Glömt att betala tilläggsavgiften

2017-11-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vi har inte uppmärksammat att vi ska betala en tilläggsavgift på 2500 kr för att att tingsrätt ska handlägga en tvist gällande avhysning mm och därmed ej betalat tilläggsavgiften. Nu har tingsrätten meddelat att avvisa vår talan. vad gör vi nu då ? Måste vi lämnain en ny ansökan med allt detta innebär eller går det att betala för sent och få saken prövad ?
Ni de Keiser |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att ni har missat att betala in tilläggsavgiften har tingsrätten beslutat att avvisa talan, vilket är ett slutligt beslut som inte "ändras". Beslutet vinner däremot inte rättskraft och det innebär att ni kan stämma in igen. Ni får alltså ansöka om på nytt.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig till mig på ni.dekeiser@lawline.se!Vänliga hälsningar,

Anslutningsklaga. Vad är det?

2017-11-13 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad är en anslutningsklaga?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. När en tilltalad överklagar exempelvis tingsrättens dom till hovrätten så brukar åklagaren också välja att överklaga domen anslutningsvis. När åklagaren gör detta så kallar man det för att hon eller han "anslutningsklagar".Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Hur bokar jag ett möte med en jurist hos er?

2017-11-07 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag är oense med Pensionsmyndigheten gällande ett mål i Förvaltningsrätten där svaret kom idag.De hade rätt och jag fel! Min fråga nu är: Får jag skicka mitt brev och deras svar per E-mejl till er för att få reda på vad ni anser vem som har rätt eller fel?MVH Margarete Eriksson
Måns Lundvall |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du vill att vi ska kolla lite mer noggrant på ditt ärende, gå igenom mail och skrivelser m.m. och ge dig vår syn på ditt fall så rekommenderar jag att du bokar en tid med en av våra jurister. De har möjlighet att gå in på djupet med din frågeställning, detta är något som inte ryms inom vår gratisrådgivning.Du bokar tid med en jurist här. Du kan även ringa till oss på 08-533 300 04 för att förklara ditt ärende lite mer i detalj. Mvh

Mall för yttrande i ett körkortsärende

2017-10-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Mall yttrande körkortsärende
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Vi har inga mallar för yttranden i körkortsärenden. Kontakta oss på 08-533 300 04 (vardagar 10-16) så kan en av våra jurister undersöka möjligheten att tillvarata din rätt i körkortsärendet.Bästa hälsningar

Hur kan de olika instanserna komma till olika slutsatser i exakt samma mål?

2017-11-16 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!Hur kommer det sig att tingsrätten, hovrätten samt högsta domstolen alla kan döma olika i exakt samma mål? Vad gör att hovrätten ser annorlunda än tingsrätten på en dom vad gäller t ex misshandel: tingsrätten kan döma utifrån att någon har använt nödvändigt våld medan hovrätten säger att det inte var befogat med nödvärn. Vad ligger till grund för att samma händelse tolkas så olika utifrån samma lagtext?Mvh
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Jag förstår din fundering... Många gånger kan mål (framförallt brottmål) vara svårare att lösa än vad man vid en första anblick kan tro. Det är nämligen inte alltid det finns solklara bevis för vad som har hänt och inte hänt. Detta innebär i sin tur att det krävs en hel del tolkning för att konstatera att det föreligger så kallad brottsbeskrivningsenlighet mellan den påstådda gärningen och det aktuella brottet. Misshandelsbrottet återfinns till exempel i 3 kap 5 § brottsbalken och föreskriver följande "Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader."Anta att A uppger att denne blivit misshandlad av B. Till bevis för detta finns rättsmedicinska undersökningar och fotografier som visar att A har fått skador i ansiktet. B uppger å sin sida att dessa skador uppkom till följd av att B utövade nödvärn då A hade för avsikt att mörda B. På platsen fanns det inga andra vittnen. Vid en sådan situation har domstolen inget annat att ta hänsyn till än parternas utsagor och de fotografier som visar att A blivit skadad. Här står alltså ord mot ord och det gäller att försöka tolka de olika parternas berättelser. Framstår de som trovärdiga? Stämmer parternas utsagor överens med de skador som uppstått? Domstolen gör så gott de kan för att utröna vad som har hänt och för att ta reda på ifall B kan dömas eller inte. I brottmål finns det ett beviskrav som säger att det måste vara ställt "utom rimligt tvivel" att den tilltalade är skyldig för att denne skulle kunna dömas. Hur man väljer att tolka detta beviskrav i förhållande till det specifika brottet kan skilja sig domare emellan. En domare kanske anser att det räcker med A:s förtroendeingivande berättelse i förening med B:s icke förtroendeingivande berättelse och de skador som finns. En annan domare kanske anser att det inte går att fälla B då ingen vet vad som verkligen har hänt. Av denna anledning kan bedömningarna bli olika i olika instanser trots att det rör sig om samma mål. En annan, starkt bidragande faktor, till att domstolarna kommer till olika slutsatser är att det ofta inkommer nya bevis till de olika instanserna, vilket gör att saken/målen förändras och att bedömningen (med hänsyn till de nya bevisen) kan bli en annan. Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh,

Överklagan av utländsk dom

2017-11-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!jag har en närstående som har blivit dömd för grovt narkotikabrott (7+ år) i Turkiet medan hans kompanjon blev helt frikänd från påföljd. Vi menar att domen inte är rättvis och att Turkiets rättssystem är korrupt. Vi skulle därför vilja gå vidare med detta till högre domstol och undrar vem vi kan vända oss till? Är det Europadomstolen?Tack på förhand!
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första hand bör ni försöka överklaga domen till en högre turkisk rättsinstans. Befinner ni er i Turkiet bör ni vända er till den svenska ambassaden för att få information om hur ni bör gå tillväga. I sista hand går det även att vända sig till Europadomstolen. I artikel 6 stadgas rätten till en rättvis rättegång. Turkiet tillhör en av de 49 stater som ratificerat Europakonventionen. Europadomstolens avgöranden är bindande för konventionsstaterna; om Europadomstolen finner att en stat brutit mot konventionen blir påföljden att staten måste ändra tillämpningen av lagen. Domstolen kan även utfärda skadestånd till sökanden. Observera att Europadomstolen inte kan ändra eller upphäva ett beslut av den nationella domstolen.För att Europadomstolen ska uppta en ansökan måste vissa krav vara uppfyllda. För det första måste sökanden ha uttömt alla nationella rättsmedel för att överklaga beslutet. Det innebär exempelvis att man överklagat beslutet till en högre instans. För det andra måste en godtagbar ansökan ske inom 6 månader från att det slutgiltiga beslutet fattats av en inhemsk domstol (talefrist). Ansökan, som sker enligt formulär, ska vara skriftligt och innehålla utförliga uppgifter om den aktuella frågan. Det kan exempelvis behövas bifoga en kopia av domen. Mer information om vilka krav som ställs på en ansökan till Europadomstolen hittar du här. Det bör nämnas att en process i Europadomstolen kan ta lång tid och bli väldigt kostsam. Turkiet har dessutom fått kritik för att inte efterfölja Europadomstolens beslut och på senare tid har det turkiska rättssystemets oberoende minskat till följd av presidentens utökade maktbefogenheter.Med vänlig hälsning,

Enskilt anspråk på grund av brott.

2017-10-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag har blivit utsatt för grov misshandel av mitt x 2 gånger som han blivit dömd för. Han blev dömd till 90 dagars samhällstjänst. Han har även spridit lögner om mej så jag har inte orkat bo kvar i staden jag kommer ifrån. Nu har det gått 1 år sedan domen och först nu orkar jag fundera över skadestånd. Vad kan jag ha rätt till ? Ska jag kontakta juristen jag fick tilldelad vid domen ? Vet inte vad jag ska göra men såren på insidan efter misshandeln är väldigt djupa./Metoo
Elin Gustavsson |Hej! Tack för att du hör av dig Lawline med din fråga! Först och främst så vill jag beklaga den situationen du hamnat i. Det låter inte alls roligt. Vad du kan göraInom juridiken skiljer man mellan straffrättsliga processer och civilrättsliga, när personen som misshandlat dig blev dömd för misshandeln till samhällstjänst så rörde det sig om en straffrättslig process. Om du vill ha skadestånd för vad du blivit utsatt för så är det istället ett civilrättsligt mål. Om du nu vill väcka talan om skadestånd så kan du göra det i den tingsrätt där personen som misshandlat dig är bosatt. När det målet handläggs så bör du åberopa den tidigare domen som bevisning. Hur väcker man talan? Vad som ska vara med i din stämningsansökan regleras i 42 kap. 2 § Rättegångsbalken (RB), läs den här. Stämningsansökan ska innehålla ett bestämt yrkande (skadestånd), de grunder du vill åberopa som grund för yrkandet (misshandeln), vilka bevis du vill lägga fram och vad dessa bevis ska bevisa samt vad som gör rätten behörig (det faktum att den du stämmer bor inom tingsrättens område). Läs mer på den här länken. Ett jättestort lycka till med allt! Vänligen,

Betalningskrav

2017-10-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag har blivit anklagad av en granne för att ha orsakat översvämning på dennes tomt. Det går en bäck genom min tomt och över till grannen. På ett ställe går den genom en trumma, under en byggnad. Grannen menar att jag leder vatten till dennes tomt och har anlitar en jurist.Juristen har skrivit att grannen anser att jag orsakat skada genom ett leda vatten och översvämmade tomten. Juristen skriver vidare att jag inom en månad skall åtgärda problemet och ersätta grannen för skadan och även stå för eventuella ytterliga skador som kan ha uppstått.Min fråga är. Kan en jurist göra detta. Utse mig till ansvarig på annan persons information? Kan juristen mena att jag skall betala, utan utredning? Utan att juristen sätter sig in i frågan?
Elin Gustavsson |Hej! Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga! Det låter som en jobbig situation du hamnat i, jag ska försöka förklara rättsläget nedan. BetalningskravetVad gäller det här betalningskravet du har fått så är det inget du behöver betala så länge du bestrider (inte håller med om) att översvämningen varit ditt fel. Om du säger att du inte har betalningsansvar i frågan så kommer kanske din granne att istället välja att stämma in dig hos en tingsrätt, och om du fortfarande bestrider ansvar så hålls huvudförhandling varpå domare avgör vem av er som har "rätt och fel". Det betalningskrav du fått är att se som ett första steg innan man går till domstol, det hade ju kunnat vara så att du höll med om att översvämningen var "ditt fel" och därför betalat. Om du inte håller med om att du ska behöva stå för de kostnader som din granne kräver dig på så kan du bestrida betalningsansvaret och så kanske en domstol får avgöra saken. Ett stort lycka till med allting! Vänligen,