Förskott på arv och avräkning

2017-08-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,vi är tre bröstarvingar. Vår bror har dels låtna pengar av vår far, dels fått förskott på arv. På dessa transaktioner finns det skrivna papper. Gäller belopp på totalt ca 500.000 kr. Min fråga är - när vår far går bort, blir det då skillnad hur dessa regleras? Vi har hört att förskottet räknas av på vår brors arvslott, men lånen från dödsboets totala värde, (dvs vi alla tre kommer få betala av hans lån)
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som arvlåtaren ger som gåva till bröstarvinge ska ses som ett förskott på arv (om arvslåtaren inte uttryckligen nämnt att det inte ska anses som ett förskott på arvet) enligt 6 kap. 1 § Ärvdabalken. Men en sedvanlig gåva av mindre värde ska dock inte ses som ett förskott på arv enligt 6 kap. 2 § 2 st. Ärvdabalken. Dock låter absolut totalsumman du nämnt som en mer än sedvanlig gåva och bör därför räknas som ett förskott på arvet. Dödsboets skulder betalas först, sedan delas pengarna upp beroende på hur testamentet ser ut. Dock har ni som bröstarvingar en lagstadgad del, en laglott. Laglotten är halva arvslotten, och arvslotten är den del ni hade fått om inget testament hade funnits och en likadelning hade gjorts bland bröstarvingarna (er).För att sammanfatta: Förskottet på arvet bör räknas av er brors arv om inte er far uttryckligen nämnt att det inte ska ses som förskott på arv.Jag hoppas att jag lyckats besvara er fråga!Mvh,

Förskott på arv

2017-08-10 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, Är bröstarvinge, min far har 'sålt ', gett bort allt till min halvsyster, nu har han ärvt allt, efter min farbror som gått bort, kan han ge bort /göra av med allt, till halvsystern??
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.Ärvdabalken 6 kap. 1§ stadgar att det som arvlåtaren i sin livstid har gett till en bröst ska avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat föreskrivs då gåva sker. Det behöver sedermera inte handla om en gåva, utan även, som i ditt fall, att arvlåtaren sålt en fastighet till underpris - då är den delen som inte är marknadsmässig gåva och förskott. Avräkning ska därefter ske på dennes arv. Detta innebär att det ska anses som att bröstarvingen, din halvsyster, då din far går bort, redan har fått en viss del av sitt arv (beroende på hur förmögenheten ser ut vid bortgången). Vidare ska även sägas att din far kan göra vad han vill med det han ärvt från sin farbror. Dock så blir ovanstående regler aktuella då han skulle ge din halvsyster en större del av arvet.Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

När utgör en gåva förskott på arv?

2017-08-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, jag undrar om gåvor som man fått från en avliden räknas som förskott på arv eller inte om inget är skrivet .Med vänlig hälsning
Mikaela Lundblad |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Reglerna om förskott på arv återfinns i ärvdabalken (ÄB) 6 kap. och finns huvudsakligen till för att arvingarna ska få lika stor del av arvet. När det gäller en gåva som arvlåtaren har gett till en bröstarvinge, det vill säga barn, barnbarn och så vidare, betraktar man i regel denna gåva som förskott på arv. Däremot kan gåvogivaren särskilt bestämma, till exempel i ett gåvobrev, att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Om arvlåtaren har gett en gåva till någon annan än en bröstarvinge gäller motsatt presumtion. Gåvan utgör därför i sådana fall förskott på arv endast om arvlåtaren uttryckt sin vilja om detta, ÄB 6 kap. 1 §. Huruvida gåvan i ditt fall ska anses utgöra förskott på arv eller inte beror alltså på vem som har mottagit den. Om inget är föreskrivet och det är en bröstarvinge som mottagit gåvan är det med största sannolikhet förskott på arv, medan gåvan förmodligen inte utgör förskott på arv om någon annan än en bröstarvinge är gåvomottagare. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Gåva - förskott på arv eller inte?

2017-07-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mamma har nyligen gått bort utan att ha någon fast egendom. 2005 ägde hon ett hus som bar skulder på ca 500000 kronor. Hon valde då att skänka huset till mig och min sambo mot att vi löste bort alla skulderna kopplat till huset. Detta finns dokumenterat i ett gåvobrev och i ett testamente där skrivningen är att gåvan inte skall ses som ett förskott på arv. Är detta något som mina syskon kan bestrida eller har hon rätt att disponera sin enskilda egendom som hon önskar.Ricard
Amelie Demelew |Hej!Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.När det gäller gåvor som överlåtits under en persons livstid ska det enligt 6 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) betraktas som förskott på arv. En sådan presumtion bryts dock om det uttryckligen framgår att gåvogivarens avsikt varit att gåvan inte ska avräknas som ett förskott på arv. I ovan förklarade fall uttrycks gåvogivarens vilja att inte betrakta gåvan som ett förskott på arv i gåvobrevet. Resterande arvingar kan då enbart bestrida på den grunden att omständigheterna i övrigt skulle tala för att gåvogivarens avsikt ändå skulle ha varit att gåvan skulle betraktas som ett förskott på arvet. Bevisbördan ligger emellertid på den som påstår något. Det kan därför komma att krävas relativt mycket för att gåvan, trots gåvobrevets innehåll, skulle vara att betrakta som ett förskott på arv.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om inte får du gärna skriva i kommentarsfältet så kan jag försöka förklara ytterligare.Med vänliga hälsningar,

Skatt och förskott på arv av fastighet

2017-08-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min far har en fastighet, ett torp i skogen, som är i såpass dåligt skick att han vill bli av med det "bara han slipper betala för det". Jag kan tänka mig att ta över det med planen att fixa i ordning det en aning för att sedan sälja det.Har dock väldigt dålig koll på det mesta kring sådant här, men vad jag förstår blir det i alla fall ingen skatt för varken honom eller mig att betala oavsett om han ger mig det som gåva eller som förskott på arv?Om jag får det som gåva får jag sedan betala försäljningsskatt när jag säljer det, baserat på något taxeringsvärde, om jag förstått rätt?Om jag får det som förskott som arv, kommer jag då bli skyldig mina halvsyskon på min fars sida del av vad jag tjänar på försäljningen vid bodelning efter min far? Är det något annat vi skulle behöva ha i åtanke angående det alternativet?Mycket tacksam för svar, det finns mycket att läsa på nätet om detta men inte helt lätt att bli klok på själv.
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkattefråganPrecis som du skriver utlöses inte någon beskattning vid gåvotillfället av fastigheten, detta framgår av 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL) (https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1). Istället kommer du bli beskattad vid försäljningen och man ska då beräkna din försäljningsvinst. Försäljningsvinsten beräknas som huvudregel att man minskar den inkomst du får av försäljningen med dit omkostnadsbelopp, de utgifter du haft för att förvärva och bibehålla fastigheten, enligt 44 kap. 13 § IL (https://lagen.nu/1999:1229#K44P13S1). Vid gåvor och arv finns normalt ingen förvärvskostnad och då använder man en regel som finns i 44 kap. 21 § IL som anger att du kommer träda in i överlåtarens skattemässiga ställning. Detta innebär att du den förvärvskostnad som din far hade ska du nu använda för att beräkna din skatt på. Taxeringsvärdet är relevant om fastigheten var förvärvad innan 1952 enligt 45 kap. 28 § IL. För fastigheter finns specialreglerat vilka utgifter man får dra av och hur stor andel av vinsten som man ska skatta på i 45 kap. IL.ArvsfråganFörskott på arv är reglerat i 6 kap. Ärvdabalken (ÄB), i 6 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1) anges en huvudregel att vad en arvlåtare ger sina barn ska anses vara ett förskott på arv. Denna huvudregel kan brytas om din far vid gåvotillfället visar att det inte ska anses vara ett förskott på arv, till exempel med ett skriftligt dokument. Om fastigheten anses vara ett förskott på arv finns ingen skyldighet för dig att betala tillbaka en vinst enligt huvudregeln i 6 kap 4 § ÄB, på samma sätt som i 1 § kan man göra avsteg från huvudregeln. Det man istället gör med ett förskott på arv är att man räknar av på din arvslott. Exempel om fastigheten var vid gåvotillfället värd 50 000 kr och vid din faders död finns 100 000 kr att dela med dina syskon, (Jag räknar som om du har två syskon) kommer följande hända. Man lägger till gåvans värde med egendomen i boet och fördelar ut egendomen. Varje syskonen får då 50 000 kr men efter som du redan fått 50 000 kr i förskottet får du i exemplet ingenting. En annan sak att tänka på är reglerna om det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ÄB. Den innebär att i vissa fall kan en gåva gå åter om den är att jämställa med ett testamente som inskränker laglotten. Exempel på detta är om din far skulle ge dig fastigheten på dödsbädden eller ange att han endast ger dig äganderätten till fastigheten men behåller nyttjanderätten och ger dig nyttjanderätten vid sin död. I bägge fallen kan gåva isåfall gå åter enligt 7 kap. 4 § ÄB.Hoppas du fick svar på din fråga!

Förskott på arv mellan farfar och barnbarn

2017-08-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, min farfar börjar nu bli gammal, han vill ge mig och mina systrar han hus och mark då det har funnits inom familjen i flera generationer. Kan han skänka det till oss utan att det ska ses som ett förskott av ett arv. Kan det räcka med att skriva ett gåvobrev?För han vill inte att han barn ska få ta del av något då han är rädd att dom kommer att sälja allt när han går bort.Men det största problemet är att han barn äger reda 50 procent tillsammans av min farfars fastighet/mark.Hur ska vi ta oss till väga för att detta ska bli så lite av bakslag som möjligt för oss.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förskott på arv - mellan förälder och barnI 6 kap. 1 § ärvdabalken skrivs det om förskott på arv. Där står att en gåva som ges av en förälder till dess barn (bröstarvinge) ska antas vara ett förskott på arv om inget annat framgår. I andra meningen står att gåva som getts till en annan arvinge endast ska ses som förskott på arv om det framgår att det varit avsikten.Med andra ord kan alltså sägas att din farfars gåva till er inte kommer att räknas som förskott på arv (då inget talar för att det skulle vara förskott på arv) men det hade gjort det om han gav marken till sina barn. Med ett gåvobrev till er barnbarn kan han alltså slippa risken att hans barn ärver resten av hans mark.Barnen äger redan 50 %Att hans barn redan äger 50 % av hans mark finns dock inte mycket att göra åt. Din farfar kommer inte kunna rubba deras äganderätt av marken genom någon gåva eller testamente till er. Han har ju själv ingen möjlighet att förfoga över egendomen då han inte äger den. SlutsatsDe 50 % av marken din farfar äger kan han säkert ge bort till er barnbarn utan att det ses som förskott på arv. Men de 50 % han inte äger kan han inte förhindra barnen att göra vad de vill med.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Låna ut pengar till barn för att köpa ut sambo samt förskott på arv

2017-08-02 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Min dotter och hennes sambo skall separera, de har ett hus tillsammans som de äger hälften vardera. Min fråga är om jag och min man kan tillföra den del som sambon skall ha så att dottern tar över det helt. Vi vill därefter upprätta ett internt avtal som gäller den summa som dottern fått låna för att på så vis göra det rättvist eftersom vi har en dotter till och arvsmässigt vill vi självklart att det skall vara rättvist. Vad bör vi tänka på?De har lån på ca 3 500 000 och huset är värderat till ca 5 000 000. Min dotter har en lön på ca 31 000 och jag undrar om hon "får" eller kan stå som ensamägare, det är ju en annan fråga, men om inte, hur kan vi göra då och vad innebär det ekonomiskt, lagfarter och skatter? Med anledning att de har barn och att det är bostadsbrist vore det klokt att bo kvar, det är dessutom svårt att hitta bostäder, men det är en tanke tills allt har bedarrat, dessutom önskar sambon flytta till en lägenhet och vill inte bo i huset. Huset går ju alltid att sälja och har ett attraktivt läge. Behöver veta om det ens är möjligt, sedan får de själva bestämma om de vill.MVH
Michelle Gaudin González |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar dina frågor på följande sätt:1. Kan du och din man låna ut pengar till dottern så att hon kan köpa ut sin sambo?2. Hur ska man göra för att era döttrar ska få en rättvis fördelning av er förmögenhet med tanke på att de kommer att ärva er och att det här lånet ges endast till ena dottern?3. Kan dottern lagligt sett stå som ensam ägare till huset?Svar på fråga 1Du och din man kan låna ut pengar till dottern så att hon kan köpa ut sin sambo. Ett förslag är att upprätta ett skuldebrev för detta.Svar på fråga 2Eftersom det är en stor summa ni ska låna ut, kommer det att räknas som förskott på arv enligt lag (6:1 ÄB). Lagen ser alltså till att arvet blir rättvist fördelat. Om ni går bort innan er dotter har hunnit betala tillbaka skulden innebär detta att hennes kvarstående skuld vid er bortgång räknas av från hennes arv om det finns tillräckligt mycket kvarlåtenskap för att kunna avräkna detta. Hon kommer därmed ha en skuld till dödsboet, alternativt till systern om kvarlåtenskapen inte räcker till. Ni behöver med andra ord inte göra något för att se till att lånet räknas som förskott på arv (6:1 ÄB).Svar på fråga 3Det bör inte finnas några hinder i lagen för att dottern ska kunna få stå som ensam ägare till huset. Man kan ha lagfart helt själv. Hon måste söka lagfart för den delen hon ska köpa av sin sambo inom tre månader efter det att köpeavtalet mellan henne och hennes före detta sambo har upprättats (20:2 JB). Så länge hon kan ta över lånet från sambon och köpa ut honom bör det alltså inte vara några problem. Att köpa ut honom kan hon lösa med lånet från er. Att ta över bolånet däremot beror på vad långivaren anser om detta. I lagen finns det däremot inget hinder mot att hon får ta över bolånet.Hoppas du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att ställa fler frågor om du har några!Med vänliga hälsningar

Kan en skuld efterskänkas som förskott på arv?

2017-07-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, jag och min sambo fick låna pengar av min far till en kontantinsats vid köp av ett hus. Vi skrev då ett skuldebrev mellan. Kan min far ändra sig och ge detta som ett förskott på arvet till mig för att pengarna skall tillfalla mig som min enskilda egendom vi eventuell försäljning av huset?
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om din pappa kan välja att inte kräva ut skulden ni har till honom i och med lånet och istället ge lånet som förskott på arv till dig. Det kan han absolut göra, det är hans pengar och om han inte vill ha tillbaks dem kan han välja att de ska ses som förskott på ditt arv istället. Om ni vill att det ska framgå klart att det är just förskott på arv och inte en vanlig gåva som inte ska ses som förskott på arv bör han skriva i ett gåvobrev att pengarna är förskott på ditt arv. Han bör också skriva i samma gåvobrev att pengarna ska vara din enskilda egendom.Om ni skulle vilja ha ytterligare hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt vidare med detta eller skriva gåvobrevet åt er kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.Hoppas att du fått hjälp av mitt svar!Vänliga hälsningarSanna Wetterin