Betalningskrav

2017-10-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag har blivit anklagad av en granne för att ha orsakat översvämning på dennes tomt. Det går en bäck genom min tomt och över till grannen. På ett ställe går den genom en trumma, under en byggnad. Grannen menar att jag leder vatten till dennes tomt och har anlitar en jurist.Juristen har skrivit att grannen anser att jag orsakat skada genom ett leda vatten och översvämmade tomten. Juristen skriver vidare att jag inom en månad skall åtgärda problemet och ersätta grannen för skadan och även stå för eventuella ytterliga skador som kan ha uppstått.Min fråga är. Kan en jurist göra detta. Utse mig till ansvarig på annan persons information? Kan juristen mena att jag skall betala, utan utredning? Utan att juristen sätter sig in i frågan?
Elin Gustavsson |Hej! Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga! Det låter som en jobbig situation du hamnat i, jag ska försöka förklara rättsläget nedan. BetalningskravetVad gäller det här betalningskravet du har fått så är det inget du behöver betala så länge du bestrider (inte håller med om) att översvämningen varit ditt fel. Om du säger att du inte har betalningsansvar i frågan så kommer kanske din granne att istället välja att stämma in dig hos en tingsrätt, och om du fortfarande bestrider ansvar så hålls huvudförhandling varpå domare avgör vem av er som har "rätt och fel". Det betalningskrav du fått är att se som ett första steg innan man går till domstol, det hade ju kunnat vara så att du höll med om att översvämningen var "ditt fel" och därför betalat. Om du inte håller med om att du ska behöva stå för de kostnader som din granne kräver dig på så kan du bestrida betalningsansvaret och så kanske en domstol får avgöra saken. Ett stort lycka till med allting! Vänligen,

Husrannsakan - underrättelse

2017-10-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Har haft polisen på besök i min lägenhet i helgen när jag inte var hemma, enligt min rumskompis har en husrannsakan gjorts och lägenheten har då vänts uppochner och lämnats i totalt kaos.Det jag undrar är ifall polisen måste meddela mig (endast jag som står på kontraktet) att de varit där? Kompisen har berättat vad som hänt men han blev aldrig uppmanad till att göra så.
Teona Svanidze |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Husrannsakan För att en husrannsakan ska få ske krävs enligt 28 kap. 1 Rättegångsbalken (RB) att det förekommer anledning att ett brott har begåtts. Syftet med åtgärden får alltså inte vara att upptäcka brottet eller att förebygga ett brott. Brottet ska ha fängelse i straffskalan . Beviskravet "förekommer anledning" förutsätter inte att brott har konstaterats utan endast att anledning till misstanke därom förekommer (NJA II 1943 s 369). Proportionalitetsprincipen Av 28 kap. 6 § RB följer att husrannsakan inte får förorsaka olägenhet eller skada utöver vad som är oundgängligen nödvändigt. Denna bestämmelse kan sägas ge uttryck åt att en proportionalitetstänkande ska tillämpas vid verkställighetsstadiet. Ett beslut om husrannsakan får således endast fattas om skälen för husrannsakan uppväger de olägenheter som drabbar personen som husrannsakan görs hos. FörfarandeEtt förordnande om husrannsakan ska meddelas av undersökningsledare, åklagaren eller rätten, 28 kap. 4 § RB. Vidare kan polisen fatta beslut om husrannsakan för att exempelvis söka efter en person som med stöd av lag ska omhändertas eller efter ett föremål som polisen med stöd av lag eller annan författning ska omhändertas, 28 kap. 4 § st. 3 RB och 20 § Polislagen. För att polisen ska kunna göra en husrannsakan utan att invända beslut krävs att det rör sig om brådskande fall, 28 kap. 5 § RB och 20 § st. 3 Polislagen. FörfarandereglerI 28 kap. 7 § st. 2 RB finns en något gammalmodig formulering om at den som husrannsakan företas hos eller " hans hemmavarande husfolk" ska få tillfälle att övervaka förrättningen och även tillkalla vittne, mo detta inte skulle orsaka dröjsmål. Om detta inte har kunnat iakttas ska den hos vilken husrannsakan företagits underrättas om denna så snart det kan ske utan men för utredningen. Det saknar emellertid bestämmelser kring om vad som anses med rimlig tid. Sammanfattningsvis så har polisen varit skyldig att underrätta dig om husrannsakan inom rimlig tid såvida det inte skulle ha varit till men för utredningen. Uppgiften att lämna underrättelse bör inte överlåtas till annan (jfr JO 1974 s 79). Enligt Olivercrona ska husrannsakan ske i hemlighet endast när detta är särskilt påkallat ( Olivercrona, Rättegången i brottmål s . 259). Anledningen till att du inte fick kännedom om husrannsakan är antigen på grund av att det skulle ha varit till men för utredningen eller för att polisen avsåg att meddela dig om husrannsakan inom rimlig tid. Om det rör det sistnämnda fallet kommer du troligtvis att bli kontaktad. Som sagt ska det vara särskilt påkallat för att en husrannsakan ska ske i hemlighet. Det är värt att nämna att protokoll alltid ska föras över en husrannsakan, 28 kap. 9 RB. Du har möjlighet att begära ett bevis om åtgärden. Av beviset ska framgå vilket misstänkt brott som åtgärder vidtogs för at utreda. Med vänliga hälsningar

Kan man överklaga en dom från Arbetsdomstolen?

2017-10-22 i Domstol
FRÅGA |Vad händer om du stämmer arbetsgivaren i TR? Om du förlorar där; överklagar till HovR och vinner - men arbetsgivaren stämmer dig i AD och vinner? Vilken dom/domstol har högst värde och gäller hovrättens dom som givit dig (läs:kollektivanställd) din rätt? Kan ADs dom gälla över (övertrumfa) en Hovrättsdom? AD s dom går generellt inte att överklaga, har jag hört, stämmer verkligen detta? AD är en s.k politisk domstol, vilken består av nämndemän från företag och fackpampar samtliga utsedd av staten s.k politiker.Kan man eller kan man inte överklaga en AD dom till Högsta Domstolen?
Natalie van van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgiften att pröva arbetsrättsliga tvister. Arbetsdomstolens domar kan inte överklagasDet stämmer som du säger, Arbetsdomstolen är sista instans på arbetstvister. Jag tolkar frågan som så att du är anställd med kollektivavtal. Om du då hamnar i en tvist med din arbetsgivare kommer först arbetsgivaren, eller hans arbetsgivarorganisation förhandla med din arbetstagarorganisation (vad man i dagligt tal kallar "facket") om du begär det. Det kan bero på vad tvisten rör, så beroende vad du är missnöjd med kan förhandling begäras. Det står inte i frågan så det kan jag inte uttala mig om. Om du har rätt till förhandling och inte kan enas kan din organisation företräda dig i Arbetsdomstolen. Du kan inte själv föra din tvist fram i Arbetsdomstolen. Om din organisation inte vill företräda din tvist, vanligtvis för att de inte tror att de kan "vinna", så har du rätt att föra talan till tingsrätten. Även de som inte är fackligt anslutna kan föra sin talan i tingsrätten, men inte direkt till AD. Om arbetstagaren senare överklagar tingsrättens dom kommer den överklagas till Arbetsdomstolen. Du kommer alltså aldrig hamna i Hovrätten eller Högsta domstolen med en arbetstvist. Ett avgörande i Arbetsdomstolen, oavsett om målet överklagats dit eller gått dit direkt efter förhandlingen, kan inte överklagas. Om du "vinner" i tingsrätten men Arbetsdomstolen dömer annorlunda är det den senaste domen som gäller. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Med vänlig hälsning,

Vad kan man stämma någon för?

2017-10-17 i Domstol
FRÅGA |Hej !Jag ska på rättegång snart då grannen har krävt mig på ersättning för hennes vet kostnader.Min hund drog ifrån kopplet och sprang på hennes hundar, där har jag förstått att det är polisensensak att döma mig, då dem inte hört av sig på mer än 6 månader så antar jag att dem ogillat anmälan.Jag har 5 vittnen som kommer intyga att min hund aldrig rörde hennes hundar, hon svara dock med ett hysterisk beteende och flera sparkar mot min hund som hon förnekar.Skadan enligt Vet rapporten är en blåmärke på hennes "Chihuahua", annars frisk hund, min hund är av fullvuxen Schäfer storlek, det jag förklarat för domaren på telefon redan är att, om min hund verkligen bett, så skulle de inte sluta med ENDAST ett blåmärke på den där lilla hunden. Däremot skulle en snudd av hennes sparkar göra det.Jag är förvånad över att Tingsrätten inte ogillat detta mål, räcker det verkligen med ett "blåmärke" för att stämma n ?Grannen ifråga har vart iskall mot mig och min familj redan innan detta hände (vi hälsar men får inget svar), vi har bett om ursäkt och förklarat att de var en olyckshändelse, men hon är få ordig och ignorera oss. I sitt brev till rätten har hon kallat mig för lögnare och nonchalant, att hon mår dåligt av detta och är nämnvärt påverkad dagligen (det har nu gått 6 månader) Hon värkar vara en person som hatar andra människor, eller bara invandrare, jag är rädd att domaren valt att gå vidare med detta mål för att göra ett "exempel" av mig.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga att döma framkommer det flera frågor, vara jag redogör för dem i det följande.Dömande maktDen dömande makten tillfaller domstolarna, varför det inte är polisen som dömer huruvida du är skyldig (11 kap. 3 § regeringsformen). Däremot beslutar polisen om polisanmälan ska övergå i en så kallad förundersökning, för att utreda om brott förekommit. I nästa skede kan åtal väckas.Stämma in och strikt ansvarDet verkar även, av din fråga att döma, som att din granne har stämt in dig i tingsrätten, för att kräva dig på skadestånd. Som huvudregel gäller, att man kan stämma in om nästan vad som helst, det får bara inte vara "uppenbart ogrundat" (42 kap. 5 § rättegångsbalken). Som hundägare har du strikt skadeståndsansvar (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Det innebär att du ska ersätta en uppkommen skada, oavsett om du har varit vårdslös eller inte.Domaren kommer dock inte gå vidare med dig för att statuera exempel. I rättsutövningen måste domaren iaktta objektivitet, varför du kan förvänta dig en rättvis rättegång.RådJag föreslår att du kontaktar polisen för att undersöka om de gått vidare med ärendet. Eftersom du har kallat så många vittnen och de alla kommer intyga att din hund inte skadade hennes hund, finns det möjlighet att allt kommer gå väl. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Kan polisen beslagta en persons privata mobil och jobbmobil? Spelar det någon roll att jobbmobilen ägs av personens arbetsgivare?

2017-10-22 i Förundersökning
FRÅGA |Hej.för några veckor sedan blev jag kapad på en lånad bil. Denna bil var tydligen sen involverad i en singelolycka. I bilen fanns min privata mobil som jag då trott blivit stulen i händelsen men tydligen har den legat kvar så polisen har den i beslag. nu blev jag kallad till förhör. När förhöret är slut frågar förhörsledaren dessutom efter min jobbmobil och att dem behöver även den. så nu har dem min privata samt jobbmobil i beslag och undrar om det får gå till såhär. Bryr mig inte så mycket om min privata mobil men behöver min jobbmobil ganska mycket i mitt jobb. Dessutom är inte jobbmobilen min ägodel utan den är företaget jag jobbar för. Sen har jag ihäller inte skrivit på något angående beslag på mobiler eller liknande och behövs inte det eller.
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du om polisen verkligen kan beslagta din privata mobil och din jobbmobil.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningPolisen kan tyvärr med stor sannolikhet beslagta båda dina mobiler, trots att din jobbmobil ägs av företaget du jobbar för. Du behöver inte skriva på någon handling eller liknande.När kan polisen beslagta något?I allmänhet kan man beslagta föremål bl.a. om de antingen "kan antas ha betydelse för utredning om brott" eller kan antas "vara avhänt någon genom brott" (27 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken (RB)).Detta betyder att polisen kan ta i beslag dels saker som de behöver för att utreda ett brott, dels sådant som har stulits från någon annan.Polisen får dock bara beslagta saker om skälen för att beslagta är tillräckligt starka (27 kap. 1 § tredje stycket RB). Beslaget måste alltså vara proportionerligt; det får inte orsaka onödigt lidande.Beslaget kan drabba såväl en brottsmisstänkt som en utomstående.Du som drabbas av beslaget kan begära att domstolen prövar beslaget, om det verkställdes utan domstolens prövning (27 kap. 6 § första stycket RB).Det behövs alltså inte att du skriver på någon handling eller liknande.Kan polisen beslagta din privata mobil?Jag har inte tillgång till beslutet om beslag.Observera dock att det inte krävs mycket för att något ska kunna "antas" ha betydelse för att utreda ett brott. Sannolikheten är stor att kravet är uppfyllt.Kan polisen beslagta din jobbmobil?Kravet "antas ha betydelse för utredning om brott" ärmed stor sannolikhet uppfyllt, även för din jobbmobil. Som jag sagt tidigare krävs inte mycket för att det ska vara uppfyllt.Observera att det inte spelar någon egentlig roll vem som i och för sig äger mobilen. Möjligen kan ägandet ha betydelse vid frågan om skälen för beslaget är tillräckligt starka för att väga upp lidandet. Så är nog dock inte fallet om ditt företag kan ge dig en tillfällig ny mobil.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med beslag är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Husrannsakan

2017-10-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej Lawline!Mitt hem blev nyligen mål för en husrannsakan när jag själv inte var på plats hemma. Kortfattat så kom jag hem en kväll och hela lägenheten var uppochnervänd, min första tanke var såklart att jag haft inbrott och jag blev otroligt paranoid och mådde väldigt dåligt tills jag blev informerad av min granne att det var polisen som varit där den aktuella kvällen.Min fråga lyder, får polisen göra husrannsakan utan att meddela att det är dem som varit inne i lägenheten?
Teona Svanidze |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Husrannsakan För att en husrannsakan ska få ske krävs enligt 28 kap. 1 Rättegångsbalken (RB) att det förekommer anledning att ett brott har begåtts. Syftet med åtgärden får alltså inte vara att upptäcka brottet eller att förebygga ett brott. Brottet ska ha fängelse i straffskalan . Beviskravet "förekommer anledning" förutsätter inte att brott har konstaterats utan endast att anledning till misstanke därom förekommer (NJA II 1943 s 369). Proportionalitetsprincipen Av 28 kap. 6 § RB följer att husrannsakan inte får förorsaka olägenhet eller skada utöver vad som är oundgängligen nödvändigt. Denna bestämmelse kan sägas ge uttryck åt att en proportionalitetstänkande ska tillämpas vid verkställighetsstadiet. Ett beslut om husrannsakan får således endast fattas om skälen för husrannsakan uppväger de olägenheter som drabbar personen som husrannsakan görs hos. FörfarandeEtt förordnande om husrannsakan ska meddelas av undersökningsledare, åklagaren eller rätten, 28 kap. 4 § RB. Vidare kan polisen fatta beslut om husrannsakan för att exempelvis söka efter en person som med stöd av lag ska omhändertas eller efter ett föremål som polisen med stöd av lag eller annan författning ska omhändertas, 28 kap. 4 § st. 3 RB och 20 § Polislagen. För att polisen ska kunna göra en husrannsakan utan att invända beslut krävs att det rör sig om brådskande fall, 28 kap. 5 § RB och 20 § st. 3 Polislagen.FörfarandereglerI 28 kap. 7 § st. 2 RB finns en något gammalmodig formulering om at den som husrannsakan företas hos eller " hans hemmavarande husfolk" ska få tillfälle att övervaka förrättningen och även tillkalla vittne, mo detta inte skulle orsaka dröjsmål. Om detta inte har kunnat iakttas ska den hos vilken husrannsakan företagits underrättas om denna så snart det kan ske utan men för utredningen. Det saknar emellertid bestämmelser kring om vad som anses med rimlig tid.Sammanfattningsvis så har polisen varit skyldig att underrätta dig om husrannsakan inom rimlig tid såvida det inte skulle ha varit till men för utredningen. Som nämnts ovan finns inte reglerat om vad som avses med rimlig tid. Troligtvis är varierar tiden från fall till fall. Enligt Olivercrona ska husrannsakan ske i hemlighet endast när detta är särskilt påkallat ( Olivercrona, Rättegången i brottmål s . 259). Det går inte att säga om det skulle ha varit till men för utredningen eller om när polisen kommer meddela om husrannsakan eftersom jag inte känner dig omständigheterna i det enskilda fallet. Det är värt att nämna att protokoll alltid ska föras över en husrannsakan, 28 kap. 9 RB. Du har möjlighet att begära ett bevis om åtgärden. Av beviset ska framgå vilket misstänkt brott som åtgärder vidtogs för at utreda. Med vänliga hälsningar

Vårdnadshavares närvaro vid förhör med barn under femton år

2017-10-21 i Vittna
FRÅGA |Hej. Min dotter är kallad som vittne hos polismyndighet hon vill att jag närvarar hon är 14 kan polisen säga nej till mig om jag går in med henne?
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga! Regler om förhör som hålls under rättegångsprocessen återfinns i rättegångsbalken (RB). Under förundersökningen får förhör hållas med alla som antas kunna bidra med upplysningar av betydelse för utredningen, 23 kap. 6 § RB. Om förhör hålls med barn under femton år bör vårdnadshavare närvara vid förhöret, detta dock under förutsättning att det kan ske utan men för utredningen, 23 kap. 10 § 6 st. RB. Exempel på vad som skulle kunna innebära men för utredningen är att förhöret rör sig om brottsmisstanke mot den vårdnadshavare som vill närvara, eller att vårdnadshavaren själv ska vittna och att närvaro vid barnets förhör skulle kunna påverka vårdnadshavarens uppfattning av händelsen. Jag har för lite information för att avgöra huruvida din närvaro skulle kunna innebära men för utredningen, men om någon av de ovan nämnda situationer inte föreligger bör du få närvara. Detta givetvis under förutsättning att du är vårdnadshavare för din dotter. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vad krävs för att få en TR-dom prövad igen?

2017-10-16 i Domstol
FRÅGA |Hej,jag som målsägare har fått en laga kraft vunnen dom i TR, nu har det uppdagats en hel del rättegångsfel m.m.Vad krävs för att få upp saken till prövning igen?Mvh
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!När en dom vunnit laga kraft och det visar sig att det förelegat rättegångshinder, är det 59 kap 1 § BrB om domvilla, som blir aktuellt. Domen ska nämligen undanröjas om: 1. målet har tagits upp trots att det har förelegat ett rättegångshinder, som högre rätt haft att beakta självmant vid ett överklagande,2. domen givits mot någon, som inte har varit rätteligen stämd och inte heller har fört talan i målet, eller genom domen någon, som inte har varit part i målet, lider förfång,3. domen är så oklar eller ofullständig att det inte framgår av den, hur rätten har dömt i saken eller 4. det i rättegången förekommit något annat grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång._________________________________________________________________________________Vill man istället få upp saken till prövning igen, trots att domen vunnit laga kraft, är det resning som blir aktuellt. Reglerna kring resning återfinns i 58 kap 1 § BrB och där föreskrivs följande:Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån för någon av parterna resning beviljas: 1. om ledamot av rätten eller där anställd tjänsteman med avseende å målet gjort sig skyldig till brottsligt förfarande eller tjänsteförseelse eller om brott som har avseende å målet ligger ombud eller ställföreträdare till last, samt brottet eller tjänsteförseelsen kan antagas hava inverkat på målets utgång;2. om skriftlig handling, som åberopats till bevis, varit falsk eller om part, som hörts under sanningsförsäkran, eller vittne, sakkunnig eller tolk avgivit falsk utsaga samt handlingen eller utsagan kan antagas hava inverkat på utgången;3. om omständighet eller bevis, som ej tidigare förebragts, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle hava lett till annan utgång; eller4. om rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lag._________________________________________________________________________________Undanröjande av dom (genom domvilla) förutsätter alltså ett grovt rättegångsfel.Resning handlar å sin sida om de fall där domen är uppenbart oriktig materiellt sett (civilrättsligt eller bevismässigt) och att det därmed har begåtts en grovt felaktig handläggning. Det ska antingen vara fråga om ett brottsligt förfarande av en ledamot från rätten, ett felaktigt/falskt åberopat bevis, uppkomst av ett nytt avgörande bevis eller en felaktig rättstillämpning som uppenbart står i strid med lag.Hoppas du fått svar på din fråga! Mvh,