Kan rätten utdöma strängare påföljd än vad åklagaren yrkat?

2014-04-07 i Domstol
FRÅGA |Kan man dömas till högre dagsböter än åklagaren yrkat?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Rätten är enligt gällande rätt inte bunden av åklagarens påföljdsyrkande och kan därför fritt utdöma antingen strängare eller lindrigare påföljd än vad åklagaren yrkat. Inte heller är rätten bunden av åklagarens uppfattning om brottsrubriceringen (ex. misshandel kontra grov misshandel), vilket framgår av rättegångsbalken (1942:740) 30 kap. 3 §. Vad gäller dagsböter som påföljd finns dock ofta en fastslagen praxis som dikterar hur rätten dömer, givetvis beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. MVH

Återkallelse av överklagan till hovrätten

2014-03-19 i Domstol
FRÅGA |Hejsan. Kan man ta tillbaka en överklagan från hovrätten?
Beatrice Rohdin |Hej,Du får återkalla din överklagan fram tills dess att hovrätten har meddelat dom eller beslut i ärendet. Detta framkommer av 50:25 1 st. RB (tvistemål), se https://lagen.nu/1942:740#K50P25S1 , samt 51:24 1 st. RB (brottmål), se https://lagen.nu/1942:740#K51P24S1.Vänliga hälsningar,

Agerande efter ha fått en anmälan

2014-03-08 i Domstol
FRÅGA |Hej, en lördagskväll som gick snett. Var ute med en kompis, och vaknar upp i en cell och får reda på att jag hotat en taxi chaufför med yxa. Jag har en stor minneslucka på vad som hänt, de sista jag minns är att jag dansade och hade det kul, de jag fått reda på är att jag tagit taxi inte kunnat betala sagt att jag ska gå in och hämta pengar och kommer tillbaka med en yxa . Jag vet inte vad jag sagt eller gjort utan bara fått reda på att jag hotat chauffören. Det är skrivet en anmälan mosshandel på mig då jag saknade mobil plånbok och busskort, polisen tyckte det lät som jag kan ha blivit drogad. Har varit hos psykolog då jag mått väldigt dåligt av detta då det känns som detinte var jag. Är ostraffad sedan tidigare, polisen rådde mig att göra ett drogtest vilket jag gjorde men dock försent tror dr då det gått ca 18 timmar efter händelsen , hade även bula i pannan blåmärke på höften och sår på benet, och uppskattar minnesluckan till ca 8 timmar. Har redogjort vad jag druckigt och minns det till. 7 öl och högst 4st 4 cl shots. Ingen promilelhalt kollades på mig
Lars Bålman |Hej! Det som kan komma att hända är att en åklagare väcker åtal mot dig, och i så fall är det domstolens uppgift, inte din, att utreda vad som hänt. Du bör tala sanning och säga varken mer eller mindre. Om det är någon som blivit skadad eller fått egendom skadad, så kan det hända att denne/dessa kräver ersättning av dig, det vill säga en summa pengar. Om det är så att du inte minns så mycket, är det givetvis svårt för dig att avgöra om eventuella skadeståndsanspråk är berättigade, det vill säga om de verkligen har rätt till skadestånd (det krävs att du agerat med uppsåt eller varit vårdslös/oaktsam). Om det skulle bli så så kan du antingen komma överens med de som kräver ersättning om en rimlig summa, eller så kan du låta dessa ta saken till domstol. Om det är så att du själv blivit av med något så kan du polisanmäla det.

Åtalsplikt - kalla tillbaka anmälan?

2013-12-01 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag har anmält ett brott men vill ta tillbaka anmälan. Jag vill undvika rättegång. Hur kan jag göra det?
Sarah Hansén |Hej! Tack för din fråga.Åklagaren har sk. åtalsplikt vid nästan alla brott, 20 kap 6 § rättegångsbalken. Åklagaren är alltså skyldig att väcka åtal om åklagaren anser att det finns tillräckliga skäl att på objektiva grunder förutse en fällande dom, 23 kap 2 § rättegångsbalken. Eftersom du har anmält brottet och om det handlar om ett brott som ligger under åklagarens åtalsplikt (vilket det med stor sannolikhet gör) går det inte att ta tillbaka anmälan. Det spelar ingen roll om du som blivit utsatt inte vill att det ska leda till en rättegång. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Med vänlig hälsning,

Behörig tingsrätt

2014-03-20 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur man kan förklara varför en specifik tingsrätt är behörig att pröva en tvist? Köpte ett par dyra byxor i Malmö som sen gick sönder efter några dagar, hade åkt dit från Linköping där jag bor. Affären vägrar förstå detta, så jag skickade in en stämningsansökan till tingsrätten i Malmö. Fick sedan ett föreläggande om att förklara varför dem är behöriga till detta. Hur svarar man på det?
Henrik Holmén |Hej! Tack för din fråga. Din fråga handlar om hur man förklarar att en viss tingsrätt är behörig att handlägga ett tvistemål. Detta regleras i rättegångsbalken. För att ta reda om en tingsrätt är behörig att pröva detta tvistemål behöver du ange svarandens hemvist. I frågeställningen anger du att det handlar om en affär och jag utgår således från att denna är en juridisk person. När svaranden är en juridisk person anses hemvisten vara den plats där styrelsen har sitt säte och om detta inte anges är det den plats där verksamheten bedrivs. För att ta reda på styrelsens säte råder jag dig att kontakta Bolagsverket. Tveka inte att höra av dig vid ytterligare tveksamheter. Med vänlig hälsning, 

Rätt forum vid konsumentköp

2014-03-15 i Domstol
FRÅGA |Hej,Jag undrar om det finns någon bestämmelse ang. vilken tingsrätt man vänder sig till?Exempel, Jag köper en jacka i Göteborg men bor i Stockholm. När jag kommer hem vissar det sig att jackan har flera fel. Butiken vill inte ta ansvar för detta och vill inte ta tillbaka jackan. Spelar det då någon roll om jag lämnar in en stämningsánsökan till tingsrätten i Göteborg eller Stockholm? Eller eftersom det är ett klädesplag, skall jag då vända mig till den allmäna reklamationsnämnden? Isf vad är skillnaden mellan tingsrätten och allmäna reklamationsnämnden?Tack på förhand!
Haris Catovic |Hej! Tack för din fråga!Utgångspunkten är att stämningsansökan ska inges till tingsrätten på den ort där svaranden har sitt hemvist, 10 kap. 1 § rättegångsbalken (RB). Detta innebär att du enligt huvudregeln ska ge in stämningsansökan vid Göteborgs tingsrätt. Vid konsumentköp finns däremot ett konkurrerande forum som innebär att en konsument kan stämma näringsidkaren vid tingsrätten i den ort där där konsumenten har sitt hemvist, 10 kap. 8a § RB. Eftersom att det i det här fallet rör sig om ett konsumentköp, kan du välja mellan att stämma butiken vid antingen Göteborgs eller Stockholms tingsrätt.Lycka till!Hälsningar,

Ne bis in idem - Skadestånd p.g.a. dubbelbestraffning i form av både körkortsåterkallelse och fängelse?

2013-12-05 i Domstol
FRÅGA |Angående senaste tidens artiklar om "indraget körkort stoppar åtal". Citat från aftonbladet: "Domstolen anser att en körkortsåterkallelse ska räknas som ett straff, vilket gör att personerna inte också kan åtalas för rattfyllan. Det skulle strida mot förbudet om dubbelbestraffning." Säg teoretiskt att en kille, för drygt 10 år sen försökte köra ifrån polisen när dom försökte stoppa honom vid en hastighetskontroll. Efter ett tag får polisen stopp på honom. Och dom tog körkortet på plats. Och även ett åtal väcktes där han fick ett par månaders fängelse som han fick avtjäna med fotboja i hemmet. Fungerar det på samma sätt här? Det vill säga att dom inte kan väcka åtal om dom drog körkortet på en gång och han var tvungen att ta om körkortet efter 1år. Och finns det nått man kan göra i efterhand? T.ex begära ersättning?
John Eiman |Hej, och tack för din fråga.Jag kan väl börja med att konstatera att rättsläget är en aning diffust på området.Frågan rör "ne bis in idem" - icke två gånger i samma sak, d.v.s. förbud mot dubbelbestraffning (regleras i art. 4 i tilläggsprotokoll 7 EKMR). Förbudet innebär att man inte får bli lagförd/straffad två gånger för samma brott. Frågan här blir då om körkortsåterkallelse och en brottmålsprocess är dubbelbestraffning för samma brott.Körtkortslagens regler om körkortsåterkallelser ses vanligtvis som en särskild rättsverkan av brott (Bl. a. av Jareborg & Zila, "Straffrättens påföljdslära",2012, s. 55). Det är då inget straff eller någon påföljd av brottet utan en särskild rättsverkan, som dock kan upplevas som straff eller påföljd av brottet. Andra exempel på särskilda rättsverkningar är utvisning, näringsförbud m.m.Helsingborgs tingsrätt har i domarna B 5964-13 och B 5908-13 ansett att körkortsåterkallelse utgör straff enligt art. 6 och tilläggsprotokoll 7 art. 4 EKMR. Det motiverar tingsrätten framför allt med praxis från Europadomstolen. Att då även döma för trafikbrott i en brottmålsprocess innebär dubbel bestraffning för samma gärning, vilket inte tillåts enligt EKMR.Hovrätten för västra Sverige har däremot i dom 2013-09-30 ansett att det inte förelåg dubbelbestraffning när både körkortsåterkallelse och brottmålsprocess företogs för samma gärning. Värt att notera är även rättsfallet RÅ 2000 ref. 65 där det tycks konstateras att körkortsåterkallelse visserligen är ett straff, men att det inte rör sig om dubbelbestraffning om återkallelsen sker enligt körkortslagen i nära anslutning till brottmålsdom.Svaret på frågan om körkortsåterkallelse och brottsmålsprocess för samma gärning utgör dubbelbestraffning är alltså oklart, eftersom att olika uppfattningar råder. Det som uppmuntrat Helsingborgs tingsrätts uppfattning om dubbelbestraffning är rättsfallet NJA 2013 s. 502 där HD fann att både dömas för skattebrott och att betala skattetillägg utgjorde dubbelbestraffning. Helsingborgs tingsrätt anser att Hovrätten för västra Sveriges slutsats är svårförenlig med HD:s dom.Värt att konstatera är att det är Högsta domstolens domar som är prejudicerande och ska följas - inte tingsrätternas. Tingsrättens tolkning av rättsläget är med andra ord inte bindande för andra tingsrätter.Vill du söka skadestånd för det inträffade görs det enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Jag tror att ett avvaktande för att få klarhet i rättsläget kan vara klokt. Artiklar (inte av journalister på aftonbladet) och eventuella domar från högre instanser kan hjälpa till att förtydliga rättsläget så småningom.Hoppas svaret varit någorlunda till hjälp,Med vänlig hälsning

Prövningstillstånd i kammarrätt

2013-11-29 i Domstol
FRÅGA |Hej Jag har fått mitt körkort indragen efter att ha färdats på E4 medelhastighet 161km/tim högs tillåtna hastighet var 110km/tim, jag blev uppmätt med polis pilot av en civilbil som följde mig i 6,5km . Jag jobbar som säljare och är behov av mitt körkort och har fått reda av min arbetsgivare att jag kommer att bli permitterad utan lön då jag inte kan utföra mitt arbete vilket jag har påtalat till trasportstyrelsen, jag har även skickat in ett intyg som jag fick av min arbetsgivare. Dem sänkte min spärrtid från 4 månader till 3 månader, dem får max sänka med en månad enligt handläggaren. Jag överklagade till Förvaltningsrätten att jag ville att dem skulle ge tillbaka mitt körkort och ge mig en varning eller att sänka spärrtiden men dem avslog min överklagan. Min fråga är jag kan överklaga till Kammarrätten men hur stor sannolikhet är det att dem kommer att ge en annan bedömning?? Kommer jag att riskera något om överklaga så det blir till min nackdel med t.ex. lägre spärrtid eller liknande?? MVH
Alexander Engström |Hej,I andra mål än skattemål och mål om vård av unga, missbrukare och psykiskt sjuka krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp ett överklagande. Prövningstillstånd beviljas om det finns anledning att ändra förvaltningsrättens beslut, om rättens avgörande behövs för att ge ledning för hur liknande fall ska bedömas (så kallat prejudikat) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Med anledning av de höga kraven som ställs på din typ av ärenden kommer kammarrätten med största sannolikhet inte att meddela prövningstillstånd för ditt ärende. Hoppas detta gav dig svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,