blir då 6 kap ärvdabalken. Enligt 6:1 presumeras gåvor till arvinge under arvlåtarens livstid utgöra förskott på arv. Detta förutsätter att det inte finns t ex ett gåvobrev som uttrycker att gåvan inte ska ses som ett förskott på arvet. Om det är så som du skriver, att det i huvudsak är husets värde som kommer utgöra din mamma och styvfars kvarlåtenskap så utgör gåvan (5 miljoner) ett större värde än den arvslott som ni barn skulle fått om förskottet inte blivit av. En arvinge som fått ett förskott som är större än arvslotten har inte någon skyldighet att betala tillbaka till de resterande arvingarna (6:4 ärvdabalken). Dock finns det ett undantag: om förskottet är så stort att de andra arvingarna inte kan få ut sina laglotter (7:4 ärvdabalken) så föreligger en återbetalningsskyldighet som uppgår till värdet av dessa laglotter. Dock krävs det att förskottet/gåvan anses likställt med ett testamente. Om gåvan har givits med hänsyn till framtida dödsfall så kan återbetalning ske. Du skriver att både din mamma och din styvfar har uppnått en hög ålder och därför beslutat att ge bort huset. Möjligtvis kan gåvan då anses likställd med ett testamente. Detta innebär i så fall att du och dina två styvsyskon har rätt att begära ut era laglotter från den gemensamme sonen.Laglotten är häften av arvslotten (7:1 ärvdabalken). Arvslotten är kvarlåtenskapen dividerat med antalet arvingar. Hoppas detta var till din hjälp!

Förskott på arv

2015-04-12 i Förskott på arv
FRÅGA |Har två döttrar. Den ena dottern med familj vill överta mitt hus.Kan jag ge huset i förtida arv mot vederlag till de två barnen. Går det överhuvudtaget? Hur fungerar det i så fall?
Amanda Dyberg |Hej och tack för din fråga! Om det vederlag din dotter betalar understiger marknadsvärdet på huset, utgör mellanskillnaden (mellan vederlag och värde) ”förskott på arv”, 6:1 Ärvdabalken. Att du ger din ena dotter ett förskott på arv innebär inte att du måste ge även din andra dotter ett förskott. Istället kommer man vid beräknandet av dina döttrars ”arvslotter” (dvs det respektive barn kommer att ärva efter dig) i ditt dödsbo, ”lägga till” det värdet som om något förskott aldrig hade gjorts, 6:5 Ärvdabalken. Därefter delas dödsboet lika mellan arvstagarna, 2:1 2st. Den dotter som fått förskottet är sedan skyldig att räkna av det värdet som utgjorde förskott på arv från sin lott, men skulle förskottet överstiga arvslottens värde är dottern i fråga inte skyldig att ”betala tillbaka” något (om inget annat har bestämts), 7:2 och 6:4 Ärvdabalken. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gåva till barnbarn

2015-03-21 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,min mormor skänkte mej en större summa pengar medans hon levde.Nu efter hennes död har detta "uppdagats" genom hittad bankinsettning.Krävs det ett gåvobrev för att denna summa ska hållas utanför vid bouppteckningen då det finns flera arvingar? Mvh Örjan
Sara Enerbäck |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande arv så är huvudregeln att de gåvor som en bröstarvinge får under arvlåtarens livstid ska avräknas på det arvet som denne sedan får. Du som barnbarn är inte bröstarvinge till din mormor, vilket innebär att ditt eventuella arv efter din mormor inte kommer påverkas av denna gåva du fått av henne, om hon inte har föreskrivit detta eller att det kan antas ha varit avsett då du fick gåvan. Inte heller ska denna gåva vara del av den bouppteckning som nu ska göras. Detta framgår av 6 kap 1 § Ärvdabalken.Den gåva du fått av din mormor kan alltså inte ses som ett förskott på arv, och ska hållas utanför bouppteckningen. Det kan dock bli aktuellt med reglerna om förskott på arv om din mormor inte har några bröstarvingar i livet, alltså inga barn i livet. I ditt fall, om din mormor har barn i livet, så finns det inget som talar för att detta var avsett som något annat än en gåva till dig, och det är i så fall helt friskrivet från arvet. Hoppas det var svar på din fråga! Skriv gärna en ny fråga om något fortfarande är oklart.

Kan gåva till barnbarn räknas som förskott på arv?

2015-03-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Kan gåva till barnbarn räknas som förskottsarv?Hej,Min mor gick bort för en tid sedan och vi är tre bröstarvingar. Två bröder och en syster. Det finns ett testamente upprättat där det visar sig att vår mor vill göra gällande att bara vår syster skall ärva hela kvarlåtenskapen. Resterande bröstarvingar har dock sökt laglott. I detta fallet visade det sig att vår mor givit gåvor till både syster och hennes barn, alltså barnbarn. Gåvor har givits endast till vår syster och hennes barn. Ingen annan.Det kan i detta fall visas att vår mor gjort allt för att bara gynna vår syster samt hennes barn, samt att de andra barnbarnen och bröstarvingar skall bli utan arv. Jag undrar nu om större penninggåvor till barnbarn, som i detta fall, som är omyndiga och står under ensamstående förälders fulla vårdnad kan anses som särbehandling och att gåvorna till omyndiga barnbarn kan räknas som förskottsarv?Detta då det, i detta speciella fall, kan göras gällande att det torde stå utom tvivel att det gjorts som en avsiktlig handling för att undantaga resterande bröstarvingar, eller deras barn,deras lagstadgade lott, eller för att på alla sätt minska densamma.Tacksam för svar.
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Du verkar ha bra koll på arvsreglerna! Regeln om förskott på arv finns i 6 kapitlet 1 § 1 stycket ärvdabalken och stadgar att en gåva till en bröstarvinge normalt är förskott på arv. Ett barnbarn omfattas inte av det, om det inte är så att de är arvingar eftersom att de är näst på tur att ärva men så verkar inte vara fallet eftersom att deras mamma ännu lever. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårat frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Gåva till barn

2015-04-14 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, jag har för avsikt att ge ett av mina barn pengar som insats i ett hus hon tänker köpa. För mig är det viktigt att klargöra att detta är ett förskott på arv då jag har ett barn till. Hur går man till väga? Räcker det med att man skriver ett dokument och tydligt anger att summan är ett förskott på arv? Ska dokumentet bevittnas?
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken ska det som en arvlåtare ger till en bröstarvinge under sin livstid avräknas som förskott på arvet, om inget annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Dina barn är dina bröstarvingar, och huvudprincipen är alltså att gåvan automatiskt ska ses som ett förskott på arv. Du behöver därför inte skriva något dokument där du anger att summan är ett förskott på arv.Lagen utgår från att arvlåtaren oftast vill behandla sina barn lika. Om ditt barn i framtiden, när arvet efter dig ska fördelas, skulle påstå att gåvan inte var ett förskott på arvet är det hon som måste bevisa att din avsikt inte var att det skulle vara ett förskott. Eftersom din avsikt är att det ska vara ett förskott kommer ett påstående som säger tvärtemot antagligen vara svårt för ditt barn att bevisa. Hon måste i så fall bevisa att det med hänsyn till omständigheterna måste ha varit avsett att gåvan inte var ett förskott. Omständigheter som kan tyda på att arvlåtaren har för avsikt att en gåva inte ska vara ett förskott på arv är t.ex. att arvlåtaren har gett ungefär lika stora gåvor till alla sina barn, eller att arvlåtaren visat genom testamente att han/hon vill att ena barnet ska ärva mer än det/de andra.Min uppfattning är att ett gåvobrev egentligen inte behövs, eftersom huvudregeln i lagen säger att gåvan ska avräknas som förskott på arvet. För att göra din avsikt extra tydlig finns det inget som hindrar att du ändå upprättar ett gåvobrev där du anger att gåvan är ett förskott på arv. Det finns inga formkrav för gåvobrev och det behöver inte bevittnas.Hoppas att mitt svar är till hjälp för dig!Vänliga hälsningar,

Generellt om förskott på arv

2015-03-25 i Förskott på arv
FRÅGA |Hejsan,Om en avliden person har givit bort pengar innan sin bortgång till bröstarvinge, ska de då återföras till dödsboet? Pengarna är ingen gåva utan har förts över från förälder till barn. Överföringen är gjord ca 2 år innan bortgång, vid ett tillfäll och uppgår till ca 150 000 kr.Finns det preskriberingstid för överföring av pengar?
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Pengar som arvlåtaren i livstiden ger en bröstarvinge, s.k. förskott på arv, ska avräknas från bröstarvingens arvslott (6 kap. 1 § ärvdabalken). Förskottet ska alltså inte återföras till dödsboet. Vid beräkningen av arvslotterna i dödsboet utgår man dock ifrån att förskottets värde fortfarande ingår i kvarlåtenskapen (6 kap. 5 § ärvdabalken). Förskottet dras sedan av från bröstarvingens beräknade arvslott. Även om bröstarvingen inte till fullo kan räkna av förskottet från sin arvslott (eftersom att förskottet är större än arvslotten), finns det ingen skyldighet att återbära överskottet (6 kap. 4 § ärvdabalken). Med vänliga hälsningar,

Värdering av förskott på arv.

2015-03-18 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, min pappa gav min bror, 1990, ett fritidshus som förskott på arv. Nu har min pappa avlidit och i sitt testamente skrivit att värdet för detta skall dras av på arvet. Vi är tre syskon som skall ärva, hur får vi reda på marknadsvärdet, för det är väl det som skall räknas inte taxeringsvärdet, år 1990?Mvh
Niclas Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att det är fritidshusets värde vid mottagandet år 1990 som ska ligga till grund för avräkningen på arvet, ärvdabalken 6 kap. 3 § se https://lagen.nu/1958:637#K6P3. För en utförligare redogörelse hänvisar jag till ett tidigare svar på lawline ang. en liknande fråga, se här.Hoppas du har fått din fråga besvarad!Mvh

Förskott på arv till maka

2015-03-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Min make har gått bort vi var gifta och han har två vuxna söner som skall ha ut sitt arv . Min fråga vi har haft ett sommarhus där vi vars hälften som lagfaren ägare detta såldes 2012. Mina pengar satte jag in på mitt privata bankkonto som en trygghet. Min make delade sin summa till sina söner det tyckte vi var rätt då.Nu vill man att mina bankmedel skall ingå i bouppteckningen. Kommer särkullsbarnen att att ärva hälften av mina pengar också?
Sara Andersson |Hej och välkommen till Lawline,Det första som ska göras innan en bouppteckningen upprättas är att bodela mellan dig och din make. Det sagda innebär att allt ditt giftorättsgods sammanslås med din makes giftorättsgods, som därefter delas lika Er emellan. En bodelning vid dödsfall går till på samma sätt som vid äktenskapsskillnad med den skillnaden att dödsboet till den avlidne befinner sig i makens ställe i bodelningen. Den del som tillfaller dödsboet efter bodelningen kommer delas lika mellan din makes två söner. Den del som tillfaller dig är din egen. Gällande gåvan från husförsäljningen finns regler om förskott på arv i 6:1 Ärvdabalken och 11:6 Äktenskapsbalken. Dessa regler tillämpas normalt sett av arvingar till den avlidne, men kan också användas av en efterlevande make. Innebörden av reglerna om förskott på arv är att med samma värde som din make gett gåvor för, kommer dennes giftorättsgods att (fiktivt) öka i bodelningen med dig. Resultatet av denna ordning blir densamma som om han aldrig gett några gåvor till sönerna.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Vill du ha ytterligare hjälp är du välkommen att återkomma till oss.