Fråga om förtal

2014-08-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag undrar över ärekränkning och förtal, brottsbalken (1962:700) Kap 5 §1 och orsaken är att jag blivit förtalad av två kulturprofiler och komiker, Kristoffer "Kringlan" Svensson och Josefin "Josefinito" Johansson i deras podcast "Crazy Town" avsnitt 143, tidsintervall: 1h 4min 48sek - 1h 6min 43sek. Jag blir kallad "CP" och "psykiskt sjuk" av Johansson och "en dålig människa" "en jävel" och någon som "skiter i sina medmänniskor" av Svensson. Grunden till detta är att min personliga mail är "Kringlan@gmail.com" och av att Svenssons scennamn är just Kringlan så har jag under lång tid mottagit mail som varit adresserat till honom. Jag har vanligen svarat avsändaren och sagt att jag inte är Kristoffer Svensson och att de adresserat mailet fel. I podcasten pratar de om det här och målar fram en bild av mig som en dålig människa med psykologiska problem till följd av att jag inte vidarebefordrat dessa mail till Svensson när jag inte har något ansvar av att göra så och hur som haver har jag ändå inte hans kontaktuppgifter. Att de två komikerna ställer ett sådant krav på mig som är helt oförbunden med de båda är fullkomligt befängt när inte ens produktionsbolaget "Anagram" som de även nämner inte lyckas adressera mail till honom. Tack på förhand,Mvh, Stefan Karlsson
Sina Amini |Hej Stefan,Förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB) kan endast begås mot en viss levande människa. Personen mot vilket förtalet riktas mot måste kunna identifieras. Gränsdragningsproblem förekommer om endast din e-postadress nämndes i podcasten. Det är däremot inte sagt att förtal är helt uteslutet i det aktuella fallet. För ansvar krävs det att brottet har begåtts med uppsåt, se 1 kap. 2 § BrB. Uppgiften ska vidare vara "ägnat att" utsätta någon för andras missaktning. Uppgiften i sig behöver ha en viss bestämdhet så att dess sanningshalt kan bedömas. Ett exempel är att om någon anklagas för att vara en brottsling måste det framgå på vilket sätt personen i fråga har varit brottslig. Det kan vara svårt att veta vad som anses utgöra en nedsättande uppgift enligt lagens mening vid tillämpning av förtalsbrott, men i regel brukar man tala om att innehållet typiskt sätt kan skada personens goda namn eller rykte. Att beskyllas vara utvecklingsstörd eller psykiskt sjuk bör enligt min mening utgöra en nedsättande uppgift vid tillämpning av förtal. Det bör i detta sammanhang nämnas att förtal omfattar inte endast uppgifter om en bestämd gärning eller omständighet utan täcker även mera allmänna ärekränkande omdömen, det sistnämnda passar bäst in på det aktuella fallet. Att uppgiften har nått en viss större spridning krävs inte, men en sådan omständighet kan emellertid ha betydelse för svårighetsgraderingen och straffmätningen. Det bör påpekas att den nedsättande uppgiften måste lämnas till någon annan än den som anses ha blivit förtalad. Om en nedsättande uppgift har direkt lämnats till dig är förolämpning enligt 5 kap. 3 § BrB mer tillämplig. Eftersom dem eventuellt nedsättande uppgifterna lämnades via en podcast kan yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) bli tillämplig. I sådana fall prövas förtal som ett yttrandefrihetsbrott, se 5 kap. 1 § YGL som hänvisar till 7 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen, se särskilt 8 st. p. 14 avseende förtal. Den största skillnaden blir ansvarighetsreglerna eftersom 6 kap. YGL tillämpas där utgivaren av podcasten är i första hand ansvarig, se 1 §. Uppsåtsbedömningen blir även annorlunda än om brottsbalkens regler om förtal tillämpades, se framförallt 6 kap. 4 § YGL. Sammanfattningsvis kan man säga att det största hindret för att förtal kan anses ha inträffat i det aktuella fallet, oavsett om brottet prövas genom brottsbalken eller yttrandefrihetsgrundlagen, är frågan om uttalandet i tillräcklig grad identifierar dig som person. Jag förutsätter självklart att endast din e-postadress har blivit nämnd i sammanhanget. Med vänlig hälsning,

Avbetalningsplan för böter?

2014-08-25 i Påföljder
FRÅGA |Om man inte kan betala av sina böter på en gång efter en dom i tingsrätten för snatteri , kan man avbetala? Hur går det till då och vem ska man vända sig till för att lösa det?
Johan Hult |Hej,Jag beklagar, men böter måste betalas i sin helhet. Avbetalning godkänns tyvärr inte.Domstolsböter ska betalas in till Rikspolisstyrelsen, och på deras hemsida står följande: "Rikspolisstyrelsen får inte bevilja en avbetalningsplan eller ge anstånd på betalningen."'(För mer information, se http://polisen.se/Lagar-och-regler/Boter/Domstolsboter/.)Däremot har du förstås rätt att överklaga domen.Med vänlig hälsning,

Kränkande fotografering och olovlig avlyssning

2014-08-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att fotografera en konversation mellan 2 personer på den enes mobil? Till saken hör att den ena erkänner att den misshandlat mig inför den andre.
Sarah Saajakari |Hej!Huvudregeln är att det inte är olagligt att fotografera alternativt filma någon. Det finns undantag till huvudregeln vilket kallas kränkande fotografering, se 4 kap. 6a § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P6aS1).Kränkande fotografering innefattar när någon olovligen fotograferar inomhus i en bostad, toalett eller liknande utrymme. Befinner sig personerna man vill fotografera i ett utrymme som innefattas i paragrafen får man alltså inte fotografera konversationen.Vidare vet jag inte hur du menar med att du ska fotografera en konversation. Möjligtvis menar du det, eller så menar du att man med hjälp av tekniskt hjälpmedel ska uppta ljud och på så sätt fånga upp de ord personen som misshandlade dig säger. Det är nämligen olagligt att i hemlighet spela in till exempel en konversation mellan två personer om man själv inte deltar i konversationen. Det kallas olovlig avlyssning, 4 kap. 9a § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1). Deltar man i en konversation är det däremot tillåtet att spela in konversationen oavsett om den andra personen är ovetandes om inspelningen.Jag hoppas att svaret var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Brott mot knivlagen

2014-08-19 i Övriga brott
FRÅGA |Hej en kompis hade kniv på sig på en allmän parkerings plats och började vifta med kniven och kavlade upp armen och skulle slå sig själv eftersom han var arg för han hade fått stryk av sin ex frus nya kille , jag tog tag i hans arm och tog bort kniven och la den i fickan för jag ville inte att han skadar sig och han var jätte berusad 4-5 min efter kom polisen och grep mig har rättegång nu om en månad utan rätt att få en advokat undrar om jag kan bli dömd?
Zozan Akay |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,Nedan kommer jag redogöra för huruvida du kan bli dömd för brott mot knivlagen.Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, eller i vardagligt tal knivlagen, förbjuder innehav av knivar och andra föremål av farlig karaktär. Förbudet att inneha farliga föremål och knivar gäller på allmän plats, inom skolområde där grund- eller gymnasieundervisning bedrivs och i fordon på allmän plats, enligt 1 § 1 st.  Undantag från denna bestämmelse finns i 1 § 2 st. knivlagen. Där anges att förbudet inte gäller för de föremål som enligt särskilda föreskrifter ingår i viss tjänst eller visst uppdrag, eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. Det första undantaget tar sikte på de fall där väktare, polis eller ordningsvakter exempelvis bär batonger i tjänst. Det andra undantaget gäller för knivar och andra föremål som används vid arbete eller friluftsaktivitet. Det är med andra ord befogat för hantverkare att bära sådan utrustning som behövs till arbetet, eller för en vanlig person att inneha kniv och andra föremål i samband med fritidsaktivitet. Påföljden för brott mot 1 § och 2 § knivlagen är böter eller fängelse i högst 6 månader. I ringa fall döms inget ansvar. Om å andra sidan brottet är grovt döms till högst ett års fängelse. Vad som kan sägas i denna del är att fängelsepåföljden är avsedd för grövre fall. De mindre grova fallen resulterar vanligtvis i böter. Det krävs oaktsamhet eller uppsåt för att åläggas ansvar. Innehavsrekvisitet verkar uppfyllt i ditt fall, dvs. du har innehaft kniven. Att en person hållit i en kniv i ett par minuter har räckt för att denne ska anses ha innehaft det farliga föremålet enligt rättsfallet NJA 1998 s. 604. Vad som är av vikt för din del är ifall innehavet varit befogat eller ej eftersom du kan undgå ansvar ifall innehavet var befogat. Tyvärr är detta svårt att svara på eftersom lagstiftaren främst haft i syfte att undanta poliser och andra tjänstemän, samt även utövare av fritidsintressen, från ansvar. Vad som kan tilläggas är dock att förarbetena anger att det är sådant innehav av kniv som ökar risken för våldsanvändning som ska förbjudas. De fall då innehavet är nödvändig och harmlös för ett naturligt betraktelsesätt är inte förbjudna. Undantagsregeln för befogat innehav bör enligt praxis bedömas förnuftigt och med generositet. En ytterligare fråga av vikt är om innehavet i ditt fall är ringa enligt 4 §. För att bedöma detta görs en samlad bedömning av de föreliggande omständigheterna. Sammanfattningsvis kan sägas att du innehavt kniven men att innehavet kan anses vara befogat med tanke på omständigheterna, och att du därmed bör undgå ansvar. Denna fråga är dock upp till rätten att bedöma.Jag hoppas att du har fått klarhet i din fråga. Du får gärna höra av dig om du behöver kompletterande information.Min email adress är Zozan.Peker.9822@student.uu.seHälsningar,

Avsändare eller mottagare skyldig till narkotikasmuggling?

2014-08-25 i Narkotikabrott
FRÅGA |om någon vill att jag ska skicka ett läkemedel som är receptbelagt i sverige men inte i landet jag skickar varan ifrån vem är det då som begår ett brott och är straffbar avsändaren eller mottagaren?
Sina Amini |Hej,Otillåten användning av narkotika är straffbelagt under både smugglingslagen (SSL) och narkotikastrafflagen (NSL). Vid smuggling av narkotika har 6 § SSL företräde över narkotikastrafflagen. Vad som anses utgöra narkotika vid narkotikasmuggling enligt 6 § SSL definieras i 8 § NSL, se 2 § stycke 2, punkt 1 SSL. Av 8 § NSL framgår det att läkemedel kan under vissa fall anses utgöra narkotika enligt lagens mening. Som nämndes tidigare används samma definition av narkotika i smugglingslagen vid tillämpningen av regler rörande sådan medel.Vad som anses utgöra smuggling enligt SSL finns beskrivet i 3 § SSL. Av paragrafen kan man dra slutsatsen att det är i praktiken endast avsändaren av varan som kan bli skyldig för smuggling enligt 3 § SSL, eller i vissa fall för narkotikasmuggling enligt 6 § SSL. Det är mer sannolikt att mottagaren av t.ex. narkotika döms under 1 § punkt 6 NSL. Hoppas detta belyste rättsläget lite bättre. Med vänlig hälsning,

Vad registreras i belastningsregistret?

2014-08-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. 2010 blev jag anmäld av min förra arbetsgivare för stöld och trolöshet mot huvudman. Rättegången var dock inte förrän hösten 2013. Jag blev frikänd på samtliga punkter. Nu vill jag ta mc kort. har jag en prick i mitt brottsregister av denna händelse och påverkar det min ansökning av körkortstillstånd.
Johan Hult |Hej,Du frikändes, så den händelsen kommer överhuvudtaget inte att finnas med i belastningsregistret. Därmed kommer den inte att påverka din ansökan. Lycka till med körkortet!(För mer information om vilken information som registreras i belastningsregistret, se 3 § lagen om belastningsregister. Lagtexten hittar du t ex https://lagen.nu/1998:620#P3S1.)Med vänlig hälsning,

Förtal för uttalande om personförföljelse

2014-08-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag är medlem i en bostadsrättsförening och har i sak, via mail, kritiserat ordföranden för att ha misskött handläggningen av ett flertal föreningsärenden. Nu har en av styrelseledamöterna via mail till övriga styrelseledamöter mfl påstått att jag utövat "rena personförföljelsen" mot ordföranden vilket inte alls är fallet. Personförföljelse är vad jag kan förstå ett brott. Styrelseledamotens påstående är osant och avser jag därför att polisanmäla denne för ärekränkning. Har jag stöd i lagen och kan jag vinna framgång med min anmälan
Zozan Akay |Hej och tack för din fråga!Enligt 5 kap. 1 § Brottsbalken dömes den som bl.a. pekar ut någon som brottslig för förtal. För att dömas krävs det att utgiften har lämnats till en utomstående, dvs. inte endast till den beskyllde. Brottet förtal anses fullbordat så snart uppgiften kommer till tredje mans kännedom. I detta fall kan man anse att brottet förtal är fullbordat då du har anklagats för en osann uppgift. Det krävs vidare inte att den osanna uppgiften verkligen har medfört andras missaktning, utan det räcker med att spridningen var ägnad för det. Tilläggsvis ska uppgiften vara av nedsättande beskaffenhet. Det ska med andra ord vara en uppgift och inte bara ett värdeomdöme. Som regel brukar en beskyllning av brott anses vara nedsättande, undantag görs dock för lindrigare brott. Vidare är det tillräckligt att uppgiften är ägnad att utsätta personen i fråga för andras missaktning.Vidare i samma paragraf, 5 kap. 1 § 2 st., framgår att handlingen ska vara straffri om uttalandet med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna ut, om uppgiften var sann eller om det fanns skälig grund för det.För att avgöra om uppgiftslämnandet var försvarligt måste man göra en avvägning mellan det allmänna intresset av att lämna ut uppgiften och ditt intresse av att inte uppgiften inte lämnas ut. Vad en domstol skulle komma fram till i denna del är svårt att säga. Dock är det inte troligt att det är försvarligt av ordföranden att anklaga dig för personförföljelse. Därför skulle du möjligtvis kunna framgång med din anmälan.Om du har ytterligare frågor kan du kontakta mig på Zozan.peker.9822@student.uu.seHälsningar,

Fråga huruvida förtal föreligger

2014-08-15 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har sexchattat med en man som är förlovad med en annan kvinna. Dom bor dock inte ihop då hon bor i ett annat närliggande land. Han har skickat bilder på sig själv till mig samt att han har skickat filmer till mig via våra mobiler. Jag känner honom sedan tidigare och bett honom tidigare sluta att kontakta mig, det kan gå ett halvår men sedan kommer messen igen. Nu är jag trött på honom och jag tycker det är fel att han gör så här mot sin trolovade, och det är fel mot mig också. Jag funderar på att maila fästmön bilderna (och kanske filmerna) och berätta för henne att vad han håller på med. Tänkte också skicka med våra messkonversationer. Frågan är: Kan jag bli åtalad för förtal??
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I 5:1 Brottbalken regleras förtal. https://lagen.nu/1962:700 Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. Förtal innebär att man utpekar en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Otrohet är i sig inte brottsligt, däremot att anklaga någon för det kan anses vara att man utpekar personen som klandervärd. Vidare ska personens uttalande nått en annan person, en tredje person. Det är upp till en domstol att bestämma om det rör i sig om förtal eller inte. I detta torde 5:1 2 st BrB dock bli tillämplig. ”Var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han/hon att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, ska ej dömas till ansvar.” Det är hur uttalandet subjektivt sett kan uppfattas när det förmedlas som är det avgörande om ett brott föreligger. Här bör du dock gå fri eftersom du på sätt och vis varit skyldig att uttala dig om händelsen och dessutom har grund för att uppgiften är sann. Du har dessutom bett honom sluta kontakta dig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!