Stoppa bluffakturorna

2015-03-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Tack för tidigare råd. Jag har en bror(A) som har bekymmer med vår andra bror(B). B skickar räkningar lite hur som helst till sina syskon. Nu har min bror,A, fått en räkning till sitt företag på 600 000,-. Den är daterad 2007 och ska betalas till hustrun. Räkningen är inte specificerad, men ska enligt B vara betalning för påstått arbete som B gjort. Hans hustru har inte deltagit i det påstådda arbetet. Någon faktura har inte tidigare kommit A till del. Hur hanterar man en sådan här sak? Ingen av oss vill ju ha en släktfejd, men hur får vi slut på eländet? Vi känner oss trakasserade.
Martin Persson |Tack för din fråga!Att bestrida fakturornaOm man, som i ditt fall, får en faktura som det inte finns någon skyldighet för dig att betala i form av en motprestation gentemot till exempel ett köp av en vara, en överenskommelse eller dylikt; då är det klart lämpligt att bestrida dessa fakturor.Hur man bestrider en faktura finns väl beskrivet på Polisens hemsida och kan läsas här. Du bör dock uppmärksammas en extra gång på att även om du bestridit en faktura, som du senare ändå får en påminnelse på från exempelvis ett inkassoföretag eller Kronofogden - då är det viktigt att du även bestrider denna faktura till det berörda inkassoföretaget eller myndigheten.TrakasseringenAtt kontinuerligt skicka ut bluffakturor till samma personer, trots att detta beteende påpekats olämpligt till utsändaren, är rimligt att kunna se som en form av trakasseri. Då återstår dock att utreda om det finns någon brottsbeskrivning som kan tänkas vara tillämpbar på just ett fall som ditt, vilket skulle kunna åtminstone upplysas bror B i hopp om förbättring, om man nu inte vill ta det vidare och anmäla honom på grund av risken för släktfejd som du beskriver det.I 4 kap 7 § brottsbalken finner man brottet ofredande, som skulle kunna aktualiseras för brodern B. Ur lagrummet är det i så fall att utreda huruvida hans beteende skulle kunna anses innebära ett ofredande genom annat hänsynslöst beteende.Till att börja med kan man först konstatera att det krävs uppsåt för att kunna dömas för ofredande. I detta fall torde något tvivel om sådant inte föreligga då han åtminstone borde förstå att dessa utskick innebär klara olägenheter för er syskon, har ni därtill också meddelat honom om att upphöra med detta är det än mer givet.Det som skulle bli "nöten att knäcka" är huruvida dessa utskick kan betecknas vara av kännbar fridsstörning vilket vidare fordras för att kunna falla in under brottet. Det kan då läggas vikt på till exempel hur ofta och hur många fakturor som skickats ut och om han faktiskt informerats om vad denna olägenhet innebär för er. Men för att kunna göra en sådan bedömning krävs att alla omständigheter och händelser finns på bordet. Typiskt sett brukar "telefonterror" kunna betecknas som ofredande, även ihärdig och ovälkommen uppvaktning av någon oavsett om det skett via samtal eller brev. Om man då försöker begrunda ditt fall så finns det faktiskt liknelser varför ofredande faktiskt skulle kunna kunna tänkas föreligga för din bror (B)'s beteende, men har dessa utskick bara skett någon enstaka gång eller två är det nog svårt att se det som ofredande, men jag lämnar det öppet då du ändå beskriver att bror B "... skickar räkningar lite hur som helst till sina syskon.".Ofredande ger böter eller fängelse upp till ett år.Hoppas det löser sig!Vänligen,

Häktad för misshandel och olaga hot – vad händer?

2015-03-24 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min sambo sitter häktad misstänkt för grov misshandel och hot. Min sambo hade druckit alkohol. Hamnade i tjavs med min vuxna son och då kom min sambo på en idiotisk ide att ta fram en kniv att skrämmas med. Han slog mad handen i min sons rumsdörr med kniven i handen och jag hade min arm i vägen vilket ledde till att jag blev skuren så jag fick sy.. Men det var oavsiktligt han skulle aldrig skada nån med flit. Det var en fylledrama som gick överstyr. Han är ingen våldsam person utan en underbara far och person. Men blir som förbytt när han dricker. Han har aldrig gjort nått sånt här tidigare. Han är tidigare ostraffad. Detta gjorde han inte med avsikt. Vad kan hända nu?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!De brott som främst aktualiseras är precis som du skriver, misshandel och olaga hot. Båda brotten anses vara så passa allvarliga att åklagaren får åtala oavsett vad brottsoffret tycker eller vill. Finner åklagaren att bevisningen är så starkt att en fällande dom är trolig så kommer förmodligen åtal att väckas vilket betyder att det kommer bli en rättegång. Om åklagaren inte väcker åtal har din sambo rätt till ersättning för den tiden han satt häktad. Vad offret och vittnen säger spelar givetvis, oftast, en stor roll i en eventuell rättegång – om de menar att ingen på plats uppfattade hotet som allvarligt menat utan mer som ett dåligt skämt torde inte ett brott anses föreligga. Detta förutsätter dock att åklagaren inte med hjälp av annan bevisning kan visa att handlandet faktiskt var ägnat att framkalla allvarlig fruktan. Beroende på allt som förekommer under rättegången kan sen domen antingen bli friande eller fällande.Om din sambo skulle bli fälld kan han i värsta fall dömas till fängelse. Eftersom det rör sig om två brott som vardera skulle kunna ses som antingen grovt eller av normalgraden är det väldigt svårt att säga vad för straffvärde brotten anses ha. Men då han är tidigare ostraffad samt att, åtminstone, du tycks försöka tona ner betydelsen av det hela känns det troligare att han får en icke-frihetsberövande påföljd. Det kan då röra sig om böter men med tanke på brotten är det rimligare att han får en villkorlig dom eller skyddstillsyn, möjligen förenad med samhällstjänst. Om jag, trots det knappa underlaget, ska våga mig på en gissning tror jag att en mycket möjlig påföljd är villkorlig dom förenat med samhällstjänst.

Förföljd av person med funktionsnedsättning

2015-03-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag har träffat en kvinna via en telefonlinje och jag har efter en kort tid bett om att få avsluta kontakten.Detta har ej respekterats av kvinnan utan hon fortsätter att skicka sms o ringa o skriva kränkande sms av sexuell art o kränkande saker om min Kristna tro också.Har bett henne sluta flera gånger med det hjälper ej.Till saken är att kvinnan är handikappad o har Asbergers syndrom men det frångår väl ej hennes ansvar då hon verkar normalbegåvad-.Så hennes beteende är väl klassad som ofredande i juridisk mening.Hur stor chans har jag att detta ärende leder till åtal.Då hon har ett funktionshinder hur ser Åklagare o Domare på detta?För om detta ärende kan ta månader i anspråk då kan ju hon fortsätta under tiden att trakassera.!!Man har hört per rykte att Polisen ofta ber en byta mobilnummer men jag har haft det numret i åratal o vill ej ändra det!Vad är era råd eller kunskap i detta?
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Att vid upprepade tillfällen ta kontakt med någon och därvid ofreda vederbörande kan utgöra olaga förföljelse förutsatt att de upprepade handlingarna företas med uppsåt (se 4 kap. 4 b § och 1 kap. 2 § brottsbalken). Vad beträffar uppsåtsbedömningen torde mycket riktigt graden av funktionsnedsättning komma att bli avgörande eftersom det inte tycks råda några tvivel om att gärningsmannen åtminstone bort ha ägt kännedom om din inställning till agerandet. Rent allmänt kan sägas att en person måste ha tillräcklig tankeförmåga för att kunna företa medvetna handlingar och därvid i det specifika fallet förmå inse att handlingen inte är rättfärdig (huruvida personen själv finner handlingen moraliskt godtagbar eller ej är delvis en annan fråga) för att kunna anses agera uppsåtligt. Av detta följer att det svårligen går att uttala sig generellt om vilken grad av funktionsnedsättning som krävs, varför det ej heller är möjligt att utan mer ingående kunskap avgöra om en person med en viss diagnos kan anses agera uppsåtligt. Befinnes gärningsmannen ha haft uppsåt såväl till företagandet av de enskilda gärningarna som det upprepade handlandet har vederbörande gjort sig skyldig till ovannämnda brott förutsatt att ett tillräckligt antal fall av ofredande med eller utan sexuella inslag förekommit. Hur många fall som krävs är avhängigt varje enskild gärnings svårighetsgrad, varför det ej är möjligt att ange någon specifik siffra. Att (ovälkomna) kränkande textmeddelanden typiskt sett föranleder en tillräckligt kännbar fridskränkning för att utgöra brott (ofredande i de fall sexuellt kränkande innehåll saknas och annars sexuellt ofredande) är däremot betydligt klarare (jfr. 4 kap. 7 § och 6 kap. 10 § brottsbalken). Vad gäller sannolikheten för åtal och fällande dom är förstås bevisläget av störst relevans. För att en anmälan skall leda till åtal krävs att åklagaren efter avslutad förundersökning bedömer ”tillräckliga skäl” föreligga, varmed avses att åklagaren på objektiva grunder skall kunna förvänta sig en fällande dom. En fällande dom kräver som en konsekvens av oskyldighetspresumtionen att gärningsmannens skuld ställs bortom rimligt tvivel, vilket kräver relativt mycket i bevishänseende. Slutligen bör tilläggas att andra medel finns att tillgå i händelse av att kvinnan skulle bedömas ha en tillräckligt allvarlig funktionsnedsättning för att inte kunna agera uppsåtligt. Hon skulle således inte tillåtas fortsätta trakassera dig enkom för att hon inte bedöms mentalt stabil nog att agera medvetet. Sammanfattningsvis gäller således att utfallet i stort är avhängigt kvinnans funktionsförmåga samt möjligheterna att bevisa de påstådda faktiska omständigheterna, men att du oberoende av resultatet av eventuellt brottmål har möjlighet att förhindra en fortsatt förföljelse. Troligen vore det rekommendabelt att i första hand försöka ta kontakt med socialtjänsten i kvinnans hemkommun och därvid göra en anmälan. Önskas vidare hjälp i ärendet är du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn: 08-533 300 04) eller e-post: info@lawline.se. Brottsbalken finner du här.

Att hota med att polisanmäla - brottsligt?

2015-03-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om jag bevittnar ett pågående brott och säger till vederbörande som begår brottet att jag kommer polisanmäla om de inte upphör. Är detta straffbart i form utav utpressning, hot eller olaga hot?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!I 4 kap. 5 § brottsbalken framgår att den som hotar någon annan med en brottslig gärning ska dömas för olaga hot. Eftersom det inte är olagligt att anmäla ett brott, kan den som hotar med att polisanmäla inte dömas för olaga hot.Vidare framgår i 4 kap. 4 § brottsbalken att den som förmår någon annan att göra, tåla eller underlåta något genom att hota med att anmäla personen, ska dömas för olaga tvång, om det är otillbörligt. Det kan tilläggas att om den personen som hotar får en ekonomisk vinning och den hotade personen får en ekonomisk förlust, ska det dömas för det allvarligare brottet utpressning (9 kap. 4 § brottsbalken).Den avgörande frågan är om det är otillbörligt att hota med att polisanmäla i den beskrivna situationen. Endast en domare kan ge ett slutgiltigt svar utifrån de aktuella omständigheterna. Rent generellt kan dock sägas att det oftast inte är otillbörligt om den andre ställs inför alternativet att betala ett skäligt skadestånd och att det är otillbörligt om syftet är att skada den andre.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Brottsligt att önska livet ur någon?

2015-03-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.I samband med en (kanske otillåten) uppsägning av en person så har den uppsagde blivit mycket upprörd och uttryckt (något i stil med) följande till sin chef: "Jag ösnkar att du tar ditt eget liv, och om du vill ha hjälp med det så ställer jag gärna upp", personen har därefter bett sin chef om ursäkt och förklarat att han/hon blev väldigt upprörd av det inträffade och inte kunde besinna sig.Är det olagligt att önska att någon tar sitt liv, och har personen gjort sig skyldig till indirekt hot / motsvarande?
Denise Peters |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaren på denna fråga hittar vi i Brottsbalken, Brb, här.Först ska nämnas det faktum att det inte är olagligt att ta sitt eget liv enligt svensk lagstiftning. Inte heller är det olagligt att hjälpa någon begå självmord så länge personen som hjälper till inte, genom sin handling, är såpass aktiv att det går att klassa som aktiv dödshjälp. Eftersom att de flesta brotten i brottsbalken kräver att någon hotar om, eller utför, en brottslig gärning så blir det svårt att klassa vad som yttrats i detta fall som brottsligt. Se bl.a. Brb 23:4 § om uppfordran, där det krävs att gärningen är straffbelagd. Vad som är närmast att diskutera är då ifall detta skulle kunna klassas som ett ofredande enligt Brb 4:7 §. Det krävs här att det beteende man utsätter någon annan för är hänsynslöst. Att personen i vårt fall i affekt sagt något som hen sedan bett om ursäkt för kommer, enligt min bedömning, bli svårt att klassa som såpass hänsynslöst att det skulle nå upp till ett ofredande. Vid en första anblick verkar det som att det som hänt inte går att bedöma som något brottsligt. Vänligen

Spela in samtal i eget hus

2015-03-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej !Har separerat och huset är nu mitt eget , alla papper och allt är klart från banken . Så nu undrar jag följande . Mitt ex har skaffat en ny kille som hon ringer till när jag inte är hemma , vi exet och jag bor alltså under samma tak för tillfället . Får jag Ställa min iPad på inspelning i mitt eget hus när jag inte är hemma , sen om hon ringer och pratar med honom kan ju inte jag rå för . Får jag lyssna på det eftersom att det är mitt eget hus , hon borde ju hon tänka sig för innan hon pratar med honom eftersom det är mitt hus ??Hoppas ni förstår frågan :)
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om du ställer din iPad på inspelning för att fånga upp ditt ex:s samtal med hennes nya kille gör du dig skyldig till olovlig avlyssning enligt brottsbalken 4 kap 9 a §. Att samtalet spelas in i ditt hus spelar ingen roll för den brottsliga gärningen. Eftersom det sker i hemlighet på en plats dit allmänheten inte har tillträde och du själv inte är en del av samtalet så är det ett brott enligt bestämmelsen. Hoppas det var svar på frågan! Kommentera gärna nedan om du undrar något ytterligare!Med vänlig hälsning,

Smygfilmning under sex

2015-03-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga som gäller smygfilmning. Det är så att jag nyligen fått reda på att min expojkvän filmat mig under sex för två år sedan och jag undrar nu om det är ett brott? och om jag kan anmäla honom för detta? Hans nuvarande flickvän har hittat filmerna på hans dator och skickat dem till mig. Finns det något jag kan göra rent juridiskt i det här läget? Jag vet inte om han lagt ut dem någonstans eller om han bara har dem för personligt bruk.Jag känner mig väldigt kränkt av detta och mår väldigt dåligt.Tacksam för svar!
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Att filma någon i hemlighet kan vara olagligt, och ditt ex kan göra sig skyldig till kränkande fotografering (4:6a BrB). Vad som avgör är om det rör sig om filmning eller fotografering i en persons privata område, exempel i en persons bostad, sovrum, eller i en miljö som är avsedda för privata förhållanden. Att filma dig utan lov, när ni har sex, är ett sådant integritetskränkande område att det skulle anses kränkande och då har han som sagt gjort sig skyldig till kränkande fotografering. Om ditt ex har spridit filmerna så kan han dessutom göra sig skyldig till förtal (5:1 BrB). För detta krävs det att du skall ha framstå som klandervärd i ditt levnadssätt. Att enbart ha sex på film kan inte antyda det, men om det ser ut som om du visste om att du filmades, på filmen, skulle det kunna vara frågan om förtal. Oavsett bör du anmäla detta till polisen om du inte redan gjort det. Hoppas detta är till hjälpMVH

Misshandel eller ofredande?

2015-03-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Har en fråga!Min pojkvän är misstänkt för misshandel mot mig som inte alls stämmer, han har bara gett mig en lätt knuff inget annat! Fallet lades ner först alltså fallet underlåts stod det i brevet han fick. Nu togs fallet upp igen pga ett brev med en facebook konversation grån chatten där, där det framkommer en del saker om min pojkvän som är falska o påhittade. Ringde till polisen och berättade vad som verkligen va sanning och vad som var lögner. Nu ska min pojkvän på förhör och vad detm kommer att ta upp är bara fen däe knuffen. Vill veta om fallet ännu en gång läggs ner eftersomde gjorde de fförst? Han kan ju inte få böter för något han aldrig har gjort.
Niclas Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det här rör sig om "våld" mot person är det inom brottsbalkens 3 och 4 kap. vi kommer befinna oss.Sammanfattning.Med all trolighet kommer ärendet att läggas ner. Om åklagaren går vidare med ärendet kommer det troligtvis att röra sig om ofredande och inte misshandel. Redogörelse för skälen kan läsas nedan.Misshandel.För att kunna dömas för misshandel måste din pojkvän genom våld ha orsakat dig smärta eller kroppsskada vilket du anger inte är fallet här. Han måste dessutom haft för avsikt att orsaka skada eller smärta, vilket inte heller verkar vara fallet. Att knuffa någon anses generellt inte vara misshandel. Utifrån vad du anger kan din pojkvän inte dömas för misshandel, inte ens ringa misshandel, brottsbalken 3 kap. 5 § se https://lagen.nu/1962:700#K3P5.Knuffen.Att med avsikt knuffa någon kan anses så som ofredande. Utifrån din beskrivning tolkar jag det som att han också haft för avsikt att knuffa dig, vilket då skulle innebära att han kan dömas för ofredande, brottsbalken 4 kap. 7 § se https://lagen.nu/1962:700#K4P7.Värt att notera; är att om du inte vill att det ska bli ett åtal för ofredande kan du välja att inte ange brottet till åtal. Det krävs då att åklagaren finner det påkallat från allmän synpunkt. I klarspråk innebär detta att ärendet troligtvis kommer att läggas ner, då det krävs mer för att åklagaren ska gå vidare med ärendet, brottsbalken 4 kap. 11 § se https://lagen.nu/1962:700#K4P11. Hoppas du har fått dina frågor besvarade.Mvh