Mobilinspelning som bevis?

2017-09-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Min vän (kvinna) har lyckats att spela in ett samtal med hennes granne som påstår att min vän betalar hyran via sexuella tjänster. Grannen har spridit detta rykte ( som jag vet inte är sant) kan/borde min vän gå till polisen och spela upp samtalet/ en ? De båda två hörs i detta samtal, men min vän talade inte om att mobilinspelning var på. Det förekommer en del andra grova (pedofil) anklagelser från grannen Ang samma hyresvärd. Har inspelningen i mobilen något bevisvärde som håller i en ev rättegång? Mvh
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag vill först poängtera att inspelningen som gjorts är laglig, eftersom din vän (som spelade in samtalet) deltar i samtalet, brottsbalken 4:9a. I svensk rätt har vi något som kallas fri bevisföring och fri bevisvärdering, rättegångsbalken 35:1. Detta innebär att man i princip får åberopa vad som helst som bevis, men också att domstolen får värdera beviset fritt så som de vill. Ni kan alltså åberopa mobilinspelningen som bevis i en rättegång, dock finns risken att domstolen inte värderar beviset så högt. Det finns en risk att domstolen, pga dagens tekniska samhälle, kommer värdera beviset lågt eftersom det idag är möjligt att manipulera inspelningar. Jag rekommenderar er dock att trots detta åberopa beviset, för beroende på hur domstolen värderar beviset kan det åtminstone tillsammans med annat bevis ligga till grund för en fällande dom.Hoppas du fått svar på din fråga!

Förarbeten som rättskälla

2017-08-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Rättskällan – förarbeten ?Jag undrar om Ni vet hur stor betydelse ha förarbeten som rättskällan?Försäkringskassan i sitt beslut om avslag hänvisade till lagen om sjuklön – lagen är från 1991. Eftersom jag tyckte att lagen inte reglerade eller rättare sagt inte var tydligt i vad det gäller min sak – hänvisade jag till förarbeten till lagen och lagstiftarens intentioner.När ärende hamnade hos Förvaltningsdomstolen – delade7instämmde Domaren där Försäkringskassans avslagsbeslut – dock utan att förklara till mig det där med förarbeten som rättskällan.Är förarbeten som rättskällan viktigt/av betydelse i Sverige – eller behöver inte domaren vara lojalt mot dessa – dessutom utan att förklara anledningen att inte göra det.Jag är medvetet om att jag måste klara processen hos förvaltningsrätten själv – d.v.s. utan ombud. På något sätt förväntar jag mig en begriplig information från domstolen för att jag ska kunna förstå och hantera processen. Domstolen vägrar svara på mina frågor. Åberopar rätten att inte behöva utreda mer än de har redan gjort – d.v.s. konstaterat att Försäkringskassan hade rätt att strunta i förarbeten.
Annie Fällström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De huvudsakliga rättskällorna är lagtext, förarbeten, doktrin och praxis, men även sedvänja och handelsbruk kan ha betydelse.Lagtexten är huvudrollen som rättskälla och går alltså före alla andra rättskällor. Förarbeten är en viktig rättskälla, men domstolen är inte skyldig att följa vad som står i dem. Domstolen ska istället göra en intresseavvägning mellan den tolkning som kan ges av förarbeten och lagtext, vilket innebär att domstolen gör en helhetsbedömning anpassad till den enskilda situationen. Då jag inte vet omständigheterna i ditt fall är det svårt att svara på varför domstolen gjorde som den gjorde.Sammanfattningsvis kan alltså sägas att domstolen är inte bunden av förarbeten, men tar hänsyn till dem. Förarbetenas viktiga roll som rättskälla kan minska om väldigt lång tid förflutit sedan en bestämmelse trädde ikraft, men huruvida detta är fallet i din situation kan jag inte svara på. Om domstolen frångår vad som står i förarbetena bör domstolen dock förklara varför. Hoppas du känner att du fått klarhet i din fråga!

Hörsägen som bevisning

2017-08-19 i Bevis och bevisning
FRÅGA |I en förhandling; gäller hörsägen från andra och tredje person som bevisföring när denne/denna person inte bevittnat situationen själv eller befunnit sig på plats någonsin, så att personen i fråga framställer det som bevisföring? Trodde man behövde vara vittne till situationen, ha en inspelning/ film eller dokument som man själv framställt under tiden vid tillfället för incident, brott... särskilt om man aldrig varit på "brottsplatsen."
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga så att du syftar till en domstolsförhandling i ett brottmål. I Sverige gäller principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering vilka tar uttryck i 35 kap 1 § rättegångsbalken. Fri bevisföring Fri bevisföring innebär att parterna i målet i regel får lägga fram vilken typ av bevis som helst, även om bevisningen inte tillkommit på laglig väg. Vid extrema fall kan bevisning avvisas om de exempelvis tillkommit genom tortyr eller vid andra lagstadgade undantag (skriftliga vittnesutsagor 35 kap 14 § rättegångsbalken). Bevisvärdering Fri bevisvärdering innebär att det är upp till domstolen att bedöma vilket värde som ska tillmätas ett bevis en helhetsbedömning av allt som kommer in till domstolen ska göras. Hörsägen från andra och tredjehandsvittnen lär inte tillmätas alls lika stort värde som ett förstahandsvittne men det kan fortfarande påverka utgången av ett brottmål. Summering Det finns alltså inte inget förbud mot så kallat hörsägen som bevisning i Sverige även om det inte accepteras i vissa andra länder. Trots att hörsägen accepteras så tillmäts det i regel inte något stort bevisvärde även om det helt klart kan påverka målet. Viktigt att säga är att det kan vara brottsligt att få det att framstå som att man sett något man inte sett. Då kan man begå mened enligt 15 kap 1 § brottsbalken. Dock finns det inga problem med att berätta vad man hört från personer som faktiskt upplevt händelsen. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Ord mot ord vid stöld i hemmet

2017-07-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Städfirman jag anlitat fick hemnycklar när jag åkte bort ville få fönsterputsning under tiden. När jag kom hem märkte jag att barnens spargrisar samt mina sparpengar är borta. Ord mot ord. Vad kan jag göra?
Beatrice Rälg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du kan göra om du misstänker att städfirman olovligen tagit era pengar, och du inte vill vända dig direkt till städfirman, är att göra en polisanmälan. Polisen ska då utreda vad som har hänt och om det finns anledning att anta att brott begåtts ska en förundersökning inledas. Därefter beslutar åklagare om det finns tillräcklig bevisning för att den misstänkte ska kunna åtalas. För att en misstänkt ska bli fälld krävs det enligt svensk rätt att åklagaren kan bevisa ”bortom rimligt tvivel” att den misstänkte begått den påstådda gärningen. Din fråga handlar om vad som sker vid ord mot ord-situationer. När ord står mot ord används stödbevisning för att styrka vad som skett, till exempel vittnen eller filminspelningar. Om det inte finns tillräckligt med stödbevisning kan det dessvärre leda till att det inte blir en fällande dom. Hoppas du fått lite mer klarhet kring vad som gäller annars är du välkommen att återkomma, Vänligen,

Dubbla originalhandlingar

2017-08-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Kan det finnas mer än ett original av en handling?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Om två handlingar har samma originala underskrifter/verifierbar kännetecken som gör den till en originalhandling och tillika samma innehåll så kan det finnas mer än ett original av en handling, detta brukar vara fallet för exv. anställningskontrakt. Undantaget är när en originalhandling kopieras eller faxas, kopian eller det faxade anses då inte vara en originalhandling.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Vad ska jag göra för att bevisa en fönstertittare?

2017-08-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Orolig kvinna här. Jag har under två års tid blivit utsatt för fönstertittning av en manlig granne till mig nästan dagligen. Han bor i samma port som jag, fast på tredje våningen. Själv bor jag på bv. Jag trivs otroligt bra i kvarteret och vill absolut inte flytta härifrån. Angående fönstertittaren har det gått så långt att jag har persiennerna nerdragna i alla rum dagligen, och varje gång jag gläntar persiennerna så befinner sig grannen mycket riktigt utanför huset och tittar mot mina fönster. Jag tycker det är obehagligt. Jag vill ha så lite som möjligt med denna människa att göra. Jag vill inte ens prata med honom. Han är förståndshandikappad och mycket, mycket ensam. Vilka bevis kan jag ta till mot fönstertittaren för att Polisen ska förstå att jag menar allvar förutom bildbevis i form av diskret fotografering? Jag gläntar försiktigt på persiennerna, just så pass mycket att jag får honom på bild, och fotograferar med mobilen. Det fönstertittaren håller på med är inte ok för mig, förståndshandikappad eller ej, men är rädd att det blir det vanliga svaret från Polisen; "Ärendet läggs ner i brist på bevis". Tacksam för svar.
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga.Först och främst finns det anledning att prata med hyresvärden om ni bor i en hyresgästförening, eftersom det ofta ankommer på hyresvärden att se till att hyresgästerna "sköter sig" gentemot varandra.Givetvis kan du också göra en polisanmälan om ofredande. Om du redan har lyckats fotografera mannen när han tittar in i din bostad har du egentligen kommit en ganska lång väg på bevissäkringsvägen, det finns ju i en sådan här situation egentligen inte så många olika slags bevis som kan komma i fråga (även vittnen och liknande kan ju såklart finnas, däremot förmodligen inga spår efter personen och liknande). Var noga med att då du gör polisanmälan påtala att du har fotograferat mannen när han tittar in i bostaden och att du har sparat bilderna. Polisen gör en samlad bedömning utifrån bevisläget vilka beslut som ska fattas i en förundersökning, men brukar åtminstone alltid inleda förundersökning då sådan här bevisning finns.

Vem har rött till hunden?

2017-08-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej,Jag och mitt ex köpte en hund som jag betalade för och det är jag står på köpeavtalet. Hunden är dock registrerad på mitt ex på Jordbruksverket. Det är jag som har stått för alla utgifter för hunden så som försäkring och foder mm. och till majoriteten tagit hand om. Nu har han tagit hunden och säger att jag måste gå upp i rätten om jag vill ha tillbaka den. Min fråga är vem som enligt lag äger hunden? och vad jag ka vidta för åtgärder att få tillbaka hunden?Mvh Ida
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En hund är rättsligt att se som en sak och samma regler som gäller för t ex båtar och bilar gäller för hundar. Eftersom du köpte hunden är det du som äger den. Eftersom en hund inte är bohag så ingår den inte i en eventuell bodelning när ett samboförhållande upphör och han kan därför inte ha övertagit den genom en bodelning. Således är det du som är rättslig ägare till hunden. Det är tråkigt att ditt ex har valt att ta hunden och hotar med att du måste gå upp i rätten för att få tillbaka hunden. Ett första steg du kan vidta för att få tillbaka hunden är att ansöka om vanlig handräckning med verkställighet hos kronofogden. De prövar inte om ditt krav på att få tillbaka hunden är riktigt utan ditt ex måste bestrida kravet om han tycker att det är fel. Om han inte bestrider kravet och inte lämnar över hunden till dig så kommer kronofogden ta hunden ifrån honom, vilket kallas att verkställa. Du kan läsa mer om vanlig handräckning samt ansöka om det på kronofogdens hemsida.Om ditt ex väljer att bestrida kravet kan du välja att lämna in en stämningsansökan till domstol där du yrkar att domstolen ska förpliktiga ditt ex att utge hunden till dig. Om han väljer att svara på ditt yrkande kommer det förmodligen leda till en prövning om du har rätt till hunden eller inte. Att han står som registrerad ägare hos jordbruksverket kan utgöra ett problem i bevishänseende eftersom vem som står som ägare brukar tillmätas betydelse vid en domstolstvist. Din fördel är att du har ett köpekontrakt där du står som ägare. Jag skulle råda dig att ansöka om vanlig handräckning med verkställighet hos kronofogden eftersom det kan göra honom osäker och leda till att han överlämnar hunden eller väljer att inte bestrida och att du därför får ett utslag som verkställs utan att det sker en rättslig prövning om vem som har rätt till hunden. Det är därför ett taktiskt första steg då du slipper problemet med bevisning. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Fri bevisprövning och legal bevisteori

2017-07-26 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Kan bevis från en övervakningskamera ogiltigförklaras om det inte fanns tydlig skyltning om att kameraövervakning fanns? Då det är lag på att det ska skyltas även för privat bruk. Brottet i fråga är ett inbrott i ett garage.."Något som ingen kommer ifrån är kravet på att upplysa om att ett område är kameraövervakat. Även om övervakningen bara sker på den privata tomten (där det inte krävs något särskilt tillstånd) är du skyldig att upplysa om att det finns kameror. Om utrustningen utöver bild också tar upp ljud behöver detta framgå av skylten eller informationen som presenteras. Skyldigheten träder enligt lagen i kraft i samma ögonblick du monterar kameran eller kamerorna" -LARMKOLLEN.SE"Oavsett var kameraövervakningen sker finns en skyldighet att upplysa om detta genom tydlig skyltning på övervakningsplatsen. Det gäller även på privata platser." -LÄNSSTYRELSEN.SE
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En grundbult i svensk bevisrätt är att bevisprövningen är fri. Det innebär att bevis får prövas av domare i rättegång oavsett om beviset tillkommit på ett sätt som varit otillåtet. Det hindrar inte att en person som fått fram ett bevis på otillåtet sätt kan fällas för lagbrott eller exempelvis tjänstefel. Om en kameraövervakning innebär ett lagbrott skulle alltså en person kunna fällas för brottet, samtidigt som övervakningsfilmerna kan användas som bevisning i ett annat mål.Alternativet till fri bevisprövning är s.k. legal bevisteori. Den innebär att bevis underkänns om de tillkommit på otillåtet sätt. Det finns flera länder som tillämpar den teorin, däribland USA. Fördelen med den teorin är att den kan undvika brottsprovokation och tvinga utredningar att hålla sig inom lagens ramar. Nackdelen är dock att det kan uppstå situationer där det finns starka bevis för att en person är skyldig till ett brott som inte får beaktas av domaren på grund av att de tillkommit på ett otillåtet sätt. Det kan även tilläggas att legal bevisteori fanns i Sverige, men övergavs till förmån för fri bevisprövning när den nuvarande rättegångsbalken trädde i kraft.