Drograttfylla i Tyskland

2018-01-14 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Såhär är läget.En person åkte fast när en körde från Tyskland med alkohol i bilen som en skulle ta med sig till Sverige. Påväg hem blir en stannad i Tyskland och blir tvungen att ta saliv prov i där de visar sig positivt. Vad kan det bli för straff i detta fall? Tack på förhand!
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstått din fråga rätt så undrar du vad straffet för drograttfylla är i Tyskland. Detta går inte svara på med full säkerhet då jag inte vet om alla omständigheter. Exempelvis vilken typ av drog det rör sig om, hur mycket personen hade tagit o.s.v. men jag ska försöka klargöra läget lite. I Tyskland så straffas drograttfylla med antingen böter eller fängelse. För att det ska bli fråga om fängelse så krävs att man har kört påverkad av alkohol eller andra droger samt att det är fråga om något som kan liknas vid vårdslöshet i trafik. Exempelvis att man inte stannar vid ett övergångsställe enligt sektion 316 i den tyska brottsbalken (Strafgesetzbuch). Har någon alltså blivit stoppad vid en rutinkontroll och inte kört vårdslöst på något sätt så är det mest troligt att straffet blir böter. Hur mycket böterna blir kan jag inte svara på då det är baserat på en persons inkomst. Sektion 315 och 316 är de mest intressanta paragraferna. Om du vill titta vidare så hittar du den tyska brottsbalken på engelska här. Om frågan gällde straff i Sverige så gäller 4 § andra stycket i trafikbrottslagen där straffet är böter till fängelse i 6 månader om det rör sig om brott av normalgraden. Återigen kan jag inte svara exakt på vad straffet blir när jag inte vet vilken drog som intagits, hur påverkad personen var, när drogen intogs, om personen har begått liknande brott tidigare o.s.v. Men om detta rör en engångsföreteelse och inga försvårande omständigheter fanns utan att personen i fråga var väldigt påverkad så blir straffet troligtvis dagsböter. Eventuellt förenat med villkorlig dom. Hoppas du fick svar på din fråga, återkom gärna om det är något mer du undrar över. Med vänliga hälsningar,

Innehav av narkotika - körkortspåverkan

2017-12-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej det så att jag åkte fast för cirka 1 månad sen, dom tog ingen urin prov på mig då jag var nykter och har inte rökt på 4 år sen jag åkte dit sist. Men när dom kroppsvisitera mig så fan dom en marijuana fimp med 0,15 gräs i en snusdosa jag hade på mig som jag fick av en kompis, men visste ej att det innehöll det. Så ja neka att ja inte visste den var där. Nu fick jag stämning ansökan att ha rättegång. Nu undrar jag om jag kommer bli dömd och kommer det påverka min körkort?
Robert Green |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som olovligen innehar narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år, 1 § p. 6 NSL (här). Det viktiga att utläsa från lagen är att gärningen skall ske uppsåtligen. Inom straffrätten finns tre typer av uppsåt. Direkt, indirekt och likgiltighetsuppsåt. Det första är när man avsiktligen gör en handling. Indirekt är när gärningsmannen vet att en viss effekt kommer att inträda som en följd av handlingen. Likgiltighet innebär att gärningsmannen inser att hans handlande innebär en viss risk och vara likgiltig inför konsekvensen av hans handlande. Det är alltid åklagarens uppgift att bevisa att det föreligger uppsåt, vilket i ditt fall ser ut att vara en svår uppgift. Om du blir dömd kan ditt körkort enligt 5 kap p. 5 körkortslagen (här) återkallas på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende. Transportstyrelsen kommer göra en helhetsbedömning för risken för fortsatt misskötsamhet och det är svårt att bedöma hur Transportstyrelsen kommer att bedöma. Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom vid funderingar.Bästa hälsningar och gott nytt år,

Straff för narkotikabrott

2017-12-15 i Narkotikabrott
FRÅGA |https://lagen.nu/2000:1225Hej jag är åtalad för smuggling av pepparspray, 5 tillfällen och totalt 110st behållare (50ml, små).jag har även erkänt ringa narkotiga brott, 0,5 cannabis, ringa dopingbrott ca 500enheter. Vad kan jag förväntas få för straff om jag blir fälld.
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Av narkotikastrafflagen (1968:64) (NSL) 2 § framgår att den som döms för ringa narkotikabrott kan straffas till böter eller fängelse i högst sex månader. Av 3 § Lag (2000:1225) om straff för smuggling framgår att den som döms för smuggling kan straffas med böter eller fängelse i högst två år. Ringa dopingbrott regleras i 3 § i lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. Detta brott straffas med böter eller fängelse i högst sex månader. Om man som i ditt fall dömts till flera brott får man ett gemensamt straff för alla tre brott. Vilket straff detta blir är svårt att avgöra utan fler omständigheter, men enligt 25 kap. 5 § och 26 kap. 2 § brottsbalken (1962:700) BrB kan såväl böter som fängelse bli aktuellt eftersom dessa straff följer på samtliga av de tre brott du begått. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Straff för narkotika som konsumerats utomlands

2017-12-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag blev gripen av civilpolisen på en krog och var tvungen att lämna urinprov. Om testet visar sig positivt finns det något sätt jag kan överklaga och vinna processen? Jag var nyss utomlands (Ukraina) kan jag hävda att jag fått i mig kokain där och klara mig eller finns det något annat sätt?
Simon Gille-Johnson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1§ i Narkotikastrafflagen så stadgas att den som olovligen brukar narkotika, döms, om gärningen sker uppsåtligen, till fängelse i högst tre år.Angående det faktum att narkotikan brukats utomlands så blir Ukrainas lagstiftning avgörande ifall du kan dömas för narkotikabrott i Sverige eller ej. I 2 kap. 2§ Brottsbalken stadgas nämligen att för ett brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk domstol om brottet begåtts av en svensk medborgare eller av en utlänning med hemvist i Sverige. Detta gäller dock inte om gärningen, narkotikabrottet i detta fall, är fri från ansvar enligt lagen på gärningsorten, detta framgår av 2 kap. 2§ 2st Brottsbalken. Här finns alltså ett krav på dubbelstraffbarhet för att du ska kunna dömas enligt svensk lag och i en svensk domstol, detta innebär att brottet måste vara straffbart både i Sverige och i Ukraina för att du ska kunna dömas för brottet då det begåtts i utlandet. Om konsumerandet av narkotika är straffbart enligt Ukrainsk lag kan du därför bli åtalad för narkotikabrott här i Sverige.Jag hoppas att jag upplyst dig om rättsläget. Tveka inte att höra av dig till oss på info@lawline.se ifall du har ytterligare frågor.Med vänlig hälsning,

Narkotikastrafflagen

2018-01-14 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag har drogrester hemma. Kan jag åka dit för innehav? Väldigt små mängder med amfetamin.
Robin Uddén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!I Sverige är all olovligt (utan tillstånd) innehav av narkotikaklassade preparat kriminaliserat och olagligt. Även små mängder amfetamin är olagligt att inneha, det finns dock ett krav på att man innehar/innehaft det med uppsåt. Du får ett längre svar här nedan.NarkotikastrafflagenFrågan regleras av narkotikastrafflagen (NSL). Enligt 1 § är det olagligt att: Överlåta narkotika Framställa narkotika avsett för missbruk Förvärva narkotika med syfte att överlåta det Anskaffa, bearbeta, förpacka, transportera, förvara eller ta liknande sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk Bjuda ut narkotika till försäljning, förvara eller befordra vederlag för narkotika, förmedla kontakter mellan försäljare och köpare eller företa någon sådan liknande handling, om förfarandet kan främja narkotikahandel Inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika Bestämmelsen träffar i stort sett all kontakt med narkotika och i ditt fall är det den sista punkten i 1 § som innehavet kan falla in under. Enligt punkten är all form av olovligt handhavande av narkotika – oavsett om det sker i samband med egen konsumtion eller på annat sätt – straffbart. Även själva bruket som sådant är att anse som befattning med narkotika. Med innehav avses i princip att någon har narkotika i sin besittning på så sätt att han eller hon har möjlighet att utöva faktisk rådighet över narkotikan. För straffbarhet krävs dock att gärningen har begåtts med uppsåt. Som minst räcker det med att du förstår att det finns en sannolikhet/risk för att preparatet är narkotika samtidigt som du är likgiltig för detta. För någon av de fem första punkterna kan man bli dömd även utan uppsåt, då kan det räcka med grov oaktsamhet (3 a § NSL). Narkotikabrott är även ett så kallat artbrott, vilket innebär att det är ett brott som domstolarna ska se strängt på och normalt presumeras att fängelse ska dömas ut som påföljd. Väldigt små mängder (beroende på hur farligt eller allvarligt preparatet kan anses vara) kan dock vara att anse som ringa, i så fall kan påföljden stanna på bötesnivå. Har du fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen,Hälsningar //

Misstanke om narkotikabrott

2017-12-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Får polisen grunda en misstanke om narkotikabrott om man är tidigare dömd?
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna fråga aktualiseras bland annat vid igångsättandet av en förundersökning enligt 23 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB) (https://lagen.nu/1942:740#K23P1S1). Enligt lagtexten krävs det att en förundersökning kan startas när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Vad som menas med detta har i doktrinen angivits att det ska föreligga konkreta misstankar som bygger på ett bevisfaktum. Det måste således finnas bevis som tyder på att att ett brott har begåtts.Se Ekelöf m.fl Rättegång V, s. 109 8 u. Enbart det faktum att en person tidigare är dömd når inte upp till det kravet.Det samma gäller för tvångsåtgärder enligt rättegångsbalken som kräver misstankegraden skäligen misstänkt, 28 kap 11§ RB t.ex kroppsvisitation. Enligt 2009/10:JO s. 72 kan sådana misstankar vara om polisen ser att en person är narkotikapåverkad. Att enbart basera en tvångsåtgärd på att en person tidigare varit dömd för narkotikabrott når inte heller till detta.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad anses vara ett ringa narkotikabrott och vad blir påföljden?

2017-12-13 i Narkotikabrott
FRÅGA |HejJag har en bekant som som testats positivt o hittat 0.13 ug/ml Tetrahydrocannabinolsyra i urinen samt 1,41 mg/ml Kreatinin. Detta räknas väl som ett ringa narkotikabrott? Undrar vad är straffet? Har förstått att det är dagsböter stämmer det? Personen i fråga är inte straffad tidigare.
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till narkotikastrafflagen och brottsbalken, du hittar lagarna här och här. Ringa narkotikabrottFör att avgöra om ett narkotikabrott är ringa tittar domstolen på alla omständigheter i fallet, men det är framförallt sorten och mängden narkotika som är avgörande. Här verkar det som att heroin och kokain sällan faller under ringa narkotikabrott. I ditt fall har din bekant haft tetrahydrocannabinolsyra i kroppen, vilket finns i cannabis. Detta gör att sannolikheten för ringa narkotikabrott ökar. Vad gäller mängden narkotika har 0,3 mg/ml tetrahydrocannabinolsyra i urinen bedömts som ringa narkotikabrott. Mycket talar därför för att din bekants narkotikabrott ska bedömas som ringa. (1 § 1 st p.6 och 2 § narkotikastrafflagen, NJA 2014 s. 658)DagsböterVid ringa narkotikabrott är straffskalan böter eller fängelse i högst 6 månader. Här kommer domstolen att göra en bedömning för att få fram ett straffvärdet. Utan att ha alla omständigheter i fallet, är min bedömning att mycket talar för att det blir dagsböter. Detta på grund av att mängden narkotika inte är särskilt stor och att din bekant inte är straffad sedan tidigare. Hur mycket det blir i dagsböter kan jag dock tyvärr inte uppskatta, men det högsta beloppet din bekant kan få i böter är 1 000 kr/dag i 150 dagar, dvs 150 000 kr. (2 § narkotikastrafflagen, 25 kap 1 och 2 §§ brottsbalken)SammanfattningPrecis som du skriver, kommer detta förmodligen att anses vara ett ringa narkotikabrott med dagsböter som påföljd. Detta är dock min bedömning utifrån de omständigheter som framkommer i frågan, domstolen kan göra en annan bedömning beroende på vilka omständigheter som läggs fram under rättegången. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Rätt till offentlig försvarare och bruk av narkotika i Holland

2017-12-10 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Är misstänkt för narkotikabrott, eget bruk samt drograttfylla.Eget bruk kan jag ta, visserligen har jag aldrig brukat i Sverige utan i Amsterdam.Hur jag kunde visa positivt på blodprov har jag inte en susning om då jag inte hade brukat cannabis på ca en vecka. Jag får tydligen ingen advokat i detta förhör, och undrar vad jag ska göra? Vet inte hur jag ska förklara blodet.Jag har nederländska pass.... att jag använder det i Holland varför ska jag straffas för det i Sverige. Polis har också mishandlet mig i bilen.
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Jag uppfattar det som att du har två frågor- 1. När har en person rätt till en försvarare 2. Hur kan jag åtalas för ett brott som begåtts i Holland?För att besvara din första fråga så regleras en persons rätt till försvar i rättegångsbalken 21:3a§ och stadgar,"3a § Är den misstänkte anhållen eller häktad skall offentlig försvarare förordnas för honom, om han begär det. Offentlig försvarare skall också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader.Offentlig försvarare skall därutöver förordnas1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.Om den misstänkte biträds av försvarare som han själv har utsett, skall inte vid sidan av denne någon offentlig försvarare förordnas."Som du då kan lista ut så finns det en rätt för en misstänkt som är anhållen eller häktad att bli förordnad en offentlig försvarare ifall personen begär det. Det är tingsrätten som förordnar om detta. Eftersom du i dagsläget inte är varken anhållen eller häktad så kan du inte stödja en begäran på denna punkt, inte heller nästa mening ger dig en rätt till försvarare eftersom lägsta straffet för narkotikabrott är lägre än 6 månader i fängelse. Fortsätter vi till andra stycket kan vi läsa att utöver stycke 1 kan ha rätt till en offentlig försvarare ifall det finns ett behov med hänsyn till alla omständigheter och utredningen i brottet.För att besvara din nästa fråga hur du kan åtalas för ett brott som begåtts i holland så tar vi avtamp i brottsbalkens 2 kap. I 2:2§ BrB stadgas att ifall du är svensk medborgare alternativt har din hemvist här i landet och begår ett brott i exempelvis holland så kan du dömas och straffas enligt svensk lag ifall brottet (narkotikabruk som du beskriver) är straffbelagt i det landet i fråga. Ifall det inte är straffbelagt, i Holland, att bruka narkotika uppfylls inte kravet på dubbel straffbarhet och du bör inte således kunna dömas för bruket som skedde i Holland. Jag kan tyvärr inte ge dig något klart svar utan klara frågor samt alla omständigheter i just ditt fall. Jag hoppas däremot att jag givit dig vidare klarhet i ämnet och har du några frågor så kan du kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister. Med vänliga hälsningar,