Domstols behörighet och komplettering av stämningsansökan

2015-03-22 i Domstol
FRÅGA |Hej, jag bor i Göteborg och åkte ner till Lund med min vän för en shoppingshelg. Väl där nere så köpte jag en jacka och nu när jag kommit hem så har sömmen släppt från fodret och jackan är trasig. Den var väldigt dyr och jag förväntade mig mycket bättre kvalité. Jag har ringt till butiken ett flertal gånger men dem bryr sig inte om att fixa mitt problem. Min fråga är nu, vart jag ska lämna in min stämningsansökan, för jag skickade in en ansökan till Göteborgs tingsrätt , och nu har jag fått ett föreläggande från dem där de vill att ja ska förklara varför dem är behöriga att pröva tvisten. Jag antar att jag kanske borde skickat in den till Lunds tingsrätt, eller vad menar dem?
Amanda Lidberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om laga domstol, alltså till vilken domstol ansökan om stämning ska ske, finns i 10 kap. Rättegångsbalken. Huvudregeln inom tvistemål är att talan ska väckas vid tingsrätten på den ort där motparten har sin hemvist. I detta fall skulle det innebära Lund.Enligt 10 kap. 1 § 3 st Rättegångsbalken gäller dock att om motparten är exempelvis är ett bolag eller ekonomisk förening att ansökan om stämning ska ske på den ort där styrelsen har sitt säte, vilket inte behöver vara samma ort som där affären ligger.Dock gäller i tvist mellan näringsidkare och konsument gällande att talan mot näringsidkare får väckas i den ort där konsumenten har sin hemvist. Se 10 kap. 8 a § Rättegångsbalken. Detta skulle alltså för din del innebära Göteborg om du har köpt varan, som privatperson för personligt bruk, från en butik och din motpart därmed är näringsidkare.En ansökan om stämning ska bland annat innehålla uppgifter om sådana omständigheter som gör den adresserade tingsrätten behörig. Se vidare 42 kap. 2 § Rättegångsbalken. Har du i stämningsansökan inte angett varför just Göteborgs tingsrätt är behörig så kan ansökan därmed anses bristfällig och, som nu skett, du blir ombedd att komplettera dessa uppgifter. Det du ska göra är alltså att ange varför Göteborgs tingsrätt är behörig, eventuellt på grundval av 10 kap. 8 a § Rättegångsbalken då jag förstår det som att du är konsument och har handlat av en näringsidkare som i tvisten är din motpart. Skulle Göteborgs tingsrätt efter komplettering trots allt inte anse sig behörig så ska tingsrätten självmant överlämna stämningsansökan till en annan domstol, om de finner den behörig istället. Detta såklart bara så länge sökanden, i detta fall du, inte har något emot det och om annat skäl emot inte finns.Hoppas detta har hjälpt dig att få klarhet i situationen.Vänliga hälsningar,

Måls avgörande i den tilltalades frånvaro

2015-03-21 i Domstol
FRÅGA |Om man förlorar i en tredskodom, vad får man för straff?
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! En tredskodom kan endast meddelas i ett dispositivt tvistemål (avseende en fråga varom förlikning är tillåten) och innebär då i regel att målet avgörs i enlighet med den närvarande partens yrkande (se 44 kap. 2 § rättegångsbalken). Något straff kan således inte utdömas genom en tredskodom och det är ej heller möjligt att utan vetskap om vad som yrkats ens spekulera i vilket domslut som kan komma att följa. Vad beträffar brottmål (vilket det här tycks vara frågan om) finns vissa möjligheter att fälla ett avgörande i den tilltalades frånvaro, men det går naturligtvis inte att uttala sig om berörda reglers tillämplighet utan er ingående information om det specifika fallet, varför frågan här måste lämnas därhän. Inalles gäller således att ett straff kan utdömas i den tilltalades frånvaro, men att detta inte sker genom en tredskodom, samt att påföljden inte beror därav utan varierar beroende på vilket brott som begåtts och en rad andra omständigheter. Önskas vidare hjälp i ärendet är du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn: 08-533 300 04) eller e-post: info@lawline.se. Rättegångsbalken finner du här. Vänligen,

Forumregler vid tvistemål, mer specifikt förfallen faktura

2015-03-06 i Domstol
FRÅGA |Hej!Jag har en faktura som har förfallit till betalning och när jag gjorde en kontroll med folkbokföringen så är personen utflyttad till Norge men äger fortfarande en bostadsrätt i Sverige.Jag har varit i kontakt med Kronofogden samt Tingsrätten och får som tips att ta kontakt med Norska ambassaden eller advokat för att gå vidare. Jag har namn, svenskt personnummer, mailadress, svenska bostadsadressen, c/o adress i Norge, senaste arbetsplats, norskt telefonnummer & mobilnummer.Jag kan ansöka om stämning vid svensk domstol men risken finns att rätt forum inte hittas pga utflyttningen. Jag kan även ansöka om stämning i Norge men vet inte hur jag ska gå vidare. Kan ni hjälpa mig med detta?
Fredrik Holst |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser rörande vilken allmän domstol talan ska väckas i tvistemål återfinns i 10 kapitlet rättegångsbalken (1942:740), RB). (Hittas här). Frågan om svensk domstol är behörig istället för en utländsk domstol berörs inte av dessa bestämmelser. Att ha i åtanke är att konkurrerande bestämmelser kan finnas i norsk lagstiftning. Det krävs att du kan visa på att det är rätt forum som du vänder dig till, dvs. styrka med t.ex. kontrakthandlingar eller dylikt. Det allmänna forumet för tvistemål återfinns i 10:1 RB. Där stadgas det att: "Laga domstol i tvistemål i allmänhet är rätten i den ort, där svaraden har sitt hemvist". Hemvistbegreppet tydligörs i 2st. där det stadgas att: "är svaranden folkbokförd i Sverige anses som hans hemvist den ort där han var folkbokförd den 1 november föregående år". I sista stycket 10:1 stadgas det s.k. vagabondforumet där den som icke äger känt hemvist vare sig inom eller utom riket sökes där han uppehåller sig. Är han svensk medborgare och uppehåller han sig utom riket eller är hans uppehållsort okänd, sökes han där han inom riket senast haft hemvist eller uppehållit sig (se 10:1 st. 5). Ersättningsforum till det allmäna fora i 10:1 är 10:3 RB. Där stadgas att "Den som icke äger känt hemvist inom riket må i tvist rörande betalningsskyldighet sökas där honom tillhörig egendom finnes. Rör tvisten lös egendom, må han sökas där egendomen finnes". St. 2: Fordran, som grundas på löpande skuldebrev eller annan handling anses finnas där handlingen är. Denna bestämmelse är dock avsedd att tillämpas restriktivt, och kan inte användas om han uppehåller sig utom riket om han har känt hemvist här (vilken enligt din frågeformulering han inte verkar ha). Rör det sig om ett löpande skuldebrev eller eller handling som utgör vilkor för betalningsskyldighet har du möjlighet att stämma honom där handlingen finns. I annat fall kan du använda dig av ytterligare en alternativ regel till 10:1 RB, nämligen regeln i 10:4 RB. Där stadgas att "Har den som icke äger känt hemvist inom riket här ingått förbindelse eller eljest ådragit sig gäld, må han i tivst därom sökas där förbindelsen ingicks eller gälden uppkom". Regeln i 10:4 kallas för kontraktsforum. Svarandens utfästelse ska vara gjord på domstolsorten (dvs. avtalet ska ha ingåtts där). Det är ganska så röriga och komplexa regler kring vilken som är laga domstol, och oftast finns det möjlighet att stämma in vid flera olika forum. Oftast kan man stämma in på en av dessa forum. Förslagsvis borde du kunna använda dig utav 10:4 då ni har ingått ett kontrakt med varandra. Det korrekta forumet är alltså orten där förbindelsen ingicks eller gälden uppkom. Om du har några frågor kring mitt svar, eller om du behöver ytterligare hjälp med utformandet av stämningsansökan kan du kontakta mig på fredrik.holst@lawline.se

Endomarhandläggning

2015-02-22 i Domstol
FRÅGA |"Detta kan ske t ex om rätten anser det tillräckligt med en domare och parterna samtycker till det eller om huvudförhandling hålls i förenklad form ". Varför är det bra med bara en domare?Och om en av parten begär bara en domare. Varför vill han det? Tack
Philip Ideström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den text du hänvisar till finns att läsa i RB 1:3 3 st (https://lagen.nu/1942:740#K1P3aS1). Möjligheten att ha endast en domare finns till störst del av processekonomiska skäl. Tanken är att enklare mål ska kunna avgöras så snabbt och billigt som möjligt för de inblandade. Exempel på sådana mål är vardagliga mål om köprätt och betalningskyldighet till mindre belopp. Sådana mål avgörs av en ensam domare vid den muntliga föreberedelsen enligt RB 42:20 (https://lagen.nu/1942:740#K43P2)Ifall en av parterna begär endomarhandläggning kan det bero just på att han eller hon vill att det ska gå snabbt och inte bli lika dyrt. Mål om större belopp och tvistiga familjerättsmål kräver oftast tre domare eftersom de är mer komplicerade. Var uppmärksam på om målet verkligen är av enkel art. Ifall det avgörs av en ensam domare fast det inte är av enkel art så kan domen undanröjas i Hovrätten eftersom tingsrätten då inte varit domför, RB 1:3 och 50:28. Då återvisas målet till tingsrätten, RB 50:29 (https://lagen.nu/1942:740#K1P3aS1).MVH

Enskilt åtal, beviskrav och falsk angivelse mm.

2015-03-22 i Domstol
FRÅGA |Jag har stämt en person på en skuld som överstiger 2 milj kr Inkl. ränta.Till grund ligger en signerad skuldförbindelse utan vittnen.Efter kungörelse med risk för tredskodom yrkar denne person inhibition och polisanmäler mig för grovt bedrägeri och urkundsförfalskning.Jag frias helt från alla brottsmisstankar och blir avförd från förundersökningen.Om min motpart väljer att driva ärendet i tingsrätten undrar jag om det genom friandet i polisundersökningen automatiskt blir en vinnande dom i tingsrätten eftersom samma bevisning ligger till grund.Är det öht meningsfullt för en motpart att driva ett ärende under dessa förutsättningar?Och sist, öppnar detta för en polisanmälan om falsk angivelse samt grovt bedrägeri?
Pierre Olsson |Hej och tack för din fråga!Regler om rättsprocesser hittar du i rättegångsbalken (RB), se https://lagen.nu/1942:740. Regler om brott och straff hittar du i brottsbalken (BrB), se https://lagen.nu/1962:700. Brottmålet och dess inverkan på tvistemåletSom jag förstår din fråga så avgjordes aldrig den anmälan som din motpart lämnade in i domstol utan åklagaren valde att lägga ned förundersökningen. När en åklagare väljer att lägga ned en förundersökning på grund av bristande bevisning så kan målsägande ändå välja att driva frågan vidare som ett enskilt åtal (RB 20 kap 9 § 2 stycket och RB 47 kap). Det blir alltså inte automatiskt en friande dom om åtalet drivs vidare till tingsrätten. Att förundersökningen lades ned tyder ju dock på att åtalet är svagt så det kan absolut ifrågasättas om det är meningsfullt för din motpart att driva fallet vidare.Även om din motpart väljer att inte driva brottmålet vidare så kan frågan fortfarande vara relevant för ert tvistemål. Att fallet lagts ned eller att du fått en friande dom i brottmålet betyder inte att domstolen automatiskt kommer att döma till din fördel i tvistemålet, även om samma bevisning används. Det beror på att beviskravet är lägre i tvistemål än i brottmål. Att förundersökningen lades ned är dock något som talar starkt till din fördel.Falsk angivelse, falskt åtal och grovt bedrägeriOm din motpart anmält dig för något du inte gjort så öppnar det mycket riktigt upp för att du polisanmäler din motpart för falsk angivelse (BrB 15 kap 6§). Om din motpart väljer att väcka ett enskilt åtal så kan det dessutom vara aktuellt att anmäla personen för falskt åtal (BrB 15 kap 5§). Däremot ser jag ingen grund för att anmäla din motpart för grovt bedrägeri. För att man ska kunna dömas för grovt bedrägeri krävs det att gärningsmannen med hjälp av vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet som leder till vinning för gärningsmannen och skada för offret (BrB 9 kap 1§).SammanfattningJag förstår inte riktigt vad din motpart hade begärt inhibition för och hur det hängde samman med brottmålet. Om det är så att du fått en tredskodom till din fördel och din motpart har begärt återvinning av tredskodomen och inhibition av verkställigheten så betyder det att ert tvistemål kommer att tas upp där målet slutade (RB 44 kap 9 och 10 §§). Processen kommer alltså att börja igen men du kan använda förundersökningen som bevisning.Att en förundersökning lagts ned innebär inte att tingsrätten kommer att meddela en friande dom i brottmålet och inte heller att tingsrätten kommer att döma till din fördel i tvistemålet. Däremot talar det starkt till din fördel.Det är svårt att svara på om det är meningsfullt för din motpart att driva frågan vidare som ett brottmål utan att veta mer om omständigheterna i ditt fall men troligen är det inte meningsfullt. Däremot så kommer din motpart förmodligen att hävda att skuldförbindelsen är ogiltig i tvistemålet eftersom beviskravet är lägre i tvistemål än brottmål.Om du är oskyldig så öppnar det upp för en anmälan om falsk angivelse (och eventuellt falskt åtal). Däremot verkar det inte finnas någon grund för en anmälan om grovt bedrägeri.Jag hoppas att svaret var till hjälp! Om du behöver mer hjälp med att driva processen är du varmt välkommen att höra av dig till os på telefon 08-533 300 04 eller på mail info@lawline.se.Med vänlig hälsning

Behörig domstol

2015-03-16 i Domstol
FRÅGA |Hej. En kompis fick ett föreläggande från tingsrätten där han ombeds förklara varför tingsrätten i hans stad är behörig att pröva en tvist som han är part i. Tvisten handlar om att min kompis köpte ett dyrt skidställ när han var i sthlm och upptäckte när han kom hem att sömmarna och dragkedjor går sönder och knappar trillar av. Han kontaktade butiken ett flertal gånger men de ställde sig oförstående till problemet så han skickade in en stämningsansökan. Vad ska han svara tingrätten?? Finns det några lagar man kan referera till i det här fallet eller vad är det tingsrätten är ute efter?
Joakim Wahlgren |Hej och tack för din fråga!Den lag som är tillämplig och som din vän ska hänvisa till heter Rättegångsbalken (RB) och den hittar du HÄR.När en tvist har gått så långt att en part vill ansöka om stämning ska stämningsansökan uppfylla vissa kriterier som finns i RB 42:2. I din väns fall så är 4 punkten i den bestämmelsen aktuell som innebär att stämningsansökan ska innehålla uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig. Om stämningsansökan inte uppfyller föreskrifterna i RB 42:2 kan rätten förelägga käranden att avhjälpa bristen (RB 42:3). Det är vad som har hänt i din väns fall. Om din vän inte följer föreläggandet så kan rätten avvisa ansökningen (RB 42:4). När det kommer till rättens behörighet så hittar du bestämmelser om det i RB 10 kap. Huvudregeln iRB 10:1 är att rätten på den ort där svaranden har sin hemvist är behörig. Det innebär den ort där företaget som din vän köpte skidstället av har sin hemvist. Förmodligen i din väns fall så är det Stockholm. Om din vän köpte skidstället som privatperson, för huvudsakligen sitt eget bruk, det vill säga att han inte köpte skidstället för sitt eget eller någon annans företag så blir RB 10:8a tillämplig. Förutsatt att värdet var under 22 250 kr som är halva prisbasbeloppet för 2015 (RB 1:3d).Om RB 10:8a är tillämplig så är rätten i din väns hemvist behörig. Det vill säga den domstol som ligger i den stad där din vän bor. Isåfall bör din vän omgående svara på rättens föreläggande och förklara att han har köpt skidstället för under 22 250 kr av en näringsidkare för sitt huvudsakligen enskilda bruk som privatperson, med hänvisning till RB 10:8a.Din vän bör också överväga att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden ARN. Eller att höra av sig till Lawline för mer juridisk hjälp. Du hittar våra tjänster till vänster på sidan.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Närvaro vid rättegång - åtalad

2015-02-27 i Domstol
FRÅGA |Har en fråga om rättegång o personutredning.Ska in på rättegång för stöld. Går hos psykolog för självskade/själmords tankar sen ett tag för ekonomin är i botten o ingen inkomst finns. Till saken hör att rättegång o personutredning hålls 10 mil bort. Kan man slippa vara med på rättegång? Vet ej om jag orkar låna mera pengar för att ta mig dit till båda gångerna o ser då självmord mer o mer som en enkel utväg
Christopher Escalante |Hej!Du nämner att du går hos psykolog, jag vill även rekommendera nationella hjälplinjen vilka du når på nr. 020-22 00 60 det är kostnadsfri hjälp och de erbjuder stödsamtal. Gällande din rättsliga fråga så måste du närvara personligen vid en rättegång om du inte har laga förfall (akut sjukdom med läkarintyg eller annan oförutsedd omständighet). Du kan dock få ersättning för dina resekostnader. Du behöver således inte låna några pengar för att delta vid rättegången. Ansökan om ersättning för resekostnader gör du genom denna blankett (den går snabbt och är enkel att fylla i) http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Blanketter/Rattshjalp-ersattning/Ansokanbeslut-om-ersattning-for-installelse-mm---DV-1035/Jag hoppas mitt svar varit till hjälp.Vänligen,

Företräde i domstol för vissa mål

2015-02-17 i Domstol
FRÅGA |Hej!Kan ett ärende processrättsligt få företräde eller handläggas därför att det rör sig om en privatbostad?Mvh: Gisela Lehner
Joel Wickman |Hej,Nej mål om privatbostad får inte företräde i domstolen och handläggs inte snabbare än andra mål. Endast vissa mål och beslut handläggs med företräde i tingsrätt, ex ungdomsmål eller yrkanden om interimistiska beslut.Mvh