Försäljning av fastighet - gåva eller köp skatterättsligt?

2015-02-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min mamma äger en sommarstuga som mina föräldrar vill att jag och min styvbror (min fars son sedan tidigare) ska få i gåva. Vi ska tillsammans betala 550 000 kr, mot en vederlagsrevers och sommarstugans marknadsvärdrde är 1 500 000kr. Hur fungerar det här? Hur påverkar det deklarationen och skatteskyldighet? Jag kommer ju få räkna detta som ett förskott på arv, men hur blir det för Norton? Har det någon betydelse om mammas sommarstuga är hennes enskilda eller inte?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller skatten görs en bedömning av köpeskillingen i förhållande till fastighetens taxeringsvärde (ca 75 % av marknadsvärdet). Om ersättningen understiger taxeringsvärdet betraktas hela överlåtelsen som en gåva rent skatterättsligt. Eftersom gåvoskatten är avskaffad i Sverige utgår då ingen skatt alls vid överlåtelsen (se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL), men gåvomottagaren övertar givarens skattemässiga situation enligt 44 kap. 22 § IL (och kommer således att få skatta för den vinsten vid en eventuell avyttring i framtiden istället). Överstiger ersättningen taxeringsvärdet ses överlåtelsen som ett köp och då utgår kapitalvinstbeskattning för din mamma (22 % när det gäller fastighetsförsäljning, se 45 kap. 33 § samt 65 kap. 7 § IL). Vederlagsreverser vid förvärv genom arv eller gåva ingår inte i den skattemässiga anskaffningsutgiften (se prop. 1989/90:110 s. 585 och RÅ 1996 ref. 48). I det här fallet kommer överlåtelsen således att utgöra en gåva (550 000 kr understiger 75 % av marknadsvärdet på 1 500 000 kr) som därmed blir skattefri.Som du skriver kommer gåvan att utgöra förskott på arv för bröstarvingar till din mamma (6 kap. 1 § ärvdabalken). För din fars son sedan tidigare kommer så inte att ske. Han kommer (liksom du) att ta över din mammas skattemässiga situation (dvs anskaffningsvärdet bl.a.) och den vinst hon gjort på fastigheten kommer ni sedan att skatta när ni avyttrar respektive andel. Det har ingen betydelse om fastigheten utgör din mammas enskilda egendom eller inte, hon kan fortfarande förfoga fritt över egendomen såvida inte hon övertagit egendomen med villkor om att så inte är fallet. För att undvika den snedfördelning som kan uppstå i och med att gåvan för dig i framtiden kommer räknas av på arvet efter din mamma rekommenderar jag att ni upprättar ett gåvobrev i samband med överlåtelsen. Där bör då framgå att gåvan inte ska ses som ett förskott på framtida arv för din del. Detta såvida inte din mammas avsikt är att gåvan ska avräknas på ditt framtida arv, trots att detta inte drabbar din fars son (han har ju inte arvsrätt efter din mamma såvida inte hon skrivit in det i testamente). Hoppas du fått svar på dina funderingar. Tveka annars inte att skicka in en ny fråga!Vänliga hälsningar,

Vinstfördelning och förskott på arv

2015-02-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, vi är tre syskon vars mor nu bor på ett boende och hennes lägenheten har sålts. Eftersom hon är sjuk skrevs lägenheten över på ett av oss syskon och min fråga är om vinsten måste delas lika mellan oss, för att detta räknas som förtida arv? Om det inte delas lika kan den som får mindre få ut mer sedan när vår mor går bort?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Utgångspunkten är att vinsten vid en försäljning av en lägenhet ska delas mellan de som som äger lägenheten. Står endast en som ägare, är det denne som får åtnjuta vinsten. Om ni inte kommit överens om annat och beroende på vad er mors avsikt var med att endast tillskriva ena syskonet lägenheten, så bör det syskon som tillskrevs lägenheten, ensam få ta del av vinsten. Detta gäller under förutsättning att syskonet kan anses som ensam ägare till lägenheten när den säljs.En betydande gåva från förälder till barn, bedöms som huvudregel som ett förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). För att en gåva ska betraktas som förskott på arv krävs att arvlåtaren inte avsett annat. Sålunda kan arvlåtaren bestämma att gåvan inte ska avräknas på barnets laglott och därmed inte ses som ett förskott på arv. Detta kan ge genom att arvlåtaren i ett gåvobrev intar en klausul som föreskriver att gåvan inte är ett förskott på arv. Om det är tvistigt om vad arvlåtaren hade för avsikt med sina gåvor, är det den som påstår att gåvan inte utgör ett förskott på arv, som har bevisbördan för detta. Lägenheten till ena syskonet bör alltså behandlas som ett förskott på arv, om inget annat avtalats. Detta innebär att detta syskon kommer att utfå mindre vid en framtida arvsfördelning och de syskon som inte fått något eller fått mindre från försäljningen av lägenheten, ska få mer när arvet sedermera ska fördelas. Vänliga hälsningar,

Förskott på arv att köpa hus till underpris?

2015-02-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Min halvsyster på min mammas sida har avlidit. Jag är nu ensamt barn. Min mamma vill att jag ärver hennes hus och pengar men om jag förstått det rätt så kommer jag att dela med min systerson. Kan jag köpa huset för taxeringsvärdet nu innan eller kan det då bli tvist. Är det marknadsvärdet som gäller eller finns det något annat sätt.
Caroline Orava |Hej och tack för din fråga.Du har helt rätt i att arvet efter din mamma kommer att fördelas mellan dig och din systerson. Din systerson kommer att ärva den del som hans mamma/din halvsyster skulle ha ärvt. Huvudregeln är alltså att du och din systerson kommer att ärva hälften var av din mammas kvarlåtenskap när hon gått bort.Om din mamma säljer sitt hus till dig till underpris (under marknadsvärdet) räknas mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och den summa som du betalar som gåva. (T.ex. om marknadsvärdet är 1 000 000 kr och du köper huset för 600 000 kr så ses det som att du fått 400 000 kr som gåva av din mamma.) Huvudregeln är att en gåva från arvlåtaren till en bröstarvinge ska avräknas som förskott på arvet (6 kap. 1 § 1st. ärvdabalken). För att det inte ska avräknas krävs det att det på något sätt framgår att din mamma inte vill att det ska avräknas, t.ex. genom att hon skriver in det i ett gåvobrev. Det måste inte vara skriftligt, men det gör det lättare att bevisa din mammas avsikt om det skulle bli en tvist.Vissa omständigheter kan göra att gåvan likställs med ett testamente (7 kap. 4 § ärvdabalken). Då tillämpas de regler om testamente som säger att arvlåtaren inte får testamentera bort en bröstarvinges laglott. Din systersons laglott kommer att utgöras av en fjärdedel av din mammas kvarlåtenskap den dag hon avlider. Om huset utgör en stor del av din mammas tillgångar finns det en risk för att gåvan till dig gör din systersons laglott mindre än den skulle varit. Då måste du (ifall systersonen begär jämkning) återbära en del av värdet av gåvan så att din systerson kan få ut hela sin laglott. Omständigheter som kan leda till att gåvan likställs med testamente kan t.ex. vara att din mamma är mycket gammal eller sjuk och försäljningen av huset till underpris sker på hennes dödsbädd eller att din mamma kan tänkas ha nytta av huset genom att exempelvis bo kvar där fast att du köpt det.Hoppas detta ger svar på era funderingar.Med vänlig hälsning,

Förskott på arv och latent skatteskuld

2015-02-12 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Mina föräldrar äger en fastighet som jag ska ta över i form av gåva mot vederlag. Jag har en syster. Jag funderar över hur förskottet på arv beräknas enligt lagen.Fastighetens marknadsvärde idag är 2 300 000. Taxeringsvärdet är 1 400 000. Fastighetens inköpsvärde 1980 var 300 000. Jag har förstått att man vid beräkning av kompensationens storlek när syskon ska köpas ut från en fastighet vid arvskifte, ofta tar hänsyn till vinstskatten som ska betalas vid en eventuell försäljning. Jag har inte för avsikt att sälja fastigheten. Vilket värde räknas som mitt förskott på arv enligt lagen, om jag ger 1 000 000 kr i vederlag ?Kärnfrågan är alltså huruvida en eventuell vinskatt räknas med eller inte vid beräkningen av förskott på arv? Är mitt förskott på arv enligt lagen 2 300 000- 1 000 000 = 1 300 000 eller är mitt förskott på arv 2 300 000 – 1000 000 - (2 300 000- 300 000) x 0,22 = 860 000 ? I det andra exemplet har jag dragit bort vinstskatt 22%.Med vänlig hälsning
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Enligt 6 kapitlet 1 § Ärvdabalken ska vad arvlåtaren under sin livstid har gett en bröstarvinge avräknas som förskott på arv efter arvlåtaren, om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett.Arvlåtaren (dina föräldrar) kan med andra ord föreskriva (exempelvis i ett gåvobrev) att värdet av den egendom som ges till bröstarvinge (till dig) som förskott på arv ska avräknas från bröstarvingens (ditt) framtida arv på ett sådant sätt att den eventuella skatt som skulle ha utlösts om egendomen sålts vid gåvotillfället inte ingår i avräkningen på bröstarvingens (ditt) framtida arv. Utan en sådan föreskrift eller omständigheter som tyder på att ett sådant upplägg varit menat, kommer dock hela gåvans marknadsvärde vid gåvotillfället, det vill säga inklusive värdet av den latenta skatten (2,3 milj kr. - 1 milj kr. = 1,3 milj kr. i ditt fall) att räknas av från bröstarvingens (ditt) framtida arv efter arvlåtaren såsom förskott på arv.Det är således bra, för att du inte ska få mindre arv än dina syskon, om du ser till så att dina föräldrar upprättar en sådan föreskrift i ett gåvobrev. Då en sådan föreskrift kan vara något krånglig att utforma skulle jag dock rekommendera att ni tar hjälp av en färdig jurist, förslagsvis från familjens jurist, som kan utforma gåvobrevet åt er. Ni kan enkelt boka tid hos familjens jurist här.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning

Förskott på arv

2015-02-24 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mans ena barn ska köpa hus och behöver ett kapitaltillskott. Kan vi skjuta till beloppet som ett förtida arv? Bör vi göra någon särskild skrivning i samband med gåvan? Det finns bara särkullebarn i familjen.
Hanna Skoglund |Hej och tack för din fråga.När en förälder ger en gåva till sitt barn anses detta som huvudregel vara ett förskott på arv om inget annat har föreskrivits enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) se här. Enligt 6 kap. 2 § 2 st. ÄB anses inte sedvanliga gåvor av mindre värden vara förskott på arv. Vad en make av sitt giftorättgods ger till sitt styvbarn anses också som huvudregel vara förskott på arv enligt 6 kap. 7 § ÄB. Det finns alltså en presumtion att gåvor till bröstarvingar skall anses som förskott på arv, men vill ni för tydlighetens skull kan ni även skriva att tillskottet skall ses som ett förskott på arv. Vänligen

Gåva som ej ska ses som förskott på arv

2015-02-19 i Förskott på arv
FRÅGA |Är gifta med en gemensam dotter + att det finns ett äldre särkullsbarnpå min mans sida. Hur kunna hjälpa vår dotter med boende utan att det betraktas som förskott på arv?Äldre särkullsbarnet har vi ingen kontakt med, lever väldigt destruktivt med stora skulder vi inte har lust att betala genom arv. Våra pengar idag har dessutom till största delen tillkommit genom att jag har ärvt och det blivit giftorättsgods vilket möjliggjort investering i villa etc. Gemensamma dottern väldigt ambitiös och duktig har för avsikt att studera till högre examen. Vi vill hjälpa henne med boende i form av en bostadsrätt utabn att särkullsbarnet kommer åt detta. Vi är "bara" i 50-pårsåldern så kan vi nu skriva att det är en gåva som inte skall ses som förskottsarv? Kan vi belåna vår villa och betala br kontant så att det i o m det inte finns någon koppling till oss? Kan vi sälja den för 10 kr till vår dotter? Eller måste vi skilja oss och skriva över massor på mig + att min man sedan skänker mig nästan allt han har varefter jag skänker det till gemensamma dottern? Eller vad kan vi göra? Det måste ju finnas möjligheter?Känns hemskt att inte själv kunna råda över kapital vi tillsammans fått ihop under mer än 25 år. Inga moralpredikningar tack, detta kommer inte göra särkullsbarnet arvslös utan hon kommer få sin laglott men vi vill minimera den.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det som en arvlåtare ger i gåva till en bröstarvinge (barn) ska som huvudregel räknas som ett förskott på arvet (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det är en mängd benefika dispositioner som faller in under gåvobegreppet i detta fall, bland annat är en försäljning av fastighet till underpris, betalning av skuld samt infriande av borgensförbindelse att se som gåvor. Dock ses inte sedvanliga gåvor (t.ex. julgåvor) av mindre värden som ett förskott på arv (6 kap. 2 § 2 st.). Ytterligare ett krav för att en gåva ska bedömas som ett förskott på arv är att arvlåtaren inte avsett annat. Sålunda kan arvlåtaren bestämma att gåvan inte ska avräknas på bröstarvingens laglott och därmed inte ses som ett förskott på arv. Detta kan ge genom att arvlåtaren i ett gåvobrev intar en klausul som föreskriver att gåvan inte är ett förskott på arv. Om det är tvistigt om vad arvlåtaren hade för avsikt med sina gåvor, är det den som påstår att gåvan inte utgör ett förskott på arv, som har bevisbördan för detta.Oavsett om ni säljer en fastighet eller bostadsrätt till underpris, eller skänker den, kommer detta att ses som ett förskott på arv om ni inte tydligt visar att ni har en annan avsikt. Mot denna bakgrund är det en rekommendation att ni upprättar ett gåvobrev, där ni explicit förklarar att denna gåva inte ska betraktas som ett förskott på arv. Som alternativ till gåvobrev, går det även att ni skriver in i ert testamente att gåvan inte ska ses som förskott på arv och därmed inte avräknas på dotterns laglott. Ni kan snabbt, enkelt och prisvärt upprätta ett gåvobrev via vår tjänst {http://lawline.se/avtal/gavobrev}. Vänliga hälsningar,

Ekonomisk hjälp - förskott på arv?

2015-02-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min svärfar gick bort för en tid sedan, och nu framgår det att han hjälpt min fru (sin dotter) ekonomiskt, med bl.a hyra och elräkningar innan vi träffades. Detta har han nerskrivet och sparat i en pärm. Nu till frågan, kan detta räknas som utbetalning av arv i förskott? MIn svåger påstår det och menar att det inte kommer bli något arv kvar till min fru då detta skall räknas bort. Bouppteckningen är inte klar än.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det som en arvlåtare ger i gåva till en bröstarvinge (barn) ska som huvudregel räknas som ett förskott på arvet (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det är en mängd benefika dispositioner som faller in under gåvobegreppet i detta fall, bland annat är en försäljning till underpris, betalning av skuld samt infriande av borgensförbindelse att se som gåvor. Dock ses inte sedvanliga gåvor (t.ex. julgåvor) av mindre värden som ett förskott på arv (6 kap. 2 § 2 st.). Att hjälpa sitt (vuxna) barn med att betala dennes hyra, el och så vidare torde falla in under det extensiva gåvobegreppet, såvida ingen direkt motprestation funnits från barnets sida.Ytterligare ett krav för att en gåva ska bedömas som ett förskott på arv är att arvlåtaren inte avsett annat. Sålunda kan arvlåtaren bestämma att gåvan inte ska avräknas på bröstarvingens laglott och därmed inte ses som ett förskott på arv. Detta kan ge genom att arvlåtaren i ett gåvobrev intar en klausul som föreskriver att gåvan inte är ett förskott på arv. Om det är tvistigt om vad arvlåtaren hade för avsikt med sina gåvor, är det den som påstår att gåvan inte utgör ett förskott på arv, som har bevisbördan för detta. Något som inte betraktas som förskott på arv är kostnader som en förälder lagt ner på uppehälle och utbildning. Detta gäller under förutsättningen att föräldern då fullgjort sin underhållningsskyldighet (6 kap. 2 § 1 st.). Underhållningsskyldigheten sträcker sig normalt till barnet har avslutat gymnasiet eller fyllt tjugoett år (7 kap. 1 § föräldrabalken). De kostnader som din svärfar hjälper din fru med, är normalt att anse som kostnader för uppehälle. Emellertid fanns ingen underhållningsskyldighet mellan svärfadern och frun, varför undantagsregeln inte är tillämplig. Slutligen är det arvlåtarens avsikt med gåvan som är av intresse. Det är frun som måste bevisa att svärfadern hade för avsikt att gåvorna inte skulle räknas som förskott på arv. Lyckas frun inte bevisa detta, kommer gåvorna att räknas som förskott på arv, och därmed avräknas från hennes laglott. Vid avräkningen är det som huvudregel tidpunkten för mottagandet av gåvan som är av relevans för värderingen (6 kap. 3 § ärvdabalken). Vänliga hälsningar,

Förskott på arv vid gåva av aktier?

2015-02-09 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. För ca tio år sedan fick min bror hela pappas aktieinnehav, 5000st investor, värdet var då ca 250 000kr. Värdet idag är ca 1 500 000kr. Är det att betrakta som förskott på arv? I så fall, kan jag kräva min bror på halva pappas gamla innehav? (2500st innestår). Om så är fallet, kan jag göra det nu eller måste jag vänta till pappa är avliden? Pappa saknar övriga tillgångar.Tacksam för svar.
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om förskott på arv återfinns i Ärvdabalken, vanligen förkortad ÄB. Av 6:1 ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) så framgår de så kallade presumtioner som gäller kring förskott på arv, där skillnad görs mellan bröstarvingar och andra arvingar. Enligt paragrafen så är presumtionen att det som en arvlåtare under sin livstid ger till sina bröstarvingar ska betraktas som ett förskott på arv, om ingenting annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Det innebär att man enligt lagen förutsätter att det som bröstarvingarna får av sina föräldrar under livstiden är ett förskott på arvet, om inte motsatsen bevisas. Anledningen till att denna presumtionsregel finns är att man utgår från att en förälder har en önskan att behandla alla sina barn likvärdigt, och att det därigenom skapas en rättvisa mellan bröstarvingarna om gåvorna betraktas som förskott på arv. Om arvlåtaren vill någonting annorlunda så måste denne därför uttryckligen påvisa att gåvan inte ska anses som ett förskott på arv, vilket lämpligast görs skriftligen. I den efterföljande meningen så behandlas situationen som gäller andra arvingar än bröstarvingar, där istället presumtionsregeln är den motsatta. När en arvlåtare ger en gåva till en annan arvinge, t.ex. sitt barnbarn, så förutsätts detta inte vara förskott på arv, så länge inte motsatsen kan bevisas i ett skriftligt förbehåll eller liknande. För att återknyta detta till din frågeställning, så gäller alltså följande: Enligt ärvdabalkens regler så räknas de aktier som din bror fick i gåva av er pappa som ett förskott på arv, och det ska därför avräknas på din brors arvslott efter er pappas bortgång. Om din pappa däremot skriftligen eller på något annat tydligt vis har uttryckt att aktierna inte ska utgöra förskott på arv, så kommer de inte heller att göra det och då istället vara en ren gåva som inte påverkar beräkningen av era arvslotter i framtiden. Hoppas att detta var ett tillräckligt svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,