Regler angående värdepappersrörelser

2006-11-07 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. Vad finns det för krav för att få starta egen verksamhet där man säljer fonder (och eventuellt andra värdepapper)?
Jonas Forsén |HejFör att få bedriva handel med värdepapper (s.k. värdepappersrörelse) så krävs det i huvudregel ett tillstånd från Finansinspektionen (se Lag om värdepappersrörelse 1 kap. 3 § http://lagen.nu/1991:981). Det finns vissa undantag från denna huvudregel. Exempelvis så behövs inget tillstånd för handel mellan bolag inom en koncern (undantagen står listade i 1 kap. 3a - 3e §). För att ett tillstånd skall meddelas så finns det i lagen ett sundhetskrav. Verksamheten skall bedrivas ärligt, skyndsamt, med erforderlig skicklighet osv. (se 1 kap. 7 §). Ett tillstånd att driva värdepappersrörelse får meddelas kreditinstitut samt svenska aktiebolag och utländska företag som inte är kreditinstitut. Dessutom finns det regler som anger att styrelsen måste bestå av minst 5 ledamöter och inneha den kunskap och erfarenhet som erfordras (2 kap. 1 och 4 §§). Det finns även minimiregler om bolagets startkapital beroende på verksamhetens art.Detta är ett axplock av de regler som återfinns i lagen. Mitt råd är att du hör av dig till Finansinspektionen för ytterligare information. Där kan du även ställa mer preciserade frågor om de krav som ställs på den verksamhet som du avser att bedriva.Med vänlig hälsning

Framförande av häst och vagn

2006-05-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,jag söker en lag som beskriver hur häst, ryttare, häst och vagn ska framföras på väg.Kan ni hjälpa mig?Tack Paula
David Lillo |Hej Paula,I Sverige finns det inte någon lag som behandlar frågor om hur fordon ska framföras på väg. Sådan reglering hittar man i stället i trafikförordningen (1998:1276) http://www.lagen.nu/1998:1276. Förordningen har ett väldigt stort antal paragrafer om fordon i största allmänhet som alla trafikanter måste följa. I 1 kap. 4 § står det att bestämmelser om trafik med fordon (dvs. 3 kapitlet) gäller i tillämpliga delar även den som rider och den som leder eller driver kreatur. Alltså måste den som för fram häst och vagn samt ryttare följa de svenska trafikreglerna precis som t.ex. en bilist, cyklist och mopedförare är tvingad att göra. Det finns endast en paragraf som tar sikte specifikt på din situation och det är 3 kap. 12 §.Enligt 3 kap. 12 § ska väggrenen på en väg användas av den som för ett fordon förspänt med dragdjur eller rider. I övrigt måste du anpassa dig efter reglerna precis som en vanlig bilist gör. För att vara på den säkra sidan rekommenderas att titta i trafikförordningens tredje kapitel.Med vänlig hälsning

Får man kompensera missnöjd gäst med alkohol?

2006-05-03 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Undrar om hotell o restauranger har rätt att bjuda på alkohol som kompensation till en missnöjd gäst. T ex skicka upp en flaska vin på rummet eller champagne till ett brudpar.Undrar också om det finns en gräns för hur mycket hotell o restauranger får bjuda på/ ge bort. Regleras de av några lagar eller får de fritt ge vad de vill till sina gäster?Finns det risk för mutbrott, ex när det gäller företagskunder eller möjligtvis skattebrott?
Emma Ekelund |Enligt brottsbalken, läs mer http://www.lagen.nu/1962:700, står att den som till arbetstagare lämnar, utlovar eller erbjuder någon form av otillbörlig belöning döms för bestickning. I lagen definieras inte vad som egentligen är otillbörligt. En bedömning görs därför efter en granskning av omständigheterna i det enskilda fallet. Med andra ord går det med sannolikhet bra för ett hotell eller en restaurang att ge en gåva till hotellgäster som kompensation så länge inte gåvan står i relation till tjänsteutövning. Din fråga kompliceras lite då den rör alkohol, vilket innebär att hänsyn även måste tas till alkohollagen. Den som tillverkar, säljer eller förmedlar försäljning av alkoholdrycker får i sin rörelse endast lämnar varuprover om gåva. Sammanfattningsvis så rör din fråga troligen inte ett mutbrott utan snarare ett brott mot alkohollagen.

Vad säger lagen om kassaregister?

2006-04-03 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Vad säger lagen när det kommer till krav på kassaapparater?Jag är ute efter att köpa en frisörsalong har tittat på en del olika salonger. Många har inte ens ngn kassaapparat.Vilka krav ställs på mig som företagare? Måste jag ha en kassaapparat? Om, ja, vilken typ av kassaapparat måste jag ha? Det finns ju apparater för 1000 kr och det finns apparater 30.000 kr?
Tim Boström |Hej!För närvarande är det endast restauranger med serveringstillstånd som enligt 8 kap. 5a § alkohollagen är tvungna att registrera sin försäljning i kassaregister (t.ex. kassaapparater). Regeringen har dock föreslagit att alla företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning, i framtiden (fr.o.m. 1 juli 2009) ska omfattas av detta krav. Huruvida detta blir verklighet är emellertid för tidigt att uttala sig om.Det bör i sammanhanget framhållas att bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen inte påverkas av avsaknaden om regler kring kassaregister. Mer information kring bokföring och skyldigheten att föra sådan som näringsidkare kan du finna hos bl.a. bokföringsnämnden.Mvh

Får jag ha min hund lös i skogen?

2006-08-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!!Får man ha en hund löst springande i skogen? Hunden har visat tendenser till att vara agressiv, har även bitit andra hundar. Hunden kommer alltid springande emot än och han lyssnar inte på sin matte.hoppas på svar.
Andreas Heed |Hej,Enligt 2 § Lag om tillsyn över hundar och katter (HundL) får hundar som visat benägenhet att bita människor eller hemdjur ej vara lös utomhus. Undantag är när hunden hålls inom ett område som är betryggande inhägnat och till vilken utomstående ej äga tillträde. Så svaret på din fråga är förmodligen nej, hunden får ej vara lös utomhus utom i vissa undantagsfall. För lagtext se http://lagen.nu/1943:459Mvh

Är det lagligt med BitTorrent-filer?

2006-06-12 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Är det i Sverige lagligt att via en webbplats tillgängliggöra en BitTorrent-fil för upphovsrättsligt skyddat material utan upphovsmannens tillstånd? BitTorrent-filen innehåller för tydlighetens skull alltså inget upphovsrättsligt skyddat material, utan möjliggör endast tredje part att (via annan tredje part) få tillgång till materialet.
Fredrik Jorstadius |Hej!Rättsläget är idag relativt osäkert. Det är enligt dagens lagstiftning inte helt enkelt att bedöma om detta är lagligt eller inte. Det som gör att det är så svårt att bedöma om det är lagligt eller ej är ju att du inte tillhandahåller det upphovsrättsligt skyddade materialet i sig utan endast möjliggör en nedladdning. Om jag får lov att spekulera lite så kommer det troligtvis i framtiden, när någon avgörande dom på just denna fråga kommer, inte att vara lagligt att göra en BitTorrent-fil tillgänglig på ovan beskrivna sättDå rättsläget är oklart är det tyvärr svårt att ge ett enkelt och klart svar på din fråga.Mvh

Föräldrars inflytande i förskoleverksamhet

2006-04-21 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag jobbar tillfälligtvis på ett dagis och är ansvarig för inköp av barnböcker som används vid högläsning av sagor för barnen. En av böckerna som jag köpt är klassikern "Krakel Spektakel köper en klubba" av Lennart Hellsing. Det blev dock ett ramaskri vid en av uppläsningarna då omkring 20 barn och några föräldrar närvarade eftersom ordet "negerbollar" förekommer vid ett tillfälle i texten. Efteråt informerades samtliga barns föräldrar om det inträffade och i ett gemensamt uttalande meddelade föräldrarna sedermera att det måste vara olagligt att använda uttryck bland barn som kan uppfattas som rasistiska och att vi på dagiset fortsättningsvis ska låta föräldrarna godkänna framtida bokinköp innan de får användas på sagostunden. Vidare kräver de att vi antingen gör oss av med den ovan nämnda boken eller att vi censurerar ordet "negerboll" genom att sätta på en klisterlapp på det ordet med texten "kokosboll" istället.Kan föräldrarna agera på detta sätt?
Lorraine Sauvy |Först och främst måste man tänka på i vilken form förskolan bedrivs. Är den kommunal eller fristående? Rör det sig om en fristående sådan måste man se till vad som står i stadgarna vad gäller föräldrars inblandning i verksamheten.Det är inte olagligt att använda ordet "negerboll", men det skulle kunna falla in under lagen om förbud mot diskriminering http://lagen.nu/2003:307. Då skall dock någon personligen känna sig kränkt av att exempelvis ordet ”negerboll” används, vilket inte verkar vara vad som motiverar föräldrarna i detta fall.Vad sedan gäller föräldrarnas möjlighet till inblandning får man söka svar i de nationella målen och riktlinjer som fastställs av riksdag och regering. Dessa återfinns i skollag http://lagen.nu/1985:1100, förordningar, läroplaner och kursplaner. Av läroplanen för förskolan (Lpfö 98, finns på www.skolverket.se) följer att föräldrarna skall ges möjlighet att utöva inflytande över hur målen konkretiseras och föräldrarnas synpunkter skall beaktas när det gäller planering och genomförande av verksamheten. Målen som är aktuella i detta fall är de angående ”Normer och värde”: Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar· öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, · förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, · sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, · förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund och · respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.Sammanfattningsvis har föräldrarna rätt att lägga sig i, och deras synpunkter skall beaktas, men de måste balanseras med hur ni anställda bedriver verksamheten. Att ordet ”negerboll” kan anses diskriminerande och därmed vilja att det inte används på förskolan kan vara förståeligt, att däremot kräva godkännande av alla framtida bokinköp kan tyckas vara överdrivet.Mvh

Stängsel för kreatur

2006-03-17 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Var hittar jag bestämmelser om stängsling för kreatur mellan fastigheter?Vem betalar staketet om bara den ena fastighetsägaren har kreatur?
Anna Bergman |I lagen (1933:269) om ägofred kan du hitta bestämmelser om detta, se http://lagen.nu/1933:269. Denna lag reglerar bland annat djurägares skyldighet att se till att betande djur inte kommer in på annans mark. I 3 § uttrycks det att ifall endast ena fastighetsägaren har stängselskyldighet skall denna stå för tre fjärdedelar av stängslet och den andre för en fjärdedel. Djurskyddsmyndigheten utfärdar föreskrifter om hur stängsel ska vara utformade, se deras hemsida http://www.djurskyddsmyndigheten.se .Mvh