Kan jag åka fast när jag felaktigt erkänt ett brott?

2017-11-15 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Om man inte har gjort en sak men man skrev tilla en person att man hade gjort de fast jag har 4 vittnen att jag inte gjorde de kan jag åka fast ändå?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom svensk rätt används fri bevisvärdering och fri bevisprövning enligt 35 kap 1 § rättegångsbalken. Det betyder att all form av bevisning får läggas fram och att det sedan är upp till domstolen hur man värderar den. Det är därför svårt att på förhand veta hur domstolen kommer att bedöma särskilda bevis. Det är åklagaren som bär bevisbördan och det betyder att det är åklagaren som ska bevisa att du är skyldig till brott. För att få en fällande dom så ska åklagaren presentera tillräckligt stark bevisning för att nå upp till beviskravet "bortom rimligt tvivel". Det ska vara ställt bortom rimligt tvivel att den tilltalade har begått brottet. Ett skriftligt erkännande från din sida, ett erkännande som du dessutom har tagit tillbaka är troligtvis inte tillräckligt med bevisning för att det ska vara ställt "bortom rimligt tvivel", särskilt inte om du har motbevisning i form av vittnen. Det är som sagt svårt at sia om på förhand. Har åklagaren någon annan bevisning så kommer det skriftliga erkännandet tillsammans med övrig bevisning att ligga till grund för domstolens avgörande.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Bevis i domstol gällande fordringars riktighet

2017-11-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag har en kund som inte betalat hela sin skuld. Totalskulden uppstod omkring 2012.Han har hela tiden sagt att han ska betala och har gjort en form av delbetalning 2015.Jag har skriftligt från honom att han avser betala.När han avbröt sin "delbetalning" gavs han ett sista datum för betalning innan det skulle överlämnas till kronofogden.Det hamnade hos kf och där bestrider han kravet. Nu är det tingsrätten som står på tur och jag undrar vilka oddsen är att man som fodringsägare, i detta fall, vinner.
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår dig rätt tvistar ni om fordringens giltighet. Det är svårt att bedöma hur goda chanser du har att vinna vid tingsrätten, det beror helt på vilken bevisning som ni båda kan lägga fram. Du ska kunna styrka att fordringen grundar sig på ett avtal mellan dig och din motpart. Om din motpart skriftligen har erkänt skulden genom att skriva till dig att han avser att betala, anser jag att detta är något som talar starkt till din fördel. Något annat som talar till din fördel är att han i princip har erkänt skulden varje gång du har påmint honom och verkar inte ha haft några invändningar gällande fordringens giltighet tidigare. Att han har delbetalat är också ett sätt att erkänna fordringens riktighet. Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor!

Användning av annans e-mail som bevis vid tvist

2017-11-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Får man läsa och använda svar i fd partners e-postprogram som ligger kvar på den egna datorn och använda de som bevis i en tvistefråga?
Simon Gille-Johnson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln vid tvistemål är att det råder fri bevisprövning. Principen om fri bevisprövning framgår av bestämmelsen i 35 kap 1 § rättegångsbalken och innefattar såväl fri bevisföring som fri bevisvärdering. Med fri bevisföring menas att det i princip inte uppställs några begränsningar i fråga om de källor som får användas för att utleta sanningen. Parterna i en rättegång har således rätt att åberopa all form av bevisning, med undantag t.ex. för sådan information som omfattas av läkares och advokaters tystnadsplikt. Fri bevisvärdering innebär i sin tur att domaren fritt har att avgöra värdet av den bevisning som lagts fram i rättegången. Däremot så kan det anses brottsligt att olovligen läsa någon annans e-mail då det kan anses vara ett brott mot frihet och frid enligt 4 kap Brottsbalken. Om någon olovligen läser annans e-post så kan gärningen bestraffas som datorintrång eftersom båda handlingarna innebär att man bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling enligt 4 kap 9c§ Brottsbalken. En viktig förutsättning för att de här handlingarna ska vara straffbara är dock att de verkligen begås olovligen. Om handlingarna inte är olovliga så är de inte heller brottsliga. Datorintrång bestraffas genom böter eller fängelse i högst två år.Det finns dock inga uttryckliga regler i svensk rätt om hur bevis får och inte får anskaffas. Det kan dock komma att påverka den bevisvärdering som görs av domaren om beviset anskaffats på ett brottsligt sätt. Om ett bevis anskaffats på ett brottsligt sätt kan även det i senare hand leda till ett åtal då brottet, i detta fall datorintrång, är straffbart.Med vänlig hälsning

Får en åklagare använda sig av preskriberade uppgifter?

2017-10-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Har en åklagare i brottmål rätt att använda redan preskriberade uppgifter mot en misstänkt?
Felix Sjöberg |Hej, och tack för din fråga!Det beror lite grann på vad du menar. En domstol får inte döma någon till påföljd för brott som är preskriberade, och en åklagare väcker därför ytterst sällan åtal i dessa fall även om det skulle bli känt vem som är gärningsman. Däremot finns inom svensk processrätt en princip om fri bevisprövning. Det innebär att allting som kan vara relevant för en saks avgörande får läggas fram inför domstolen som sedan själv har att ta ställning till dess betydelse och relevans. Principen anses komma till uttryck i 35 kap. 1 § Rättegångsbalken. Om en händelse eller ett brott som visserligen är preskriberat kan ha betydelse i en ny process finns det alltså inga formella hinder för en åklagare att åberopa dem som bevis.

Kan en målsägande begå mened?

2017-11-11 i Bevis och bevisning
FRÅGA |En kvinna påstår att hon har blivit misshandlad i januari 2015 av sin pojkvän och i rätten säger att hon avslutade förhållandet då och inte har haft någon kontakt med honom sedan dess. Men i själva verket så fortsatte förhållandet i 15 månader till och paret bla köpte en hund gemensamt, blev sambor och levde ihop under hela tiden tills april 1016. Är inte detta en ganska allvarlig lögn från målsägandets sida?
Oskar Hedström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att ljuga inför en domstol är något som ses allvarligt på i Sverige varför vi också har infört brottet mened för att kunna strafflägga handlingen, se 15 kap. 1 § brottsbalken. För att kunna dömas för brottet mened krävs dock att man har ljugit under ed. I ett brottmål är det endast vittnen som avlägger ed och därför talar under så kallat straffansvar och sanningsplikt, se bl.a. 36 kap. 11 § rättegångsbalken. Målsägande och tilltalade behöver inte avlägga ed varför de inte omfattas av detta straffansvar. Det är således inte straffbart att som målsägande ljuga i ett förhör i domstol. Berättelser som på olika sätt antas vara osanningar kan dock medföra att förhöret med personen inte väger så tungt i bevishänseende. Om domstolen av olika anledningar finner en misstro mot en parts berättelse brukar man säga att partens berättelse inte är tillförlitlig och därför inte kan tillmätas någon avgörande betydelse. Värt att framhäva här är dock att en sådan lögn som du beskriver inte har någon egentlig betydelse för själva bedömningen av brottet och bestämmandet av påföljd för den tilltalade. Osanningar av den karaktär du nämner kan i stället, som ovan nämnts, påverka tillförlitligheten hos målsäganden. Vad en sådan eventuell brist i tillförlitlighet får för konsekvenser i målet ligger i rättens händer. Med vänliga hälsningar

Tillräckliga bevis i tvistemål rörande lån

2017-11-07 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Min gamla kompis är skyldig mig 16.000 som hon vägrar betala tillbaka. Jag har våran konversation på messenger där hon skriver " tack för lånet" och har gjort en avbetalningsplan som hon sedan inte följer. Räcker detta som bevis?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I Sverige finns inga klara lagregler hur ett bevis ska värderas och vad som anses vara tillräckliga bevis för något. Utan bevisen ska värderas i varje enskilt fall och domstolen har en så kallad fri bevisvärdering vilket innebär att domstolen ska göra en samvetsgrann prövning av allt som förekommit i målet enligt 35 kap. 1 § Rättegångsbalken. I tvistemål vilket det rör sig om i ditt fall så ska det vara styrkt att din vän är skyldig dig pengar o.s.v. Det är inte ett lika högt beviskrav som i exempelvis brottmål där det ska vara styrkt utom rimligt tvivel. I detta fall vet jag inte om din gamla kompis har några motbevis eller om det finns andra omständigheter som kan ha betydelse i detta fall så jag kan därför inte ge ett säkert svar. Men med stor sannolikhet skulle tro att din kompis som bekräftar lånet i och med att den skrev "tack för lånet" samt att ni har gjort upp en avbetalningsplan skulle vara tillräckligt för att ditt påstående om att han är betalningsskyldig skulle vara styrkt. Kräver du en så kallad fullgörelsetalan så får du exekutionstitel så du sedan kan ta hjälp av kronofogden att driva in betalningen. Ett tips är annars att vända dig till kronofogden direkt och begära ett betalningsföreläggande vilket kan vara betydligt smidigare än att gå igenom en domstolsprocess. Viktigt att tänka på är att sista datum för betalning ska ha passerat vilket även krävs i domstol. Annars kan du bara få betalt för den del som har förfallit till betalning. Mer om betalningsföreläggande kan du läsa om här. Hoppas du blev nöjd med ditt svar! Med vänliga hälsningar,

Fri bevisföring

2017-10-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, om någon skulle spela in ett samtal, utan andra partens godkännande, får man använda det samtalet som bevismaterial eller liknande? Sjukt intressant fråga.
Gustav Berglund |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det gäller bevisning så finns det en grundläggande princip som heter fri bevisföring. Principen framgår inte direkt av ordalydelsen men sägs härledas ur 35:1 Rättegångsbalken. Det finns alltså en frihet för varje part att åberopa vilka bevis som helst i sin talan. Undantag finns där rätten kan avvisa bevisning om omständigheten är utan betydelse i målet, om beviset inte behövs, om beviset uppenbart skulle bli utan verkan och så vidare. (35:7 RB). Ett annat undantag finns i 35:14 RB som föranleder principen om bästa bevismedel, vilken kort sagt innebär att vittnesattester, där ett vittne exempelvis istället skriftligen nedtecknar dennes vittnesmål, inte ska få åberopas. Som du märker tar ingen av dessa undantag sikte på din situation hur man faktiskt fick tag på bevisningen. Med andra ord, är principen om fri bevisföring så pass stark, att rätten inte kan bortse från ett bevismedel som part åberopat trots att den inte lagligen har upprättats. En annan princip som också framgår av nämnt lagrum 35:1 RB är fri bevisvärdering, dvs domstolar har frihet att värdera bevisning utan någons iblandning. Det är domstolens uppgift att värdera bevismedel som parter åberopat. Det betyder att om bevisning som part olovligen har fått tag på, och som denne åberopat, får inte bortses från, men domstolen kan alltid värdera just den bevisningen lägre.Sammanfattningsvis, kan alltså denna typ av bevisning inte avvisas av rätten, men det kan möjligtvis få ett lägre bevisvärde av rätten. Det är dock viktigt att ha i åtankte följande. Har du exempelvis olagligen fått tag på, kan detta i sig vara ett brottsligt förfarande som du kan straffas för i ett allmän åtal. Hoppas att jag klargjort rättsläget för dig och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister

Mobilinspelning som bevis?

2017-09-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Min vän (kvinna) har lyckats att spela in ett samtal med hennes granne som påstår att min vän betalar hyran via sexuella tjänster. Grannen har spridit detta rykte ( som jag vet inte är sant) kan/borde min vän gå till polisen och spela upp samtalet/ en ? De båda två hörs i detta samtal, men min vän talade inte om att mobilinspelning var på. Det förekommer en del andra grova (pedofil) anklagelser från grannen Ang samma hyresvärd. Har inspelningen i mobilen något bevisvärde som håller i en ev rättegång? Mvh
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag vill först poängtera att inspelningen som gjorts är laglig, eftersom din vän (som spelade in samtalet) deltar i samtalet, brottsbalken 4:9a. I svensk rätt har vi något som kallas fri bevisföring och fri bevisvärdering, rättegångsbalken 35:1. Detta innebär att man i princip får åberopa vad som helst som bevis, men också att domstolen får värdera beviset fritt så som de vill. Ni kan alltså åberopa mobilinspelningen som bevis i en rättegång, dock finns risken att domstolen inte värderar beviset så högt. Det finns en risk att domstolen, pga dagens tekniska samhälle, kommer värdera beviset lågt eftersom det idag är möjligt att manipulera inspelningar. Jag rekommenderar er dock att trots detta åberopa beviset, för beroende på hur domstolen värderar beviset kan det åtminstone tillsammans med annat bevis ligga till grund för en fällande dom.Hoppas du fått svar på din fråga!