Indraget körkort på grund av bruk av Cannabis

2015-06-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej ! År 2012 blev jag av med mitt körkort för drogratfylla. Jag hade brukat cannabis 3 dagar tidigare och var inte berusad vi körningen men polisen hittade extremt små spår av thc vid blodprov (0,00001%). Jag läste en artikel på dagensjuridik där det står "Blodproven som låg till grund för drograttfylleri var sannolikt feltolkade" och "Hur kan jag gå till väga för att få veta ifall detta gäller mitt ärende? Och om så är fallet, hur går jag vidare?Här är en länk till artikeln:http://www.dagensjuridik.se/2015/05/150-rattfylledomar-kan-rivas-upp-ra-begar-resning-efter-risk-feltolkade-blodprovIITacksam för svar !
Joakim Wahlgren |Hej,Tack för din fråga!I artikeln framgår att det har identifierats omkring 150 fall där personer felaktigt kan ha dömts för drograttfylleri. Situationen har uppstått då polis och åklagare troligen feltolkat innehållet i analysbeskeden. Om THC-syra (tetrahydrocannabinolsyra) hittas i blodet kan det bevisas att man har använt Cannabis och därmed gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. För att göra sig skyldig till drograttfylleri krävs att det är bevisat att föraren hade narkotika i blodet under själva bilkörningen. Då THC-syra till skillnad från THC, inte är narkotikaklassat var det normalt sätt inte tillräcklig bevisning för rattfylleri. Därav risken för felaktiga domar som kan rivas upp.Skillnaden mellan ringa narkotikabrott (narkotikastrafflagen 2 § ) och drograttfylleri (trafikbrottslagen 4§ som hänvisar till 8 § narkotikastrafflagen) är att det rör sig om två olika brott i två olika lagar. När det gäller bestämmelser kring körkort aktualiseras körkortslagen som du hittar HÄR. Ett körkortsingripande kan enligt körkortslagen 5 kap. 1 § göras med anledning av brottslig gärning när det finns en lagakraftvunnen dom, godkänt strafföreläggande, godkänd ordningsbot eller åtalsunderlåtelse. En typ av körkortsingripande är återkallelse - grunderna för återkallelse finns i körkortslagen 5 kap. 3 §. Körkort kan återkallas om körkortsinnehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Bestämmelsen avser även narkotika. Enligt punkt 6 kan återkallelse även ske om det med hänsyn till körkortsinnehavarens personliga omständigheter inte kan anses lämpligt att personen har körkort. Här tar man t.ex. hänsyn till om det finns ett narkotikaberoende. Mot bakgrund av detta bör du ha i åtanke att även om brottet drograttfylleri inte kan bevisas kan brottet ringa narkotikabrott tillsammans med andra omständigheter leda till ett indraget körkort.Ett indraget körkort är inte ett straff i lagens mening utan ett förvaltningsrättsligt ingripande. När det gäller den dom eller strafföreläggande som föreligger på grund av ditt bruk av cannabis finns det möjlighet i vissa fall att begära resning enligt artikeln. För att läsa om resning klicka HÄR.Som jag har uppfattat artikeln är ditt fall ett sådant fall som kan vara aktuellt om det endast funnits THC-syra i ditt blod vid din bilkörning. Om det har funnits THC eller cannabis finns det med stor sannolikhet inte möjlighet att få en ansökan om resning beviljad.

Lagstiftning för personer under 21 år

2015-06-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur ser lagstiftningen ut idag för personer under 21 år? Var i lagboken kan man hitta rätt paragraf angående detta?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns åtskilliga specialregler som aktualiseras i samband med personer som är under 21 år vilket gör det svårt för mig att säga vilka paragrafer du söker. Generellt kan jag dock säga att åldern främst spelar roll när ett brott har begåtts. Enligt 1:6 Brottsbalken (BrB) stadgas att en person under 15 år inte får dömas till påföljd. Även vad gäller förundersöknings- och rättegångsprocessen läggs vikt vid åldern. Vad gäller påföljden för en person som är under 21 år finns också speciella regler vilket stadgas i 30:5 BrB och i 32 kap BrB. Andra lagar som också styrs efter en persons ålder är exempelvis socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Hoppas att svaret ovan var till någon vägledning men för att för att få specifika lagrum ber jag dig att återkomma med ett specifikt område. Med Vänliga Hälsningar,

Uppgifter om trafikbrott i belastningsregister

2015-06-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag har fått ett jobb och arbetsgivaren, kommunens äldreomsorg. har begärt ett utdrag ur belastningsregistret. Jag har blivit dömd för trafikbrott men inget annat.Vad står i registret? Står domar och allt eller endast hur många gånger man finns med? Det här känns inte alls bra för mig att lämna ut detta. Jag antar att jag inte kan vägra. Jag förstår också varför det begärs, om en anställd är dömd för stöld eller snatteri t.ex. Jag vill verkligen inte dela med mig av mina tillkortakommande med en arbetsgivare och det är inga grova brott jag blivit dömd för. Mvh
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Som utgångspunkt är det endast du som enskild person och några nämnda myndigheter, som kan begära utdrag från ditt belastningsregister (6 och 9 §§ lagen om belastningsregister). En arbetsgivare har generellt ingen rätt att själv begära ut ett utdrag från Polisen. Om arbetsgivaren vill ha ett utdrag, går det i normalfall till så att denne tillfrågar dig att begära ett utdrag ur belastningsregistret och sedan överlämnar du brevet till arbetsgivaren.Gällande vilka uppgifter som står i belastningsregistret kan sägas att uppgifter om dina lagöverträdelser finns med, det vill säga vad du dömdes till, påföljden samt diverse personuppgifter. Dock försvinner dessa uppgifter från registret efter en tid. Huruvida uppgifter om ditt trafikbrott finns med beror på vad du dömdes till och hur längesedan detta var. Om du dömdes till böter, kommer uppgifter om brottet finnas med i belastningsregistret i fem år, räknat från den dagen då domen eller beslutet meddelades, eller dagen då du lämnade ett godkännande av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § 9 p). Fick du påföljden villkorlig dom eller skyddstillsyn och var över 18 år när brottet begicks, gallras uppgifterna tio år efter domen (17 § 4 p.). En fängelsepåföljd gallras tio år efter frigivningen (17 § 1 p.).Vänliga hälsningar,

Falsk angivelse + hemliga tvångsmedel

2015-06-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,,Tillexmpel om nån går till polisen,,för att ljuga om dig,,och säger att du är en pedofil,,men du är inte det,,får polisen då hemligt videofilma ditt hem.Vänligen jens
Linn Kanter Pergament |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer nedan att redogöra generellt för när kameraövervakning samt andra aktuella tvångsmedel får ske. Kameraövervakning (27:20a RB) på det här sättet, med syfte att ta reda på om brott begås eller inte, kallas hemligt tvångsmedel. I detta fall finns två möjligheter till att sätta in sådan övervakning: 1) Om brottets straffvärde (brottets allvarlighet) överstiger fängelse i två år, någon är skäligen misstänkt för brottet och det är av synnerlig vikt för utredningen. (27:20a-b RB)2) Om det inte finns någon som är skäligen misstänkt för brottet får kameror installeras där ett brott har begåtts i syfte att fastställa vem som skäligen misstänks för brottet om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. (27:20c RB)Det finns även ett tvångsmedel (27:20d RB) som heter hemlig rumsavlyssning som får användas vid våldtäkt mot barn (6:4 BrB) om omständigheterna är sådana att fängelsestraffet kan bli längre än 4 år. Desamma gäller grovt sexuellt övergrepp mot barn (6:6 BrB), också om omständigheterna är så att fängelsestraffet kan väntas bli längre än 4 år. För att sådant tvångsmedel ska vara aktuellt krävs att det finns någon som är skäligen misstänkt för ett brott och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Vad gäller den falska anklagelsen så finns det i Sverige ett brott som heter falsk angivelse. Detta regleras i 15:6 BrB och innebär att anklaga någon som man vet är oskyldig för att få denne dömd till ansvar. Om personen som falskt angivit dig vet att du inte har gjort dig skyldig till övergrepp kan du anmäla och således få talan väckt mot den här personen. Hoppas det löser sig för Dig!

Hur länge syns en fängelsepåföljd i belastningsregistret?

2015-06-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har dömts till fängelse år 2008 och år 2010 för rån. Båda straffen bakades ihop och jag kom ut år 2012. När syns det inte längre i belastningsregistret? Jag ska till hösten börja en butikschefs utbildning och undrar vad för typ av brott som syns i en registerkontroll då om man ska arbeta som butikschef i detaljhandeln eller liknande?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Vid ett fullständigt utdrag belastningsregistret (som du skulle begära i ditt fall) syns det mesta gällande dina lagöverträdelser. Bland annat finns uppgifter om brott du begått, vilken påföljd du dömdes till samt diverse personuppgifter. Emellertid sållas uppgifter om begångna brott efter att en viss tid passerat. Om du för ett eller flera brott dömts till fängelse försvinner uppgifter om detta tio år efter frigivningen (17 § 1 p. lag om belastningsregister). Detta innebär att information om dina brott och påföljden kommer att finnas i registret till och med år 2022. Vänliga hälsningar,

Sexuellt ofredande att fotografera i vårdsyfte?

2015-06-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag ska hjälpa en vårdtagare till toaletten. Förflyttningen sker från sovrummet med hjälp av en lift till en hygienstol som sedan körs in i badrummet. Då vårdtagaren är placerad i hygienstolen så påstår hon att hon ej sitter tillräckligt långt in och ber mig att ändra hur hon sitter. Detta sker om & om igen trots att hon satt så långt in hon kunde, Hela tiden så hotar hon med att anmäla mig om jag inte gör som hon säger. Efter många förflyttningar i hygienstolen så kommer jag till insikten att vårdtagaren inte vill ta emot information från mig och om hon inte får bekräftelse om att hon sitter rätt så kommer hon att göra på sig i sovrummet. För att undvika detta så meddelar jag vårdtagaren att jag kan visa att hon sitter rätt med hjälp av ett foto, då ser hon med egna ögon hur hon sitter och behöver inte förlita sig på mig, som hon inte litar på. Jag frågar vårdtagaren om hon vill att jag gör det, hon svarar om jag inte gör det så kommer hon anmäla mig. Så ja fotar hennes rygg uppifrån ner då hon sitter i hygienstolen, inga intima delar syns på fotot och det går inte att identifiera hennes person, jag visar henne bilden som visar hur mycket kant som fanns kvar på hygienstolen. Efter att ha sett att hon satt rätt så accepterar hon det och jag raderar fotot framför hennes ögon. Nu är jag polis anmäld för sexuellt ofredande för att ha fotat hennes anus & vulva. Jag har blivit delgiven om att förundersökningen är klar & ska skickas till åklagare, Vad ska jag göra?
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Av din fråga framgår inte om vårdtagaren är över eller under 15 år och därför går jag igenom både sexuellt ofredande enligt brottsbalken 6 kapitlet 10 § första stycket som gäller om vårdtagaren är under 15 år och enligt andra stycket som gäller om vårdtagaren är över 15 år. Om vårdtagare är under 15 år innebär brottsbeskrivningen att gärningsmannen ”sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd”. För ansvar krävs att handlingen ska ha en klar och för en vuxen tydlig sexuell prägel. Det har inte din situation som du har beskivit den. Om det är en ung person låter det inte troligt att det skulle vara fråga om sexuellt ofredande. Den andra situationen innebär att gärningsmannen ”annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet”. Detta brott kan även begås mot vuxna. Det är inte ett brott bara för att en person känner sig kränkt utan om handlingen med hänsyn till omständigheterna inte var menad att kränka personens sexuella integritet så uppfylls inte kravet och det skulle således inte vara ett brott. Det som sker mot ett barn kan vara en sexuell handling medans samma gärning mot en vuxen person kanske inte är en sexuell handling. Sexuellt ofredande handlar snarare om att till exempel kortvarigt röra annans könsorgan eller bröst. Något liknande har inte skett här eftersom att det bara är en bild. I ett rättsfall där en femtonårig pojke fotograferade en klasskamrats könsorgan kunde han inte dömas för sexuellt ofredande eftersom att han saknade uppsåt att kränka kompisens sexuella integritet. Det gäller även i din situation. För brott enligt både första och andra stycket krävs att du skulle haft ett uppsåt att kränka den sexuella integriteten, i ditt fall finns det inte något av sexuell karaktär så därför ska du inte straffas. Jag vet inte hur bevisningen ser ut eller vad förundersökningen har visat därför föreslår jag att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig vid en eventuell förhandling. Först föreslår jag dock att du försöker reda ut om det blir något åtal. Först efter det behöver du börja fundera på att ta ytterligare hjälp. Hoppas att det gav svar på din fundering. Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma till mig.

Preskriptionstiden när flera brott begåtts

2015-06-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,jag är kallad till till tingsrätten och anklagad för urkundsförfalskning och bedrägeri. Båda brotten skedde november 2012. Vad jag förstår borde urkundsförfalskningen egentligen bli preskriberad, men är det så att det brottet ej preskriberas pga att bedrägeriet ej är preskriberat, eller hur fungerar det?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Preskriptionstiden för olika brott beror främst på vilka påföljd som kan följa på vardera brott. För urkundsförfalskning av normalgraden kan du dömas fängelse i två år (14 kap. 1 § brottsbalken). Preskriptionstiden för ett brott där det svåraste straffet är fängelse i maximalt två år, är fem år (35 kap. 1 § 2 p.). Detta innebär att när dessa fem år passerat, så kan man inte dömas till en påföljd för brottet. Skulle det däremot vara frågan om ringa urkundsförfalskning, det vill säga förvanskning av urkund, är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader (14 kap. 2 §). För denna typ av brott är preskriptionstiden två år (35 kap. 1 § 1 p). Beträffande bedrägeri (av normalgraden) sträcker sig straffskalan till fängelse i två år (9 kap. 1 §), vilket medför att påföljd ej kan dömas efter fem år. För att preskription inte ska inträda krävs att den misstänkte häktas eller erhåller del av åtalet för brottet. Preskriptionstiden räknas från den dagen då brottet begicks (35 kap. 4 §).När det är frågan om flera brott som begåtts vid en och samma gärning, gäller att påföljd kan dömas ut för båda brotten, så länge påföljd kan ådömas för ett av brotten (35 kap. 1 § 2 st). Detta innebär att om någon begått brotten förvanskning av urkund och bedrägeri genom samma handling, så kan denna person fortfarande dömas för det förstnämnda brottet så länge preskriptionstiden för bedrägeri inte löpt ut. Till slut är preskriptionen för urkundsförfalskning och bedrägeri detsamma, det vill säga fem år. Skulle det röra sig om förvanskning av urkund, är tiden två år. Om en person begår flera brott genom en handling, kan personen fortfarande dömas för samtliga brott, såvida ett av brotten inte preskriberats.Vänliga hälsningar,

Ofredande, olaga hot samt misshandel

2015-06-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Ett par ungdomar (ett år äldre än mig jag är då 16 år) kommer fram och puttar mig och tar min keps och efter att jag skrikigt efter kepsen ringer jag min pappa och talar om detta jag går senare till mina kompisar ett par hundra meter bort. Efter 5 minuter ringer min pappa som då har letat upp dessa ungdomar min pappa ger dom alla en varsin örfil efter dom sagt att dom ska "döda", "knulla" mig och min pappa efter det springer dom med en stor pinne mot min pappa och då slänger han ner honom i skogen då kepsen ramlar fram dom springer sedan därifrån och är rädda. Senare stöter vi på dom och dom kommer fram och säger att nästa gång dom ser mig ska dom döda mig och pappa skriker iväg dom. Senare får jag ett samtal om att dom ska skicka äldre personer på mig och pappa att skjuta, spränga osv MIN stora fråga är nu vad händer nu igentligen?
Linn Kanter Pergament |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I scenariot som du beskriver har det begåtts ett flertal brott. Ungdomarna kan efter att ha puttat dig och tagit din keps sägas ha begått brottet ofredande (4:7 BrB). Ofredande kan t ex vara att knuffa, dra i någons kläder m.m.Du skriver även att ungdomarna vid upprepade gånger sagt att de ska döda dig och dessutom att de ska skicka äldre personer för att skada dig och din pappa. Detta kan anses vara olagligt hot (4:5 BrB). Det krävs att hoten faktiskt är allvarligt menade. Att de springer med en stor pinne mot er kan också anses vara ett brott, t ex försök till misshandel (23:1 BrB + 3:5 BrB).Du ställer frågan vad som kommer att hända nu. Om det är så att du vill få personerna straffade för vad de gjort krävs det att du anmäler händelsen till polisen. Detta krävs för att man sedan ska kunna väcka åtal mot dem. Det kan även vara en idé att anmäla till polisen om du känner att du behöver skydd från de ”äldre personerna” som du skriver om.Vad som i ditt fall kan försvåra saken är att din pappa genom att ge ungdomarna varsin örfil kan anses göra sig skyldig till misshandel (3:5 BrB). Han har alltså också gjort sig skyldig till brott. Troligtvis kan han åberopa nödvärn (24:1 BrB) när han slänger ner personen i skogen efter att han blir attackerad av denne med pinnen. Men vad gäller örfilarna är det inte säkert att han kan gå fri från ansvar. Om du ska berätta för Polisen vad som hänt finns det risk att det kommer väckas åtal även mot din pappa.Hoppas det löser sig för dig.