Protokoll i bostadsrättsförening

2007-12-25 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Jag bor i en bostadsrättsförening och är med i styrelsen, tyvärr är vi oense om vad som ska med i ett protokoll. Vår sekreterare bifogar ALLTID ett blad med ansvarslista med vad som ska göras MEN tar aldrig upp det som ett bifogat blad i protokollet. Jag anser att han gör fel. Även:vad gör justeringsmannen när han anser att ett protokoll inte är rätt och vägrar skriva under det under dessa förhållanden? Sekreteraren vägrar nämligen ändra protokollet.
Ludvig Lagerkranz |Hej!Justeringsmannens uppgift är att granska protokollet och se att detta avspeglar mötet på ett riktigt sätt. Alltså att kontrollera att det som står i protokollet stämmer överens med vad som sagts och beslutats under mötet. Om justeringsmannen har något att invända mot protokollet får denne inte vägra att skriva under protokollet. Vad han i stället får göra är att i protokollet skriva dit de ändringar eller tillägg han vill göra och därefter skriva under protokollet. Om det ofta förekommer meningsskiljaktigheter om protokollens innehåll kan man på dagordningen på varje styrelsemöte ha en stående punkt ”föregående mötes protokoll” där man kan yttra eventuella synpunkter för att sedan lägga protokollet till handlingarna.Protokollet har främst en bevissäkrande funktion. Revisorer, kommande styrelse och andra ska genom att titta i styrelseprotokollen kunna följa styrelsens arbete och se hur och vilka beslut som fattats. Det är inte säkert att en ansvarslista måste bifogas protokollet. Har listan formen av en slags kom-ihåg-lista för styrelsen för att få en översikt över läget är det å ena sidan kanske inte nödvändigt att bifoga denna, om informationen ändå framgår av protokollen. Å andra sidan finns det ju inget hinder mot att man bifogar listan, om denna t.ex. bidrar till att öka överskådligheten i styrelsen arbeteVänligen

Är det tillåtet att flytta vägg i bostadsrättslägenhet

2007-09-13 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag bor i bostadsrätt och är överens med grannen (som har en spegelvänd lägenhet) om att omdisponera lägenheten. Vi flyttar en vägg så att grannen får ca 5 kvm av oss och vi får 5 kvm av grannens lägenhet. Andelstal och storlek förändras inte. Får vi göra detta?
Ludvig Lagerkranz |Hej!Om man som bostadsrättshavare vill göra en större förändring i sin lägenhet gäller som huvudregel att man först måste inhämta tillstånd från styrelsen om förändringen innefattar förändringar i bärande konstruktion, ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller annars innebär en väsentlig förändring av lägenheten. Detta framgår av 7 kap. 7 § Bostadsrättslagen, som du hittar http://lagen.nu/1991:614 .Är man osäker bör man alltid fråga styrelsen om lov innan man påbörjar en ombyggnation. Styrelsen har i princip ingen rätt att hindra en ombyggnation om den inte innebär någon skada.Det bör även framhållas att din förenings stadgar kan innehålla mer preciserade regler om vad som är tillåtet och inte än vad som framgår av lagen.Vänligen

Bostadsrättsförenings rätt till tillträde till lägenhet

2007-09-26 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vilka rättigheter har en bostadsrättsförening att oanmäld gå in in en lägenhet? Finns det formkrav på hur och när en anmälan / förfrågan om "besök" ska utformas och meddelas?
Ludvig Lagerkranz |Hej!Enligt Bostadsrättslagen (BRL) (1991:614) 7 kap. 13 §, se http://lagen.nu/1991:614 , har föreningen rätt att få tillträde till lägenheten för vissa ändamål. Detta kan t.ex. vara att utöva löpande tillsyn för att kontrollera att lägenhetsinnehavaren håller lägenheten i gott skick eller i syfte att undersöka om det föreligger underhålls eller reparationsbehov som föreningen ansvarar för. Föreningen har vidare rätt till tillträde för att åtgärda brister som egentligen ligger på bostadsrättshavarens ansvar. Rätt till tillträde föreligger också om det sker i syfte att utrota ohyra, även om lägenheten inte skulle vara drabbad, vilket hänger ihop med att styrelsen har en särskild skyldighet att avhjälpa ohyra. Det bör även framhållas att det i föreningsstadgarna kan finnas bestämmelser om rätt till tillträde eller inspektion av lägenheterna varför du bör kontrollera dessa. Slutligen har föreningen rätt till tillträde för visning om lägenheten skall tvångsförsäljas. I förarbetena till lagen sägs att tillsynen skall vara nödvändig och inte medföra större olägenheter än nödvändigt för bostadsrättshavaren. Föreningen har alltså rätt till tillträde till lägenheterna, men då denna inte ovillkorlig torde det föranleda att man bör kunna motivera det hela. Det finns inte några särskilda formkrav för hur information om tillträde skall ske. Föreningen skall dock se till att bostadsrättshavaren meddelas i god tid.Föreningen kan enligt 7 kap. 13 § 3st. BRL som yttersta åtgärd vända sig till Kronofogdemyndigheten och begära handräckning om bostadsrättshavaren vägrar tillträde när sådan rätt föreligger. Handräckning innebär att man med hjälp från polisen bryter sig in i lägenheten.Vänligen

Medlemskap i bostadsrättsförening

2007-07-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Har en fråga angående medlemskap i BRF. Kan man bli nekad medlemskap om man har registrerade betalningsanmärkningar på kreditupplysningen samt en mycket låg årsinkomst? (Själva betalningen för BR har familjen skött, med kontanta medel).
Jonas Öjelid |Hej,enbart det faktum att man har låg inkomst är inte tillräckligt för att föreningen skall kunna neka medlemskap, se Bostadsrättslagen 2 kap 2 § http://www.lagen.nu/1991:614#K2P2 .Beroende på antalet betalningsanmärkningar och storleken på eventuella skulder, i kombination med en låg inkomst, kan föreningen dock neka inträde på den grunden att en person inte bedöms kunna klara sina ekonomiska åtaganden mot föreningen. Detta regleras i 2 kap 3 §. Om en perrson har flera betalningsanmärkningar och dessutom stora skulder finns det alltså en risk för att föreningen har rätt att neka medlemskap. Detta är dock bara möjligt i de fall där personen har stora ekonomiska problem. En person som har exempelvis en betalningsmärkning och låg årsinkomst men saknar skulder kan förmodligen inte nekas inträde i föreningen. Den som nekas medlemskap kan enligt 2 kap 10 § överklaga beslutet till hyresnämnden. Detta skall göras inom en månad från det att personen fick del av beslutet. Vänliga hälsningar

Familjemedlemmar i bostadrättsförenings styrelse

2007-11-28 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan två personer av samma familj sitta den ena som styrelseledamot i en bostadsrättsförening och den andre som ekonomiansvarig?
Ola Davidsson |Hej.Jag förutsätter för frågans besvarande att båda familjemedlemmarna är medlem i bostadsrättsföreningen. För revisorer finns det särskilda kvar, bl.a. ska bostadsrättsföreningar av viss storlek ha minst en auktoriserad revisor. Jag förutsätter att du inte avser revisor med ditt uttryck "ekonomiansvarig".Någon lagligt hinder för den lösning du presenterar finns enligt dessa förutsättningar inte i de tillämpliga lagarna Bostadsrättslagen (Lagen hittar du http://lagen.nu/1991:614) eller i Lagen om ekonomiska föreningar (Lagen hittar du http://lagen.nu/1987:667#K6). Emellertid kan bostadsrättsförenings stadgar sätta hinder för din lösning. Om det är så att sådant hinder för familjemedlemmar som du omnämnt finns i bostadsrättsföreningens stadgar, gäller stadgarna.

Säga upp bostadsrättshavare som inte betalat årsavgift

2007-09-20 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hur går en förening tillväga om den vill säga upp en bostadsrättsinnehavare? Detta gäller en utländsk person som inte betalat sina månadsavgifter för fabruari, mars och april 2007.
Ludvig Lagerkranz |Hej!Regler om uppsägning av en bostadsrättshavare finns i bostadsrättslagen som du hittar http://lagen.nu/1991:614 .Om en bostadsrättshavare inte betalar årsavgiften (månadsavgiften) senast en vecka efter förfallodatum är bostadsrätten förverkad och föreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning, 7 kap. 18 § p. 1a.Bostadsrättshavaren kan dock återvinna sin bostadsrätt om denne betalar den förfallna årsavgiften inom en särskild återvinningsfrist på tre veckor eller den längre tid som stadgarna kan föreskriva.Om föreningen vill säga upp bostadsrättshavaren skall föreningen lämna denne ett medddelande om uppsägning samt meddela socialnämnden i den kommun där lägenheten ligger, 7 kap. 23 § p. 1.Meddelandet om uppsägning skall även innehålla ett särskilt meddelande om att bostadsrättshavaren har möjlighet att återvinna sin bostadsrätt. Återvinningsfristen börjar inte löpa förrän bostadsrättshavaren fått meddelandet om uppsägning samt om återvinningsfristen, dels meddelande har skickats till socialnämnden.Om bostadsrättshavaren vid upprepade tillfällen underlåter att betala årsavgiften förlorar denne sin möjlighet till återvinning och ska således sägas upp till avflyttning, 7 kap. 3 st.Det är dock att rekommendera att föreningen innan beslut om uppsägning fattas tar kontakt med en sakkunnig för rådgivning. På så sätt undviker föreningen att drabbas av onödiga rättegångskostnader om det skulle uppstå en tvist med anledning av beslutet.Vänligen

Medlemskap i bostadsrättsförening

2007-08-16 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag har en bostadsrätt och vill gärna att även min dotter blir antagen som medlem i bostadsrättsföreningen. Min dotter har bott tillsammans med sin familj i min bostadsrätt i två års tid nu. Kan jag överlåta 10 % av bostadsrätten till min dotter så att hon därigenom blir medlem i bostadsrättsföreningen?
Caroline Perlström |Hej,Visst kan du göra det. Om du säljer eller ger bort 10% av bostadsrätten till din dotter prövar föreningen överlåtelsen och om överlåtelsen godkänns blir din dotter medlem i föreningen. Att din dotter äger en del av bostadsrätten och är medlem i föreningen kan underlätta kontakten med styrelsen vid frågor om reparationer och annat.Med vänlig hälsning

Köp av bostadsrätt åt annan

2007-07-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag vill köpa en bostadsrätt med avsikt att min mor skall bo i den. Vilket är bästa sättet för att bostadsrättsföreningen skall godkänna detta?
Caroline Perlström |Hej,När någon som inte är medlem i bostadsrättsföreningen bor i en bostadsrätt kan det anses vara en uthyrning i andra hand. Du kan också som köpare av bostadsrätten förvägras medlemskap i föreningen om du inte avser att bo i bostadsrätten själv. Det är därför bra om din mor äger en del av bostadsrätten och att ni båda då är medlemmar i bostadsrättsföreningen. Det varierar hur liten en del av en bostadsrätt kan vara (1%-10%), kolla därför med den bostadsrättsförening som är aktuell.Med vänlig hälsning