Principen om fri bevisprövning

2015-10-10 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, jag har lagt ut pengar i form av lån åt en person som idag inte längre anser sig ha skyldighet att betala tillbaka. Vi har diskuterat lånet i mail och där framgår det att lånet är riktigt. Men personen i fråga anser av div. Irrelevanta anledningar att det är indirekt återbetalt. Saker som denna personens egna utlägg som ej är kopplade till mig. Det jag undrar är vilken typ av bevis bör jag ta fram för att intyga skuldens riktighet. Kvitton finns ej och personen har uttryckt sig i mail att mitt ord står mot dennes. Personen i fråga tar lätt till lögner så i min uppfattning så är bevis av stor vikt. Tack på förhand.
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid processföring vid svensk domstol tillämpas principen om fri bevisprövning, vilken innefattar både fri bevisföring och fri bevisvärdering, se 35 kap. 1 § Rättegångsbalken (1942:740) (RB). Fri bevisföring innebär att i princip alla bevismedel är tillåtna, alltså att du får använda alla typer av medel som kan styrka din rätt till betalning. Fri bevisvärdering innebär att domstolen fritt har att bedöma bevisvärdet av den bevisning du lägger fram. Domstolen har alltså inga riktlinjer för hur vissa bevismedel ska värderas. Sammantaget kan du använda allt underlag du har som du tror kan styrka din rätt att få betalt. Mitt tips är att du använder dig av den mailkorrespondens som finns och, om lånet överförts från ditt bankkonto, ett kontoutdrag som visar att pengarna överförts till låntagaren. Om det finns en eller flera personer som känner till låneförhållandet kan du även använda dessa som vittnen. Vänligen,

Regler som polis följer vid urinprov

2015-09-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vilka föreskrifter har polisen för hanteringen av urinprov när de misstänker narkotikabrott? Alltså, ifall polisen ute stannar en bil eller ett gäng personer kräver urinprov, hur ska detta hanteras och vilket regelverk i det fallet ska man som polis följa?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Polisen får kroppsbesikta (i begreppet kroppsbesiktning ingår urinprov) om det finns skälig misstanke att personen har begått ett brott på vilket fängelse kan följa, Rättegångsbalken 28 kap. 12 § som du kan hitta https://lagen.nu/1942:740. Enligt narkotikastrafflagen är fängelse med på straffskalan för olika typer av narkotikabrott. Det innebär att om polisen misstänker narkotikabrott kan polisen kräva urinprov. Vägrar den misstänkte att lämna urinprov får polisen hålla kvar den misstänkte i upp till sex timmar och ytterligare sex timmar om det finns synnerliga skäl, 28 kap, 12 § 3 st. Rättegångsbalken. Eftersom polisen har lagligt stöd att kräva urinprov har de också rätt till att använda visst våld om den misstänkte skulle vägra, detta enligt Polislagen 10 § 4 st. som du finner https://lagen.nu/1984:387.Polisen följer givetvis olika former av proportionalitetsprinciper, vilket innebär att ingreppet måste vara i proportion till den misstänkta handlingen

Byte av offentlig försvarare m.m

2015-09-29 i Parter i rättegången
FRÅGA |Jag har fått en offentlig försvarare som inte klarar av att fullgöra sin uppgift, men jag har misslyckats med att få henne utbytt. Nu stundar rättegång och jag vill få möjlighet att även själv hålla förhör med motpart och vittnen, samt även slutplädera. Är detta möjligt utan att jag för den skull måste göra mig av med den värdelösa offentliga försvararen?
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga. Reglerna om offentlig försvarare finner du i rättegångsbalkens (RB) 21:a kap. Se: https://lagen.nu/1942:740#K21Den offentliga försvararen kan sägas fungera som den misstänktes rådgivare och har till uppgift att tillvarata den misstänktes rättigheter och främja dennes intressen. Försvararen ska t.ex. åberopa omständigheter och bevis som talar till den misstänktes förmån. Försvararen biträder den misstänkte vid talans förberedande och utförande samt ska verka för sakens riktiga belysning, se RB 21 kap 3 och 7 §§. Det är dock domstolen som bestämmer om man får lov att byta offentlig försvarare eller inte. Om man önskar byta offentlig försvarare måste man därför lämna in en skriftlig framställning till rätten och ange skäl för detta. Rätten prövar då om det finns giltiga skäl för ett byte enligt 21:6 RB.Sådana skäl kan t.ex. vara att försvararen inte har utfört försvaret med tillräcklig omsorg. Det ställs ganska höga krav på den som klagar att visa att försvararen har varit försumlig.Om man inte längre har förtroende för sin offentliga försvarare kan det också i vissa fall vara ett skäl att medge byte. Framförallt medges byte i sådana fall när den tilltalade riskerar ett hårdare straff.Rätten gör en avvägning av de skäl som man har anfört för att få byta mot de merkostnader för staten som ett byte skulle medföra. Denna avvägning medför att ju tidigare under ett måls handläggning som man framställer en begäran om att få byta offentlig försvarare desto större chans att rätten går med på det.Det ska dock påpekas att du, utöver byte av offentlig försvarare, alltid har rätt att anlita en privat försvarare då det gäller brottmål. Detta bekostas däremot av dig själv. Notera även att om du förlorar målet och blir fälld så kan du enligt 31:1 bli tvungen att ersätta en viss del av kostnaden för den offentliga försvararen till staten. Huvudregeln rörande behovet av offentlig försvarare är emellertid även beroende av den tilltalades förmåga att själv sköta sitt försvar samt vad det är för typ av mål. Vid mindre mål brukar det alltså kunna gå att sköta försvaret själv. Även om du står helt ensam inför målet står du inte helt utan hjälp. Enligt RB 46 kap 4 § har domstolen en plikt att verka för att målet blir uttömmande behandlat. Har den tilltalade ingen försvarare kompenseras det oftast av att domstolen utövar processledningen mer aktivt. Nu framkommer det inte riktigt i frågan vad det är för typ av mål det rör sig om men jag anser att du ska prata med din offentliga försvarare och se ifall ni kan hjälpas åt och kanske kan ni komma överens om att du ska få sköta vissa saker, så som slutplädering om du anser dig vara kapabel till det.Jag hoppas att det känns någorlunda klarare nu!Hälsningar,

Oskyldigt dömd, vad gör en?

2015-09-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Min pojkvän åkte dit på ett inbrott och fick samhällstjänst sen bröt han benet och fick infektion i operationssåret och då ändrade de det till fängelse även fast han hade intyg från läkare mm sen erkände hans vän som fick 3000 i böter att det var han som gjorde allt och hade allt hemma hos sig att typ hahaha var jag som gjorde allt men du åkte på det ...och när min kille överklaga och sa att det fanns nya vittnen då jag inte kände dem när brottet begick men fick höra när vänner erkände även 2 andra personer hörde detta så fick han inte komma dit ...frågan är nu kan man göra något nu i efterhand?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Som jag tolkar din fråga handlar den om vad din dömda pojkvän (som var oskyldig) kan göra för att undanröja den felaktiga domen. Svaret är att din pojkvän kan ansöka om resning enligt 58 kap 2§ punkten 4 i Rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#K58P2) - sedan ny bevisning tillkommit i målet. Sådan begäran skickas till hovrätten skriftligen enligt 58 kap 4§ i samma lag. Hovrätten tar sedan ställning till begäran och lämnar ett besked - dock utan motivering. Om begäran bifalles återgår målet till åklagare som får göra en ny bedömning om åtal skall ske eller ej. Om åtal sker prövas fallet av domstol igen. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Närståendebegreppet i 36 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

2015-09-30 i Vittna
FRÅGA |Hej, jag undrar om jag räknas som "närstående" när det gäller skyldighet att vittna i rättegång. Jag har haft en hemlig relation (även sexuell) med en kvinna, samtidigt som jag hade en fast relation med en annan kvinna. Nu har kvinnan i den hemliga relationen blivit indragen i ett brottmål, och jag har blivit kallad att vittna. Ska jag ange att jag bara är "vän" med henne, eller måste jag berätta att jag också haft en intim relation med henne - och i så fall hur påverkas mitt vittnesmål av detta? Kan jag till och med begära att få slippa att vittna med hänvisning till att jag är "närstående" utan att närmare behöva förklara varför?
Cecilia Bernhardsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline. Vi har allmän vittnesplikt i Sverige. Det innebär att man är skyldig att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkte och dennes försvarare anser att det behövs. Innan vittnesmålet avläggs ska rätten försöka klarlägga om vittnet står i något förhållande till part eller saken som kan vara av vikt vid bedömningen av vittnets trovärdighet, 36 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740) (RB). Om kvinnan du har en relation med är part i målet kommer du därmed få förklara hur ni känner varandra. Undantag för vittnesplikten görs i 36 kap. 3 § RB för de personer som är att anses som närstående till part. De som omfattas av begreppet närstående är den som med part är eller har varit gift, är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag, är syskon, är i det svågerlag att den ene är eller har varit gift med den andres syskon och på liknande sätt är att anses som närstående. Högsta domstolen förklarade i rättsfallet NJA 2007 s. 874 att även de som är eller har varit sambor är att anses som närstående, så även två personer som utan att vara sambor lever eller har levt i en fast parrelation med en praktisk och känslomässig bindning av inte obetydlig varaktighet. Paragrafen tar enligt Högsta domstolen syfte på familjerättsliga relationer och därmed konstaterar Högsta domstolen att även två personer som väntar barn tillsammans eller som kommit överens om att ingå äktenskap eller partnerskap, genom exempelvis ringväxling eller på annat sätt manifesterat detta, är att anses som närstående. Som vittne i brottmål avlägger man en ed, 36 kap. 11 § RB. Den som vittnar under ed och inte talar sanning kan dömas för mened, 15 kap. 1 § brottsbalken (1962:700). Med vänliga hälsningar

Val av nämndemän

2015-09-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hejsan! Jag är 17 år och är intresserad av att bli nämndeman. Jag hinner dock inte fylla 18 innan valet 9 november, men jag hinner fylla 18 innan mandatperioden startar. Vad är det som gäller? Får jag kandidera ändå?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Av 4 kap. 6 § rättegångsbalken framgår att "Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare som inte är underårig." Bestämmelsen ska tolkas så att han eller hon vid tiden för valet inte får vara underårig. Med underårig avses i enlighet med 9 kap. 1 § föräldrabalken den som är under 18 år. Tyvärr kan du alltså inte kandidera denna gång. Med vänlig hälsning,

Målsägandebiträde

2015-09-25 i Domstol
FRÅGA |Är det endast målsäganden som har rätt till att ansöka om ett målsägandebiträde el juridiskt ombud? Min vän är den åtalade parten i ett brottsmål där hon åtalas för att ha brutit mot ett kontaktförbud till målsäganden hon haft en relation till. Hon känner sig väldigt skör och rädd och orolig inför rättegången då hon blivit hotad av målsägandes mor. Hennes försvarsadvokat har ej tiden som behövs för att lyssna och lugna och förstå henne. Undrar då om hon har någon som helst rättighet i att få tilldelat ett juridiskt ombud då risken av hennes oro iför rättegången utan hjälp till att värna om hennes hälsa kan medföra att den blir värre med förnyade stresstrauman med förödande konsekvenser. Eller är hennes ohörsamme försvarsadvokat den enda juridiska stöd hon har rätt till.MvhMartina
Lejla Alic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!Begreppet "juridiskt ombud" är ett samlingsbegrepp, dvs att en advokat är en typ av juridiskt ombud. För mer information kring de olika begreppen se Rättshjälpsmyndighetens hemsida här. Vill du veta mer om regleringen kring målsägandebiträden, se här.Att förordnas ett målsägandebiträdeNär ett brottmål handlar om att brottsoffret (målsäganden) blivit utsatt för sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan leda till fängelse, kan domstolen förordna ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet biträder alltså brottsoffret och inte den tilltalade. Den tilltalade får istället hjälp och biträds av sin försvarsadvokat.Målsägandebiträdets uppgiftDen främsta uppgiften ett målsägandebiträde har är att ta tillvara målsägandes intressen i målet, lämna stöd och hjälpa till. Denne kan även föra skadeståndstalan om detta inte görs av åklagaren, se här. Med vänliga hälsningar,

Rätt till målsägandebiträde?

2015-09-24 i Rättshjälp
FRÅGA |Har man rätt att få begära ett målsägarbiträde som åklagad för brott mot kontaktflrbud gentemot den åtalade?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår din fråga rätt undrar du om målsägande, (alltså den utsatta personen) har rätt till målsägandebiträde i mål där den åtalade brutit mot ett kontaktförbud gentemot målsäganden.Lagen som reglerar när och vem som har rätt till ett målsägandebiträde är Lag (1988:609) om målsägandebiträde, (målsägandebiträdesL) och lagen som reglerar hur det förhåller sig med kontaktförbud är Lag (1988:688) om kontaktförbud, (kontaktförbudsL). Vid överträdelse av kontaktförbud döms person till böter och i vissa fall upp till ett års fängelse, se 24 § kontaktförbudslagen. För fängelse krävs dock mer än enbart en överträdelse av kontaktförbudet.I målsägandebiträdesL 1 § klargörs det för i vilka situationer målsäganden har rätt till ett målsägandebiträde. I ditt fall skulle 1 § p. 3 kunna bli tillämplig, där det framgår att om brott som kan utge fängelsestraff har skett, samt att det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas finnas särskilt starkt behov av sådant biträde kan målsäganden tilldelas ett sådant. "Särskilt starkt behov" är en relativt högt satt gräns för vad som krävs för att biträde ska tillges. Då jag har väldigt knapphändig information om din situation är det svårt för mig att avgör om 1 § p. 3 kan tillämpas på just ditt fall. Men det krävs som sagt att överträdelsen av kontaktförbudet är av sådan art och omfattning att det uppgår till fängelsestraff. Alla brott resulterar inte i att ett målsäganden förordnas ett målsägandebiträde. Högsta prioritet har sexualbrotten i brottsbalken kap 6 (BrB), där ska biträde förordnas så länge det inte är uppenbart att målsägande saknar behov av ett sådant (1 § p.1 målsägandebiträdesL). Likväl är brott i 4 kap. BrB som kan leda till fängelse av högre prioritet. I målsägandebiträdesL 4 § klargörs att målsägande kan begära målsägandebiträde. Men som jag nämnt ovan är de brott som redogörs för i 1§ målsägandebiträdesL av högre prioritet, vartill inte alla målsäganden får igenom ansökan om biträde.Vad gäller din situation är det svårt för mig att uttala mig mer precist då jag har väldigt knapphändig information om situationen och om övriga omständigheter. Men jag råder dig att ansöka till rätten om att få ett målsägandebiträde. Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret. Har du ytterligare frågor är det bara att du återkommer så ska vi försöka hjälpa dig vidare. Du vet väl om att vi har kostnadsfri telefonrådgivning mån – ons mellan kl. 10.00 – 16.00 på telenr: 08-533 300 04. Ha en bra dag.Vänligen,