Köp av camsex/sexuell tjänst, frivilligt tillbakaträdande

2014-07-15 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga gällande en kille som jag läste om på nätet. Han chattade med en kvinna som erbjöd sig att visa camshow varpå han tyckte det var intressant och betalade. Sedan fortsatte konversationen och de kom in på en diskussion gällande en träff där sex var diskuterat och de diskuterade även vart denna träff skulle ske samt hon sa att det skulle bli dyrare och han svarade ok och att det skulle lösa sig. Under konversationen ändrar killen sig och skriver då till kvinnan som säger sig vara på gång till mannen att han har ändrat sig och inte vill träffas. Kvinnan säger då att hon trots detta vill ha sina pengar varpå killen inte vill betala mer och kvinnan hotar då med att lägga ut information om kille på nätet varpå killen känner sig tvingad att betala. Han skriver då tillbaka att han inte vill träffas varpå hon säger att det kvittar och han måste betala. Killen känner sig tvingad att betala för att slippa undan vilket han gör. Min fråga är kan han fällas för något om åtal skulle ske mot honom? Vad gäller 23 kap 3 § i detta fallet mannen säger tydligt nej i konversationen till en träff och säger även att han inte velat att nått av det ens skulle ha hänt.
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Då jag svarat på en snarlik fråga tidigare så väljer jag att hänvisa till mitt tidigare svar!Se här!Väldigt kort kan jag sammanfatta att det stämmer att ett tillbakaträdande enligt 23 kap 3 § brottsbalken är möjligt i den beskrivna situationen vilket gör försöket till köp av sexuell tjänst strafffritt. Köp av camsex är lagligt förutsatt att säljaren är myndig.Killen skulle således inte kunna fällas vid ett åtal.

Påkommen vid försök att på felaktiga grunder tillägna sig ekonomiskt bistånd

2014-07-13 i Övriga brott
FRÅGA |hej jag har förfalskat mitt kontoutdraget och min handläggare på social först bad mig att skicka ett ny och skickade ´jag skickade ett ny sen hon bokade ett möte men eftersom jag ville inte längre söka för socialbidrag gick jag inte till mötet nu har jag fått ett brev från henne att det ses som ett försök till bidragsbrott och kan föranleda till polisanmäla. hon vill att jag skickar in en uppriktigt kontoutdrag och deklaration men jag vill inte ha bidraget längre jag vet inte vad ska jag göra jag vill inte bli polisanmäld. mår jättedåligt över det.
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Att sända förfalskade uppgifter till socialtjänsten med uppsåt att åtminstone orsaka fara för felaktig utbetalning av ekonomisk förmån (ex. socialbidrag) är att betrakta som bidragsbrott (ev. grovt sådant), förutsatt att en konkret fara också uppstår (se 1-3 §§ bidragsbrottslagen). Bidragsbrottet anses således fullbordat på ett tidigt stadium, varför någon separat bestämmelse som stadgar straff vid försök inte ansetts nödvändig. Därav följer att man i formell mening ej kan dömas för "försök till bidragsbrott".I ditt fall kan ifrågasättas om konkret fara uppstått då den förfalskade handlingen upptäckts före någon utbetalning skett (om frågan tolkats korrekt). Avgörande vid farebedömningen är huruvida det hör till normaliteterna att kontrollera riktigheten av ett kontoutdrag samt vilken kvalitet förfalskningen haft; annorlunda uttryckt om någon risk för felaktig utbetalning i realiteten förelegat. Beroende på utfallet av denna bedömning har Du alltså ev. gjort dig skyldig till fullbordat bidragsbrott, likväl som det är fullt möjligt att ditt agerande inte innefattat berört brott.Vad gäller handläggarens påståenden i övrigt bör en del påpekanden göras. För det första är något frivilligt tillbakaträdande, varom talas i 5 § bidragsbrottslagen, knappast möjligt då Du blivit påkommen och därefter uppmanad att vidta rättelse, varför uppmaningen att sända ett nytt kontoutdrag i juridisk mening kan ifrågasättas. För det andra är handläggaren enligt 6 § samma lag pliktig att företa anmälan av brott när sådant förekommit. Denne kan sålunda inte välja att avstå från anmälan om brott begåtts (något en rättelse i detta fall inte torde kunna påverka).Om än något frivilligt tillbakaträdande inte synes möjligt vill jag rekommendera dig att ta kontakt med socialtjänsten och vidta rättelse samt därvid uttrycka din ånger. Du bör även påpeka att det förfalskade dokumentet upptäckts samt att detta indikerar att ingen konkret fara förelegat. Kontakten bör dock ej gå via den handläggare Du tidigare haft att göra med då vederbörandes agerande, av din beskrivning att döma, inte varit juridiskt korrekt; något Du bör upplysa dennes överordnade om.Bidragsbrottslagen finner Du här.Vänligen,

Anmälan bostadsrättsstyrelse

2014-07-12 i Övriga brott
FRÅGA |Ordförande och vice ordförande i vårt bostadsrättsförening anklagade mig för störningar. Nu anser åklagaren (2014-06-12) att det finns anledning att anta att hemfridsbrott har begåtts. Jag vill även anmäla hela bostadsrättsföreningens styrelse till polisen för att dem inte följer stadgar och lagar. Min fråga är ska jag vänta till domen faller mot ordförande och vice ordförande och sedan göra en ny anmälan mot bostadsrättsföreningen styrelse eller ska jag göra det nu.
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga!Det finns inget som hindrar dig att anmäla redan nu vilket jag även rekommenderar dig. Bästa hälsningar 

Fråga om våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn

2014-07-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! En morgon i mitten av December 2013 bankade polis på min ytterdörr, jag öppnade och minst 7 civilklädda poliser ville komma in och göra husrannsakan. Dom ville inte säga varför eller i vilket syfte. Dom tog min dator, mobiltelefon, filmkamera, attacheväskor, mm och fotograferade hejvilt överallt. På polishuset blev jag "intervjuad" av en polis och varpå jag frågade igen om husrannsakan och varför jag var där. Hon svarade att: en då 9 årig flicka påstår att du har haft dina fingrar i hennes springa. Jag frågade när det skulle ha hänt och hon svarade 1998. Jag bestred på det kraftigaste att jag gjort något sådant. Jag är i det närmaste övertygad om att jag får någon form av straff men vilket straff tror ni? Mvh.
Sina Amini |Hej,Av din fråga är det svårt att avgöra vilket eventuellt brott du kan anses vara skyldig till. Frågan är om den gärning du är anklagad för utgör någon form av samlag eller annan sexuell handling (som är jämförlig med samlag) med barn under femton år. I sådana fall föreligger det en risk att du blir åtalad för våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § brottsbalken (BrB). Anses brottet som avses i 6 kap. 4 § BrB eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anses som mindre allvarligt, kan det inträffande istället utgöra sexuellt utnyttjande av barn. Se 6 kap 5 § BrB. Praxis på området har ändrats på så vis att begreppet sexuell handling träffar en större krets handlingar som har en påtaglig sexuell prägel eller andra handlingar som har i syfte att kränka offrets sexuella integritet. Högsta domstolen har även konstaterat att vissa handlingar alltid ska anses ha påtaglig sexuell prägel. Ett angivet exempel är att föra in fingrar eller föremål i en kvinnas underliv. Vid sådana fall saknar avsikten bakom handlingen någon betydelse. Se närmare i Högsta domstolens avgörande från 2013-06-13 i mål B 1195-13. I och med att gärningen inträffade 1998 kan det vara värt att nämna något kring preskriptionstider vid brott. Normalt räknas preskriptionstiden från tidpunkten då brottet begicks. Vid våldtäkt mot barn räknas däremot preskriptionstiden först från och med dagen då den utsatta personen fyller 18 år. Detta betyder att våldtäkt mot barn preskriberas som tidigast när den utsatta personen fyller 28 år oberoende av när våldtäkten i sig ägde rum. Se närmare 35 kap. 4 § andra stycket BrB.Med vänlig hälsning,

Gallring ur belastningsregistret, innebörd

2014-07-14 i Påföljder
FRÅGA |Hej, När man har blivit gallrad ur belastningsregistret, är man då helt "ren" eller kan gallrade uppgifter utgöra ett problem i framtiden med jobb och visum osv? Kan man svara nej på fråga om man är dömd sen tidigare eller gör man sig skyldig till något brott? Tack på förhand.
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Av proposition 2009/10:191 s.8 framgår att uppgifter som gallras ur belastningsregistret förstörs. Detta innebär alltså att uppgifterna försvinner helt. Du behöver med andra ord inte bekymra dig för att varken arbetsgivare eller andra länder (i samband med visumansökan) ska få tag i uppgifterna. På din fråga huruvida en arbetssökande måste tala sanning på en anställningsintervju så gäller att falska uppgifter kan vara grund för uppsägning eller avskedande, om det handlar om uppgifter som är av väsentlig betydelse för det ifrågavarande arbetet. För att ett förtigande ska kunna utgöra grund för avsked/uppsägning krävs att de förtigna uppgifterna är så allvarliga att de skulle ha utgjort grund för uppsägning/avsked om de hade inträffat under den pågående anställningen.Bortsett risken att avskedas riskerar man inte något straff då en lögn i sig inte är brottslig, förutsatt att man inte framställer ett osant intyg eller liknade. Eftersom ditt belastningsregister är gallrat kan det slutligen sägas att det ska mycket till för att lögnen ska uppdagas om du inte senare under anställningen försäger dig.Mvh 

Önskar advokat

2014-07-12 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! jag vill ha dig som advokat jag betalar för den tid och hjälp du gör så här ligger det till jag har varit på Casino cosmopol i Sthlm där jag blivit utpressad av väldigt väldigt tungt kriminella att spärra mig från casino på egen begäran för jag var hotad till livet skulle jag inte spärra mig där så skulle jag o min fästmö dö fruktade för mitt liv ett kontrakt är inte giltigt vad jag vet im man blivit hotad att skriva på och tvingad spärra mig den 14juni där under hot dom vänta utanför för att visa pappret för dom för att jag blev tvungen och visa att jag spärra mig där för dom ville inte att jag skulle va på casino och slösa pengar när jag skulle ge dom pengarna istället det skrev på 3månaders spärrtid på casino cosmopol jag har gjort en anmälan för inte så länge sen ang hot och misshandel har nu gett dom pengarna och nu vill jag upphäva spärren så jag kan komma in på casinot jag är väldigt snäll och trevlig mot personalen aldrig fått tillsägelse för nåt vet att du är gammal polis och vet att du kan kringå att jag spärrat mig olovligt och inte med vilja ring mig jag betalar för din tid.
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga!Jag rekommenderar dig att ringa vår telefonrådgivning, öppet måndag-onsdag 10.00 -16.00. Där kommer de hjälpa dig att bli vidareslussad till advokat.Lycka till!Bästa hälsningar 

Sex på allmän plats

2014-07-11 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan bli straffad om man smygtittar på ett par som tex har sex ute, dvs kan det räknas som ofredande, kränkande eller liknande och spelar det i så fall någon roll om det inte är meningen att bli upptäckt? Omvänt, kan man bli straffad för att ha sex ute om man råkar bli upptäckt eller är det ok på offentlig plats som skog, strand om man smyger undan någonstans och inte gör det helt öppet?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga! Att titta på ett par som har sex på allmän plats är ej straffbart. Att däremot ha sex på allmän plats kan vara straffbart om det upptäcks. Rubriceringen blir beroende av omständigheterna, men tänkbara rubriceringar är: sexuellt ofredande (möjligtvis också vanligt ofredande) eller förargelseväckande beteende.Om sexualakten utförs någorlunda diskret torde förargelseväckande beteende (brottsbalken 16 kap 16 §) vara det troligaste utfallet vid fällande dom. Straffet för förargelseväckande beteende är penningböter.Huruvida uppsåtet är att upptäckas eller inte i det specifika fallet spelar ingen roll eftersom paragrafen är utformad på så vis att det räcker att beteendet är "ägnat" att väcka förargelse. Detta innebär att beteendet typiskt sett ska vara förargelseväckande enligt allmänt rådande normer vilket sex på allmän plats torde vara. Brottsbalken hittar du HärMvh

Påföljder vid snatteri

2014-07-09 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hejsan! Förra veckan blev jag tagen i en affär pga stöld. De hittade saker i min väska (värde 800kr) och ringde de polisen. Polisen kommit, erkände och nu väntar på vad ska hända nu!???? Så orolig jag är det är första gång i livet (skäms som fan och dåligt samvete) och undrar vad blir straffet, vem kan få veta om det? Hur det kan påverka mitt liv???? Kommer nån papper frön polisen hemma? Jag är arbetslös i 5år, inga skulder. Har barn som är 18 mån. Så dåligt mamma jag är... Snälla, hur ska jag lösa den situation utan att min man få höra om det??? Tack på förhand! Jelena
Sina Amini |Hej,Bestämmelserna om stöld och snatteri hittar du i brottsbalken (BrB) 8 kap. 1 § respektive 8 kap. 2 §. Enligt praxis från högsta domstolen (NJA 2009 s. 586) är värdegränsen mellan snatteri och stöld satt till 1000 kr. Av din fråga framgår det att värdet av den stulna egendomen bestämdes till 800 kr, vilket i sådana fall skulle högst sannolikt utgöra snatteri. Påföljden för snatteri är bestämd till böter eller fängelse upp till sex månader enligt 8 kap. 2 § BrB. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik är den vanligaste påföljden för butiksstölder och snatteri strafföreläggande och böter.Om du döms för snatteri kommer detta att registreras i ditt belastningsregister enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Hur länge du är kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd (straff) du får. Gallringstiderna finner du i 16-18 §§ i lagen (1998:620) om belastningsregister. Gallringstiderna påverkas också vid vissa fall beroende på om du var 18 år eller äldre vid tidpunkten för brottet. Vid fängelsestraff tas dina uppgifter bort först efter 10 år efter det att straffet har avtjänats. Vid villkorlig dom tas dina uppgifter bort först efter 10 år efter avkunnad dom eller vid godkännande av strafföreläggande om du var 18 år eller äldre vid tidpunkten för brottet, annars är tiden 5 år.Vid penning- och dagsböter tas dina uppgifter bort först efter 5 år efter avkunnad dom eller vid godkännande av strafföreläggande.Privatpersoner har rätt att ta del av sitt eget belastningsregister, men inte belastningsregister som tillhör andra privatpersoner. Se 9 och 10 §§ i lagen (1998:620) om belastningsregister. Däremot bör det påpekas att själva domen eller strafföreläggandet utgör allmän handling och ger därmed, i enlighet med offentlighetsprincipen, vem som helst rätt att ta del av materialet i fråga. Polisen kommer högst sannolikt att skicka papper hem till dig avseende kallelse till rättegång eller strafföreläggande. Med vänlig hälsning,