Återfå hund genom vanlig handräckning

2014-09-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Min dotter har under hot tvingats lämna sin hund till f.d sambo som vägrar lämna tillbaka den.Min dotter står som ägare. Var hos polisen men fick ingen hjälp. Vad gör man?   
Kiran Singh |Hej och tack för din fråga!Om det inte anses utgöra ett brott i polisens ögon kan din dotter enkelt och smidigt vända sig till Kronofogden. Eftersom hon står som ägare på hunden sitter hon förmodligen i ett bra bevisläge och hon kan ansöka om handräckning hos Kronofogden och helt enkelt begära att hunden lämnas över till henne eftersom hon är den rätta ägaren. Ansökningsförfarandet kostar 300 kr, men beloppet kan ni få tillbaka av motparten senare. Det finns enkel och tydlig information på http://www.kronofogden.se/Vanlighandrackning.html men i korthet kommer det gå till som följande:1. Din dotter fyller i en blankett där hon så tydligt som möjligt förklarar och ger grund till sitt anspråk på hunden och att den ska överlämnas till henne. Här avgör hon också om hon vill ha hjälp med att verkställa Kronofogdens utslag. Detta innebär att Kronofogden kan hjälpa er att hämta hunden. Om ni inte begär hjälp med verkställighet i ansökan kan ni göra det senare. Oftast kan det räcka med ett utslag från Kronofogden för att personen i fråga ska rätta sig.2. Kronofogden skickar ett brev till din dotters ex (svaranden) om hennes krav.3. Om svaranden bestrider kravet kan din dotter välja att hennes talan ska tas upp i en tingsrätt som får avgöra den tvistiga äganderättsfrågan. Om hon inte vill att talan prövas i domstol läggs ärendet ner.4. Om svaranden inte svarar på kravet så meddelar kronofogden ett utslag där svaranden förpliktas göra det som angivits i din dotters ansökan.5. Har din dotter inte i samband med ansökan begärt hjälp att verkställa beslutet kan hon göra det.Hoppas jag svarade på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vittnesplikt

2014-08-27 i Vittna
FRÅGA |Kan jag säga nej till att vittna i rättegång och räcker det med att jag har berättat vad jag vet via telefon?
Sarah Saajakari |(Fråga förkortad på grund av detaljerad bakgrundsinformation. Frågeställarens faktiska fråga är kvar.)Hej och tack för din fråga!I Sverige föreligger någonting som kallas för allmän vittnesplikt. Det här betyder att du har en skyldighet att vittna. Undantagna vittnesplikten är närstående till part, till exempel make eller syskon. Inte heller personer under femton år eller den som lider av psykisk störning om det påverkar vittnesmålet är vittnesskyldiga, se 36 kap. 3 och 4 §§ brottsbalken (https://lagen.nu/1942:740#K36P3S1).Innan du vittnar kommer du att avlägga en vittnesed, vilket betyder att du måste tala sanning gällande frågorna som ställs till dig. Din uppgift som vittne är inte att peka ut någon som skyldig, du är där för att hjälpa domstolen att skapa sig en bild och kunna döma rätt i målet.Om ett vittne inte dyker upp till rättegången kan vittnet till exempel bli skyldigt att betala vite eller bli hämtad av polis. Svaret är alltså nej, du kan inte tacka nej till att vittna om du har blivit kallad som vittne. Så vida du inte omfattas av undantagsbestämmelsen i 3 och 4 §§ förstås. Det här är på grund av vittnesplikten.På de flesta tingsrätter finns det vittnesstöd för vittnen som känner sig osäkra eller rädda. Kontakta tingsrätten där målet ska tas upp om du vill ha vittnesstöd.Närmare bestämmelser kring vittnen återfinns i 36 kap. brottsbalken (https://lagen.nu/1942:740#K36P1S1).Jag hoppas att svaret var till hjälp!

"Allmänna regler" i RB 1 kap. 3 d §

2014-08-26 i Domstol
FRÅGA |Hej!I Rättegångsbalkens 1 kap. 3 d § står i andra styckets första mening "...yrkar att allmänna regler ska...".Vad menas med "allmänna regler?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Rättegångsbalken (1942:740) (RB) 1 kap. 3 d § behandlar tingsrättens sammansättning i fråga om s.k. förenklat tvistemål (småmål), dvs. mål där värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger hälften av det för året rådande prisbasbeloppet. År 2014 är prisbasbeloppet 44 400 kr. När det är fråga om förenklat tvistemål ska tingsrätten bestå av endast en lagfaren domare, till skillnad från vanliga tvistemål där rättens sammansättning är tre lagfarna domare (RB 1 kap. 1 a § 1 st.). Med "allmänna regler" i RB 1 kap. 3 d § avses att rätten består av tre lagfarna domare.MVH

Res judicata

2014-08-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, A gör affärer med B och att B alltid betalar sina fakturor sent. Vid en leverans betalar B sin faktura långt efter sista förfallodatum. A tröttnar och stämmer B på 60 000 kr på grund av att de inte betalat in fakturan i tid. Det blir en huvudförhandling där B nekar att de har gjort den påstådda beställningen. A hittar inte det avgörande bevismaterialet i målet och käromålet ogillas. Kan A, efter att ha funnit bevisen drygt ett halvår senare, göra ny stämningsansökan med samma yttrande?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Om ett käromål ogillas och domen inte överklagas inom tre veckor vinner den laga kraft. Konsekvensen av detta blir att rättssaken anses avgjord och inte kan prövas på nytt. Det kan även uttryckas så att domen äger rättskraft (res judicata), vilket framgår av rättegångsbalken (1942:740) (RB) 17 kap. 11 § 1 st. Det bör nämnas att rättskraften är begränsad till "samma sak" och mål som inte faller under detta begrepp kan utan hinder tas upp. Vad som anses vara samma sak är inte otvistigt men jag vill påstå att ett nytt mål mellan samma parter som du beskriver, där det enda nya förhållandet är ny bevisning, måste falla under "samma sak" och därför skulle avvisas av rätten.Har du fler frågor är du välkommen att ställa dessa här!MVH

Gäller rättshjälp för motpartens rättegångskostnader?

2014-08-31 i Rättshjälp
FRÅGA |Gäller rättshjälp för motpartens rättegångskostnader?
Jennifer Rönnerhed |Hej!För att få rättshjälp ska en del förutsättningar vara uppfyllda bl.a. ska det finnas ett behov av rådgivning och rättshjälp kan bara beviljas först efter en ansökan se 4-8 §§ Rättshjälpslagen https://lagen.nu/1996:1619. Utifrån din fråga kan jag inte avgöra om du har rätt till rättshjälp det framgår inte om det är ett tvistemål eller ett brottsmål. Det är viktigt att tänka på att om tvisten rör ett tvistemål har du bara rätt till rättshjälp om tvisten avser mer än ett halvt prisbasbelopp. Ett halv prisbasbelopp 2014 är 22 200 enligt SCB. Tanken med lagen är att alla personer oavsett inkomst har rätt att få sin sak prövad och att hjälp därför kan ges för att föra talan genom hjälp med rådgivning m.m. Från 15 § och framåt framgår vad som omfattas av rättshjälp. Huvudregeln i rättegångsbalken är att den tappande parten står för den andra partens rättegångskostnader 18 kap. 1 § https://lagen.nu/1942:740. Om du skulle bli den tappande parten kan du få betala din motparts kostnader även om du har rättshjälp d.v.s. rättshjälp omfattar inte motpartens rättegångskostnader.  

Närstående

2014-08-26 i Vittna
FRÅGA |På Essingeleden påkördes bilen från sidan av en annan bil. Det råder ingen tvekan om att den påkörande bilen var helt orsakade olyckan. Föraren av denna bil förnekar detta och har till försäkringsbolaget angett att hans medåkande hustru kan vittna till hans fördel. Bolaget vill därför anföra att den enligt min mening påkörande bilföraren inte är fullt ansvarig. Är det möjligt att hustrun godtas som vittne?
Abraham Zeito |Hej, och tack för din fråga! I Sverige har vi vittnesplikt som innebär att man är skyldig att vittna om man kallas som vittne. Detta framgår av 36 kap. 7 § rättegångsbalken (RB). Var och en som inte är part i målet får höras som vittne vilket framgår av 36 kap. 1 §. Dock följer ett antal undantag. En närstående omfattas av detta undantag. I det här fallet så handlar det om en hustru som räknas som närstående part och det innebar endast att hon inte är skyldig att vittna, detta framgår av 36 kap. 3 § RB. Rätten (domstolen) ska då informera vittnet, hustrun i det här fallet, att hon inte är skyldig att vittna och hon kan då välja att inte göra det. Dock betyder det inte att hon inte får vittna om hon vill. Man gör detta bland annat för att klargöra om vittnet till part eller saken står i något förhållande som kan vara av vikt för bedömandet av tilltron till vittnets berättelse eller om det annars finns omständigheter av betydelse i detta hänseende. Detta framgår av 36 kap. 10 § RB.Så att svaret på din fråga är jakande. Hustrun får kallas och höras som vittne. Hoppas att ovanstående besvarade din fråga och hoppas att det löser sig! Du är varmt välkommen att höra av dig ifall du har fler frågor och funderingar.Med vänliga hälsningar,Abraham Zeito

Påföljd vid misshandel

2014-08-14 i Domstol
FRÅGA |Hej! I november blev min ex-sambo fälld för misshandel. I början var rubriceringen grov kvinnofridskränkning. Den ändrades till tre fall av misshandel när jag valde att inte säga så mycket i de kommande förhören. Åklagaren sa innan rättegången att han skulle yrka på tre månaders fängelse. Under rättegången valde jag att inte säga så mycket och jag märkte åklagarens frustration men min sambo hade lovat att han skulle bättra sig och sa att om han får fängelse så är det slut. Han klarade sig med dagsböter och villkorligt. Nu är det dags för rättegång igen i oktober. Två fall av misshandel och två olaga hot. De bilder som finns på mig är otäcka då jag blev helt blå i ansiktet och ögat svällde igen och jag var helt blå på armen. Vad kan det bli för straff? Han har ju villkorligt. Jag mår oerhört dåligt över att gå och vänta på rättegången. Min kompis, min chef, en arbetskompis och polisen som gjorde anmälan är även kallade. Det som gör så ont med är att han jobbar på en akutmottagning just nu och tar hand om dem som varit med om just detta... Vad kan jag vänta mig?
Anes Sabic |Hej,Inledningsvis vill jag säga att jag beklagar det som har hänt. Jag hoppas att skadorna du fick har läkt och att du idag mår bättre.Vad straffet kommer att bli är oerhört svårt för mig att säga. Det är rätten som i en huvudförhandling har att bestämma skuld- och påföljdsfrågan utifrån den bevisning som finns att tillgå. Det skall dock sägas att det inte är till gagn för din ex-sambo att han tidigare är dömd och att han har en villkorlig dom sedan tidigare avseende samma typ av brott.Enligt 3 kap. 5§ kan den som tillfogar någon kroppsskada dömas för misshandel till fängelse i högst två år, se https://lagen.nu/1962:700. Om rätten finner att brottet är att se som ringa döms gärningsmannen till böter eller fängelse i högst sex månader. Hoppas att mina svar hjälpte!Med vänlig hälsning, 

Förlikning utan domstol

2014-08-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |hej om man har som plan att stämma en butik på ersättning pga kränkning av personlig integritet pga icke skyltad kamera övervakning, kan man då innan lämna en avsiktsförklaring med ens planer och be dom ta ställning innan? alltså om dom vill göra upp utan rättegång?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Tack för att Ni har valt att vända er till Lawline med era juridiska frågor.Det är fullt möjligt att försöka lösa en uppkommen tvist på egen hand med sin motpart innan man drar tvisten inför domstol. En sådan lösning medför ofta fördelar för bägge parter - bland annat undviks dyra rättegångskostnader, offentlighet m.m. Framförallt kan en sådan lösning vara tidsbesparande.