Vad händer när en anhörig häktas?

2018-02-21 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hejsan! Jag är desperat nu. Vi ringde och anmälde min pojkvän som försvunnen i måndags då vi ej hört nått från honom sen i lördagsnatt. Hans mobil var av osv. Fick snabb uppkoppling på att han satt häktad, men fick ej någon info alls. Vad sitter han för? Hur länge ska han hållas där? När får jag prata med honom? När kommer han hem? Ingen verkar kunna ge mig svar och jag är superorolig.
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Vem kan bli häktad?Den som på sannolika skäl är misstänkt (hög misstankegrad) för ett brott som kan ge ett års fängelse eller mer kan häktas om:* Det finns en risk att personen flyr.* Det finns en risk att personen förstör bevisning, eller* Om det finns en risk att personen fortsätter med den brottsliga verksamheten.En person som på sannolika skäl är misstänkt för brott och inte vill uppge korrekta personuppgifter kan också häktas oberoende av hur långt fängelsestraff som kan dömas ut för brottet.Även den som är skäligen misstänkt (låg misstankegrad) kan häktas om:*Någon av ovan nämnda anledningar är uppfyllda och det är av synnerlig vikt att personen tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning.Dessa punkter kan du finna i rättegångsbalkens 24 kapitel 1-3 §§. Vad sitter han häktad för?Som redovisat ovan är det omöjligt att säga vad han sitter häktad för, eftersom en egentligen kan bli häktad för allt. Här kommer du dessvärre behöva vänta till du får prata med honom själv för att få veta.Hur länge kan han hållas i häktet?Även detta är omöjligt att säga, det beror på hur lång tid utredningen tar, om åklagaren väcker åtal och i sådant fall när rättegången kan hållas. Tyvärr är Sverige mycket kritiserat för sina långa och ohumana häktestider och det finns ingen max-tid att sitta häktad.När får du prata med honom?Han kommer att få göra en ansökan i häktet om att få ha telefonkontakt med dig. För att denna ska godkännas behöver kriminalvården genomföra en utredning innan de kan lämna ett beslut. Du måste även godkänna att personen ska få kontakta dig. Det här kan säkerligen ta några veckor.Det du kan göra till en början är att skicka brev till det häkte han sitter på. Skriv då hans namn tillsammans med häktets adress på kuvertet. Om du inte vet vilken anstalt han sitter på kan du skicka brevet märkt med namn och personnummer till:KriminalvårdenJournalarkivet601 80 NorrköpingDet finns även en möjlighet för dig att besöka honom. Men för att du ska få göra detta krävs ett besökstillstånd och den ansökningsprocessen går till som när han ska ansöka om telefontillstånd.Läs mer på kriminalvårdens hemsida. När kommer han hem?Han kommer hem om domstolen inte anser att det finns tillräckliga skäl att hålla honom fortsatt häktad. Han kan också komma hem om åklagaren inte vill väcka åtal. Om han däremot döms för brottet han sitter häktad för kommer han komma hem efter sitt avtjänade fängelsestraff.Jag hoppas att du är nöjd med svaret! Lämna gärna ett omdöme för min fortsatta utveckling.

Rätt till offentlig försvarare vid stöld eller olovligt förfogande?

2018-02-20 i Domstol
FRÅGA |Är anklagad för stöld och olovligt förfogande. Fått kallelse till förhör där det står jag skall höra av mig om jag önskar försvarare närvarande. Innebär det att jag kvalificerar för offentlig försvarare? Svar i klartext tack och inte meningslöst rabblande av lagtext som är luddig att tolka. Den kan jag läsa själv om jag vill.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Under vissa förutsättningar har du rätt till en offentlig försvarare som utses av rätten (21 kap. 3a § rättegångsbalken). I paragrafens första stycke stadgas att om den misstänkte begär det, har denne rätt till offentlig försvarare, antingen om den misstänkte är anhållen eller häktad eller om denne är misstänkt för ett brott för vilket inte är stadgat lindrigare straff än sex månaders fängelse. Varken brottet stöld eller olovligt förfogande har som lindrigaste straff sex månader. I dessa två situationer är rätten till offentlig försvarare ovillkorlig, d.v.s., om den misstänkte begär att tilldelas offentlig försvarare och någon av förutsättningarna är uppfylld, sker ingen prövning av behovet av en försvarare. Offentlig försvarare kan även tilldelas någon, i de fall utredningen av brottet är komplicerad, påföljden är svårförutsebar, eller om det finns särskilda skäl. Förordnar rätten en offentlig försvarare till dig är det staten som står för den kostnaden.SammanfattningEftersom lindrigaste straff inte är sex månader för något av brotten du står anklagad för eller det inte framgår om utredningen av brottet är komplicerad, påföljden är svårförutsebar, eller om det finns särskilda skäl, uppfyller du förmodligen inte kraven för offentlig försvarare.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vad ska en överprövning av nedlagd förundersökning innehålla?

2018-02-20 i Förundersökning
FRÅGA |Har fått min arm bruten av poliser i tjänst utan att göra motstånd. Gjorde en anmälan men chefsåklagare Mats Ericsson valde att gå på polisernas snedvridna förklaring av situationen och startade aldrig en förundersökning ens. Jag ska göra en överprövning och undrar vad jag borde få med i den och vad jag ska tänka på?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du nämner så är det inte en överklagan det är fråga om, utan istället en överprövning av beslutet. Eftersom åklagaren meddelat beslutet ska du vända dig till den närmaste högre åklagaren för en överprövning. Det finns inga formkrav för hur en överprövning av nedlagd förundersökning ska utformas. Jag skulle dock rekommendera att du framställer din begäran skriftligen, vari det tydligt framgår vilka skäl du åberopar. Alltså vilka omständigheter du tycker är av betydelse för att beslutet ska ändras. För att en överprövning ska bli vinna framgång krävs att nya omständigheter har framkommit. Att man ändrar beslut angående nedlagd förundersökning på sökandens begäran är mycket ovanligt. Det finns inga tidsfrister angående en överprövning, utan du kan framställa din begäran så snart du nåtts av beslutet angående förundersökningens nedläggande.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Får åklagaren pejla ens telefon vid misstanke om ringa narkotikabrott?

2018-02-19 i Förundersökning
FRÅGA |Vid misstanke om ringa narkotikabrott får en förundersökningsledare eller åklagare pejla ens telefon för att se hur man rört sig under given kväll?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får användas som tvångsmedel vid misstanke om ringa narkotikabrott. Det finns tyvärr inte ett entydigt svar på din fråga eftersom att den beror på en proportionalitetsbedömning. Jag ska dock göra mitt bästa för att belysa båda sidor av myntet och ge dig ett sammanfattat svar i slutet.När får tvångsmedel tillgripas enligt lag?Jag tar avstamp i kapitlet om beslag och hemliga tvångsmedel för att besvara din fråga. Utgångspunkten gällande alla tvångsmedel är att den som beslutar om ett tvångsmedel i varje enskilt fall ska pröva om arten, styrkan, räckvidden och varaktigheten av ingripandet står i rimlig proportion till det önskade målet. Detta samlas in under paraplybegreppet: proportionalitetsprincipen.Tvångsmedel får tillgripas bara om skälen som talar för åtgärden uppväger det intrång eller men som åtgärden innebär. Ju mer omfattande ett beslag är och ju längre det varar, desto starkare skäl krävs för att det ska vara proportionerligt.I ditt fall aktualiseras paragrafen om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation som innebär att uppgifter i hemlighet hämtats in. Jag bedömer att uppgifterna som hämtats in avser vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom ett visst geografiskt område. (29 kap. 19 § 2 p. RB). I samma paragraf föreskrivs bland annat att uppgifterna får hämtas in vid en förundersökning endast vid brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader och vid narkotikabrott av normalgraden. Vad gäller ringa narkotikabrott är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (2 § narkotikastrafflagen). Detta innebär att uppgifterna inte kan ha hämtats in med lagstödet om föreskriften om minst sex månaders fängelse. Frågan är då om det skett lagenligt för att det är ett narkotikabrott. Att hänvisningen är till narkotikabrott av normalgraden, talar emot att uppgifterna får hämtas vid ringa narkotikabrott. Vidare får hemlig övervakning endast ske då någon är skäligen misstänkt för brottet och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen (29 kap. 20 § RB). Vad sägs i förarbetena och praxis?I den senaste SOU:n om hemlig dataavläsning har bland annat synen på narkotika diskuterats i relation till hemliga tvångsmedel. Å ena sidan har betonats att: "Drogmarknaden har under 2000-talet uppvisat stora förändringar, nationellt och internationellt. Narkotikabrott i alla dess former utgör ett s.k. ingripande- och spaningsbrott vilket medför att nivåerna på den upptäckta narkotikabrottsligheten är beroende av myndigheternas förmåga att upptäcka, ingripa och förebygga den illegala verksamheten. Narkotikahandeln på internet tenderar att öka i omfattning och formerna för handeln är föränderliga, delvis som en respons på rättsvårdande myndigheters åtgärder. En ökad konkurrens mellan säljare medför högre krav på tillförlitlighet, kvalitet och prissättning."Å andra sidan har poängterats att: "Den ökade integritetsrisken är inte så stor att det tungt vägande behovet av nya och bättre metoder bör ge vika. En viss ökad risk för den personliga integriteten får därför accepteras för att ge de brottsbekämpande myndigheterna mer effektiva åtgärder. Hemlig dataavläsning bör således få användas för att ta del av lokaliseringsuppgifter. För att balansera integritetsriskerna bör dock lokaliseringsuppgifter inte få läsas av med hemlig dataavläsning för mindre allvarliga brott än sådana som kan föranleda användning av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. "I ett fall (JO 2015/16 s. 62) beviljades hemlig övervakning av elektronisk kommunikation trots att det saknades lagstöd. Detta berodde på att åklagaren ansågs ha haft skäl att misstänka att det rörde sig om ett grövre brott än vad det var (grov stöld istället för stöld.)SammanfattningJag fäster särskild vikt vid de sista orden i citatet om att lokaliseringsuppgifter inte bör få läsas av med hemlig dataavläsning för mindre allvarliga brott. Denna del överensstämmer väl med både proportionalitetsprincipen, grundlagsskyddet om personlig integritet (2 kap. 6 § regeringsformen (RF)) och europakonventionens artikel 8. Det verkar som att förundersökningsledaren(åklagaren) har saknat klart lagstöd för ingripandet. Vidare kan ifrågasättas om det ens varit proportionerligt. Även om åklagaren har getts visst utrymme för felmarginal i JO-fallet, anser jag att det bör ske på skäliga grunder. Du måste åtminstone ha varit skäligen misstänkt för brottet och åklagaren ska ha använt tvångsmedel som sista utväg i förundersökningen på grund av det lindriga brottet (ringa narkotikabrott). I vilket fall som helst kan du JO-anmäla åklagaren med skälet att hen har brustit i sin tjänsteutövning. Formuläret hittar du på deras hemsida här.Lycka till!/Vänligen,

Vem betalar en vårdnadstvist?

2018-02-20 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Vem får betala i en vårdnadstvist ?? Jag har nämligen blivit stämd och mitt ex vill ha ensam vårdnad och lever på socialbidrag och hon påstår att detta bara kommer kosta henne 500kr . Hon har anlita advokat och jag förstår inte hur hon ska ha råd att betala detta. Stämmer de att det bara kommer kosta henne 500kr när hela tvisten är klar?
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Vem betalar en vårdnadstvist? I en vårdnadstvist är huvudregeln att vardera part står för sina egna rättegångskostnader. (6 kap. 22 § FB) Kostnaderna kan bestå av t.ex. ombudskostnader. Precis som du skriver kan en rättegång bli mycket kostsam. Hur mycket en rättegång kostar varierar dock från fall till fall. Stämmer det att det bara kommer kosta henne 500:-?I många fall har dock parterna en rättsskyddsförsäkring. En rättsskyddsförsäkring ingår i många hemförsäkringar och medför att man som part endast behöver betala en viss procentsats av rättegångskostnaderna. Procentsatsen kan variera beroende på vilket försäkringsbolag man har men brukar vanligtvis vara 20 % eller 25 %.Om part inte har rättsskyddsförsäkring kan man ansöka om rättshjälp. Om part beviljas rättshjälp betalar staten dennes rättegångskostnader, dock inte motpartens. För att ha rätt till rättshjälp krävs att man har en begränsad inkomst och tillgångar samt att man inte beviljats rättsskydd. (6-9 §§ Rättshjälpslagen) Om man beviljas rättshjälp får man betala en liten del av rättegångskostnaderna, en så kallad rättshjälpsavgift. (23 § Rättshjälpslagen) Hur mycket man får betala i rättshjälpsavgift beror av partens ekonomiska underlag och de totala kostnaderna för ombudet. För att kunna beviljas rättshjälp krävs (utöver det faktum att part inte beviljas rättsskydd) att part själv betalar en timmes juridisk rådgivning vilket enligt timkostnadsnormen 2018 är 1 359:-. (2 § 2 st Rättshjälpslagen) SammanfattningSvaret på första fråga angående vem som får betala för en vårdnadstvist är att parterna betalar för sina egna rättegångskostnader vilket innebär att du får betala för dina rättegångskostnader och ditt ex får betala för sina.För att besvara din andra fråga så kan ditt ex alltså redan nu innan processen är igång inte säga att det inte kommer kosta henne mer än 500:-. Hur mycket hon ska betala beror av hur stora de totala rättegångskostnaderna blir eftersom att hon oavsett kommer att behöva betala en procentsats av dem. Hur stor procentsatsen är beror framförallt på huruvida hon har rättsskyddsförsäkring eller om hon beviljas rättshjälp. Om hon inte har en rättsskyddsförsäkring och beviljas rättshjälp krävs dessutom att hon betalar för en timmes juridisk rådgivning vilket enligt timkostnadsnormen 2018 är 1 359:-.Hoppas detta besvarade dina frågor och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt eller om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till min mail: felicia.lundgren@lawline.se. Om du är intresserad av efterföljande telefonrådgivning får du också gärna kontakta mig på min mail så bokar vi in en tid.Med Vänlig Hälsning

Hur exakt måste tid och plats anges i stämningsansökan om brott?

2018-02-20 i Domstol
FRÅGA |Hej.Måste man kunna redogöra för ett datum eller ett klockslag ett brott skulle ha ägt rum? Eller kan man säga tex olaga hot under perioden december 16-januari 17?Vad krävs för bevisning vid sådanhär fall?Tacksam för svar!
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det fall en åklagare väcker åtal måste stämningsansökan innehålla:1. den tilltalade,2. målsäganden, om någon sådan finns,3. den brottsliga gärningen med uppgift om tid och plats för dess förövande och de övriga omständigheter som behövs för dess kännetecknande samt de bestämmelser som är tillämpliga,4. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt5. de omständigheter som gör domstolen behörig, om inte behörigheten framgår på annat sätt.Väcker man talan som enskild målsägande måste stämningsansökan innehålla:1. den tilltalade,2. den brottsliga gärningen med angivande av tid och plats för dess förövande och de övriga omständigheter, som erfordras för dess kännetecknande, samt det eller de lagrum, som är tillämpliga,3. det enskilda anspråk, som målsäganden vill framställa samt en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för anspråket,4. de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis samt5. sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt.Av NJA 2010 s. 505 framgår mer specifikt vad angivelse av "tid och plats" innebär. Är det fråga om ett brott är det fördelaktigt från ett bevishänseende om man kan ange tid och plats specifikt. Är det fråga om flera brott kan man instället ange att brotten skett under en viss tidsperiod. Fördelaktigt är fortfarande om man kan ange plats.Fördelaktig bevisning är exempelvis om du kan bevisa genom bilder, video, brev eller sms och mail, att olaga hot har företagits.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

När skickar jag in bevis till tingsrätten?

2018-02-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej Lawline. Jag har bestridit en kontrollavgift som antagligen kommer gå till tingsrätten. Hur skall jag framställa mina bevis så som bilder? Har flertal som påvisar att jag har rätt.Avsaknad av tilläggsskylt, parkerade bilar, avsaknad av tydlig skyltning osv. Lämnar jag in det under förhandlingen eller behöver de vara inskickade innan eller något liknande? Märka de som bevismaterial 1, 2 osv?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulle parkeringsbolaget ta ärendet till tingsrätten har de bevisbördan (de måste bevisa) att det är din bil och att du parkerat olovligt. Du motbevisar med de bevis du har i syfte att visa att parkeringsbolagets påståenden inte stämmer. Därefter är det upp till domstolen att avgöra vilken parts bevisning som har högst bevisvärde. Du kommer bli anmodad att yttra dig i ärendet. Du ska då komma in med ett yttrande vari du anför din mening. Du skickar samtidigt in dina bilder som bilagor. Märk bilagorna med "bilaga 1", "bilaga 2" etc. Vill du ha hjälp med att upprätta ett yttrande får du gärna höra av dig till oss på info@lawline.com.Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

En person kan förmodligen inte ha en privat och en offentlig försvarare samtidigt

2018-02-19 i Parter i rättegången
FRÅGA |Om man har blivit tilldelad en offentlig försvarare i ett brottmål, kan man då anlita en privat försvarare ytterligare som man bekostar själv, och således ha två försvarare samtidigt?
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I rättegångsbalken (RB) finns bestämmelser om rätten till försvarare. Enligt RB 21 kap 3 § har den misstänkte rätt till en försvarare som är antingen offentlig eller privat. Om den misstänkte har en privat försvarare så ska inte en offentlig försvarare förordnas enligt RB 21 kap 3 a § 3 st. Det framgår inte direkt i någon regel att en person inte får ha en privat och en offentlig försvarare samtidigt. Min bedömning är dock att utifrån bestämmelserna som jag nämnt ovan så borde det inte vara möjligt. Det är sannolikt att staten inte betalar för en offentlig försvarare om den misstänkte själv betalar för en privatEftersom det i RB är bestämt att en misstänkt person inte har rätt till en offentlig försvarare om personen redan har en privat försvarare så borde samma sak gäller vid den motsatta situationen. Om personen har en offentlig försvarare så borde hen alltså inte kunna ha en privat försvarare samtidigt.Om en privat försvarare har utsetts så görs förmodligen bedömningen att staten inte ska behöva betala för en offentlig då den misstänkte redan har en försvarare. Förmodligen kommer den privata försvararen i så fall istället ersätta den offentliga. Sammanfattningsvis så finns det alltså ingen regel som direkt förbjuder det, men troligen kommer personen bli av med sin offentliga om personen anställer en privat. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,