Olaga hot via sms?

2015-07-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag och min ex-sambo har två barn och gemensam vårdnad om dessa. Han är arg och bitter för att jag tog beslutet att lämna honom. Han vill inte låta våra barn träffa min nya pojkvän eller mina vänner.Mitt ex skrev i ett sms så här: " Du kan ta med dem (barnen alltså), du kan ta dem och träffa dina vänner och så men allt du rör vid kommer jag att hata och inte dra mig för att skada hårt så snälla håll dem borta"När jag sen ifrågasätter om detta är ett hot från hans sida skriver han så här i ett sms:" det är inget hot det är ett löfte."Min fråga är då, är detta juridiskt sett ett hot eller inte?Om detta räknas som ett hot vad ska jag då göra? Mvh/ Förvirrad
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ett hot kan kan bland annat till uttryck skriftligen eller muntligen. Det meddelandet du fick är ett slags hot, men huruvida det är ett olaga hot är desto mer tveksamt. En person gör sig skyldig till olaga hot om han eller hon hotar med brottslig gärning som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade, annan eller egendom (4 kap. 5 § brottsbalken). Det krävs att hotet är allvarligt menat för att vara brottsligt. Vidare räcker det att hotet typiskt sett framkallar allvarlig fruktan, vilket innebär att den hotade, i det konkreta fallet, inte måste ha känt en sådan rädsla. Emellertid kan din inställning och uppfattning i det enskilda fallet ändå ha betydelse. Om du exempelvis inte blir rädd därför att du vet att hotet inte är allvarligt menat eller därför att du ställer dig likgiltig till hotet eller därför att du enkelt kan avstyra hotets förverkligande, är kraven för olaga hot inte uppfyllda. Meddelandet i ditt fall kan uppfattas som olustigt. Att hota med att "skada hårt" kan tolkas som att ett hot om allvarlig kroppsskada. Om tiden innan meddelandet varit hotfull och detta gett upphov till att du känner ett starkt obehag, kan detta betraktas som ett olaga hot. Det är dock inte uppenbart att så är fallet. Det är endast domstolen som kan avgöra om meddelandet är ett olaga hot. Det du kan göra är att polisanmäla händelsen och lämna ett bevis av meddelandet.Vänliga hälsningar,

Polisanmälan avseende dataintrång

2015-06-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan man polisanmäla någon som tar sig in på Gmail konto och försöker/Tar bort videos på Youtube Var ska man ringa?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I 4 kap. 9 c § brottsbalken (1962:700) stadgas bland annat att den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Personen som har gjort intrång i ditt e-postkonto ska utan ditt tillstånd ha utfört handlingen. Vidare ska personen haft uppsåt att utföra intrånget, det vill säga att det har varit ett medvetet val, 1 kap. 2 § första stycket brottsbalken. Denne ska ha insett inte endast risken, utan också förverkligandet av att ett intrång kommer att ske utan ditt tillstånd.Du kan absolut polisanmäla händelsen. Det är ett polisiärt ärende eftersom ett straffrättsligt brott har begåtts. Du kan ta kontakt med Polisen på 114 14, dit icke-akuta ärenden hänvisas till. De hjälper dig med att upprätta en anmälan. Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.Brottsbalken.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Får man spela in möten?

2015-06-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejFår man spela in ett samfälldighetsmöte med hjälp av mobiltelefon/liten bandspelare i smyg utan att dom andra medlemmarna vet om det?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Huvudregeln för när det är tillåtet att spela in möten är att en har rätt att spela in de möten som en själv är del av. Om en bereder sig tillgång till möte eller till sammanträde som en icke rätteligen har tillträde till gör en sig skyldig till brott enligt 4:9a brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700) om hemlig avlyssning. Viktigt att tänka på är också att en inte har rätt att sprida en sådan avlyssning som en har gjort lovligen. Du kan därmed inte publicera din inspelning, självklart kan den dock användas som bevisföring i någon eventuell process. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Ofredande, olaga hot samt misshandel

2015-06-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Ett par ungdomar (ett år äldre än mig jag är då 16 år) kommer fram och puttar mig och tar min keps och efter att jag skrikigt efter kepsen ringer jag min pappa och talar om detta jag går senare till mina kompisar ett par hundra meter bort. Efter 5 minuter ringer min pappa som då har letat upp dessa ungdomar min pappa ger dom alla en varsin örfil efter dom sagt att dom ska "döda", "knulla" mig och min pappa efter det springer dom med en stor pinne mot min pappa och då slänger han ner honom i skogen då kepsen ramlar fram dom springer sedan därifrån och är rädda. Senare stöter vi på dom och dom kommer fram och säger att nästa gång dom ser mig ska dom döda mig och pappa skriker iväg dom. Senare får jag ett samtal om att dom ska skicka äldre personer på mig och pappa att skjuta, spränga osv MIN stora fråga är nu vad händer nu igentligen?
Linn Kanter Pergament |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I scenariot som du beskriver har det begåtts ett flertal brott. Ungdomarna kan efter att ha puttat dig och tagit din keps sägas ha begått brottet ofredande (4:7 BrB). Ofredande kan t ex vara att knuffa, dra i någons kläder m.m.Du skriver även att ungdomarna vid upprepade gånger sagt att de ska döda dig och dessutom att de ska skicka äldre personer för att skada dig och din pappa. Detta kan anses vara olagligt hot (4:5 BrB). Det krävs att hoten faktiskt är allvarligt menade. Att de springer med en stor pinne mot er kan också anses vara ett brott, t ex försök till misshandel (23:1 BrB + 3:5 BrB).Du ställer frågan vad som kommer att hända nu. Om det är så att du vill få personerna straffade för vad de gjort krävs det att du anmäler händelsen till polisen. Detta krävs för att man sedan ska kunna väcka åtal mot dem. Det kan även vara en idé att anmäla till polisen om du känner att du behöver skydd från de ”äldre personerna” som du skriver om.Vad som i ditt fall kan försvåra saken är att din pappa genom att ge ungdomarna varsin örfil kan anses göra sig skyldig till misshandel (3:5 BrB). Han har alltså också gjort sig skyldig till brott. Troligtvis kan han åberopa nödvärn (24:1 BrB) när han slänger ner personen i skogen efter att han blir attackerad av denne med pinnen. Men vad gäller örfilarna är det inte säkert att han kan gå fri från ansvar. Om du ska berätta för Polisen vad som hänt finns det risk att det kommer väckas åtal även mot din pappa.Hoppas det löser sig för dig.

Kränkande fotografering

2015-06-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag blev smygfilmad på mitt jobb av en arbetskamrat som dessutom inte ville ta bort fimen förän denne visat alla denne ville visa. Jag undrar var min rättighet ligger i detta då man klart kan identifiera mig på bilderna. Att vi inte får filma på jobbet har alla skrivit under sekretess avtal men jag undrar om mina egna rättigeheter då det inte är allmänplats och att man tydligt kan se att det är jag. Jag Dansar till musik på min rastid på filmen och tar det som kränkande att jag blev filmad? vad har jag för rättigheter?Undrar oxå om filmning på allmän plats om man tydligt kan indentifiera någon måste väl filmaren ha dennes tillåtelse för att visa filmen för annan även om det inte är kommersiellt syfte eller?mycket tacksam för svar
Sedja Abed Ali |Hej Alicia och tack för din fråga!Det du förmodligen tänker på är det som anges i 4 kap 6a § brottsbalken (1962:700). Kränkande fotografering infördes i brottsbalken den 1 juli 2013. Kriminaliseringen är avsedd att omfatta den som, på ett sätt som är ägnat att kränka den enskildes personliga integritet i hemlighet fotograferar eller filmar någon som befinner sig i sin privata miljö eller på en annan plats som är avsedd att vara privat. Exempelvis en toalett, eller omklädningsrum. Ytterligare en förutsättning för att en fotografering ska vara straffbar är att den sker utan tillåtelse från den som blir fotograferad. Straffskalan för kränkande fotografering är böter eller fängelse i högst två år.Bestämmelsen är relativt ny och det finns inte mycket praxis att utgå ifrån. Av lagkommentaren framgår att lagen bland annat är avsedd att gälla filmning av samlag av ena parten utan den andra partens samtycke och vetskap. Det är alltså fråga om filmning eller fotografering som är att uppfatta som kränkande. För att frågan ska tas upp till prövning ska en polisanmälan göras.Vänligen,

Påföljd vid olaga hot

2015-06-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja veta vad straffet är på om någon hotat via mail eller något sådant. Och så skulle jag vilja veta om detta innehåller något grovt hot. Detta gäller inte mig utan en jag känner."Du borde vara försiktig, du känner inte mig (så går det när man aldrig ses eller svarar) så du vet inte hur eller vem jag är, jag är väldigt ostabilt och impulsiv och soc människor har aldrig varit vänliga för mig, så det har jag inte varit heller tillbaka, det kan du fråga ****** ******** , hon vet bäst om någon..."
Tatjana Johansson |Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Brottet som du beskriver kallas olaga hot och finns reglerat i 4 kap. 5 § Brottsbalken. Olaga hot är bland annat hot om brottslig gärning i syfte att framkalla allvarlig fruktan för den hotades eller annans säkerhet. Även om det du beskriver inte innehåller något uttryckligt hot om brottslig gärning så kan det vara att anses som olaga hot eftersom bestämmelsen även omfattar förtäckta hot. Vad som krävs för att brottet ska anses vara grovt framgår inte av lagtexten, men i förarbetena nämns att det bör krävas att brottet i betydande grad skiljer sig från normalfallet av olaga hot. Faktorer som kan vara avgörande är hotets innebörd, hur akut det framstår, om hotet riktas mot någon med särskilt skyddslös ställning eller om det rör sig om upprepade allvarliga hot. Angående det hot som du har beskrivit så ställer jag mig tveksam till om det skiljer sig från normalfallet av olaga hot i sådan betydande grad att det ska ses som grovt olaga hot. Med det sagt vill jag framhålla att jag vet för lite kring själva omständigheterna för att med säkerhet uttala mig om brottets grad då jag till exempel saknar information om den hotades ställning eller om det rör sig om upprepade allvarliga hot. Vad gäller själva straffet framgår det av bestämmelsen att straffet för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år och om brottet är grov, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Jag hoppas att du genom detta fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att ställa dem till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Spela in ett möte i smyg

2015-06-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejFår man spela in ett samfälldighetsmöte i smyg utan att dom andra medlemmarna vet om det.Skall man inte tala om det i förväg?/S
Joakim Wahlgren |Hej,Tack för din fråga!Att spela in ett samtal som man själv deltar i utan att tala om det för personen man pratar med är inte olagligt enligt Brottsbalkens regler om brytande av post och telehemlighet eller olovlig avlyssning. Det krävs för att inspelningen ska vara brottslig att den som spelar in inte deltar i samtalet. Detta gäller även om inspelningen sker digitalt. Att utgångspunkten enligt Brottsbalken är att handlandet inte är olagligt innebär emellertid inte att det i alla sammanhang är ett acceptabelt förfarande.Det finns en bestämmelse i Brottsbalken 4 kap. 6a § som du hittar HÄR som är till är att hindra smygfilmning och dylikt. Om man överträder bestämmelsen gör man sig skyldig till kränkande fotografering. För straffansvar krävs att filmandet sker olovligen. Skedde filmandet olovligen på samfälldighetsmötet? Kan det ha funnits någon annan medlem som givit tillåtelse till att filma? Kan det ha funnits anledning att anta att det förelåg ett hypotetiskt tillstånd? Om filmandet skett olovligen ska det även ha skett i hemlighet för de som blir filmade. Om kameran var synlig och det framgick att den filmade så skedde det inte i hemlighet. Vidare ska de som filmats befunnit sig på en privat plats, det vill säga i en bostad eller liknande. Om rekvisiten för straffansvar är uppfyllda kan det ha varit brottsligt att spela in / filma samfäldighetsmötet.Om det har skett en inspelning men inget filmande krävs det att personen som spelar in inte deltar i samtalet. Även om det inte är brottsligt kan reglerna i PUL komma att bli tillämpliga om inspelningen har skett på ett sådant sätt att den personliga integriteten kan ha kränkts. I fortsättningen bör medlemmen tala om för resterande medlemmar att denne har för avsikt att filma mötet.Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss på Lawline igen om du har fler frågor.

Inspelning av telefonsamtal

2015-05-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har varit på en arbetsintervju och därefter talat med arbetsgivaren i telefon ett flertal tillfällen. Nu har arbetsgivaren berättat för mig att hon spelat in våra samtal vi haft i telefon. Detta efter att jag tackat nej till tjänsten.Får man spela in samtal utan den andres vetskap och medgivande?
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Det är lagligt att, utan den andres medgivande eller vetskap, spela in ett samtal som man själv deltar i. Däremot är det brottsligt att spela in andras samtal, se 4 kap. 9 a § brottsbalken (1962:700). Med vänliga hälsningar