Att förhindra en straffrättslig process

2018-01-13 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Kan jag avstyra en rättegång? Min exman anklagas för misshandel och jag vill avstyra rättegången.
Daniel Shin |Hej och tack för att du vänder dig till oss!Om din exman är anklagad för misshandel handlar det om ett brott enligt brottsbalken. Även om du är målsägande i fallet är det alltså en åklagare, som representerar staten, som för talan om misshandel mot honom. Det innebär att processen är en sak mellan staten och din exman, där du alltså inte kan förhindra den på något sätt. Det du som målsägande däremot kan göra är att dra tillbaka ditt eventuella skadeståndskrav mot din exman. Du kan även vägra att vittna mot honom, ifall ditt vittnesmål är avgörande för bevisningen.Något tydligt svar kan jag dessvärre inte ge, utöver att du inte har möjlighet att stoppa rättegången. Jag hoppas du fick svar på din fråga.

Vad innebär ett prövningstillstånd?

2017-12-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, Kammarrätten har gett stadsdelsnämnden i Stockholm prövningstillsånd av Förvaltningsrättens beslut om bifall till rätt till serviceboende för 95-årig kvinna med flertalet problem.Vad händer efter detta - är det bara att vänta på någon form av besked? Går väl inte att överklaga ännu......Tack på förhand för en förklaring....MvHAgneta J
Olle Hansen Ölmedal |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att Kammarrätten har beslutat att bevilja prövningstillstånd i en fråga. Prövningstillstånd innebär att Kammarrätten har beslutat att en överklagan ska prövas av domstolen. Prövningstillståndet innebär inte att fallet är avgjort, utan enbart att kammarätten kommer att avgöra det.Prövningstillstånd är någonting som man ibland måste söka när man vill överklaga förvaltningsrättens beslut. När Kammarrätten beslutade om de ska ge prövningstillstånd eller inte, så beslutade de bara om de ska pröva överklagandet eller inte. I frågan om de ska ge prövningstillstånd så beslutar de ingenting om kvinnans rätt till serviceboende.I det här fallet så har alltså stadsdelsnämnden överklagat förvaltningsrättens beslut. Stadsdelsnämnden har därför sökt prövningstillstånd. Eftersom Kammarrätten gett prövningstillstånd, så kommer Kammarrätten att pröva stadsdelsnämndens överklagande.Frågan om den 95-åriga kvinnans rätt till service boende m.m. kommer därför nu att prövas och avgöras i Kammarrätten. Fallet är med andra ord inte avgjort ännu, utan det är nu upp till Kammarrätten. Om detta är det enda besked som kvinnan fått, så kommer Kammarrätten sannolikt be henne inkomma med ett yttrande i målet. Det innebär att kvinnan får ett tillfälle att återigen ge sin sida av saken innan det avgörs.Om ni behöver ytterligare stöd i frågan, så rekommenderar jag er att kontakta en av våra verksamma jurister.Jag hoppas ni tycker er ha fått ett svar på er fråga.Vänligen,

Vad bör man göra efter att ha polisanmält ett brott, och vad händer efter polisanmälan?

2017-12-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Min son är 13år.En dag när han var i skolan och en kille kom och slag honom killen var 2år äldre än min son han hade kniv och kofot, vittne filmade händelsen och vi gjorde polisanmälan. Vad måste man göra nästa?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på vad som händer efter att man har polisanmält ett brott, och om det är något särskilt man bör göra. Först vill jag beklaga att din son har blivit utsatt för detta. Eftersom killen är 2 år äldre än din son antar jag att killen är 15 år. I så fall är han straffmyndig, vilket innebär att man kan dömas till påföljd om man begått ett brott. Dock döms så unga gärningsmän oftast till ungdomsvård (här) Det framgår att killen slog din son, vilket borde vara misshandel (här). Det framgår av din fråga att killen hade vapen (kniven och kofoten), men inte om han använde vapnen mot din son. Det är bra att det finns ett vittne. I och med att vittnet filmade händelsen bör det finnas bevisning mot den misstänkte. Efter att man har polisanmält ett brott beslutar polis eller åklagare om förundersökning ska inledas eller inte. Om förundersökning inleds blir den som blivit utsatt för brottet, den misstänkte samt vittnen förhörda, och bevisning samlas in medan förundersökningen pågår. När förundersökningen är avslutad fattar åklagaren beslut om åtal ska väckas eller inte. Efter att man polisanmält ett brott är det inte så mycket man kan göra medan man väntar på besked om förundersökning ska inledas. Om din son blev skadad kan det vara bra att ha läkarintyg på skadorna (ur bevissynpunkt). Att bli utsatt för ett brott är en traumatisk händelse. Här kommer några länkar till sidor där det finns information om stöd för brottsoffer, här och här. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04. Telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Kan jag få böta för samma brott igen?

2017-12-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hejsan! Jag är tidigare dömd för ringa narkotikabrott för cirka 1 år sedan, men fick åtalsunderlåtelse och blev dömd till 6 veckors pissprov och inga böter. Nu är jag 18 år och rökte lite cannabis på fest 2 dagar sen och idag tog polisen mig och min kompis då han skulle röka men ej jag och vi fick kissa. Jag kommer säkert visa positivt, men min fråga är. Kommer jag pga av åtalsunderlåtelsen få böta för det tidigare brottet och blir påföljden av det nya positiva testet värre om man hävdar sin oskuld inför polisen? Jag sa till dem att jag inte hade rökt på ett år, men fick fortfarande kissa.
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!En åtalsunderlåtelse innebär att brottet utreds, men utan att det blir något åtal eller rättegång. Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom, och eftersom en person inte kan bli dömd två gånger för ett brott kan du inte åläggas någon ny påföljd för det gamla brottet, Rättegångsbalken 30 kap 9 §. Vidare påverkar inte det faktum att du hävdar din oskuld inför polisen påföljden av den nya brottet. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

När har man rätt till en offentlig försvarare?

2018-01-13 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag har blivit misstänkt för drograttfylleri och ringa narkotikabrott, eget bruk, vilket jag inte är skyldig till. Jag har begärt offentlig försvarare, då jag har aspergers syndrom och inte klarar att gå på förhöret på egen hand. Tingsrätten har nekat mig en offentlig försvarare och då jag lever på försäkringskassan och knappt går runt kan jag inte själv betala för det. Vad kan jag göra?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ska en offentlig försvarare förordnas?Rätten till offentlig försvarare regleras i 21 kap. 3a § rättegångsbalken (RB).Enligt första stycket i paragrafen ska en offentlig försvarare förordnas om den misstänkte begär det och är anhållen eller häktad eller om det är fråga om ett brott, för vilket det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader (21 kap. 3a § 1 stycket RB).Drograttfylleri (4 § lagen om straff för vissa trafikbrott) och ringa narkotikabrott (2 § narkotikastrafflagen) förskriver båda högst 6 månaders fängelse och uppfyller således inte kravet på att minimistraffet ska vara 6 månaders fängelse. Du omfattas således inte av första stycket (21 kap. 3a § 1 stycket RB).Det finns dock tre andra situationer där en offentlig försvarare ska förordnas (21 kap. 3a § 2 stycket RB). Dessa är:1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.Utgångspunkten för domstolens bedömning om offentlig försvarare ska förordnas är alltid om försvarare överhuvudtaget behövs med hänsyn till målets beskaffenhet. Domstolen gör en bedömning i det enskilda fallet och beaktar målets beskaffenhet utifrån processuella synpunkter. Vidare beaktas den misstänktes personliga förutsättningar att klara av sitt försvar på egen hand. Vilka omständigheter beaktar domstolen?I det följande kommer jag att redogöra för olika omständigheter domstolen har att beakta enligt ovanstående lista.Med utgångspunkt i den första punkten som nämner utredningen om brottet, bedöms den misstänkte normalt kunna föra sin talan själv om det handlar om enklare mål, exempelvis trafikbrott med böter i straffskalan, även om muntlig bevisning förekommer. När det gäller skriftlig bevisning, exempelvis analysbevis i mål om rattfylleri, föranleder detta sällan att en offentlig försvarare förordnas.Den andra punkten nämner fall där en försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller dessa i förening. Offentlig försvarare kan förordnas när det råder osäkerhet om vilken påföljd som ska väljas, för att vara säker på att de relevanta omständigheterna kommer fram. Detta kan även vara fallet för enklare mål. Om det inte föreligger någon egentlig tveksamhet vid påföljdsvalet ska dock ingen offentlig försvarare förordnas om det inte behövs av andra skäl.Enligt den tredje punkten kan offentlig försvarare förordnas om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden. Exempel på detta är mycket hög ålder, psykisk eller allvarlig fysisk sjukdom, nedsatt syn eller hörsel eller annat allvarligt handikapp. Vad kan du göra?Förutsatt att du har framfört att du har asperger symtom, har möjligen domstolen gjort bedömningen att din diagnos inte utgör ett sådant skäl som gör att du har rätt till en offentlig försvarare. Vad du kan göra är att argumentera varför du är i behov av en offentlig försvarare och utveckla dessa argument med hänsyn till ovanstående tre punkter. Det är också viktigt att komma ihåg att om du skulle förordnas en offentlig försvarare och dömas för brottet blir du, beroende på din inkomst, vanligen skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader för den offentlige försvararen. I regel är den tilltalade dock inte skyldig att betala mer än vad han eller hon skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift vid rättshjälp enligt rättshjälpslagen (31 kap. 1 § 3 stycket RB).Jag hoppas att du fick vägledning i vilka bestämmelser som är relevanta för dig. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Fråga om att få tillgång till handlingar

2017-12-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej jag undrar över det här med att överklaga. Om en advokat sänder in en överklagan ska då inte jag få en kopia av den så jag kan läsa vad han skrivit?Med vänlig hälsningMonica NJ
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du är part i målet så har du 3 veckor på dig att överklaga domen från att den meddelades. Överklagar din motpart så har du ytterligare en vecka på dig att även du överklaga domen, dvs. totalt fyra veckor ifrån det att domen meddelades, 50:2 rättegångsbalken (tvistemål) och 51:2 rättegångsbalken (brottmål). Sker inget överklagande inom de tre veckor vinner domen laga kraft och kan inte överklagas längre.Är du part i målet och din motpart har överklagat så blir du delgiven ifall prövningstillstånd beviljas och målet alltså kommer att tas upp i högre instans, 50:8 rättegångsbalken (tvistemål) och 51:8 rättegångsbalken (brottmål). Som part har du rätt att ta del av alla handlingar och kan då ta del av din motparts överklagan för att på bästa sätt förbereda dig inför huvudförhandlingen, själva rättegången.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Vad betyder det att i beslag tagen egendom förklaras förverkad och beslaget ska bestå?

2017-12-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Förverkande och beslagI beslag tagen mobiltelefon förklaras förverkad. Beslaget ska bestå.Såhär stog det i min dom.Vad betyder det?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Egendom som har betydelse i brott (eller misstänkt brott) tas ofta i beslag (rättegångsbalken 27 kap. 1 §). Egendomen tas då från ägaren och förvaras, och kanske undersöks, av polis eller åklagare. Ibland får ägaren tillbaka egendomen, i så fall består inte beslaget. Att din i beslag tagna mobiltelefon förklaras förverkad och beslaget består betyder att du inte får tillbaka mobiltelefonen, utan att den tas över av staten. Förverkandet innebär alltså att du förlorar äganderätten till din mobiltelefon. En vanlig anledning till förverkande är att egendomen är stulen eller använts som hjälpmedel för att begå brott. Staten kan då ta egendomen för att förhindra nya brott. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Handläggningstiden på en begäran om överprövning på brottmål

2017-12-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Hur lång är handläggningstiden på en begäran om överprövning på brottmål? En överprövan skickades in idag så jag undrar när man kan förvänta sig svar?
Mikhail Atayev |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Med anledning av att din fråga rör sig om överprövning på brottmål så ditt ärende ska överprövas hos åklagarmyndigheten. Eftersom åklagarmyndigheten är en statlig myndighet då är varje ärende som berör enskilda personer ska handläggas enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts, enligt 7 § Förvaltningslagen, (FL). Dock förvaltningslagen är dispositiv och det innebär att myndigheten kan ha egna föreskrifter och regler som går före FL. Med hänsyn till detta lämnar FL företräde åt åklagarmyndighetens föreskrifter och riktlinjer.Åklagarmyndigheten har inte särskilda regler kring handläggningstider avseende ärende som tillkommer. Hur lång tid det tar att få ett mål avgjort beror på flera faktorer. Därför är det svårt att säga när exakt ska ditt ärende handläggas. Men om man tittar jämförelsevis t.ex. på statistiken för 2016 hos Attunda tingsrätt då handläggningstiden från det ett mål kommer in till tingsrätten till dess det är avgjort är på ca 3 månader. Av detta kan man dra slutsatser att överprövning på brottmål kan också möjligtvis lägga på ca 3 månader.Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!Med vänliga hälsningar