Fel i varan vid försäljning av begagnad bil

2006-09-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har precis sålt min bil och efter sex dagar går turbon sönder. Köparen vill nu häva köpet men hur skulle jag kunna veta att turbon skulle gå sönder efter att jag sålt den, det är ju inget fel som jag rimligen kan veta om när jag säljer den och därmed upplysa köparen om? Vem har rätt till vad?
Daniel Waerme |Hej! Din fråga rör ett klassiskt obligationsrättsligt problem. Vid köp av lös egendom mellan privatpersoner är köplagen tillämplig. Se http://www.lagen.nu/1990:931 1. Fel i varan? Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Om inte annat följer av avtalet, skall varan 1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, 2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning, 3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och 4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan. Om varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.(17 § 1 och 2st.) Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta. (17 § 3st.) 2. Risken för varan Säljaren svarar för fel som fanns i varan när risken för varan gick över på köparen. (21 §) När risken går över på köparen framgår av 6, 7 och 13 §§. Risken går vid hämtningsköp och platsköp(normalfallen) över när varan har avlämnats. Avlämnandet har skett när köparen har tagit hand om varan. 3. Min bedömning Köpobjektet står här i fokus. Vad som anses vara ett fel på en bil från sekelskiftet anses inte vara fel på en bil från 2000. Var gränsen går gällande just en turbo är svårt/omöjligt att säga. Avgörande blir således bilens ålder, skick och pris. Min bedömning är emellertid att en bil av nyare modell, där köparen inte förväntas stå för omedelbara reparationer, får anses ha en fungerande turbo. (Varan är felaktig om den avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta, 17 § 3st.) Man bör även fråga sig vilken kvaliteten varan skall hålla (jmf 17 § 1st.). Skall en begagnad bil hålla längre än sex dagar eller bör köparen räkna med att smärre reparationer kan bli nödvändiga? Även här blir köpobjektet avgörande. Min bedömning är att köparen generellt bör få räkna med att mindre reparationskostnader kan uppstå vid köp av begagnade bilar. Köparen har bevisbördan för att felet fanns i varan när risken gick över. Utifrån din beskrivning tycks inte felet ha funnits vid riskens övergång. Du svarar i sådant fall inte för felet och köparen kan därför inte göra några påföljder gällande. Om nu felet fanns vid avlämnandet och köparen mot förmodan lyckas bevisa detta kan denne åberopa påföljder. Den primära påföljden är avhjälpande. (34, 36 §§) Om detta inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid har säljaren rätt att häva köpet. (37 §) En hävning enligt 37 § får emellertid bara ske om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller bort insett detta. Huruvida felet är av väsentlig betydelse är svårt att uttala sig om. Min bedömning är att en trasig turbo inte av sådan betydelse att köparen kan häva köpet. Aktuell påföljd är i sådant fall prisavdrag enligt 38 §. Prisavdraget skall motsvara skillnaden mellan det avtalade och det nedsatta priset. 4. Sammanfattning Köpobjektet i det specifika fallet är avgörande för vad som är att anse som fel i varan. Felet skall ha funnits vid varans avlämnande. Min bedömning är, utifrån den knapphändiga informationen, att en trasig turbo i normalfallet är att anse som ett fel. Att turbon emellertid går sönder på en begagnad bil efter avlämnandet bör i normalfallet vara något som köparen får räkna med. I sådant fall kan inte köparen påkalla några påföljder. Självfallet blir resultatet ett annat om bilen är nyare, dyrare eller i bättre skick än vad en begagnad bil i normalfallet är.

Utfästelse vs befintligt skick - vad gäller?

2006-08-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Har köpt en bil av en privatperson som innan köpet uppgav att kamremmen var nyligen bytt. Har nu, ett år senare visat sig att så inte var fallet, med påföljden att motorn gått sönder. Att återställa bilen i brukbart skick skulle kosta 25.000 kronor. Bilen köpte jag för 34.000... Säljaren hävdar att han trodde att han talat sanning och verkligen trodde att kamremmen var bytt och därför inte kan ha något ansvar. Han säger vidare att jag inte kan kräva någon ersättning då det gått alldeles för lång tid (nästan 12 månader), och bilen såldes i "befintligt skick". Jag uppfattar det som att begreppet befintligt skick innefattar det som säljaren utlovat och att detta inte gäller då det visat sig att varan var "felaktig". Kan hända att jag är ute och cyklar - vad tror ni? Vänliga hälsningar Maria
Fredrik Jorstadius |Hej! Om säljaren utfäst att kamremmen var bytt, och det visar sig att så inte var fallet, så kan denne inte efteråt åberopa att han sålt bilen i befintligt skick och att denne därmed inte skall ansvara för felet. Att han trodde att den var bytt spelar egentligen ingen roll, det borde han ju kollat upp innan. Enligt köplagens bestämmelser har en köpare två år på sig att reklamera ett fel i varan. Det är dock viktigt att man inom skälig tid, från det att man upptäckt felet, lämnar säljaren ett medelande om detta. Följden av detta blir att du troligtvis kan kräva att säljaren avhjälper felet eller tex kräver prisavdrag. Du kan kanske även häva köpet. Lycka till! Mvh

Skulders preskriptionstid för konsumenter

2006-09-01 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Idag fick jag en räkning på 3st försenade filmer som jag lämnade 10dagar försent. De kräver att jag ska betala 250:- per film samt faktureringsavgift 50:- totalt 800:- Dessa filmer ska jag ha lämnat tillbaka 2004-05-22. Sedan dess har jag inte hört ett ord och nu fått denna räkning. Jag har för mig att man inte får fakturera ngn om det har gått över 2 år och man inte har på mint personen i fråga. Stämmer det eller får de verkligen fakturera så här sent och så mycket? Hade jag hyrt filmerna dessa dagar borde det blivit max 240:- totalt beroende vad det kosta på den tiden men har för mig att det var 3 filmer i 3 dagar för 60:-. Vore tacksam för svar så fort som möjligt.
Sara Forslund |Hej, Omständigheterna kring din fråga regleras i preskriptionslagen (SFS 1981:130) som reglerar preskription av fordringar (1 §). Om inte preskriptionen avbryts är preskriptionstiden tre år för fordran mot en konsument (du), om fordringen avser vara tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren (videouthyraren) i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahållit dig (2 §). Preskriptionen kan bland annat avbrytas genom att gäldenären (du) får ett skriftligt krav/påminnelse om fordringen från borgenären (videouthyraren) (5 § 1 st. punkt 2). Om preskriptionen avbrutits på så sätt löper ny preskriptionstid, samma som tidigare, från dagen för avbrottet (6 §). Svaret på din fråga är alltså ja, de får fakturera dig inom tre år och nu när de gjort det har en ny preskriptionstid på tre år börjat löpa. Hur mycket de får fakturera beror på vilka uthyrningsvillkor de har. När du hyr film ingår du samtidigt ett avtal med uthyraren och anses därigenom genom ditt handlande acceptera hans avtalsvillkor. Vänliga hälsningar,

Hävning av köp på auktionssajt

2006-08-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej Gäller konsumentköplagen med rätt till återköp när varan inte stämmer överens med objektsbeskrivningen, när man köper en bil på auktionssaiten tradera?
Michael Witting |Vilken lag som blir tillämplig beror på vem du har köpt bilen av. Jag har sett att det finns en hel del företag som säljer sina produkter på auktionssajterna. I sådana fall torde distans- och hemförsäljningslagen, se http://www.lagen.nu/2005:59, bli tillämplig. Om du köpt bilen från ett företag på tradera.se har du enligt 9 § i denna lag rätt att lämna tillbaka bilen och få pengarna tillbaka inom 14 dagar från det att du fått bilen. Ångerfristen gäller även fast det inte är något fel på bilen. Har du däremot köpt bilen av en privatperson blir köplagen tillämplig i stället. Denna lag ger dig ingen rätt att ångra köpet. Däremot ger 18 §, se http://www.lagen.nu/1990:931, dig en möjlighet till återköp om bilen inte överensstämmer med objektsbeskrivningen. Det krävs dock att de felaktiga uppgifterna rör bilens egenskaper och användning. Ett allmänt lovprisande eller allmänt hållna värdeomdömen från säljaren är inte tillräckliga för att 18 § ska bli tillämplig. För att du sedan ska kunna kräva köpet åter krävs det enligt 39 § att det var av väsentlig betydelse för dig att uppgifterna var rätt och att säljaren skulle ha insett eller åtminstone bort ha insett detta. Dessutom har säljaren alltid rätt att först avhjälpa felet eller leverera en ny bil innan hävning kommer på tal.

Fakturans förfallodatum?

2006-10-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vilka regler gäller för fakturering. Finns det möjlighet att sätta 10 dagars förfallodatum på en faktura utan att en överenskommelse gjorts? Vilka skyldigheter och rättigheter har kunden om sista förfallodatum endast är 10 dagar?
Jonas Forsén |Hej När det gäller förfallodatum på fakturor så råder som huvudregel avtalsfrihet. Det är du och din avtalspartner som kommer överens om denna punkt. De vanligaste kredittiderna är just mellan 10 och 30 dagar. Om någon kredittid inte kan sägas ha avtalats så är det praxis mellan köpare och säljare eller branschens praxis som ger ett riktmärke för vilken kredittid som bör gälla mellan parterna. När det gäller skyldigheter och rättigheter så kan nämnas att en köpare borde som huvudregel vara skyldig att betala varan när säljaren kräver det under förutsättning att köparen fått varan levererad. För att kort besvara din fråga så är en kredittid på 10 dagar helt ok att avtala om. Men kolla gärna upp vilken praxis som gäller i din bransch i de fall någon skulle hävda att ni absolut inte avtalat om ett förfallodatum på 10 dagar. Försök även i framtiden att upplysa dina köpare om de vilkor du vill använda dig av vid försäljning för att undvika onödiga klagomål. Mvh

Sålde en bostadsrätt med fukt

2006-09-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag köpte en bostadsrätt av min bror 1999 som jag sålde vidare 2002. Nya ägaren upptäckte vattenskada i badrummet nyligen och har ställt krav emot mig. Min bror anlitade en firma som inte finns kvar för renovering av badrummet 1994. Den nya ägaren har haft en besiktningsman som har konstaterat att kaklingen inte har utförts helt korrekt. 1.Räknas detta som dolda fel? 2.Är jag eller min bror ersättningsskyldig? 3.Hur stor del av renoveringen är skäligt i så fall att någon av oss ska ersätta, med hänsyn taget till åldersavdrag mm?
David Andersson |Hej! Köp av bostadsrätt regleras i Köplagen eftersom en bostadsrätt inte är fast egendom. I Köplagen finns inga regler om dolda fel. Det finns också en reklamationsfrist på två år i 32 § 2st. Det innebär att om köparen inte reklamerar ett fel inom två år så förverkas dennes rätt till reklamation, om inte du vid köpet gett köparen en garanti eller någon liknande utfärstelse. Utifrån dessa uppgifterna kan du alltså vara lugn.

Felansvar vid köp av bostadsrätt

2006-08-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Ifall jag köper en bostadsrätt och efter en vecka när jag flyttat in och upptäcker att kakel i badrum sitter snett och parkettgolvet är dåligt lagt i skrubben. Vad har jag då rätt till, att säljaren åtgärdar felen eller får jag helt enkelt leva med det? Är det ett skönhetsfel eller ett så kallat dolt fel?
Tim Boström |Hej! Svaret på din fråga tar sin utgångspunkt i jordabalkens (JB) definition av fast egendom. Utan att gå närmare in på detta begrepp, kan sägas att bostadsrätter inte omfattas och därför är att betrakta som lös egendom. Att denna klassificering är av stor vikt beror på att det är köplagen (KöpL) och inte jordabalken (JB) som blir tillämplig. Om man inledningsvis ser till vad som är att betrakta som ett fel, kan detta sägas vara när objektet (i detta fall bostadsrätten) är av en lägre standard än vad köparen hade anledning att räkna med. Detta kan vara resultatet av att objektet t.ex. inte överensstämmer med vad köparen har uppgett eller att objektet med hänsyn till bl.a. förslitning är i ett betydligt sämre skick än vad köparen hade anledning att räkna med. Denna bedömning är inte helt enkel och är beroende av att man har mer information kring omständigheterna i övrigt. Om man skulle komma fram till att det faktiskt rör sig om ett fel är det emellertid inte säkert att detta går att angripa. Anledningen till detta är att KöpL (se dess 3 §) är dispositiv, vilket innebär att vad som eventuellt har avtalas mellan säljare och köpare i normala fall har företräde framför lagreglerna. Detta får till följd att lösningen inledningsvis bör sökas i köpeavtalet. Skulle det i avtalet finnas en friskrivningsklausul (t.ex. att bostadsrätten säljs i ”befintligt skick”) innebär detta att köparen enligt 19 § KöpL endast kan angripa friskrivningen i följande situationer: 1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller 3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Om bostadsrätten inte säljs i befintligt skick (om någon friskrivningsklausul inte är intagen i avtalet) får emellertid köparen enligt 20 § KöpL inte åberopa sådana omständigheter som densamme: 1. måste antas ha känt till vid köpet, eller 2. borde ha märkt vid en undersökning (detta under förutsättning att köparen före köpet undersökt objektet, eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka det). Den typ av fel som det här rör sig om torde (under förutsättning att du faktiskt undersökt bostadsrätten eller blivit uppmanad att göra det) vara svåra att angripa oavsett om friskrivning har skett eller inte. Anledningen är att felen borde vara tämligen enkla att upptäcka samt att 19 § KöpL troligtvis inte är tillämplig (detta är dock inte heller möjligt att svara på utan mer information kring omständigheterna i övrigt). Enligt 32 § KöpL följer emellertid att köparen oavsett om det rör sig om ett fel eller inte, i normala fall måste reklamera felet inom två år fr.o.m. att densamme får tillträde till lägenheten. Detta kompletteras enligt samma lagrum med att någon sådan tidsfrist inte gäller om säljaren antingen har lämnat garanti (tidsfristen sammanfaller då med garantin) eller om säljaren enligt 33 § KöpL handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro heder. Sammanfattningsvis blir svaret på frågan m.a.o. beroende både av vad som avtalats mellan dig och säljaren, samt huruvida du antingen har undersökt lägenheten eller (utan godtagbar anledning) underlåtit att undersöka densamma. Om du efter att ha läst igenom avtalet, fortfarande skulle vara osäker på vad som gäller föreslår jag att du kontaktar en advokat för närmare rådgivning. Mvh

Rätt att häva köp p g a dröjsmål?

2006-08-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej Jag beställde en båt i våras som skulle levereras mellan 15-20 juni. Den kom till säljaren för leverans igår den 8 augusti. Vi vill häva köpet men enligt avtalet som vi skrev på i samband med köpeskillingen om 10% står det att vi först efter en månads försening har rätt till nedsättning av priset med tusen kronor om dagen, dock max 30 tusen. Därefter har vi rätt att häva köpet, dvs 2 månader efter utsatt leveransdag. Kan vi på något sätt häva köpet då vi pga förseningen inte längre har något behov av båten?
Sara Edström |Förutsatt att du beställde båten i egenskap av konsumet och att säljaren är näringsidkare gäller konsumentköplagen mellan er. Konsumentköplagen är enligt 3 § tvingande i den bemärkelsen att avtalsvillkor som är mindre fördelaktiga mot konsumenten än villkoren i lagtexten är utan verkan. Det är alltså fråga om ett dröjsmål från säljarens sida. I 9 § stadgas att ett sådant dröjsmål föreligger om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida. Enligt 13 § får köparen häva köpet, om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för honom. Att man inte längre har någon användning för varan torde vara ett sådant skäl. Vidare nämns dock i samma bestämmelse: "Avser köpet en vara som skall tillverkas eller skaffas särskilt för köparen efter dennes anvisningar eller önskemål och kan säljaren inte utan väsentlig förlust tillgodogöra sig varan på annat sätt, får köparen häva köpet endast om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och säljaren insåg eller borde ha insett detta." I en sådan situation blir det alltså svårare att häva köpet innan den avtalade tidpunkten eftersom säljaren måste ha insett att syftet med ditt köp helt förstörts genom dröjsmålet.