Vad händer om man inte skickar in ett delgivningskvitto?

2018-03-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad händer om jag inte skickar in ett delgivningskvitto?
Marika Jaaniste |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Delgivning innebär att en handling skickas eller lämnas till någon som har behörighet att ta emot den. Ett delgivningskvitto är ett bevis om att denna handling har tagits emot av en bestämd person. Hur delgivningen ska gå till regleras i delgivningslagen. Delgivning kan ske på olika sätt enligt delgivningslagen. Vanlig delgivning, muntlig delgivning och förenklad delgivning är de vanligaste fallen av delgivningen. Med vanlig delgivning avses att handlingen skickas per post, telefax, e-post, SMS eller lämnas till delgivningsmottagaren. Delgivning anses ha skett när delgivningsmottagaren har tagit emot handlingen och som bevis på detta ska delgivningsmottagaren skicka tillbaka ett delgivningskvitto. Ett annat exempel på delgivning är då en delgivningsman överlämnar handlingen till mottagaren, s.k stämningsmannadelgivning.Om du inte skickar in delgivningskvittot kan delgivning ske på ett annat sätt, exempelvis genom stämningsmannadelgivning vilket innebär att en delgivningsman uppsöker dig personligen för att få ett delgivningskvitto underskrivet.Vänligen,

Hur skriver jag ett bestridande?

2018-03-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hur skriver jag ett bestridande gällande olovlig fildelning av upphovsrättsligt skyddande verk?
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om du har fått ett kravbrev riktat mot dig eller om ärendet har gått till tingsrätt. Jag kommer utgå från att det har gått till tingsrätt och att stämning har utfärdats, varpå du ska inge ett svaromål. Ett svaromål ska enligt 42 kap 7 § rättegångsbalken innehålla följande: 1. De invändningar om rättegångshinder som svaranden vill göra, 2. I vad mån kärandens yrkande medges eller bestrids, 3. Om kärandens yrkande bestrids, grunden för detta med yttrande rörande de omständigheter, som käranden grundar sin talan på, och med angivande av de omständigheter som svaranden vill anföra samt 4. Uppgift om de bevis som svaranden åberopar och om vad som ska styrkas med varje bevis.Om du behöver hjälp med att skriva ditt bestridande är du välkommen att kontakta Lawlines juristbyrå via vår hemsida. Vänligen,

Kan man stämma Hyresgästföreningen?

2018-03-13 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga om Hyresgästföreningen.Kan man som privatperson och som medlem i Hyresgästföreningen stämma Hyresgästföreningen?Eller, kan jag som medlem i föreningen vidta rättsliga åtgärder mot dem, när de inte utför sina uppdrag korrekt? Det känns som om Hyresgästföreningen har egna lagar i det här landet, och advokater/jurister inte vågar ta tag i sådana ärenden?Ha en fortsatt bra dag
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är fullt möjligt att stämma Hyresgästföreningen såväl som privatperson och som medlem i föreningen. Det finns även möjlighet att vidta ytterligare åtgärder än stämning. Det framgår emellertid inte av din fråga vilken sorts fel föreningen begår, varför jag inte kan uttala mig mer ingående. Vill du utveckla omständigheterna och återkomma, svarar jag gärna mer ingående.I övrigt kan du kontakta oss på info@lawline.se om du vill ha hjälp med att upprätta stämningsansökan etc.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Tillvägagånsättet för att driva in en fordran grundad på avtalsbrott

2018-03-10 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag har blivit lurad på skatten för en bil. Skatten är på 3200kr. Jag köpte en begagnad bil av en privatperson. Vi kom överens om att säljaren skulle ställa på fordonet innan köp och att han betalar årsskatten. Detta var via telefon. Han ställde på fordonet. När jag postade pappret för ägarbyte ställde säljaren av bilen igen medan jag väntade på att ägarbytet skulle gå igenom. Han svarar inte på telefon eller sms. Jag måste nu ställa på bilen när ägarbytet gått igenom och skatten kommer då att betalas av mig. Jag spelade in vårat samtal där vi kom överens om att han skulle ställa på bilen och betala skatten. Kan jag göra någonting för att han ska följa vårat avtal och betala mig pengarna för skatten? Ska jag vända mig till tingsrätten? Vad kostar det i så fall? Är det troligt att jag skulle vinna där när jag har inspelningen på vårt samtal? Eller ska jag vända mig till kronofogden? Eller ska jag bara acceptera att jag blivit lurad och betala skatten och se glad ut?
Julia Zarour |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det så har Du och säljaren ingått ett muntligt avtal om att han ska ställa på fordonet och betala årsskatt på 3 200kr. Muntliga avtal är precis lika giltiga som skriftliga avtal och i det här fallet har du bra bevisning, varför du har all rätt att kräva säljaren att ersätta dig på de 3 200kr som han åtagit sig att betala enligt avtal. Dessvärre kommer jag här nedan redogöra för den tråkiga delen av processen och det är att försöka driva in denna summa det rör sig om. Som jag förstår det så har du inte lyckats få tag på säljaren vilket tyder på att han inte är intresserad av att göra rätt för sig. Du har nu två alternativ till du kan försöka dig på, det ena är att vända dig till kronofogden och det andra är att vända dig till tingsrätten där säljaren har sin hemvist med en stämningsansökan. Det första alternativet går till på så sätt att du skickar in en ansökan till kronofogden om att få betalt. Du måste även betala en avgift men allt detta står tydligt på deras hemsida "här". Fördelen med att vända sig direkt till kronofogden är att det bland annat är billigare och processen är smidigare nackdelen med detta är att kronofogden inte kan driva in fordringen om säljaren nekar betalningsskyldighet och det inte finns en dom som kan verkställas. Istället behöver du vända dig till tingsrätten som kan slå fast säljarens betalningsskyldighet till dig genom dom. Detta gör dem efter att prövat tvisten och tolkat avtalet. Denna process är både kostsam och tidskrävande, av erfarenhet så talar vi här om något år eftersom domstolarna har oerhört mycket tryck på sig. Varför denna process är kostsam är just för att du kan komma att behöva ett ombud som hjälper dig processa och fixa med all brevväxling innan rättegång. Vinner du målet så är det säljaren som står för dina rättegångskostnader men förlorar du målet så kommer du behöva stå för säljarens rättegångskostnader. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp och du är välkommen åter med frågor,Med vänliga hälsningar!

Frågan om lagenlig husrannsakan

2018-03-17 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej !Jag är en kvinna på 62 år som undrar om det verkligen gick rätt till när polisen gjorde en husrannsakan hos mej.Samma dag som någon rånar en kiosk där bytet blev en mobil och lite kontanter så fick jag besök av en kille som är i 25.års åldern som jag känner ytligt.Han kom för att hämta upp en vän till mej som var här, han var i lägenheten i ca 5 - 10 minuter.Jag hörde senare på dagen att han var misstänkt för rånet och att han satt anhållen.En eller två dagar senare så kom polisen hit och gjorde en husrannsakan, när jag öppnade dörrenså såg jag att dom hade en stor kofot och en sån där som man slår in dörrar med. Om jag inte hade öppnatdörren så skulle dom ha brytit/slagit in dörren sa dom. Jag beordrades att sitta still i vardagsrummettillsammans med en polis. Husrannsakan tog 3 - 4 timmar. 25-åringen var fortfarande anhållen då.Hade dom verkligen rätt att göra en husrannsakan hos mej på dom grunderna +25-åringen blev släppt dagen efter att polisen var här, han är också friad från misstanke om rån.Om polisen inte hade rätt att gå in hos mej så vill jag anmäla det, vart vänder jag mej då ?Det kanske är bäst att nämna att jag själv vid flera tillfällen är dömd till kortare fängelsestraff för narkotikabrott.
Martin Persson |Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!FråganFrågan som Du önskar få besvarad är huruvida husrannsakan utförts enligt lagen.Har det gjorts en lagenlig husrannsakan? Husrannsakan regleras i 28 kap i rättegångsbalken (RB). Kapitlet gör skillnad på dels "reell husrannsakan", dvs. sökandet efter föremål och personell husrannsakan där sökandet går ut på att hitta en person. I förevarande fall har mannen anhållits. Därmed är det den reella husrannsakan som aktualiseras. Detta stadgas i 28 kap. 1 § RB. En husrannsakan får företas i hus, dvs. i bostad (1 §). En annan förutsättning är brottet som misstänkts ha begåtts, måste ha fängelse som möjlig påföljd. Rånbestämmelsen stadgar fängelse (8:5 brottsbalken). Vidare krävs det att det finns "skälig anledning att brott att brott förövats" (28 kap. 1 § RB). Beviskravet är lågt och kan företas när en förundersökning har gjorts. Eftersom ett anhållande har gjorts så har det funnits goda skäl för misstänkte. Detta beviskrav kan därför anses vara uppfyllt. Eftersom husrannsakan inte gjordes hos den misstänkte, utan hos annan (dvs. Er), så krävs det synnerlig anledning att man ska finna beslagsobjekt eller säkra bevis om brottet. Det krävs således mycket starka skäl, dvs. det ska föreligga faktiska omständigheter som påtagligt visar att man med fog kan förvänta sig att uppnå resultatet med åtgärden (dvs. hitta föremål som är av vikt för brottets uppklarande). Frågan är om sådana omständigheter har förelegat i detta fall. Om polisen på goda grunder har ansett att de skulle finna något av värde i lägenheten (t.ex. stöldgodset eller annat), så har husrannsakan gjorts korrekt. Det är svårt utifrån de omständigheterna att avgöra om de haft tillräckliga skäl. Omständigheten att den misstänkte vistats hos dig, kan tala för att polisen haft fog för sin misstanke att något viktigt objekt kunde hittas där för bevisningen i målet. Vidare måste en proportionalitetsbedömning göras (28:3 a RB). En husrannsakan får endast beslutas "om skälen för åtgärder uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden […] för något annat motstående intresse". Polisen måste således väga Ditt intresse av att bli föremål för husrannsakan och väga det mot hur viktigt det är för brottets avklarande. Om det på goda grunder kan anses att polisen har gjort en välavvägd bedömning, så har en husrannsakan utförts i enlighet med lagen. Om Du anser att, givet omständigheterna, att polisen gjort fel så kan kan du alltid göra en anmälan (här). Jag hoppas att Din fråga besvarats. Vid fler funderingar eller frågor, kontakta gärna Lawline igen så hjälper vi Dig.

Om överprövning av åklagares beslut, rätt till försvarare och straff vid bidragsbrott

2018-03-13 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har blivit kallad till huvudförhandling för bidragsbrott och jag är den tilltalade. Hur får jag målsägandebiträde? Summan det för sig om är 41.000:- och jag är ostraffad sedan tidigare och lever under ordnade förhållanden, vad är det troliga straffet? Vid förhöret så erkände jag brott och skrev under strafföreläggande, nu står det att jag förnekar brott?
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer först att berätta vad ett bidragsbrott är och vad där att som du misstänks ha gjort dig skyldig till. Därefter kommer jag gå igenom hur du överprövar åklagarens beslut om att väcka åtal mot dig om du skulle vilja göra det. Jag berättar sedan varför du har rätt till en offentlig försvarare samt vilket straff du skulle kunna få. Bidragsbrott innebär att du har lämnat oriktiga uppgifter eller låtit bli att anmäla ändrade förhållanden till berörd myndighetEftersom jag inte vet vad det är du har gjort som kan utgöra bidragsbrott så utgår jag från att du har gjort dig skyldig till något av det som räknas upp i bidragsbrottslagen 2 §. Det som sägs i 2 § är att du ska ha:lämnat oriktiga uppgifter ellerinte ha anmält ändrade förhållanden till den aktuella myndigheten trots det ska göras enligt lag.Din handling eller underlåtenhet ska ha inneburit en fara för att du får en ekonomisk förmån utbetald trots att du inte har rätt till det eller att du får för mycket utbetalat. Du ska även ha gjort detta med uppsåt vilket innebär att du ska ha lämnat de felaktiga uppgifterna med mening. Alternativt att du har varit medveten om att du inte har anmält ändrade förhållanden.Eftersom summan är på 41 000 kronor så kommer brottet anses vara av normalgraden eller ringa. Brottets grad beror även på andra omständigheter. Eftersom jag inte känner till mer än summan som det rör sig om så kan jag tyvärr inte uttala mig om vad jag tror är mest sannolikt. Du kan överpröva ett beslut om åtal om du har erkänt men åklagarmyndigheten inte har tagit hänsyn till dettaOm du erkände brott och ett strafföreläggande så hade du från erkännandet 30 dagar på dig att betala in den summa som det rör sig om. Eftersom du nu har blivit kallad till domstol så kanske det har att göra med att du inte betalade in summan i tid? Om du inte betalade in summan inom 30 dagar så ska du ha fått en påminnelse som ger dig ytterligare 14 dagar att betala.Om det är så att åklagarmyndigheten har gjort fel så kan du välja att överpröva beslutet. Du mailar då den åklagarkammare som tagit beslutet, adresser till de olika åklagarkammarna finns här. Begäran om överprövning ska vara tydlig och fullständig. På denna sidan till höger finns en blankett som kan användas vid överprövning. Som tilltalad kan du ha rätt till en offentlig försvarareOm du trots detta ska delta i en huvudförhandling som tilltalad så kan du ha rätt till en offentlig försvarare.Om du är misstänkt för bidragsbrott enligt normalgraden så har du rätt till en offentlig försvarare, rättegångsbalken (RB) 21 kap 3 § 1 st och 3 a § 1 st. Du har rätt till försvarare eftersom straffet enligt lag inte är lägre än sex månader i fängelse (dock är det inte troligt att du kommer få fängelse, se nedan). Om du istället är åtalad för ringa bidragsbrott så gör domstolen en prövning om det behövs en försvarare enligt RB 21 kap 3 § 1 st och 3 a § 2 st. En offentligt försvarare betalas av staten, RB 21 kap 10 §. Du har dock alltid rätt att anlita en privat försvarare som du själv får betala. Jag rekommenderar att du kontaktar domstolen om du är osäker på om du kommer få en offentlig försvarare eller inte. Straffet kommer förmodligen bli villkorlig dom eftersom du är ostraffad sedan tidigareStraffet för bidragsbrott av normalgraden är fängelse i högst två år. Domstolen ska döma ut fängelse i sista hand. Eftersom du tidigare är ostraffad så är det troligast att du får en villkorlig dom, brottsbalken 27 kap 1 §. Det är alltså väldigt osannolikt att du döms till fängelse.Straffet för ringa bidragsbrott är böter eller fängelse i högst sex månader. Om du döms för ringa bidragsbrott så är det troligt att du får böter som straff.Sammanfattningsvis kan du överpröva åklagarmyndighetens beslut om åtal eftersom du har erkänt och därmed gått med på ett strafföreläggande. Om ditt mål går till domstol och du är åtalad för bidragsbrott enligt normalgraden har du rätt till en offentlig försvarare som betalas av staten. Om du är åtalad för ringa bidragsbrott ska domstolen göra en prövning av om du behöver en försvarare. Om du blir dömd för bidragsbrott är det troligt att straffet blir villkorlig dom eller böter.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Jävig nämndeman

2018-03-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej. 2001 blev jag dömd , fast nämndenmannen var jävig . Det kände inte till reglerna. Men nu vet jag vad jäv är för nåt. Hur går jag till väga?
Marika Jaaniste |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att en nämndeman varit jävig i ett brottmål kan utgöra en grund för klagan över domvilla. Dock måste en sådan skrivelse om klagan över domvilla ges in inom sex månader från det att domen vann laga kraft. Fristen för att klaga över domvilla har gått ut, eftersom den dom du beskriver avkunnades för 17 år sedan. JävOm det föreligger tvivel eller tvekan om en nämndemans opartiskhet i ett mål, är denna nämndemannen jävig. En jävig nämndeman ska inte tjänstgöra i det aktuella målet. I lagen föreskrivs ett flertal omständigheter som, om någon av dessa är uppfyllda, leder till att en domare eller en nämndeman betraktas som jävig i målet. (4 kap. 13 § rättegångsbalken) Reglerna syftar till att säkerställa att domaren inte ska påverkas att ge en av parterna fördelar under handläggningen eller avgörandet i ett mål. Möjlighet att undanröja en dom efter tiden för överklagande har gått utI domen anges inom vilken tid den kan överklagas. Om ingen av parterna har överklagat inom den angivna tiden vinner domen laga kraft. Med detta avses att domen inte längre kan överklagas. ResningEfter att en dom har vunnit laga kraft finns det emellertid en viss möjlighet att ändå undanröja en dom. Resning är ett sådant särskilt rättsmedel. Om en lagfaren domare eller en åklagare har varit jävig i ett brottmål kan resning beviljas. (58 kap. 2 § p. 2 rättegångsbalken) Att en nämndeman varit jävig utgör dock inte ett skäl att bevilja resning och detta är alltså inte ett alternativ i den situation du beskriver.Klagan över domvillaKlagan över domvilla är ett annat särskilt rättsmedel och det innebär en begäran om att ett avgörande ska undanröjas på grund av ett grovt rättegångsfel kan antas ha inverkat på utgången av målet. (59 kap. 1 § p. 4 rättegångsbalken) Med ett sådant grovt rättegångsfel avses exempelvis det fallet då en nämndeman varit jävig. Om en klagan över domvilla bifalls tas målet normalt upp igen av samma domstol som sist dömde i målet.Den som vill klaga över domvilla på grund av att en nämndeman har varit jävig ska göra detta skriftligen och denna skrivelse ska ges in inom 6 månader från det att domen vunnit laga kraft. (59 kap. 2 § RB) Om klagan över domvilla ges in för sent kan inte klagan över domvilla prövas av domstolen. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Rättsläkares yttrande i rättegång

2018-03-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om läkarens ord i en rättegång. jag var med en bilolycka vid 8 års ålder vid 1986 och är nu 39 så det är lång tid detta handlar om men efter många år har jag fått svåra skador efter olyckan som gjort att jag fått operera min höft och armbåge alla läkare som jag har varit hos har sagt samma sak och skrivit samma sak att detta kommer från olyckan, jag flög över bilen och landade på höger sida hade inga synliga skador på höger sida då men fick hjärnskador och förlorade min hörsel på vänster sida, Min fråga är nu hur kommer det sig att en läkare i trafiknämnden kan säga att det inte kommer ifrån denna olycka när jag har intyg efter intyg från år 2000 till 2018 att detta är följder från denna in pakt av bilen? Ortopeder och oprations läkare säger och skriver samma sak, men nu i rätten säger 1 läkare nej hur kommer det sig att hans ord väger mer??? Dom har samma inriktning samma utbildning och yrke hur kan han överskriva alla andra?? Känns fel att man ska bli behandlad på detta viset när man inte träffar dessa läkare och att man har alla papper på det, Tack på förhand
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då du inte specifikt nämnt vilken typ av rättegång detta handlar om går jag igenom två olika alternativ beroende på vilken domstol det gäller.Allmän domstol där tingsrätten är första instans:I detta fall tillämpas rättegångsbalken.Av 40 kap. 1 § rättegångsbalken framgår att rätten kan inhämta sakkunskap från myndighet, tjänsteman eller annan som är vald som yttrande person inom området. Rätten kan dessutom besluta att ge uppdrag åt annan person med den specifika sakkunskapen att komma med ett yttrande. Detta innebär att rätten utser rättsläkare.Är du missnöjd med utgången i domen kan du överklaga till högre instans. Andra instans i allmän domstol är hovrätten. Detta enligt 49 kap. 1 § rättegångsbalken. Hur du ska gå tillväga ska du bli meddelad om i samband med att du blir meddelad om domen.Förvaltningsdomstol där förvaltningsrätten är första instans:I detta fall tillämpas förvaltningsprocesslagen.Även enligt 24 § förvaltningsprocesslagen får rätten i en förvaltningsprocess inhämta sakkunskap i ärende från myndighet, tjänsteman eller annan som är vald att yttra sig i området. Också annan person med den specifika sakkunskapen. Det är med andra ord även rätten som beslutar rättsläkaren även i detta fall.Enligt 33 § förvaltningsprocesslagen har du rätt att även vid förvaltningsrättsliga beslut överklaga en dom som gått dig som part emot. Du överklagar då från förvaltningsrätten till kammarrätten.SammanfattningDå det är rätten som beslutar om vem som ska agera rättsläkare i processen är det också dennes utlåtande man följer. Vanligtvis granskar rättsläkaren de journaler som finns kring din skada och gör en bedömning utifrån vad hen kan utläsa av dessa. Det är sakkunniga personer som rätten ger detta förtroendeuppdrag och det leder till att rätten litar på bedömningen som läkaren lägger fram.Du har dock oavsett om det är fråga om en straffrättslig process eller en förvaltningsrättslig process rätt att överklaga. I överklagan nämner du vilket ärende det gäller och också varför du anser att lägre instans dömt fel och vilken bevisning du har för detta. Hoppas att detta svar hjälpte dig!Med vänliga hälsningar,