Utsatt för misshandel - vad händer efter polisanmälan?

2014-09-16 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Jag är en kille på 17 år som häromdagen på en nattbuss fick ta emot 2 knytnäveslag mot ansiktet av en äldre kille. Det finns video från bussens övervakningskameror när slagen delas ut och ett stort antal vittnen som satt i bussen. Personen som slog mig är okänd men man kan antagligen se väldigt bra hur gärningsmannen ser ut på övervakningskamerorna (har inte sett de själv). Jag tänkte höra lite här om vilket arbete polisen lägger på dethär och vad som kommer hända framöver med rättegångar osv? Tack på förhand.
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,För det första är det viktigt att se till att en polisanmälan sker av händelsen, detta kan du göra genom att ringa polisen på telefonnummer 114 14 eller vända dig direkt till en polisstation.Efter polisanmälan kommer polisen eller åklagaren besluta om en brottsutredning ska ske, här bedöms vilka möjligheter det finns att utreda brottet. Om det finns anledning att anta att brott begåtts startar den så kallade förundersökningen. Under denna kan bland annat förhör hållas. När denna brottsutredning är klar bedöms om någon ska åtalas eller ifall utredningen läggs ned. Ifall någon blir åtalad kommer det leda till en rättegång. I detta fall skulle åtalet nog gälla misshandel.Det finns bra förklaringar om denna process på polisens hemsida, se http://polisen.se/Utsatt-for-brott/Efter-polisanmalan/.Du har även möjlighet att höra av dig till en brottsofferjour i närheten av dig, de kan svara på fler frågor samt fungera som ett mänskligt stöd, se http://www.brottsofferjouren.se/.Vänliga hälsningar,

Begära ut förundersökning

2014-08-07 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Min morsa var kidnappad från Sverige i 2012. Nu polisen nerlagt .. Och jag vill hämta ut Helva Förundersökningen.. Eller akt.. Dem säger för att hämta ut jag måste ber deras rättsgruppen skriftligen varför??? Jag anmält och hon min morsa.. Hur kan hämta ut???
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Ett förundersökningsprotokoll är i regel en allmän handling då det förs löpande. Förundersökningen omfattas dock av sekretess.  Denna sekretess upphör dock i regel att gälla när åtal väckts. Efter att åtal väckts är förundersökningen med andra ord offentlig och kan begäras ut av vem som helst. Ifall åtal väckts tipsar jag om att höra av dig till den tingsrätt som tog emot åtalet.Fastän inte åtal väckts borde du ha rätt att få ta del av förundersökningsprotokollet från myndigheten - med undantag för ifall det är belagt med sekretess. Det borde räcka att du hör av dig till deras registrator som sedan skickar den till dig (beroende på antal sidor kan du behöva betala för kopiorna).Med vänliga hälsningar,

Begäran av förundersökningsmaterial inklusive förhör

2014-06-29 i Förundersökning
FRÅGA |Hej,Jag undrar om jag som målsägande, i ett ärende som redan är dömt och klart, kan få ut allt förundersökningsmaterial, inklusive den misstänktes förhör?Tack på förhand.
Kiran Singh |Hej och tack för din fråga! Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 1 §. Den förundersökning som ligger till grund för åtalet sammanställs i ett förundersökningsprotokoll och är i regel en allmän handling TF 2 kap. 7 §. Förundersökningen omfattas dock av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslag (OSL) 35 kap. 1 § fram till dess att åtal har väckts OSL 35 kap. 7 §. Efter att åtal väckts är förundersökningen alltså offentlig och kan begäras ut av vem som helst. Observera att allmänna handlingar kan beläggas med sekretess om det anses vara påkallat med hänsyn till vissa skyddsintressen. Ett skyddsintresse är t.ex. att förebygga eller beivra brott. Med Vänlig Hälsning

Förundersökning, husrannsakan och beslag

2014-05-23 i Förundersökning
FRÅGA |En vän blev nyss utsatt för en husrannsakan. Han hade fått låna en datorskärm av mig, det kom till polisens kännedom och husrannsakan gjordes dagen därpå. Polisen ansåg sig ha anledning att anta att innehavet hade en brottslig bakgrund. Man framförde ingen specifik misstanke om brott, men beslagtog skärmen och en del tillbehör. Beslut om husrannsakan hade tagits av en person som sades vara förundersökningsledare. Eftersom vännen inte delgivits någon misstanke om brott så borde han väl inte förekomma i någon förundersökning, eller hur? Rent generellt, har man rätt att få veta om man figurerar i en förundersökning?
Karl-Johan Holmér |Hej!Svaret på den sista frågan är att det inte finns någon generell rätt att få veta om man figurerar i en förundersökning. Detta beror på att en förundersökning inte är offentlig och poliser som deltar i den har tystnadsplikt (Ekelöf, Rättegång I s. 164).Du är inne lite på delgivning av misstanke. Detta regleras i Rättegångsbalken (RB) 23 kap. 18 § (https://lagen.nu/1942:740) som säger att den misstänkte i en utredning ska underrättas om misstanken när det föreligger skälig misstanke om att personen begått det aktuella brottet. Den misstänkte ska sedan hållas underrättad om vad som sker i utredningen. Syftet med detta är att ge den misstänkte och försvaret möjlighet att komplettera utredningen. Det handlar alltså om att skapa ett så bra underlag som möjligt inför åklagarens beslut om huruvida åtal ska väckas eller inte. Kort sagt, det är först då man är skäligen misstänkt som det finns en uttrycklig rätt att få veta att man figurerar i en förundersökning.När det gäller frågan om din vän finns det inte heller någon generell begränsning angående vem som får förekomma i en utredning. Förundersökningen ska bedrivas objektivt enligt RB 23 kap. 4 § och t.ex. får förhör hållas med personer som kan tänkas ha uppgifter som är av betydelse för utredningen, RB 23 kap. 6 §. Sådana personer behöver inte vara misstänkta för brottet, utan kan vara intressanta såsom vittnen. Dessa personer förekommer ändå i förundersökningen.Gällande husrannsakan har denna gjorts med stöd av RB 28 kap. § 1. Utgångspunkten är att husrannsakan får ske när det finns anledning att anta att ett brott begåtts som det kan följa fängelse på. När husrannsakan görs hos den som är misstänkt krävs att denne är skäligen misstänkt för brottet. Enligt nämnda paragrafs andra stycke kan dock husrannsakan göras även hos någon annan än den som är skäligen misstänkt, nämligen i tre olika fall: - om brottet som föranlett husrannsakan har begåtts hos din vän- om den misstänkte gripits hos din vän- om de finns synnerlig anledning att anta att det finns saker som kan tas i beslag eller att bevisning i övrigt kan säkras Du skriver att bland annat en datorskärm beslagtogs, vilket är ett sådant föremål som får tas i beslag efter genomförd husrannsakan, se RB 27 kap. 1 §. Just beslag får företas även mot den som inte är misstänkt (Ekelöf Rättegång III s. 82). Det som gäller är att föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brottet får beslagtas. Samma sak gäller föremål som avhänts någon genom brott, vilket av din beskrivning verkar vara det som motiverat beslaget.Jag hoppas att detta gav dig de svar om situationen som du eftersökte!Vänliga hälsningar

Polisförhör vid stöld

2014-09-16 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, Nu är det så att jag ska kallas in på ett polisförhör angående om en stöld, Det var jag och en kompis som såg vid tillfället att ta öl från ett lager, men saken är att jag aldrig gjorde det. Det handlar om 1 lock öl som min kompis tog och nu kallas även jag in på förhör men han erkände själv att han tog ett flak och att den andra personen visste han inte vem den var alltså jag. Lagerägaren såg oss springa och sprang efter den andra killen jag lyckades komma undan även ifall jag inte tog något så greps den andra. Men andra på festen som polisen möjligt förhörde vet jag inte om dom har vittnat vad kan jag göra för mitt eget bästa?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga!Du kan alltid be om en försvarare som ska vara med under polisförhöret ifall du så önskar. Du kan uppge till polisen att du önskar en offentlig försvarare (rätten avgör dock detta och ibland kan det vara svårt att få en men du kan alltid försöka). Då du menar att du inte stulit något så tycker jag att du ska klargöra detta, möjligen har de kallat dig inte för att de tror att du har gjort något utan för att de vill ta ditt vittnesmål för att få reda på ifall du sett något. För att styrka ditt vittnesmål kan det vara bra att berätta detaljrikt vad som hände och vad du såg.Du kan alltid försöka ringa till polisen innan för att höra vad vittnesmålet gäller mer specifikt (inte säkert att du kommer få reda på mer än vad som står på kallelsen dock).Vänliga hälsningar,

Nedläggning av förundersökning och hållande av förhör

2014-07-09 i Förundersökning
FRÅGA |Jag har blivit våldtagen och varit på 3 förhör. Är det rätt att inte ta in "gärningsmannen" på förhör? Eller kan man bara lägga ner förundersökningen utan att ha förhört honom? Speciellt när det var min chef?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!(Nedan utgås från att förundersökning inletts och att det därför inte rör sig om förhör på ett förstadium (jfr. 23 kap. 3 § 3 st.).)Under förundersökningen får förhör "hållas med envar, som [antas] kunna lämna upplysning av betydelse för utredningen" (se 23 kap. 6 § rättegångsbalken). Detta skall inte tolkas ordagrant utan måste läsas i beaktande av förundersökningens syfte och de plikter denna är förenad med. Sålunda är innebörden snarast att förhör bör hållas i de fall detta bedöms kunna föra utredningen framåt.Att inte förhöra den som av det presumtiva brottsoffret utpekas som skyldig förefaller förstås i allmänhet inte förenligt med berörd bestämmelse, men eftersom det av din fråga ej framgår under vilka förhållanden detta beslut fattats kan icke avgöras om det funnits skäl för det. Förundersökningsledaren bör ha gjort bedömningen att ett förhör inte skulle föranleda en bättre insikt i den fråga som skall utredas, vilket även torde ha grundat beslutet att nedlägga förundersökningen (se vad gäller nedläggning 23 kap. 4 och 4a §§ rättegångsbalken).Om Du är av uppfattningen att det fattade beslutet är felaktigt har Du förstås möjlighet att vända dig till den som fattat detta och begära överprövning för att försöka få förundersökningen återupptagen. Emellertid skall återupptagande endast ske om någon ny bevisning framkommit. Mer om detta kan Du läsa här.Rättegångsbalken finner Du här.Vänligen,

Allmänt åtal, återta anmälan

2014-06-26 i Förundersökning
FRÅGA |Hej Jag vill inte medverka i en polisutredning mer mot min tidigare sambo som är misstänkt för misshandel, övergrepp i rättssak samt skadegörelse och stöld. Vi kommer att göra upp i godo. Jag har redan varit på videoinspelat förhör och mitt x har erkänt att han tagit strypgrepp. Vad kan jag göra för att förmildra för mitt x.
David Ingvarsson |Hej.Brotten din tidigare sambo misstänks för går under beteckningen allmänt åtal (20 kap 3 § rättegångsbalken). Det innebär att åklagaren väcker åtal för det allmännas, det vill säga samhällets räkning. Det krävs då inte att brottsoffret själv vill att den misstänkte åtalas (20 kap 2 § rättegångsbalken). För att ett åtal ska kunna väckas måste bevisningen vara tillräckligt stark så att åklagaren på objektiv grund ska kunna förvänta sig en fällande dom. Det kan alltså hända att åtal inte väcks, trots att ett brott har begåtts, för att åklagaren bedömer att det inte finns tillräckligt med bevis för att åstadkomma en fällande dom (20 kap 9 § rättegångsbalken).Du kan välja att inte längre medverka i rättsprocessen och därmed ge åklagaren ett sämre bevisläge vilket skulle kunna leda till att åtal inte blir aktuellt. Eftersom din tidigare sambo erkänt är det dock ganska troligt att åklagaren ändå väljer att driva åtalet. Som målsägande har du ingen skyldighet att vittna (36 kap 1 § rättegångsbalken) vid en huvudförhandling men däremot kan du kallas till målsägandeförhör i bevissyfte (enligt 37 kap 1 § rättegångsbalken). Skillnaden mellan att vittna och kallas till förhör i bevissyfte är att du inte har någon skyldighet att tala sanning i det senare fallet. I Sverige har vi dock fri bevisprövning (35 kap 1 § rättegångsbalken) vilket innebär att även din tystnad kan tillmätas bevisvärde, detta bevisvärde brukar emellertid vara mycket lågt.Sitter du tyst eller ändrar din berättelse har åklagaren rätt att hänvisa till tidigare polisförhör (37 kap 3 § och 36 kap 16 § rättegångsbalken) och då är det sedan upp till rätten att avgöra om de tidigare förhören är tillräckligt trovärdiga för fällande dom.Blir det rättegång och du tycker att det känns jobbigt har du dessutom rätt att kräva ett målsägandebiträde som är som ett stöd för dig under rättegångsprocessen (lag om målsägandebiträde 1,3 och 4 §§)Rättegångsbalken hittar du Här!Lag om målsägandebiträde hittar du Här!Hoppas svaret gjorde dig lite klokare även om det kanske inte var det svar du ville höra.Mvh

Utlämnande av förundersökningsprotkoll

2014-05-19 i Förundersökning
FRÅGA |Hej jag undrar om jag som är misstänkt misshandel har rätt att efter förundersökning och förhör har rätt att begära ut en kopia på förundersökningsprotokollet trots att åtal ännu inte är väckt? Jag fick läsa det efter förhöret men skulle vilja ha en kopia på fup också om jag har rätt till det, vem vänder jag mig till? Jag har diarienummret för ärendet. Med vänlig hälsning,
Anes Sabic |Hej, Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!Speciella bestämmelser gäller vid utlämnande av handlingar som hänför sig till en förundersökning. Det innebär att polis/åklagare normalt sätt inte ens lämnar ut förundersökningsprotokoll till den misstänkte innan förundersökningen avslutats.Om förundersökningen däremot är avslutad, så är huvudregeln att du som part har rätt att få ut alla handlingar i ditt ärende.Om det är polisen som har agerat som förundersökningsledare, så ska du vända dig till polismyndigheten. Om det är åklagaren som har lett förundersökningen, så vänder du dig till åklagarmyndigheten för att begära ut handlingarna. Bifogar även mitt tidigare svar inom samma ämnesområde- http://lawline.se/answers/ratt-att-spela-in-forundersokningsmaterial.Med vänlig hälsning,