Vad händer med åklagarens anslutningsklagan om den tilltalade drar tillbaka sin överklagan?

2017-09-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej,om jag i ett brottmål avgjort i TR avvaktar överklagari sista minuten, vi förutsätter att Åkl anslutningsöverklagar,vad händer då om jag "fem i tolv" drar tillbaka överklagan?Då faller väl även åklagarens anslutningsöverklagan...Innebär det då i praktiken att åkl ej hinner göra ngn självständigöverklagan, eller får åkl i detta läge ngn extra tidsrymd?
Karolina Larsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är mycket riktigt att en åklagares anslutningsklagan förfaller om den tilltalade återkallar sin överklagan. Det framgår av RB 51:2. Vid en sådan här situation fastställs Tingsrättens dom. Den tidsfrist som gäller för anslutningsklagan är däremot en vecka efter det att den angivna tiden för det första överklagandet gått ut. Det framgår av samma paragraf. Varför regleringen ser ut som den gör kan rimligtvis förklaras med att åklagaren egentligen bara finner behov att överklaga i en sådan situation om den tilltalade överklagat innan. Annars hade åklagaren förmodligen överklagat vid ett tidigare tillfälle.Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar

Belastningsregister pga böter

2017-09-03 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!För 3 år sedan vart jag stoppad och åkte dit för olovlig körning, hade och har inget annat i polisens register jag dömdes till dagsböter. Nu min fråga, hur länge finns det kvar i polisens register? Är det 5 år?Mvh
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Eftersom du fick böter för din fortkörning kommer detta finnas i ditt belastningsregister i 5 år, se lagen om belastningsregister 17§ p9.Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på lawline igen!

Vem får närvara vid förhandlingar vid domstol?

2017-08-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är sambo med en person, han är kärande i ett tvistemål mot y och de ska ha förhandling. Får jag närvara? Det handlar om pengar, och är inget personligt. Frågan är väl, är förhandlingar öppna så som en rättegång?
Amanda Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregler är förhandlingar är offentliga då regeringsformen säger att domstolsförhandlingar ska vara offentliga, det vill säga att allmänheten och massmedier har rätt att närvara vid rättegångar. Vissa domstolsförhandlingar kan hållas inom stängda dörrar när sekretessbelagda uppgifter ska åberopas eller lämnas. Jag tolkar detta som ett traditionellt tvistemål med öppna dörrar. (5 kap. Rättegångsbalken)Om du vill läsa mer om lagarna på området så uttrycks Offentlighetsprincipen uttrycks i TF 2 kap, och reglerna för sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen.Hoppas detta besvarade din fråga!

Belastningsregistret - vad registreras?

2017-08-15 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej,Vad är det som registreras i belastningsregistret?Registreras fortkörning eller olovligkörning?Tack!
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om vad som kommer med i belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister. Du kan hitta den här. Jag berättar först i allmänhet om vad som står med i registret och också när uppgifter tas bort ur registret. Längst ner i svaret berättar jag vad det innebär i ditt fall.Vad står med?Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som fått en påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot. Uppgifter om förvandlingsstraff för böter, om någon gått fri från påföljd efter ett brott i vissa fall samt några andra, kontaktförbud och om någon under vissa omständigheter inte har åtalats trots att brott begåtts står också med (3 §). I vissa fall ska motsvarande uppgifter stå i det svenska belastningsregistret även om en dom eller ett beslut har meddelats av en myndighet i ett annat land (4§).När tas uppgifter bort?En uppgift i belastningsregistret ska tas bort om t. ex. en dömd person blir frikänd i en överrätt efter överklagan, om ett beslut eller föreläggande av ordningsbot har undanröjts eller i annat fall när myndigheten som beslutat om något som hamnar i registret på annat sätt upphäver beslutet. Uppgifter tas också bort när en registrerad person avlider (16 §). Uppgifter tas också bort från registret efter en viss tidsfrist. Fängelsestraff tas som regel bort 10 år efter frigivningen, böter tas bort efter 5 år efter domen, beslutet eller föreläggandet av ordningsboten. Andra uppgifter tas bort från registret efter 10, 5, eller 3 år beroende på vad det rör sig om (17 §).Fortkörning och olovlig körningFortkörning och olovlig körning är trafikbrott som vanligen leder till böter eller i vissa mycket allvarliga fall leder till fängelse. Har man förelagts att betala böter för såna trafikbrott kommer det synas i belastningsregistret i fem års tid. Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Om man får en polisanmälan mot sig som bör läggas ner

2017-09-13 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej har blivit anmäld för olaglig kameraövervakning, när den kamera som sitter uppsatt är en s.k dummy alltså en kameraatrapp. Min fråga vad kan jag göra gentemot anmälaren? När jag enligt kameraövervakningslagen inte behöver tillstånd för en kameraattrapp. Känner mig kränkt av denna anmälan,
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det inte finns fog i anmälan kommer polisen att lägga ner sin utredning inom kort. Om polisen hör av sig för att få höra din version behöver du bara svara ärligt och förklara på vilka sätt du följt gällande regler. Det är mycket möjligt att de endast kräver detta genom ett brev eller telefonsamtal och att du inte behöver tas in på förhör eftersom polisen inte lär vilja lägga ner resurser på sådana här saker i onödan. Du behöver alltså inte göra mer än så mot anmälaren. Det är inte brottsligt att höra av sig till polisen om man tror någon begår något brottsligt så det finns inget du kan göra gentemot att ha blivit kränkt. Om detta är en person som på olika sätt gör saker som får dig att känna dig kränkt, t ex. genom ofredande, hot, misshandel osv. kan du självklart göra en egen polisanmälan men det blir ett ärende helt skilt från det här.Vänligen,

Påföljd vid stöld och vilka skyldigheter den åtalade har när denne blivit kallad till huvudförhandling.

2017-08-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har åkt fast för stöld vid två tillfällen inom 5 år (andra 4,5 år efter första tillfället). Jag lider av svår ångest och tvångsmässighet och skäms fruktansvärt, har nu återigen börjat ta hjälp och medicineras vilket jag vet är skyddande för att inte återfalla. Nu har jag för den andra stölden (1900 kr) fått en stämningsansökan och kallelse till förhandlingar i tingsrätt. Jag är desperat och förtvivlad och vet inte vad detta innebär. Varför har butiken lämnat in en stämning? Vad kan påföljden bli? Är det böter, villkorlig dom eller fängelse som det rör sig om? Varför väljer butiker att lämna in stämningsansökan och hur går detta till? Jag erkände brottet direkt. Jag lider alltså av psykiska besvär men har ett jobb inom vården och ordnat liv i övrigt. Tack på förhand.
Vega Schortz |Hej, roligt att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga.Butiken har troligtvis lämnat in en stämningsansökan för att butikens företrädare tycker att det du gjorde var fel; att lagstridigt handlande ska straffas. Om du, när du blev påkommen, inte lämnade tillbaka varan värd 1900 kr, har butiken också drabbats av en ekonomisk förlust. I samband med stämningsansökan kan butiken kräva att du ska betala ett skadestånd, motsvarande de utgifter butiken haft på grund av stölden.Det strängaste straffet för stöld är två års fängelse, se brottsbalken (BrB) 8 kap. 1 §. Som straff kan även utdömas böter, villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård, se BrB 1 kap. 3 §. Böter anses vara en mildare påföljd än fängelse, se BrB 1 kap. 5 §. Villkorlig dom anses enligt praxis vara en mildare påföljd än skyddstillsyn och båda dessa två anses mildare än ett fängelsestraff, se BrB 30 kap. 1 §. Överlämnande till särskild vård kan vara ett alternativ till de ovanstående nämnda påföljderna. Har stölden begåtts av en person som vid huvudförhandlingen i tingsrätten inte har fyllt 21 år kan det vara lämpligt att personen döms till ungdomsvård eller ungdomstjänst istället för fängelse. Har personen missbruksproblem eller lider av en allvarlig psykisk störning kan det också vara lämpligare att personen placeras på en särskild inrättning för vård istället för fängelse. Villkorlig dom kombineras i regel med ett bötesstraff. Döms skyddstillsyn ut kan det kombineras med böter för att skärpa straffet. Ungdomsvård kan kombineras med antingen samhällstjänst eller böter, se BrB 32 kap. 3 §. Om butiken lidit skada på grund av stölden kan du även bli tvungen att betala skadestånd till butiken. Det finns inget ”likhetstecken” mellan ett bötesstraff och skyldigheten att betala skadestånd. Bötesbeloppet betalas till staten medan skadeståndet betalas till butiken.Vilket straff som du kan tänkas få är svårt att säga utan att veta din historia. Tingsrätten kommer ta hänsyn till en rad kringomständigheter. Vad som talar för ett strängare straff är återfallsrisken medan din ålder, ordnade liv och vilja att genomgå behandling för att i fortsättningen hålla dig laglydig talar för ett mildare straff. Jag gissar på att du kan räkna med villkorlig dom i kombination med böter, eventuellt enbart böter eller någon form av ungdomsvård, kanske i kombination med samhällstjänst alternativt böter, beroende på din livssituation.I kallelsen du fått ska det följa med ett svarsbrev. Kallelsen ska du skriva under och skicka tillbaka i svarsbrevet till tingsrätten, som en bekräftelse på att du tagit del av informationen. Du är skyldig att medverka i huvudförhandlingen. Om du måste infinna dig personligen vid huvudförhandlingen eller om det räcker med ett ombud står i kallelsen. Ska du infinna dig personligen och kan du inte komma den dag som huvudförhandlingen ska hållas, ska du genast meddela detta till tingsrätten. Annars måste du komma. Kommer du inte kan du bli tvungen att betala en kostnad. Du kan också komma att hämtas till huvudförhandlingen. På www.domstol.se finns en bra film om hur själva rättegången i ett brottmål går till. Där finns även information till en person som står åtalad för brott. Hoppas du fick svar på dina frågor och lycka till! Med vänlig hälsning,

Hur hittar jag denna HD-dom?

2017-08-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag letar efter ett mål som jag tror var uppe i HD i mitten på 1970-talet. Det var en arvodestvist. Den kärande partens advokat hette Björn Rosengren och han var anställd på Henning Sjöströms advokatbyrå. Den kärande parten hette "Hahr" i efternamn.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig Lawline!Jag kunde inte hitta något sådant referat på de databaser jag har tillgång till men du bör kunna få ta på det av HD. Prova att skriva till dem så får du åtminstone reda på hur du kan gå tillväga för att få tag på domen. Klicka här för deras kontaktuppgifter. Det kan vara så att det inte har refererats i NJA och därmed finns den nog bara i deras arkiv men domar är allmänna handlingar så du ska kunna få tag på den.Tveka inte på att höra av dig till oss igen i framtiden!Vänliga hälsningar,

Medling vid brott

2017-08-09 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag är ett brottsoffer i ett stöldbrott och undrar över vad medling mellan mig och gärningsmannen kan leda till. Vad jag främst undrar över är hur ett medlingsförfarande skulle kunna påverka förundersökningen och rättsprocessen?
Karolina Larsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regleringen av medling vid brott återfinns i Lag (2002:445) om medling med anledning av brott. Ett medlingsförfarande mellan dig och gärningsmannen är ägnat att lösa det som hänt. Oftast brukar ett muntligt eller skriftligt avtal ingås om eventuell ersättning som brottsoffret vill ha från gärningsmannen. Att medling sker påverkar inte den ordinarie processen som sker i brottmål vad gäller bestämmandet av påföljd, men kan vid lindrigare brott i vissa fall leda till åtalseftergift, mildare straff eller domseftergift. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar