Vad händer om jag drar tillbaka min polisanmälan vid ringa misshandel

2015-11-27 i Förundersökning
FRÅGA |Jag gjorde igår en anmälan på en kille som försökte stoppa mig på en spårvagn från att gå av, och som sedan använde våld för att hålla mig kvar.. Jag vill veta hur jag kan dra tillbaka denna anmälan? Då den här "killen" inte gjorde mig något ont på det sättet utan att jag blev rädd.. Vilket gjorde att jag gjorde en anmälan.För vill verkligen inte fortsätta med detta då allt är släppt och är löst.
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Det brott som du polisanmält torde vara misshandel alternativt ringa misshandel enligt 3 kap 5 § brottsbalken. Ringa misshandel / misshandel är aktuellt eftersom personen använde sig av fysiskt våld för att hålla dig kvar på en viss plats. Jag kommer i resterande del av svaret utgå från att det rör sig om ringa misshandel. Detta brott faller under allmänt åtal vilket innebär att åklagaren har möjlighet att självständigt väcka och driva åtalet oberoende av din anmälan. Om du drar tillbaka anmälan kommer denna enbart leda till ett försämrat bevisläge vilket gör det svårare för åklagaren att uppnå beviskravet ''ställt utom rimligt tvivel'' och utverka en fällande dom. Om du drar tillbaka anmälan innan åtal har väckts finns det även risk för att åklagaren inte anser att det finns tillräcklig misstanke för att åtala personen, och förundersökningen kommer att läggas ned enligt 23 kap 4 a § rättegångsbalken (RB). Det går även att underlåta att väcka åtal med stöd av 20 kap 7 § RB. Det är alltså upp till åklagaren att avgöra huruvida det finns tillräckliga skäl att anta att den misstänkte är skyldig till brottet, din tillbakadragna anmälan kommer endast göra att misstankarna sänks och bevisläget försämras. Om åtalet eller förundersökningen läggs ned kommer inte målet att tas upp i rätten.Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Förenklat tvistemål, s.k. "småmål"

2015-11-27 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Vad är ett småmålsprocess? Och när är det vanligt att detta begrepp används?Verkar inte finnas så mycket information om detta.
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett förenklat tvistemål i domstol kallas även för "småmål" i vardagligt tal. Begreppet förekommer i allmänna domstolar när två personer tvistar om ett belopp som uppenbart understiger hälften av prisbasbeloppet (22 500 kr år 2015), se 1 kap. 3d § rättegångsbalken. Parterna kan vara antingen privatpersoner (fysiska personer) eller företag (juridiska personer). Ett förenklat tvistemål medför att den förlorande parten inte behöver ersätta den vinnande partens kostnader i lika stor utsträckning. Du hittar en lista på sådant som den förlorande parten kan behöva ersätta, se 18 kap. 8 a § rättegångsbalken. Med vänliga hälsningar,

Ny bevisning under huvudförhandling

2015-11-21 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej.Jag har blivit dömd för ett brott, men det saknas teknisk bevisning i form av bilder eller loggar. En överklagan har skickats in, frågan är kan målsägande komma med bevis/vittnen på rättegången eller måste dessa redovisas innan? Isf hur långt innan? I Stieg Larssons böcker (vet att det är fiktivt) så framkommer tung bevisning mitt under rättegången. Stämmer det med verkligheten ?
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.SvarJa, det är i brottmål fullt möjligt att inkomma med ny bevisning nära inpå eller under huvudförhandling. Detta ska dock inte leda till att den tilltalade blir överrumplad.UtredningFör brottmål och tvistemål gäller olika regler vad beträffar när och hur bevisning får läggas fram. I tvistemål kan parterna redan under förberedelsen få del av ett s.k. preklusionsföreläggande, se 42:15-15a Rättegångsbalken. Detta innebär att en part efter föreläggandet inte längre kan tillföra ny bevisning för sin talan hur som helst.I brottmål gäller inte dessa preklusionsregler. Detta motiveras med rättssäkerhetshänsyn. Det är istället viktigare att det blir rätt. Ny bevisning kan dock leda till uppskjutande av huvudförhandlingen, se vidare 46:2 st. 1 p. 5 Rättegångsbalken. Detta motiveras med den allmänna principen om "equality of arms", som anses utmynna från art. 6 Europakonventionen. I samröre med den s.k. kontradiktionsprincipen (rätten att bemöta vad som anförs mot en själv) får detta effekten att skäligt rådrum måste beviljas den tilltalade och dennes försvar, när ny betungande bevisning anförs i ett sent skede. SlutordDetta är vad som inryms i vår gratisrådgivning, gäller det målsäganden vill anföra annat än själva åtalet blir utredningen en annan. Har du fler frågor om detta så kontakta gärna oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller mejla oss på info@lawline.se

Kostnad för att anlita juridisk hjälp

2015-11-11 i Rättshjälp
FRÅGA |Vad kostar en jurist vid tvångsförsälning av mark.
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad det kostar att anlita en jurist går tyvärr inte att sätta en summa på, det är olika från fall till fall beroende på hur många timmar juristen behöver lägga ned på tvisten/uppgiften. Det finns även andra aspekter som är av betydelse för hur mycket det kostar att anlita en jurist. Således kan jag dessvärre inte ge dig någon summa på vad det kommer att kosta för dig att anlita en jurist efter den information du har angett. Jag vill dock passa på att nämna att när man anlitar en jurist vid uppkomna tvister finns det en möjlighet att man genom rättsskydd eller rättshjälp kan få hjälp med kostnader som uppkommit med det rättsliga förfarandet. Rättsskyddet ingår i hem-, villa och fritidshusförsäkringar men ser olika ut beroende på vilket försäkringsbolag man har. Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som betalas av staten och regleras i rättshjälpslagen. Ett antal krav är där uppställda för att rättshjälp ska beviljas, till exempel får man inte ha ett ekonomiskt underlag på mer än 260 000 kr per år samt att det ska finnas behov av juridisk hjälp. Det ska tilläggas att varken rättsskydd eller rättshjälp gäller på alla typer av tvister. Hoppas jag kunde bringa viss klarhet i frågan! Vänligen,

Förhör och kallelse till huvudförhandling

2015-11-27 i Förundersökning
FRÅGA |Har varit på polisförhör min kille sitter häktad han hade kallat mig ock jag gick dit men nu blir jag inte kallad på rättegången varför
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarAtt du inte blivit kallad till rättegången innebär endast att du inte måste närvara. Detta hindrar inte att du infinner dig som åhörare. UtredningEnligt 23:18 st. 2 Rättegångsbalken kan den misstänkte påkalla förhör med personer som denne anser är relevanta för utredningen.Att en person blir förhörd under förundersökningen innebär inte automatiskt att dennes information är nödvändig under själva rättegången. Det kan röra sig om fall där 25 personer hörts angående samma sak och avgivit ungefär samma berättelse. I ett sådant fall skulle det bedömas onödigt att kalla alla 25 som vittne till huvudförhandlingen. På samma vis blir det när den hördes berättelse inte bedöms relevant. Det kan givetvis förekomma situationer där åklagaren bedömer vittnet som ointressant medan försvaret gör den motsatta bedömningen. I detta fall kallar rimligen försvaret vittnet istället för åklagaren.Enligt 5:1 Rättegångsbalken är rättegången i regel offentlig och öppen. Det är således fullt möjligt för dig att närvara som åhörare om du vill det.Har du fler frågor kring ditt ärende så kontakta gärna oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller mejla oss på info@lawline.se

Gärningsbeskrivning och vittnesbevisning

2015-11-27 i Förundersökning
FRÅGA |Blev drogad med cannabis (en cigarett). Cigaretten var rullad men jag hade ingen misstanke alls att det var cannabis. Frågade alltså om en vanlig cigarett från en bekant och fick den. Samtidigt rökte han sin egen. Blev stoppat vid en rutinkontroll efter det och blev anklagad för ringa- bruk. Jag har nekat och jag har vittne om att jag inte visste vad det var. Vittnen berättade till mig att det var cannabis när jag träffade honom. Rökte fortfarande alltså när jag träffade honom (vittnen) och fick reda på det efteråt.Har varit på förhör där vi båda har berättat vad som hände hos polisen. Urin analyset blev possitiv.Har samtidigt blivit nekat till offentlig försvarare och fallet har skickas till åklagare.På stämningsansökan står det trots allt detta att jag begick gärningen med uppsåt och att jag har nekat till brott. Pratade med åklagaren som nämde likgiltighetsuppsåt och att han väljer att åtala mig pga det fakta som han har.1. Varför står det att jag har begått gärningen med uppsåt trots att jag hag har berättad att jag inte visste vad det var och jag har vittne till detta. Är detta ''protokoll'' eftersom jag blev positiv?2. Jag antar att förhöret på både mig och vittnen har skickas till åklagaren. Alltså det är klart och tydligt att jag inte visste vad det var. Har åklagaren gjort ett tjänstefel?3. Åklagaren har inte åberopad vittnen, däremot ska jag göra det. Varför har detta skett? Han är avgörande på detta fall förutom min berättelse.Tack i förhand
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fråga 1: För att någon ska kunna dömas till brott krävs som huvudregel att gärningsmannen handlade med uppsåt, se 1:2 st. 1 Brottsbalken.Vad åklagaren anfört om ditt påstådda uppsåt i gärningsbeskrivningen är således nödvändigt för att det över huvud taget ska gå att döma för gärningen. Domstolen är nämligen bunden av åklagarens gärningsbeskrivning, se 30:3 Rättegångsbalken.Varför åklagaren valt att väcka åtal, trots vad du anfört, är inte möjligt att svara på. Åklagare har en s.k. åtalsplikt i de fall de anser att åtalet kan leda till fällande dom, se 20:6 & 23:2 Rättegångsbalken. Förmodligen anser åklagaren att bevisningen är tillräcklig, trots ditt vittne, men som sagt är det omöjligt att besvara hur åklagaren eventuellt resonerat.Fråga 2:Vi tangerar här ungefär samma fråga som under ”1”. Förvisso blir det nödvändigt för åklagaren att göra en preliminär bevisvärdering redan under förundersökningen, se igen 23:2 Rättegångsbalken. Detta är dock inte detsamma som att någons skuld har fastställts. Att åklagaren bedömer åtalet som tillräckligt för fällande dom innebär inte att domstolen gör detsamma.Tjänstefel regleras i 20:1 Brottsbalken och förutsätter i detta fall att åklagaren handlat i strid med regler gällande åtal. Att värdera bevisning på ett visst sätt och väcka åtal kan inte, utan att ta del av alla handlingar i målet, bedömas som tjänstefel.Fråga 3:Under förundersökningen ska även bevis och omständigheter som är till den tilltalades förmån tas tillvara, se 23:4 Rättegångsbalken. Att vittnet ifråga hörts under förundersökningen kan sägas uppfylla denna regel. Den s.k. objektivitetsprincipen som grundar dessa regler anses inte sträcka sig så långt att åklagaren, generellt, även ska åberopa bevis till den tilltalades förmån. Det brukar alltså vara så att parterna kallar ”sina” vittnen.Har du fler frågor kring ditt ärende så kontakta gärna oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller mejla oss på info@lawline.se

Vinna framgång mot flera vittnen?

2015-11-12 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Ihelg har jag blivit misshandlad av en annan tjej på en hemmafest. Vi var 4 personer i rummet. Dom andra två är hennes kompisar så jag misstänker att dom kommer prata ihop sig och hitta på en historia emot mig. Jag har blåmärken på halsen av strypgreoo och ett blåmärke på örat som spridit sig mot huvudet. Har även rivsår i ansiktet och några rivsår på halv/nacke också. Har även ett "vittne" som hört när en av killarna som var på festen erkänt hur allt gick till men inget mer än så. Tror du att jag har någon som helst chans även om dom skulle gå emot mig?
Erik Blomquist |Hej och tack för din fråga!Huruvida du skulle ha någon "chans" att vinna framgång med en anmälan är i princip omöjligt för mig att svara på. I en eventuell rättegång får (ska) rätten väga in samtliga omständigheter och beakta alla omständigheter som framkommit under förhandlingen. Bevisen ska vägas för och emot, är ett vittnes uppgifter motstridiga så får de mindre verkan än om vittnets historia stämmer överens med den övriga bevisningen, finns det läkarintyg på skador, en efterföljande chattkonversation eller en mobilfilm på händelsen spelar naturligtvis även det stor roll och så vidare. Självklart är det möjligt att du vinner framgång med en anmälan, men hur stor den chansen är beror på samtliga omständigheter och i slutändan hur rätten uppfattar det. Det går därför inte går att sätta någon siffra eller liknande på hur stor chansen är.

Förutsättningar för en husrannsakan

2015-11-11 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad krävs för att polisen ska ha rätt att göra husrannsakan i mitt hem? Kan de äntra hemmet om jag kräver ett medborgarvittne då jag misstänker att de inte sköter sitt jobb korrekt?
Niclas Lindblom |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För frågor gällandes husrannsakan är det Rättegångsbalken (RB) som utgör primärt tillämplig lagstiftning. Förutsättningar för en husrannsakanHusrannsakan kan företas av två anledningar, endera för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller för att söka efter en person som ska gripas/anhållas/häktas. För få ett förordnande om husrannsakan för att söka efter föremål krävs det att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts, vilket är den lägsta s.k. misstankegraden, jfr RB 28:1-2. Ett krav för att ett förordnande om husrannsakan ska kunna meddelas kräver också att en husrannsakan är ett proportionerligt alternativ till det intrång och men det innebär för den som drabbas av åtgärden i relation till brottsligheten, jfr RB 28:3. Möjlighet till vittne under en husrannsakanVid en husrannsakan ska om möjligt ett trovärdigt vittne närvara tillsatt genom den undersökningsledare som företar husrannsakan. Den som utsätts för husrannsakan, eller någon i dennes hushåll eller ett vittne som tillkallas utav den som utsätts kan få närvara om det kan ske utan att undersökningen uppehålls, jfr RB 28:7. SammanfattningEn husrannsakan får förordnas om det finns anledning att misstänka brott för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller söka efter en gripen/anhållen/häktad person. Det finns möjlighet att få närvara själv eller tillsätta ett vittne om det inte föranleder att husrannsakan fördröjs. Man har således inte någon direkt rättighet att tillsätta ett vittne. Med vänlig hälsning,