Vållande till annans död, självmord.

2014-03-10 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Om man har sagt nedtryckande saker till en person och om personen i fråga sen går och tar sitt liv, kan man dömas för vållande av annans död pga oaktsamhet då?
Mikael Stade |Hej, tack för din fråga!Vållande till annans död regleras i brottsbalken(BrB) 3 kap 7 §. Gärningsmannen ska genom oaktsamhet ha orsakat dödsfallet.Det finns således två rekvisit som måste vara uppfyllda för att någon ska hållas ansvarig enligt 3:7. Dels att gärningsmannen(GM) i sitt handlande har varit oaktsam. Samt att GM genom sin oaktsamhet har orsakat dödsfallet.Först och främst uppkommer ett problem med att avgöra om någon har orsakat att någon annan begår självmord. Det kan finnas en mängd olika anledningar till varför någon tar livet av sig och det kan därför vara svårt att peka ut en viss händelse som orsakande. Att säga nedtryckande saker till en viss person kan självklart spela en roll i en persons val att ta livet av sig men orsakssambandet torde vara väldigt svårt att visa.Om det dock går att bevisa att mobbingen har varit en direkt orsak för självmordet är nästa steg i bedömningen att avgöra om mobbaren har varit oaktsam i sitt handlande. För att hållas ansvarig enligt 3:7 måste ju det orsakande handlandet i sig ha varit oaktsamt.Vid en oaktsamhetsbedömning tittar man bl.a. på om GM insåg att det fanns en risk för att hans handlande kunde resultera i den följd som har inträffat. Om GM har förstått att han genom att säga nedtryckande saker till en person orsakar att den tar livet av sig är kravet på oaktsamhet uppfyllt. Denna oaktsamhetsform kallas medveten oaktsamhet. Det finns även omedveten oaktsamhet. GM har då inte insett risken för att följden (självmordet) kommer inträffa. Då bedömer man om GM borde ha förstått detta. Skulle GM insett risken om han hade gjort vad som ankommer på honom att göra? Tre delfrågor besvaras i denna bedömning. - Vad kunde GM ha gjort för att komma till insikt om risken?- Hade GM förmåga och tillfälle att göra detta?- Kan det begäras av honom att han skulle ha gjort det?Bedömningen ska göras så individuell som möjligt. Om man efter en samlad bedömning kommer fram till att GM har varit oaktsam kan han hållas ansvarig enligt 3:7.Som jag nämnde ovan finns stora bevissvårigheter med att avgöra om mobbingen har varit direkt orsakande av självmordet. Det blir även svårt att avgöra vad GM har/borde ha insett. Om det dock går att bevisa att självmordet berodde på de nedtryckande orden och att GM har varit oaktsam kan han hållas ansvarig enligt BrB 3:7Vänligen,

Vållande till annans död i sjukvården

2014-03-09 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Om sjukvårdspersonals misstag: Är det en praxis att misstag inom vården i första hand utreds och får en slags påföljd via IVO och HSAN, och varför blir det alltmer vanligt att misstag leder till åtal som oaktsamhetsbrott/vållande till annans död/skada/sjukdom. Orsakssamband mellan åtgärder eller underlåtenhet till åtgärder och en svår sjukdomsutveckling eller skada är ju mycket svåra att uttala sig om både för lekmän och jurister. Är misstag i vården överhuvud taget uppfyllande definitionen för brott enligt BrB.? Vänligen RR
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga! IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, har till uppgift att utöva tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal när de genom anmälningar från enskilda eller myndigheter får kännedom om en händelse som kan utgöra en fara för patientsäkerheten. Myndigheten syftar främst till att förbättra patientsäkerheten och utreda hur farliga situationer ska kunna undvikas i framtiden. EN utredning hos IVO mynnar ut i ett beslut. IVO var tidigare en del av Socialstyrelsen, men verksamheten gick i juni 2013 över till att bli en egen myndighet.HSAN, Hälso och sjukvårdens Ansvarsnämnd, prövar frågor om legitimation där en vårdgivare visat sig klart olämplig. Ett ärende där kan leda till att legitimerad sjukvårdspersonal får en varning, erinran, indragen förskrivningsrätt eller blir deslegitimerad. Det är således främst inom dessa myndigheter som misstag i vården utreds, och dessa undersökningar leder inte till straffansvar för den som begått ett misstag. Brotten vållande till annans död och vållande till kroppsskada regleras i Brottsbalken 3 kap. 7§ respektive 8§, och ansvar kan ådömas den som orsakat annans död eller kroppsskada genom oaktsamhet, och dessa rekvisit kan alltså uppfyllas även inom vården.Det finns flera möjliga förklaringar till varför åtalen mot vårdpersonal har ökat, t.ex. att stressen inom vårdmiljön har ökat. En förklaring hänförlig till rättsväsendet är att det i början av 2013 inrättades särskilda vårdåklagare som har till uppgift att åtala brott inom vården. Givetvis är det svårt att fastställa kausaliteten för vårdskador, och av de cirka 150 fall som vårdåklagarna har handhaft under det år de funnits har bara några få gått till åtal. Att vårdpersonal kan dömas straffrättsligt för misstag de begått i tjänsten har varit ämne för diskussion, men viss oaktsamhet är så pass allvarlig att den inte kan stanna inom vårdens egna disciplinsystem, straffansvaret är personligt även om det finns utrymme för att i domstol ta hänsyn till hur t.ex. rutinerna på ett sjukhus ser ut. Vårdpersonal kan alltså dömas straffrättsligt, se t.ex. NJA 2006 s. 228 där en sjuksköterska dömdes för vållande till annans död.

Straff för förskingring

2014-03-08 i Påföljder
FRÅGA |Hej. Jag har tagit ut pengar samt använt en annan persons bankomat kort. Det rör sig om ca 65000 kr. Jag har erkänt för polisen. Pengarna gick till bla räkningar och mat. Jag är 23 år och tidigare ostraffad. Vad blir det troligtvis för straff?
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga. Jag vill inleda med att säga att det är helt omöjligt för mig att ge ett direkt svar på vilket straff du kommer få (och icke önskvärt), det är helt upp till domstolen att bedöma. Jag ska dock försöka ge dig en uppfattning om vilket spann det kan röra sig om baserat på de uppgifter du har redovisat i din fråga.Jag förstår det som att du har tagit ut pengar genom att använda dig av en annan persons bankomatkort, med tanke på att det rör sig om en betydande summa så rör det sig förmodligen om grovt bedrägeri. 9 kap. 1§ andra stycket, 9 kap. 3§ brottsbalken.Straffskalan för grovt bedrägeri är lägst sex månader och högst sex år. 9 kap. 3§ brottsbalken.I bedömningen av straffvärdet ska domstolen beakta den skada, kränkning eller fara som din gärning har inneburit. 29 kap 1§ brottsbalken.Såsom försvårande omständighet kan exempelvis beaktas om du har utnyttjat någons förtroende eller missbrukat din (eventuella) ställning. 29 kap 2§ brottsbalken.Utifrån de omständigheter du har angivit ser jag inga förmildrande omständigheter i straffvärdesfrågan, men du hittar dessa omständigheter i 29 kap 3§ brottsbalken.I straffmätningen däremot så har du angett att du har erkänt för polis. Om ditt erkännande var det som fick polisen att kunna uppklara brottet kan det ses som en förmildrande omständighet om du dock efter misstanke erkänner så kommer det inte anses såsom en förmildrande omständighet. 29 kap 5§ brottsbalken.Vid val av påföljd ska rätten först ta hänsyn till omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Andra påföljder istället för fängelse kan vara skyddstillsyn, villkorlig dom, villkorlig dom med samhällstjänst eller psykiatrisk vård. 30 kap. 4-9 §§ brottsbalken.Det är en omfattande bedömning avseende vilken påföljd som ska väljas, men rent allmänt kan sägas att domstolen såsom skäl för fängelse endast får ta hänsyn till brottets art (förmögenhetsbrott såsom bedrägeri är oftast inte att anse såsom artbrott), straffvärdet och om du tidigare har gjort dig skyldig till brott. Eftersom du inte har tidigare gjort dig skyldig till brott så är det förmodligen i huvudsak straffvärdet som kommer vara avgörande för domstolens bedömning. I den mån straffvärdet är högre än 1 år så brukar en presumtion för fängelse föreligga, till detta finns dock motskäl som gör att du exempelvis istället kan få villkorlig dom med samhällstjänst. 30 kap 4§ andra stycket. 30 kap. 7§ andra stycket, brottsbalken.Jag förstår att det är svårt att till fullo förstå vad straffvärde, straffmätning och påföljd innebär och allt annat som ett åtal innebär. Jag vill därför hänvisa dig till att ta kontakt med en advokat för vidare rådgivning. Jag kan i anledning av detta rekommendera en av våra samarbetspartners Advokatfirman Althin som är specialiserade på brottmål. http://www.advokatfirmanalthin.se/Vill du själv läsa om brottsbalkens regler kan du göra det https://lagen.nu/1962:700Vänliga hälsningar,

Utmätning av kronofogden

2014-03-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, kronofogden har vräkts min kompis även hon har barn,men dagen efter hon kom för att de gav henne tillstånd hämta sina saker och ting , så hon låste in sig och öppnade inte dörren sen hon bytt lås , tjänstemannen på kronofogden kunde inte göra nåt sen han gick . Idag är det tredje dag , vad ska hända på framtiden ? Kan de göra illa henne ? Hur vågade hon?
Christopher Escalante |Hej!Tack för att du har vänt dig med dina frågor till Lawline.Det är svårt att exakt förutse vad som kommer att hända i framtiden för din vän. Klart är dock att hon inte kommer undgå vräkning för att hon har låst in sig i hemmet. Troligen så kommer kronofogden be polisen att assistera om din vän fortsättningsvis inte samarbetar. Polisen eller kronofogden kan inte göra din vän illa på godtyckliga grunder, men polisen och tjänstemannen har likt alla andra rätt att med våld försvara sig i en nödvärnssituation, alltså en situation där våld eller hot om våld är påbörjat eller överhängande mot dem. Exempelvis om din vän med våld mot dem försöker hindra vräkningen. 24 kap. 1§ punkt 1. brottsbalken. Polisen har även rätt att använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd. 10§ polislagen. Mitt slutliga råd till din vän är att hon i största möjliga mån försöker samarbeta med kronofogden, i Sverige värnar vi om att inget barn ska behöva leva på gatan varav den bästa lösningen i hänsyn till barnet och för henne själv, torde vara att situation klaras upp så fort som möjligt.Vill du läsa om brottsbalkens och polislagens regler själv hittar du dem https://lagen.nu/1984:387 och https://lagen.nu/1962:700Vänliga hälsningar,

Ringa narkotikabrott, resa till USA.

2014-03-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Om man har blivit dömd till böter för skadegörelse och ringa narkotikabrott, kan man då resa till USA? Vistelsen är inte längre än 1 vecka.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga.Skandinaver omfattas av Visa Waiver Program (VWP) som innebär att du inte behöver ett visum för inresa till USA, men det krävs ett inresetillstånd (kallas för ESTA).Ett inresetillstånd får du genom att ansöka här http://www.esta.us/svenska.html I ansökan får du bl.a. svara på om du har blivit dömd för olika typer av tidigare brottslighet. Där nämns narkotikabrott som ett exempel på brottslighet som utgör ett hinder för att få inresetillstånd. Ditt narkotikabrott utgör således ett hinder för att resa med ESTA.Det du måste göra är att ansöka om turistvisum. Information om hur du gör detta hittar du på Amerikanska ambassadens hemsida http://www.usemb.se. Vid ansökan om visum görs en bedömning från fall till fall och en tidigare dom utgör alltså inget definitivt hinder för visum. Du får berätta om omständigheterna kring din dom och sedan görs en individuell bedömning.Vänligen,

Olagligt att ''snoka'' i annans mobil?

2014-03-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det är olagligt att snoka i någons mobil utan dennes vetskap.
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Ett intrång i någons mobil skulle eventuellt var att anse såsom brytande av post eller telehemlighet. 4 kap. 8§ brottsbalken. I ett liknande fall så dömde en Hovrätt i mål RH 2004:40 för dataintrång då en person olovligen hade läst en annans e-post samt tagit sig in på dennes hemsida på Lunarstorm. 4 kap 9c§ brottsbalken. Jag skulle således vilja påstå att det beror på vad du läser i mobilen, i det fall du läser sms kan 4 kap 8§ bli tillämplig och om du läser e-post eller går in på personens facebook-konto så torde ansvar för dataintrång föreligga enligt 4 kap 9c§ brottsbalken.Utfallet beror även på vad du gör med informationen, använder du den för att förtala personen eller förolämpa så gör du dig givetvis skyldig till förtal eller förolämpning. Bara för att något är sant är det inte straffritt att sprida det. 5 kap. 1-3§§ brottsbalken. Vill du själv läsa brottsbalkens regler hittar du dem https://lagen.nu/1962:700Vänligen,

Indraget körkort och böter vid fortkörning?

2014-03-08 i Trafikbrott
FRÅGA |kan man få endast indraget körkort 6 mån och inga böter vid fortkörning?
Fredrik Wiggh |Hej och tack för din fråga!Att man får sitt körkort indraget i 6 månader vid fortkörning innebär att man avsevärt har överskridit hastighetsbegränsningen och utöver indraget körkort är påföljden även böter. Vänligen,

Lagligt för privatperson att bära handfängsel offentligt

2014-03-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hejsan! Jag undrar om privatpersoner får bära handfängsel offentligt eller går emot någon form av lag? Tack på förhand!
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för din fråga!I lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål hittar du bestämmelserna kring detta. Där står att vapen som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa inte får bäras på allmän plats (kursivering tillagd).Brotten mot liv och hälsa hittar du i brottsbalkens 3:e kapitel och exempel på dessa är mord, dråp, misshandel, vållande till kroppsskada och liknande.Eftersom det brott som handfängsel främst kan tänkas användas för är olika frihetsbrott som återfinns i brottsbalkens 4:e kapitel bör handfängsel inte omfattas av förbudet i "knivlagen".Notera dock att om det finns ett syfte att begå brott kan det utgöra förberedelse till t.ex. olaga frihetsberövande och vara brottsligt den vägen.Sammantaget bör det inte vara olagligt för privatpersoner att bära handfängsel offentligt så länge inget brottsligt syfte finns.Hoppas du är nöjd med ditt svar. Om du vill läsa mer hittar du lagtexten https://lagen.nu/1988:254.Mvh