Måste vittnet vara med under hela förhandlingen?

2017-12-28 i Vittna
FRÅGA |Hej, om man vill kalla sin egen chef för att vittna om mig som person och pappa, är hen tvungen att närvara under hela två dagars processen och höra allt vad som sägs? Som till ex motpartens anklagelser mot en? Eller är det bara själva sakfrågan hen är där för att vittna om? Måste de ta del av hela processen? Jag undrar för att att motparten kan komma med grova anklagelser och tyvärr så är man skyldig tills motsatsen bevisas, och även om det blir så så blir man inte riktigt igenkänt som det brukar vara.
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett vittne får inte närvara i salen innan det är hens tur att förhöras. Anledningen till detta är för att vittnet inte ska påverkas av vad som sägs under förhandlingen. Efter att vittnet har blivit förhörd får hen välja om hen vill sitta kvar och följa resten av förhandlingen eller gå därifrån. Det finns således inget tvång för ett vittne att närvara under alla förhandlingsdagar. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan ett vittne vara anonymt?

2017-12-20 i Vittna
FRÅGA |Hej ! vi har STARKA bevis för att en 9årig flicka blivit våldtagen troligen inte bara en ggn utan upprepade ggr! källan vill vara anonym kan vi gå vidare med uppgifterna utan att röja källan? och håller det gmt.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din källa är ett vittne. I Sverige kan man inte vittna anonymt. Det finns däremot en möjlighet att vittna utan att den tilltalade är närvarande i rummet under förhöret, men den tilltalade kommer fortfarande ha rätt att veta vem som vittnade. (Kapitel 36 18§ Rättegångsbalken)Med vänliga hälsningar

Förälder som vittne

2017-12-07 i Vittna
FRÅGA |Hej! Har en fråga om vittnen. Kan den åtalades föräldrar vittna till dennes fördel utan att ha blivit förhörda av brottsutredaren? Föräldrarna har alltså tackat nej till att uttala sig om händelsen fast dom var vittne till händelsen, kan dom ändå få vittna i rätten till dennes fördel?
Oskar Hedström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis kan sägas att det endast är personer som åberopats som vittnen av åklagaren, det eventuella målsägandebiträdet och/eller försvaret (den tilltalade) som kommer att höras som vittnen i huvudförhandlingen. Man begär alltså inte t.ex. hos domstolen att få vittna, utan det är parterna i målet som bestämmer vilka de vill åberopa som vittnen för att styrka sitt påstående om vad som har hänt. Att föräldrarna inte har uttalat sig under förundersökningen är inte i sig ett hinder mot att åberopa dem som vittnen i en huvudförhandling. Vilka lagregler kan då vara av intresse i ett fall där föräldrar ska vittna?I 36 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken framgår att var och en som inte är part i målet (det vill säga målsägande eller tilltalad) får vittna i domstol. Vidare ska sägas att den som är förälder till en part i målet inte behöver vittna, 36 kap. 3 § rättegångsbalken. Om en närstående till part vittnar ska denna inte avlägga vittnesed, 36 kap. 13 § andra stycket rättegångsbalken. I 36 kap. 6 § första stycket rättegångsbalken framgår att ett vittne får vägra att uttala sig om det han eller hon skulle svara på frågan skulle röja att en närstående har förövat en brottslig eller vanärande handling. En närstående, eller en förälder i det här fallet, kan alltså vägra svara på en fråga. Som svar på din fråga så kan en förälder som vägrat uttala sig under förundersökningen ändå vittna i domstol. I Sverige har vi så kallad fri bevisföring, man får alltså åberopa i stort sett vilka bevis (vittnen inkl.) som helst. Det är i slutändan domstolen som har till uppgift att värdera bevisningen. Däremot är det som sagt parterna som åberopar vittnena och vittnen åberopas endast om någon av parterna anser att deras vittnesmål skulle ha betydelse för målet. Värt att framhålla att vi i Sverige inte har så kallade karaktärsvittnen, alltså vittnen som endast ska vittna om hur "bra" eller "dålig" en person "är", se HD:s uttalande i rättsfallet NJA 2007 s. 547. Ska en person vittna till någons "fördel" avses i stället att vittnesmålet ska vara till fördel för partens påstående i målet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du någon ytterligare fundering är du välkommen att ställa ytterligare en fråga till oss här på Lawline. Med vänliga hälsningar

Vittna utom huvudförhandling

2017-11-12 i Vittna
FRÅGA |-Hej. Min 4 årige son blev oprovocerat slagen av en missbrukare. Misshandeln var ringa och okomplicerad. Han blev förhörd på video och det gick bra eftersom han är mogen och talför. Nu, ett helt år senare blir jag kallad som vittne vilket inte är ett problem. Datumet för rättegången är dock ett stort problem då vi kommer att vara utomlands dagen för rättegången samt 5 mån framåt. Min sons farfar ligger för döden och det är deras sista tid tillsammans. Vad kan jag göra? Kan jag kräva flytt av rättegången, få den nedlagd, undantas från vittnesplikt pga släktskapet, eller inte bli notifierad då jag fått datumet av advokaten, inte genom brev från tingsrätt? Vi har verkligen inte pengar att flyga tor samt ev skadestånd handlar om högst 1/5 av biljettpriset. Först blir han slagen, sen får han inte ta avsked av sin farfar pga händelsen. Det blir min son som straffas, inte gärningsmannen.
Oskar Hedström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med skulle jag vilja ge dig tipset att ringa till den aktuella tingsrätten och/eller ansvarig åklagare och berätta om din/er utlandsvistelse och dina/era svårigheter att närvara. Dels är det bra att de får den information du presenterar här i frågan så tidigt som möjligt, dels kanske de kan hjälpa dig i den här situationen.Vad gäller vittnesmål kan det även avläggas via telefon i vissa situationer. I 36 kap. 19 § rättegångsbalken framgår det att ett vittne får vittna utom huvudförhandlingen om vittnet inte kan infinna sig vid huvudförhandlingen eller om en inställelse skulle medföra alldeles för stora kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att förhöret hålls vid huvudförhandlingen. Ett vittnesmål som kan tas upp utom huvudförhandlingen kan då tas upp via telefon dagen för den aktuella huvudförhandlingen. Jag hoppas att du har fått någon klarhet i situationen, men jag råder dig att höra av dig till åklagaren och till tingsrätten för vidare information angående just din specifika situation. Med vänliga hälsningar

Får man vittna mot sin pojkvän/man?

2017-12-20 i Vittna
FRÅGA |Hej, får man vittna mot sin pojkvän/ man?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man måste inte vittna mot personer som är närstående. Som närstående räknas personer du är/har varit gift med. Parterna kan kalla en närstående som vittne men din trovärdighet är ofta begränsad eftersom du inte kan avge vittnesed. (Kapitel 36 3§ Rättegångsbalken) Huruvida pojkvän kan anses vara närstående är mer komplicerat och rättsläget kring denna typ av förhållande är mer oklar. Det beror på hur länge ni varit i ett förhållande, om ni bor ihop, osv. Skulle du inte anses vara närstående (t ex om han bara varit din pojkvän i en månad), kan du tvingas att vittna och då gör du detta under straffansvar. Skulle du ljuga eller tiga om viktig information under vittnesed kan du dömas för mened. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får man tiga som vittne?

2017-12-13 i Vittna
FRÅGA |Vad händer om man blir kallad som vittne men säger sig inte komma ihåg vad som hänt i rätten men har tidigare i två polisförhör uppgett detaljerade uppgifter av vad som skedde i det aktuella fallet?!
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Innan man vittnar får man i regel avlägga en s.k. vittnesed. Denna ed lyder som följer: "Jag (ditt namn) lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller När man som vittne har avlagt vittneseden så talar man under straffansvar vilket innebär att man måste tala sanning och alltså inte ljuga. Skulle man ljuga inför rätten så kan man bli dömd för mened som anses vara ett allvarligt brott. Det är alltså väldigt viktigt att man talar sanning när man agerar vittne, särskilt under ed. Kommer du inte ihåg vad som har hänt är det viktigt att du säger att du inte minns, detta trots att det finns polisförhör med dig i samband med händelsen där du berättat vad du vittnat till. Det finns alltid en risk att vittnet inte kommer ihåg vad som har hänt då det ofta har gått en ganska lång tid mellan själva händelsen och rättegången. Skulle du vägra att berätta vad som har hänt, alltså om du öppet förklarar att du vägrar att berätta vad du kommer ihåg så riskerar du enligt 35 kap 21 § Rättegångsbalken att betala ett vite eller att bli häktad.Det finns dock två omständigheter som gör att man kan tiga under en rättegång som vittne. Dessa omständigheter är 1) om du genom att berätta skulle avslöja att du själv eller någon i din familj har begått en brottslig gärning eller begått en vanärande handling, samt 2) om du genom att berätta skulle avslöja en yrkeshemlighet.Sammanfattningsvis: minns man inte vad som har hänt så måste man säga det när man vittnar. Minns man dock vad som har hänt men vägrar att berätta så riskerar man att få betala vite samt att häktas. Hoppa du har fått svar på din fråga!

Kan ett utländskt vittne dömas för mened i Sverige?

2017-11-16 i Vittna
FRÅGA |Kan en utändsk medborgare som vittnar i svensk domstol dömas för mened?Exempel: Käranden, utländska medborgare från land som Sverige inte har utlämningsavtal med, kallar vittne från hemlandet som i domstol begår mened/medvetet ljuger om faktiska förhållanden. Vittnet är mor till käranden. Kan modern dömas enligt svensk lagstiftning?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din första fråga om en utländsk medborgare som vittnar i svensk domstol kan dömas för mened är ja. Domstolen i det land där ett brott har begåtts har rätt att handlägga målet, detta kallas för territorialitetsprincipen och framgår även av 2 kap 1 § brottsbalken som stadgar att "För brott som begåtts här i riket dömes efter svensk lag".Svaret på din andra fråga i exemplet som du ger är dock nej. För att kunna begå mened måste du ha ljugit under vittnesed. Ett vittne som är närstående till någon av parterna, i rakt upp- eller nedstigande led, behöver inte avlägga vittnesed och vittnar därför inte under det straffansvar som annars följer, 36 kap. 3 § rättegångsbalken. En mor som vittnar i ett mål där hennes son är kärande vittnar inte under straffansvar eftersom hon inte kommer avlägga någon vittnesed.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Är det förbjudet att vittna anonymt i Sverige?

2017-11-11 i Vittna
FRÅGA |Hej!I Sverige är det förbjudet att vittna anonymt. Jag undrar var man hittar detta i brottsbalken, vilket kapitel, paragraf osv..
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagRegler som rör rättegång, inklusive vittnesmål, hittar vi i Rättegångsbalken (RB). EU-rätt, som är svensk rätt, behandlar också frågan om vittnesmål, varför jag även kommer att hänvisa till Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheter (EKMR). Jag kommer därutöver att hänvisa till en avhandling om anonyma vittnesmål som jag finner relevant för din fråga, närmare kallad "anonyma vittnen – och rätten till en rättvis rättegång" av Peter Engström.Finns ingen paragraf som säger att det är förbjudet eller otillåtet att vittna anonymtDet går inte att i svensk rätt hitta en paragraf som uttryckligen säger att det är förbjudet eller otillåtet att vittna anonymt i en rättegång, även om det indirekt går att utläsa ur Rättegångsbalkens 36 kapitel. Bl.a. står det att "rätten skall höra vittnet om hans fullständiga namn" (36 kap. RB).Principen om att det ska vara förbjudet att vittna anonymt hör till Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheters artikel 6.1 som bl.a. säger att alla ska ha rätt till en rättvis rättegång, parterna ska vara likställda varandra och samtliga inblandade ska ha samma möjligheter att kunna försvara sig. Domstolarna har bedömt att dessa krav inte uppfylls om man tillåter motparten att vara anonym, och att vittnesmålet till följd riskerar att helt bortses ifrån (art. 6.1. EKMR).Europadomstolen har på senare tid tillåtit anonyma vittnesmål i flera fallHuvudregeln var från början att anonyma vittnesmål inte alls fick ligga till grund för en fällande dom. Senare övergick man till en tanke om att anonyma vittnesmål kunde tillåtas om de inte var det huvudsakliga eller enda grunden för en sådan dom. Idag tillåts anonyma vittnesmål vara den enda eller huvudsakliga grunden för en fällande dom, om det finns tillräckligt med andra rättssäkerhetsmekanismer som motverkar att försvaret missgynnas av ett sådant anonymt vittnesmål.Jag kan även snabbt nämna NJA 1998 s. 204 där svensk domstol inte ansåg det vara i strid mot artikel 6.1 EKMR att en videofilm som lämnats in av en anonym person lades fram som bevisning mot en mordbrännerska.Kriterier för att få lov att vittna anonymt enligt europadomstolenFöljande information är inspirerad och delvis hämtad från Peter Engströms avhandling i processrätt under rubriken "Anonyma vittnen – och rätten till en rättvis rättegång". Vittnen har enligt europadomstolen tillåtits att vittna anonymt om vittnet i fråga blivit hotad av den tilltalade eller den tilltalades vänner. Har vittnet inte blivit hotat, men trots allt vill vittna anonymt på grund av rädsla, så ska följande kriterier uppfyllas:1. Goda skäl måste finnas för vittnesanonymitet, t.ex. en objektivt grundad rädsla styrkt av bevisning, dvs. vad gemene man skulle kunna anses vara rädd för. Exempel på grunder som skulle kunna tala för att sådana goda skäl ska anses föreligga kan vara att man bevisar att motparten tidigare hotat andra eller att han/hon är allmänt känd som en våldsbenägen person.2. Domstolen behöver bedöma om det framkommit andra bevis under utredningens gång som kan vara tillräckligt för en fällande dom, eller om det anonyma vittnesmålet är den enda eller huvudsakliga grunden för ett sådant fällande domslut.3. Om svaret är ja på punkt 2, måste domstolen undersöka om den nationella domstolen erbjudit tillräckliga rättsmekanismer för att motverka att motparten missgynnas av anonymiteten och får det svårare att försvara sig mot de framlagda uppgifterna än om de hade framförts "offentligt". Exempel på hur den nationella domstolen skulle kunna göra det rättvist är att låta motparten ställa frågor till det anonyma vittnet via ljudlänk eller genom skrift. Om vittnet inte heller vill framföra vittnesmålet framför rätten, så måste domstolen försäkra sig om att det även är den sista möjliga utvägen för att skydda vittnets liv och hälsa.Frågan om att det bör vara möjligt att vittna anonymt i svensk rätt med en liknande argumentation som den jag just har presenterat har varit föremål för utredning flera gånger, bl.a. i SOU 1990:92 och i Prop. 1993/94:143 ("Anonyma vittnen – och rätten till en rättvis rättegång", Peter Engström, 2015).SammanfattningsvisDet är, som du säkert nu förstår, inte helt enkelt att besvara din fråga. Huvudregeln i Sverige får dock fortfarande anses vara att det ska vara förbjudet att vittna anonymt, även om det inte uttryckligen står att finna i en paragraf. Man kan hävda att det går att utläsa indirekt ur Rättegångsbalkens 36 kapitel. Samtidigt kan vi i flertalet rättsfall, både av europadomstolen och svensk domstol, utläsa att anonyma vittnen kan tillåtas i vissa fall. Jag kan därför inte ge dig ett mer precist svar än så i dagsläget, men hänvisar dig till avhandlingen av Peter Engström som jag hänvisat till här ovan om du önskar läsa mer kring vittnesanonymitet.Jag vill återigen tacka dig för att du vänder dig till Lawline, och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar