Förtal - ärekränkning

2014-06-23 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har blivit utsatt för förtal och oriktiga anklagelser på min arbetsplats! Två av 3 personer anklagar mig för att vara påverkad när jag kom till mitt arbete samt att jag luktade alkohol. Jag hade 3 timmar innan ätit en god fisksoppa med mycket lök, vitlök samt vitt vin. Till detta drack jag 1 del vin. Detta var 3 timmar innan jag kom dit. Enligt läkare så är den alkoholen borta ur min kropp efter 2,5 timmar. Jag har fått gå till företagshälsovården och tvingats skriva på ett papper och måste lämna urin samt blodprov i 3 månader . Under tiden så får jag inte inta någonting med alkohol i. Detta är galet fel och jag vill nu stämma dessa personer för förtal!! Hur gör jag. 
Malin Andreasson |Hej och tack för din fråga!Förtal är ett målsägandebrott som regleras i brottsbalkens 5 kap 1§ som du finner https://lagen.nu/1962:700. För att det skall kunna röra sig om ett förtal skall en person utpeka en annan person så som brottslig eller klandervärd. Det innebär således att dina kollegor måste ha uttalat sig specifikt till andra personer och inte bara i så kallat allmänt ordalag. Att döma av den situation som du här nämner verkar så vara fallet. Kollegorna måste dock haft uppsåt till sitt agerande, det vill säga, agerat med vilja. Dina kollegor kan enbart gå fria i en situation som denna om de kan visa att de har varit skyldiga att uttala sig om händelsen och att de har haft grund för att uppgiften var sann. Eftersom det på alla arbetsplatser är av stor vikt att man inte är påverkad av något medel kan detta komma att ses som försvarligt. Man måste ju i ett sådant skede agera om misstankar finns. Att däremot anklaga dig för något och gå vidare med det utan att kunna bevisa något kan helt klart ha varit ett felaktigt agerande och om de uttalat sig om det till andra att bedöma som ett förtal. Det är viktigt att anmärka också att om kollegornas agerande är att bedöma som försvarligt kan de gå fria. Svårigheten ligger i att föra bevisning vid domstol. Att använda läkarens uttalande kan tala starkt till din fördel och gärna om du har någon form av bevis för vad du åt på restaurangen. Om kollegorna har haft fog för att misstänka att du var alkoholpåverkad under arbetstid kan detta tala till din nackdel. Skulle du nu vilja driva denna fråga vidare, vilket framgår att du vill, kan du väcka enskilt åtal enligt 5 kap 5 § brottsbalken. Eftersom förtal är ett så kallat målsägandebrott måste du själv som huvudregel väcka åtal och inte åklagaren. Det är viktigt att anmärka för din del dock att om du förlorar målet riskerar du att behöva stå för både din egen och motparternas rättegångskostnader. Jag rekommenderar att du tar kontakt med ett juridiskt ombud och du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Här kan du också få mer information om enskilt åtal: http://lawline.se/answers/5306 Hoppas att detta gav dig mer klarhet. Lycka till! 

Olovligt brukande

2014-06-21 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej ! Vad kan hända ifall man åker i baksätet på en stulen bil ? Och om fingeravtryck hittas i och på utsidan av bilen ? Kan man få något straff för det
Andrea Kaalhus |Hej, Tack för din fråga! Frågan berörs i Brottsbalken som du hittar https://lagen.nu/1962:700.Om man åker i baksätet på en stulen bil riskerar man att göra sig skyldig till olovligt brukande, BrB 10:7. För att kunna dömas för olovligt brukande krävs att man olovligen brukar annans sak och därigenom vållar skada eller olägenhet. Att enbart åka med i en stulen bil räknas som ett brukande. Ett exempel ur praxis på att man kan dömas för att åka med i en stulen bil finns i RH 1987:108.Fingeravtryck som hittar i och på utsidan av bilen kan användas för att bevisa att du har färdats i bilen.Straffskalan för olovligt brukande är böter eller fängelse i högst ett år. Att åka med i en stulen bil rekommenderas alltså inte!Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Olagligt att bära kniv vid allmän plats?

2014-06-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Har ett par barnbarn som skall till Husarö på läger, nu har dom kommit och fråga om jag har någon täljkniv som dom kan ta med. Här blir jag lite fundersam om vad knivlagen säger, är det så att dom kan bära kniv i väskan på allmän plats, kniv är ju ett stickvapen. är tacksam för svar på detta innan dom får låna kniv av mig. Vill inte att det skall hända något! Morfar till barnen Sune Johansson Tel: 0175-722 80 Mobil: 070-370 32 89 E-post sujohansson@telia.com
Christopher Escalante |Hej! Tack för din fråga!Som du är inne på så finns det mycket riktigt en lag som reglerar i vilka situationer man får bära knivar och andra farliga föremål (Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål). I lagens 1§ första stycket anges att knivar inte får innehas på allmän plats. I andra stycket så anges dock undantag från huvudregeln i första stycket. Ett sådant undantag är då exempelvis kniv ingår som ett led i utrustning eller om innehavet av kniven till övriga omständigheter anses befogat. Jag vågar med säkerhet påstå att medtag av en täljkniv på ett läger går under undantaget i andra stycket. Det är således tillåtet för barnen att medtaga täljkniv. Vänligen,

Belastningsregistret, gallring

2014-06-18 i Påföljder
FRÅGA |Hej. Om jag har åkt fast för snatteri i 20-års åldern och fick böter,hur länge finns det då kvar i polisregistret? Om man t.ex åker fast igen för snatteri efter 8 år, syns det då fortfarande i polisregistret att man fått böter tidigare för snatteri eller har man försvunnit ur registret?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Polisregistret du tänker på kallas belastningsregister. Gallring ur registret regleras i 17§ Lag om belastningsregister. Där framgår att gallringstiden är olika beroende av vilken påföljd du dömts till. Eftersom du dömts till böter är gallringstiden 5 år. Det kommer alltså inte synas i belastningsregistret att du är tidigare straffad efter 8 år.Lagen om belastningsregister hittar du härMvh

Suing for defamation

2014-06-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hello my situation is that some girl in my class at university reported me to the school authority for sexuall harassment because i asked her out for a drink and that i have sexuall comments towards her in school. That aside my question is does the school have the right to report such accusations to non governmentla authority? for example kvinojouren? I have not been contacted by the school to answer to the accusations or defend myself or just to let me know of the accusations. i have friends who are members of kvinojouren who have access to this report and that my personal details are in this report and that its public, anyone can have access to it. i feeloffend that my name is in a report that i sexually harrassed someone without being contacted about it or offered to say something about it. dont teachers have tystnadplikt? and what law allows them to give out such informations about private people to kvinojouren especially when i have not been contacted? am new in sweden and would like to have help in this matter. Thank you.
Farhad Niroumand |Dear Sir,Thank you for your mail.There is no law in Sweden prohibiting the university staff from contacting  Kvinnojouren. If the allegations against you are untrue you could sue for defamation. The criminal offence of defamation is regulated by Chapter 5, Article 1 of the Swedish Penal Code (brottsbalken). The Article defines defamation where a person is pointed out as someone being a criminal, or as having a reprehensible way of living or otherwise furnishes information intended to cause exposure to the disrespect of others.If you want to sue for defamation you should contact the Swedish police. Yours faithfully,

Anmälan som påtryckningsmedel

2014-06-21 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej Har blivit anmäld för misshandel och olaga hot samt skadegörelse . Blev tagen av polisen och anhållen några timmar sedan släppt. Har erkänt att jag slog sönder våran tv och fönster samt en ipad. Nu har min sambo smsat till en vän till mig sätt in 130000 på mitt konto så tar jag bort anmälan. Är det lagligt att göra så? käns som hot ,utpressning då hon vet att jag kan förlora jobbet om hon skulle vinna
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Inledningsvis bör nämnas att din sambos möjligheter att påverka såväl förundersökningen som eventuell rättegång bör vara ringa då den som leder respektive stadium av lagföringen bestämmer i fråga om nedläggning (polismyndighet eller åklagare). Mer om detta kan läsas här och här.Att din sambos inflytande över lagföringen är begränsat innebär inte per automatik att brott kan uteslutas då det avgörande är hur hotet om underlåtenhet och kravet uppfattats av den mot vilken det riktats. Av den information som givits kan ej utläsas om kravet varit riktat till dig eller din vän, varför något svar på frågan om brott begåtts i det förevarande fallet ej kan ges.Allmänt gäller dock att utpressning, i detta fall på försöksstadiet (förutsatt att det krävda beloppet ej betalats ut), förutsätter någon form av olaga tvång, vilken medför en värdeöverföring (ekonomisk vinning för gärningsmannen och skada för brottsoffret) (se 9 kap. 4 och 11 §§ samt 23 kap. 1 § brottsbalken).Med olaga tvång avses att någon "genom misshandel eller [annars] med våld eller genom hot om brottslig gärning" alternativt att angiva eller åtala annan för brott förmår annan att företa eller underlåta viss handling som innebär skada för denne och vinning för gärningsmannen (se 4 kap. 4 § brottsbalken). Huruvida även "hot" om att inte dra tillbaka gjord anmälan är att anse som olaga tvång framgår ej explicit av brottsstadgandet. Dock synes det inte helt orimligt att även andra förfaranden än själva angivelsen, vilka syftar till att påverka den slutgiltiga utgången av fallet samt får karaktären av indirekta hotelser, skulle omfattas av bestämmelsen.Slutligen vill jag uppmana dig att föra frågan vidare till polisen då de har till uppgift att utreda om brott förekommit. Även om så befinns ej vara fallet kan det inträffade komma att påverka förundersökningen och eventuellt åtal mot dig då din sambos trovärdighet rimligen bör påverkas negativt av det här behandlade.Brottsbalken finner Du här.Vänligen,

Åtalsunderlåtelse, belastningsregistret

2014-06-18 i Påföljder
FRÅGA |Hejsan! Jag åkte fast för missbruk av urkund för ca tre år sedan. Jag fick inga böter utan fick bara följa med till polisstationen för att prata om allvaret i situationen. Jag fick en prick sa de, men hur länge sitter den i? Har sökt på olika forum på nätet och som jag förstår det sitter den i fem år om man fått en böter. Stämmer det?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Det som tycks ha hänt är att ett beslut fattats om åtalsunderlåtelse. Detta innebär att man går fri från åtal och rättegång, men att brottet ändå registreras i belastningsregistret. De två vanligaste grunderna till åtalsunderlåtelse är:1. Att gärningsmannen begått flera brott och att påföljden inte skulle påverkas nämnvärt av att det berörda brottet togs upp för åtal.2. Att gärningsmannen är under 18 år och att åtal bedömts obehövligt, te.x för att man hoppas att ett tillrättavisande samtal ska vara tillräckligt för att få någon att avhålla sig från fortsatt brottslighet.I 17 § 11 p. lagen om belastningsregister framgår att brott som åklagaren beslutat att inte åtala för gallras ut ur registret efter:a) Tio år om gärningsmannen är över 18 år b) Tre år om gärningsmannen är under 18 år.I övrigt har du rätt i att fem år gäller om du istället dömts till böter.Detta oavsett gärningsmannens ålder.  Detta framgår av 17 § 9 p. Lagen om belastningsregister hittar du HärMvh

Föreligger nöd?

2014-06-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej fick fel på bilen och stannade inne på en privat väg. Fick hjälp av en kompis med bilen som också ställde sig inne på den privata vägen för att vi inte skulle stå i vägen på stora gatan där lastbilar ofta kör och isf inte hade kunnat mötas. Vi visste om att vi stod olagligt men vi skyndade oss att fixa min bil och sen kom ägaren och sa att han fotograferat våra bilar och skulle skicka det polisen så vi skulle få stora böter. Jag accepterade, bad om ursäkt och körde sen därifrån. Kan ägaren göra så? Gäller foto på bilarna?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Jag uppfattar att det som du undrar över om ert förfarande är brottsligt.De brott som ni genom ert förfarande kan ha gjort er skyldiga till är flera till antalet och såväl bestämmelser i brottsbalken som i annan speciallagstiftning kan aktualiseras. Den som äger enskild väg kan t.ex. utan vidare förbjuda motortrafik på vägen; överträdelse medför bötesstraff (10 kap. 10 § och 14 kap. 3 § trafikförordningen). Det kan även tänkas vara olovlig besittningsrubbning (enligt 8 kap. 11 § brottsbalken) och alltså straffas som egenmäktigt förfarande att parkera på annans privata väg, i varje fall om parkeringen skett längre än rent tillfälligt på ett område som markägaren har intresse att förfoga över. Det är värt att framhålla att det är svårt för mig att avgöra vilket brott - om något - det kan röra sig om givet de fåtaliga uppgifter du lämnat.Om brott skulle anses föreligga kan man i ditt fall titta på den allmänna nödbestämmelsen i 24:4 BrB. Jag tänker dela upp frågan om bestämmelsen kan aktualiseras i ett par delar. Om bestämmelsen är tillämplig medför detta att ert agerande överhuvudtaget inte är brottsligt, trots att förutsättningarna i en viss straffbestämmelse är uppfyllda.1. Nödsituation. Nöd föreligger enligt § andra stycket när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. I ditt fall kan beroende på omständigheterna fara ha hotat såväl liv som egendom. Det torde i allmänhet vara farligt såväl för en bilförare själv som andra bilister att köra med en trasig bil. Av det saga följer att en nödsituation förelegat. Notera att nödrätt inte är utesluten därför att den nödställde (dvs du) förutsett eller själv framkallat faran.2. Nödhandlingen. Beträffande nödhandlingens karaktär uppställs i lagtexten ingen begränsning. Handlingen kan sålunda innebära ingrepp i annans egendom, tillfogande av kroppsskada, frihetsberövande, ärekränkning eller kränkning av offentliga intressen. Detta innebär att er handling att stanna på annans mark är en godtagbar nödhandling. 3. Försvarlighetsbedömningen. Nödbestämmelsens försvarlighetsrekvisit har formulerats så att en i nöd företagen gärning utgör brott endast om den är oförsvarlig. I kravet att nödhandlingen ska vara försvarlig ligger i allmänhet att den ska vara påkallad av ett intresse av betydligt större vikt än det som offras genom handlingen samt att den ska vara behövlig för att tillgodose det förstnämnda intresset. Om ni parkerat tillfälligt på ett privatägt område i syfte att undvika att köra med en trasig bil är min bedömning att goda möjligheter finns till att åberopa nödbestämmelsen. Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att kunna avgöra hur du ska agera rekommenderar jag att du antingen återkommer med ytterligare uppgifter eller kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.