Skillnad mellan stöld och snatteri

2015-06-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad den konkreta skillnaden mellan stöld och snatteri är?
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline! Föreskrifter om stöld och snatteri regleras i 8 kap. 1-2 §§ brottsbalken. Av förevarande lagrum framgår det att snatteri är en ringa form av stöld. Vid bedömning om huruvida en gärning ska betraktas som snatteri behöver hänsyn tas till det tillgripnas värde och omständigheter i övrigt. Huvudregeln är att det tillgripnas värde behöver understiga 1 000 kr för att det ska bli på tal om snatteri, jfr NJA 2009 s. 586. Dock finns det omständigheter som kan balansera ett lägre värdet. Om det vid gärningen föreligger förslagenhet eller svek kan det föranleda till att brottet bedöms som stöld trots att värdet på det tillgripna understiger 1 000 kr, jfr NJA 1995 s. 561 och RH 1988:86. En annan omständighet som balanserar det lägre värdet är inbrott vilket också betraktas som stöld oavsett det tillgripnas värde, jfr NJA 1982 s. 102. Vänligen,

Nödvärn vid knivhot

2015-06-29 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Om man är på fest och någon drar kniv är det då försvarligt att slå honom så han blir medvetslös (1 slag utdelas endast ) samt att han som har kniven är påverkad på droger samt alkohol och väldigt aggressiv och utdelat slag och hot med kniven innan Detta pga en sak som hände på en fest
Sara Andersson |Hej och välkommen till Lawline,Regler om nödvärn finns i 24:1 Brottsbalken (se här). Genom nödvärnsbestämmelserna kan en annars otillåten gärning (slå någon medvetslös) betraktas som tillåten på grund av den situation inom vilken gärningen förekom. För att det ska röra sig om en nödvärnssituation ska den som brukar våldet mötas av ett ”påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom”. Att hota någon med kniv är i sig en brottslig gärning och det kan genom knivhotet anses föreligga ett överhängande kroppsligt angrepp på person.Vidare får gärningen inte vara uppenbart oförsvarlig. Vad som avses med uppenbart oförsvarligt är situationsbaserat och bedömningen utgår ifrån den person som brukat nödvärnet. Även om det i realiteten inte förelåg någon faktisk risk för skada, men den som brukade nödvärnet uppfattade situationen som sådan, kan nödvärnet betraktas som försvarligt (s.k. putativt nödvärn). Det finns också bestämmelser som tar hänsyn till att en person i denna typ av situationer inte reagerar på ett rationellt sätt utan på grund av stress och andra emotionella känslor brukar mer våld än vad som egentligen varit nödvändigt (nödvärnsexcess).Utan att veta mer om omständigheterna i just ditt fall är det omöjligt att svara på om gärningen varit försvarlig eller inte, men möjligheten finns definitivt. Inom straffrätten spelar också andra omständigheter in, exempelvis din och den andres ålder, storlek, antal personer på platsen, berusningsnivå m.m. Vänligen

Misstanke om brottsligt beteende

2015-06-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!kanske bara är jag som är nojjig men kan inte sluta tänka på händelsen igår kväll. Jag skulle till min grannstad för att hälsa på en kompis som nyss flyttat dit. Jag åker dit, parkerar bilen längst vägen och försöker hitta vilket hus det är (hittar väldigt dåligt i den staden).När jag vänder mig om så ser jag en gubbe tvärs över gatan som står och blänger på mig och sedan ner i sin mobil. Jag tyckte han verkade lite små läskig så jag går tillbaka och sätter mig i bilen en stund. När jag nån minut senare tittar i backspegeln så står han och fotar mig, sedan går han närmare. Då öppnar jag dörren och säger "ursäkta, men vad håller du på med?". då ber han mig att dra där ifrån, och jag hör nu att han är garanterat påverkad av alkohol. Men jag åker därifrån i alla fall och han vinglar vidare.Jag antar att han tyckte att jag var lika obehaglig som jag tyckte att han var, och tror väll att han tänkte att jag skulle göra inbott i mina civila kläder, bilen parkerat synlig på gården och ett par byxor där mitt efternamn står, jag tycker det är lite kränkande med tanke på att jag aldrig gjort något emot någon lag, inte ens snott en godis på ica.Men i alla fall, det som jag nu tänker på ständigt, kan jag få några konsekvenser utav detta? isåfall vad?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag har förstått dig rätt så undrar du om ditt beteende kan ha varit brottsligt? I din beskrivning ser jag ingenting som tyder på brottsligt beteende från din sida. Du har varken fullbordat, försökt eller förberett något brott. Tänk på att, även om du tror att du kan ha begått något brottsligt, så måste det stå utom rimligt tvivel att du har begått en brottslig handling för att du ska kunna dömas till påföljd. Tänk även på att handlingar som du kan uppfatta som brottsligt inte är att se som brott om det inte är specifikt stadgat i lag, exempelvis brottsbalken eller andra speciallagar som narkotikastrafflagen, jfr 1 kap. 1 § brottsbalken (1962:700).Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.Brottsbalken.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Kränkande fotografering

2015-06-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag blev smygfilmad på mitt jobb av en arbetskamrat som dessutom inte ville ta bort fimen förän denne visat alla denne ville visa. Jag undrar var min rättighet ligger i detta då man klart kan identifiera mig på bilderna. Att vi inte får filma på jobbet har alla skrivit under sekretess avtal men jag undrar om mina egna rättigeheter då det inte är allmänplats och att man tydligt kan se att det är jag. Jag Dansar till musik på min rastid på filmen och tar det som kränkande att jag blev filmad? vad har jag för rättigheter?Undrar oxå om filmning på allmän plats om man tydligt kan indentifiera någon måste väl filmaren ha dennes tillåtelse för att visa filmen för annan även om det inte är kommersiellt syfte eller?mycket tacksam för svar
Sedja Abed Ali |Hej Alicia och tack för din fråga!Det du förmodligen tänker på är det som anges i 4 kap 6a § brottsbalken (1962:700). Kränkande fotografering infördes i brottsbalken den 1 juli 2013. Kriminaliseringen är avsedd att omfatta den som, på ett sätt som är ägnat att kränka den enskildes personliga integritet i hemlighet fotograferar eller filmar någon som befinner sig i sin privata miljö eller på en annan plats som är avsedd att vara privat. Exempelvis en toalett, eller omklädningsrum. Ytterligare en förutsättning för att en fotografering ska vara straffbar är att den sker utan tillåtelse från den som blir fotograferad. Straffskalan för kränkande fotografering är böter eller fängelse i högst två år.Bestämmelsen är relativt ny och det finns inte mycket praxis att utgå ifrån. Av lagkommentaren framgår att lagen bland annat är avsedd att gälla filmning av samlag av ena parten utan den andra partens samtycke och vetskap. Det är alltså fråga om filmning eller fotografering som är att uppfatta som kränkande. För att frågan ska tas upp till prövning ska en polisanmälan göras.Vänligen,

Nöd, nödvärn, och nödvärnsexcess

2015-06-29 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej!Jag har precis gjort en handlingsplan mot hot och våld för en skola.Nöd, nödvärn, och nödvärnsexcess är tre juridiska begrepp. Har läst lite om dem, men det går inte att vaska varm tydligt vad skolpersonal får och inte får göra. Vad ska man lära ut till skolpersonal, så de inte gör fel, men ändå skyddar elever, varandra och skolan?Arbetsmiljöverket och Skolverket har ingen resp otydlig information att ge för dessa situationer.Bästa hälsningar // Per
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline! Nöd, nödvärn och nödvärnsexcess är tre centrala begrepp inom straffrätten. Nöd och nödvärn bedöms hamna under kategorin rättfärdigande omständigheter vilket är ett samlingsbegrepp för sakförhållanden som gör en gärning tillåten. Nödvärnsexcess hamnar å andra sidan under kategorin ursäktande omständigheter vilket är ett samlingsbegrepp för otillåtna gärningar som innefattar omständigheter som ursäktar dådet. Dessa framställda begrepp har trots olikheterna samma verkan vilket är att den misstänkte undgår ansvar om någon av förevarande omständigheter aktualiseras.Av 24 kap. 4 § brottsbalken framgår föreskrifter om nöd. Förevarande lagrum indikerar på att nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat i rättsordningens skyddade intresse. Det framgår även att nöd utgör brott om den endast till farans beskaffenhet, den skada som har åsamkats annan och omständigheter i övrigt är oförsvarligt. Mot bakgrund av det som finns föreskrivet i lagtext behöver man vid fastställande om huruvida nöd förelegat ta hänsyn till om nödsituation föreligger och om personen som befinner sig i nöd agerat försvarligt. Försvarlighetsbedömningen kan i vissa tillfällen vara kontroversiell. Enligt Straffrättskommittén är en nödhandling i regel försvarlig om den skada som hotar är väsentligt allvarligare än den som kunde beräknas följa av gärningen. Ett par praktiska exempel är en individs rätt att slå sönder ett fönster för att kunna släcka en brand eller att ta någon annans båt för att rädda en person från att drunkna. För att få en bättre uppfattning om ifrågavarande begrepp råder jag dig att läsa följande rättsfall: NJA 1992 s. 621 och NJA 2004 s. 786. Av 24 kap. 1 § brottsbalken framgår föreskrifter om nödvärn. Rätt till nödvärn föreligger mot: 1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp, 2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendomen återtas på bar och gärning, 3. den som olovligen trängt in eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, 4. den som vägrar lämna bostad efter tillsägelse. Någon av förevarande omständigheter torde vara uppfylld för att nödvärnsrätt ska föreligga. Utöver vad som har framförts ska det även beaktas huruvida gärningen med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheter i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Det kan vara uppenbart oförsvarligt av en kraftig man att försvara sig med ett tillhygge som en mindre kraftig hade bort få straffritt tillgripa. Det kan även vara uppenbart oförsvarligt av en person att åberopa försvarshandling när fara kunnat avvärjas genom en så enkel åtgärd som att ropa på hjälp eller fly från brottsplatsen. Dessa rättsfall behandlar nödvärnsrätten väldigt genomgående: NJA 1990 s. 210 och NJA 1990 s. 370. Slutligen regleras bestämmelser om nödvärnsexcess i 24 kap. 6 brottsbalken. Av förevarande lagrum framgår det att nödvärnsexcess enbart bli tillämplig om en person i en situation som innefattar nödvärn, nöd eller laga befogenhet att använda våld gjort mer än vad som är tillåtet på grund av att omständigheterna var sådana att denne svårligen kunde besinna sig. Om det exempelvis inträffar att någon utövar större våld eller svårare skada än som är medgivet genom bestämmelserna om nödvärn, laga befogenhet och nöd så har man gjort mer än vad som är tillåtet och således finns det fog att åberopa nödvärnsexcess. Utöver detta ska ställning även tas till huruvida en person svårligen kunde besinna sig. Vid en sådan bedömning ska farans art och den tid som stått till förfogande för övervägande beaktas. Om en person exempelvis varit tvungen att snabbt fatta beslut om hur han skulle bete sig på grund av yttre omständigheter, kan man inte begära lika mycket av honom som om han hade tid till övervägande. Vid bedömningen av frågan huruvida gärningsmannen svårligen kunnat besinna sig är vidare hänsyn att taga till hans individuella egenskaper. Om det är på tal om en person med nervös eller ängslig läggning, kan man inte begära lika mycket av honom som av en mera stabil person. För ytterligare information om nödvärnsexcess råder jag dig att läsa följande rättsfall: NJA 2005 s. 237 och NJA 2004 s. 786. Det som jag har framfört i denna långa utläggning kan vara av värde att lära ut till skolpersonal. Det ska dock tilläggas att min redogörelse är långt ifrån fullständig utan jag har enbart framfört det som är mest elementärt. Jag råder er att anlita en jurist om ni vill få en mer fördjupande uppfattning beträffande de framställda begreppen. Vänligen,

Vilka uppgifter syns i belastningsregistret?

2015-06-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har blivit polisanmäld för förskingring. Jag har ännu inte åtalats och vet inte exakt hur det kommer att se ut. Min fråga är om jag måste begära utdrag ur belastningsregister kommer det att synas? Jag planerar att utbilda mig till undersköterska och vid en praktiktilldelning eller anställning kan det bli aktuellt med utdrag ur belastningsregister, Tack på förhand.
Nicole Cai |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt vad som framgår av frågan så du har blivit polisanmäld för misstänkt förskingringsbrott. Något åtal om detta har ännu inte väckts. Av 3 § lag (1998:620) om belastningsregister framgår vilka uppgifter som belastningsregistret ska innehålla. Däribland upptas uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts en påföljd för brott. Även uppgift om beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § Rättegångsbalk (1942:740) ska tas upp i belastningsregistret.Mot bakgrund av omständigheterna i frågan kan det således konstateras att ett utdrag ur belastningsregistret inte skulle innehålla någon uppgift om det eventuella brott som du anklagas för i dagsläget.

Straffvärde narkotikabrott

2015-06-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hejsan!Jag beställde 25st ecstasy tabletter som innehåller 150mg MDMA på internet, men ist för ett paket i brevlådan fick jag besök av polisen som hade lyckats fånga upp försändelsen.Tidigare har jag straffats för grovrattfylla men är annars ostraffad.Min fråga är vad man kan förvänta sig för straff vid den mängden?
Mattias Vilhelmsson |Hej! Regler om straff för narkotikabrott återfinns i Narkotikastrafflag (1968:64). I 1 § radas upp vilka typer av handhavanden med narkotika som är straffbara. Ecstasy är definitivt att räkna som narkotika vilket innebär att 1 § gör sig tillämplig. I det här fallet blir det dessutom fråga om vilken eller vilka av punkterna 1-6 som det blir fråga om: det kan både röra sig om ett överlåtelsefall eller eget brukande. Detta beror på vad åklagaren anser sig kunna bevisa. Överlåtelsefallen anses vara allvarligare än fallen som avser eget brukande. I RH 2001:61 ansågs överlåtelse av 94 ecstasytabletter som ett brott av normalgraden, jmf 3 § om grovt brott. I det här fallet torde det därför vara fråga om ett narkotikabrott av normalgraden, att det bedöms som ett ringa brott är osannolikt, jmf 2 §. Narkotikabrott är ett s.k. artbrott vilket medför att det, förutom i ringa fall, bör föranleda fängelsestraff, jmf NJA 1997 s. 522. Vad straffvärdet eventuellt blir i ditt fall är väldigt svårt att säga då det beror på dels vilken p. i 1 § domstolen anser är för handen och dels andra personliga omständigheter såsom ålder, jobb osv. Att du tidigare har blivit dömd för grov rattfylla kan också påverka bedömningen. I en dom från HD den 5 december 2012 (B-5571-11) kom HD fram till att straffvärdet för innehav av 50 tabletter ecstasy och 0,14 g amfetamin, av vilket han givit 5 av tabletterna till bekanta, var "fängelse i något mer än 14 dagar". Efter straffmätningen i det fallet kom HD fram till att en villkorlig dom förenad med böter var den rätta påföljden. Detta fallet kan ge lite ledning för hur en tingsrätt torde bedöma ditt fall. Dock måste jag än en gång reservera mig: olika omständigheter som skiljer fallen åt kan få betydelse vilket kan göra att ditt fall bedöms på ett annat sätt. Hoppas du är nöjd med mitt svar!

Polisanmälan avseende dataintrång

2015-06-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan man polisanmäla någon som tar sig in på Gmail konto och försöker/Tar bort videos på Youtube Var ska man ringa?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I 4 kap. 9 c § brottsbalken (1962:700) stadgas bland annat att den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Personen som har gjort intrång i ditt e-postkonto ska utan ditt tillstånd ha utfört handlingen. Vidare ska personen haft uppsåt att utföra intrånget, det vill säga att det har varit ett medvetet val, 1 kap. 2 § första stycket brottsbalken. Denne ska ha insett inte endast risken, utan också förverkligandet av att ett intrång kommer att ske utan ditt tillstånd.Du kan absolut polisanmäla händelsen. Det är ett polisiärt ärende eftersom ett straffrättsligt brott har begåtts. Du kan ta kontakt med Polisen på 114 14, dit icke-akuta ärenden hänvisas till. De hjälper dig med att upprätta en anmälan. Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.Brottsbalken.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,