Hur länge syns ringa narkotikabrott i belastningsregistret?

2018-03-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag har ringa narkotika i mitt belastningsregister. Och nu ska jag göra ett utdrag till mitt jobb, jag jobbar som personlig assistent. Alltså liknande som hemtjänst bara att jag är med en person hela dagen. Syns ringa narkotika i mitt belastningsregister?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är beroende av hur grovt brottet är som reglerar hur längre domen syns i belastningsregistret. Enligt 2 § narkotikastrafflagen så kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Om du fick böter på grund av brottet så kommer domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot gallras bort från ditt belastningsregister 5 år efter du fick din dom, 17 § 9 p lag om belastningsregister. Om du fick fängelse på grund av brottet så kommer brottet gallras 10 år efter domen, 17 § 1 p lag om belastningsregister.Det beror alltså på hur länge sedan du fick domen. Om du fick böter och det gått mer än 5 år efter du fick domen så kommer det inte synas i belastningsregistret. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag som markägare till en skog bli åtalad för narkotikabrott om någon odlar marijuana på min mark utan min vetskap?

2018-03-09 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Kan jag som markägare till en skog bli åtalad för narkotikabrott om någon odlar marijuana på min mark utan min vetskap?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1 § p. 6 narkotikastrafflagen döms den, som innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika, till fängelse i högst tre år. Med innehav avses i princip att någon har narkotika i sin besittning på så sätt att han eller hon har möjlighet att utöva faktisk rådighet över narkotikan (se Högsta domstolens dom den 14 mars 2013 i mål nr B 3730-11). Odlar någon annan narkotika på din mark, kan du sålunda inta åläggas ansvar för det.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Dömd för flera år sen - ESTA ansökan

2018-03-03 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag avser att resa till USA med ESTA. I ansökan om ESTA finns frågan om jag har begått något narkotikarelaterat brott. Jag har en dom mot mig om ringa narkotikabrott men det var 9 år sedan och då finns det väl inte kvar i belastningsregistret? Kan jag därmed kryssa i att jag inte, enligt deras formulering, "brutit någon lag i samband med innehav, användning av eller försäljning av illegala droger"?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle rekommendera dig att vara ärlig och besvara frågorna ärligt.Du skriver i din fråga att du tidigare är dömd för ringa narkotikabrott och därmed skulle jag råda dig att besvara den aktuella ESTA-frågan med ett ''ja''. Eftersom att du i enlighet med frågan har brutit mot lagen, även fast detta var för flera år sedan.Vänligen,

Vilken påföljd kan bli aktuell vid narkotikabrott av normalgraden?

2018-02-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, har rättegång om 1 månad och undrar vilken påföljd jag kan komma få. Brottsrubriceringen är innehav av 90 stycken tramadol 200mg (narkotikabrott av normalgraden). Jag gick själv in med grejerna till polisen och erkände att jag beställt hem det från nätet. Är tidigare dömd för ett litet innehav av cannabis och ringa narkotikabrott.
Cecilia Sikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om vilka påföljder som kan bli aktuella vid narkotikabrott av normalgraden finns i Narkotikastrafflagen, den hittar du här. Enligt Narkotikastrafflagens 1§ 2st kan den som gör sig skyldig till narkotikabrott av normalgraden dömas till fängelse i högst 3 år. Som högst skulle du alltså i teorin kunna dömas till maximalt 3 års fängelse.Eftersom domaren som dömer i ditt fall kommer att ta hänsyn till alla de specifika omständigheter som gäller i just ditt fall när domaren bestämmer påföljden så är det svårt för mig att säga exakt vilken påföljd du kan komma att få. Att du frivilligt angivit dig själv genom att du själv gått in med grejerna till polisen och erkänt är dock en sådan omständighet som en domare generellt tar hänsyn till när hen bestämmer påföljden. Det är med andra ord något som troligen kommer att bidra till att du döms till en lindrigare påföljd än den maximala påföljden. Hoppas att detta besvarade din fråga. Om du har fler frågor angående din rättegång är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Innehav av industrihampa: är det narkotikabrott och kan annat än böter följas?

2018-03-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Vad bryter man mot för lag om man odlar laglig industrihampa utan tillstånd, och skulle straffet resultera i annat än böter?
Martin Persson |Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga! Den som olovligen innehar narkotika ska dömas för narkotikabrott (1 § första stycket 6 narkotikastrafflagen ,1968:64). Med narkotika menas, enligt 8 § NSL, läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter som:1) på sådan grund för kontroll enligt internationell överenskommelse som Sverige biträtt, 2) eller av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen.Av intresse här är förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika. De substanser som nämns i förordningens bilaga 1 ska anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen. Här omfattas cannabis, inklusive hampa. Dock kan hampa var tillåtet under vissa förutsättningar. En av dessa förutsättningar är ansökan om direkt stöd för sådan odling till behörig myndighet (länsstyrelsen).Om man inte har tillstånd för detta, så undantas det inte från narkotikastrafflagen. Det är således ett narkotikabrott. Här är det beroende vilken grad det handlar om (ringa, normalgraden eller grov). Om det handlar om narkotikabrott av normalgraden (1 § NSL) eller grov (3 § NSL) så är endast fängelse stadgat. Om det är av ringa karaktär (2 § NSL) är böter och fängelse i högst sex månader stadgat. Svar på Din frågaOm industrihampa odlas utan tillstånd, utgör det ett brott i narkotikastrafflagen. Straffet kan resultera i annan påföljd än böter, beroende på om brottet anses vara av normalgraden eller grovt. Hoppas din fråga besvarades tillfredställande. Om Du har fortsatta funderingar, så tveka inte att kontakta Lawline igen!

Kan jag bli dömd för ringa narkotikabrott om mitt urinprov visar positivt för THC?

2018-03-07 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag rökte på för några veckor sen och sneade så pass mycket att mina vänner fick ringa polisen. Polisen kom och hämtade mig och jag fick följa med till polisstationen för att lämna urinprov vilket visade positivt för THC. Jag fick sedan åka hem igen efter detta. Jag hade heller ingen narkotika på mig. Jag har nu blivit tillkallad för förhör som misstänk i avseende av ringa narkotikabrott. Vad är det som kommer hända? Kommer jag att kunna bli dömd för ringa narkotikabrott?
Jessica Khoo |Hej och stort tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i min bedömning från att du var medveten om att du rökte marijuana och att du därför ska anses ha rökt på med flit (alltså att du haft uppsåt till ditt handlande). Jag antar detta för att kunna ge dig en bild av "strängaste möjliga utfall".Om detta är ett narkotikabrott Cannabis är en illegal substans i Sverige eftersom cannabis är en vara som påvisat gör brukaren "hög" och kan skapa ett beroende hos brukaren och omfattas därför av bestämmelsen i 8§ narkotikastrafflagen.Eftersom ditt urinprov visade positivt för THC måste du ha brukat Cannabis, vilket du även har sagt i din fråga att du har. Då cannabis i stort sätt aldrig får brukas med lov i Sverige, samt att polisen ändå kallat till förhör tyder på detta, antar jag att du brukat cannabis utan lov. Detta utgör alltså ett narkotikabrott enligt 1§ 1 stycket 6 punkten narkotikastrafflagen. Graden av narkotikabrott Om du döms för narkotikabrott kan det antingen vara grovt, av normalgrad eller ringa. Jag antar att du blivit kallad till förhör för ringa narkotikabrott eftersom du inte hade någon narkotika på dig vilket medför att det inte rörde sig om en snor mängd narkotika och cannabis är en förhållandevis "mild" drog rent artmässigt. Du kan därför dömas för ringa narkotikabrott till antingen böter eller fängelse i högst sex månader enligt 2§ narkotikastrafflagen. Lite generell vägledning i vad du kan vänta dig Vid en eventuell fällande dom kommer ditt straff att mätas enligt 29 kapitlet Brottsbalken (BrB). Bl.a. kan din ålder spela roll, om du blivit dömd förut (återfallsrisk) eller om detta är första gången då ditt straff ska stå i proportion med ditt handlande. Jag har dock inte tillräckliga uppgifter för att bedöma detta. Jag hoppas att detta gav dig vägledning i din fråga. Behöver du mer hjälp så kan du ställa en ny fråga här eller boka tid med den av våra duktiga jurister här.Vänligen,

Vilket brott kan det vara fråga om när man blir gripen med 500 gram amfetamin innan respektive vid svenska gränsen? Vilket straff kan väntas?

2018-02-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej. Har en vän som greps i Haparanda på väg hem till Finland, han hade 500 g Amfetamin som han i väskan. Han är skriven i Sverige men bosatt i finland. Vad kan han vänta för straff? Är det betydande skillnad på om han greps vid gränsen eller om det var före? Mvh
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är flera brott det skulle kunna vara fråga om. Vi har dels brottet narkotikasmuggling som du hittar i Smugglingslagen. Det är också möjligt att det kan röra sig om narkotikabrott enligt Narkotikastrafflagen (NSL). Brott enligt SmugglingslagenNarkotikasmuggling är förbjudet enligt 6§ Smugglingslagen. Även försök till alla former av narkotikasmuggling är kriminaliserat enligt 14§ (med hänvisning till Brottsbalken 23 kap. 1§) så brottet måste alltså inte vara fullbordat för att man ska kunna dömas för brott.Här blir det fråga om att föra ut narkotika (förbjuden vara) ur Sverige (6§ och 3§ 3 st. 1p.). Svaret på det här kan se lite olika ut beroende på var din vän greps någonstans. Greps din vän innan gränsen kan brottet inte ses som fullbordat eftersom man måste ha fört narkotikan över gränsen för svenskt territorium för att brottet ska vara slutfört. Det skulle då alltså röra sig om försök till brottet. Greps din vän däremot vid gränsen (lite beroende på hur situationen mer specifikt såg ut) skulle det kunna vara fråga om fullt utfört brott men det skulle också kunna bedömas som försök. Det finns tre olika grader av brottet oavsett om det är fråga om försök eller fullbordat brott. Dessa är ringa brott, brott av normalgraden och grovt brott. Domstolen tar bl.a. hänsyn till vilken typ av narkotika det är fråga om, hur stor mängd och om gärningen ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt. Med tanke på den ganska stora mängden amfetamin i det här fallet är det troligt att det skulle röra sig om ett grovt brott men det är som sagt fler omständigheter som spelar in i domstolens bedömning. För grov narkotikasmuggling är straffskalan fängelse i minst 2 år och högst 7 år. När det gäller försök till brott är maxstraffet likadant och lägsta straff inte något mindre än fängelse när det lägsta straffet för fullbordat brott är minst 2 års fängelse. Det kan dock bli fråga om kortare tids fängelse. Domstolen tar i bedömningen av påföljd (straff) även hänsyn till exempelvis om din vän har begått brott tidigare, vilket pekar på ett högre straff, eller om din vän är ung, vilket talar för ett lägre straff. Det är sällan domstolen dömer ut maxstraff för ett brott och även om fängelse är det som ingår i straffskalan så kan det istället bli fråga om villkorlig dom eller skyddstillsyn. Narkotikabrott enligt NSLNär man grips med amfetamin gör man sig också skyldig till narkotikabrott enligt 1§ NSL. Det finns även här tre olika grader av brottet beroende på hur allvarligt det är: ringa, normalt och grovt. Vid bedömningen av hur allvarligt brottet är gör domstolen en avvägning i varje enskilt fall men vad de bl.a. tar hänsyn till är hur stor mängd narkotika det rör sig om, om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och vilken roll gärningspersonen haft när det gäller hanteringen. När det rör sig om så pass stor mängd som 500 gram har det i tidigare bedömningar av domstolen setts som grovt brott men det är återigen fler omständigheter som har betydelse för bedömningen. För grovt narkotikabrott kan det vara fråga om fängelse i lägst 2 och högst 7 år (3§).Riskerar din vän att dömas för båda brotten?Enligt 1§ NSL och förarbeten till lagen döms man för narkotikasmuggling men inte narkotikabrott om båda brotten har begåtts. Din vän kommer alltså inte att dömas för båda brotten, utan smugglingsbrottet "tar ut" (konsumerar) narkotikabrottet.Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Greps med 0,98 gram amfetamin. Har erkänt, dom förkunnas om en vecka. Vad kan jag förvänta mig?

2018-02-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |Greps med 0,98 gram amfetamin. Har erkänt, dom förkunnas om en vecka. Vad kan jag förvänta mig?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du grips med amfetamin gör du dig skyldig till innehav av narkotika. Bestämmelser om detta finns i narkotikastrafflagen (NSL). Den som innehar av narkotika ska dömas till narkotikabrott (NSL 1 §). Det finns tre olika grader av narkotikabrott beroende på hur allvarligt brottet är: ringa, normalt eller grovt. Jag kan tyvärr inte säga vad domstolen kommer besluta för dig eftersom den dömer från fall till fall och tar hänsyn till omständigheterna vid varje specifik situation. Men vid bedömningen ska domstolen bl.a. ta hänsyn till mängden narkotika och endast baserat på att det i ditt fall gäller så lite som 0,98 gram, skulle jag tro att det handlar om den mildaste graden, alltså ringa narkotikabrott (NSL 2 §). Straffet för detta brott är böter eller fängelse i högst sex månader. Domstolen tar även hänsyn till om du t.ex. begått brott tidigare, vilket talar för ett högre straff, eller om du är ung, vilket talar för ett lägre straff. Vad jag också kan säga är att domstolen ofta inte dömer till maxstraffet för brott, så om du döms för ringa narkotikabrott blir det troligtvis inte så hårt straff som fängelse i sex månader. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar