Sambors ersättningsskyldighet mot varandra

2010-01-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Blev sambo i somras m en kille som har bil. Jag har ej körkort o använder ej bilen såklart :). Är jag skyldig att betala allt som bilen kostar? Det tycker min sambo men inte jag??
Linus Jonson |Hej! Kort sagt; nej det är du inte. I sambolagen finns inga bestämmelser om hur inkomster och utgifter skall fördelas mellan samborna under samboförhållandets bestånd. Däremot föreskrivs i äktenskapsbalken 1 kap. 3-4 §§ att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder samt att de skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. Motsvarande regel saknas för sambor. Du är alltså *inte skyldig att betala för din sambos utgifter för sin bil*. Skulle du utnyttja bilen (genom att köra den eller bli skjutsad i den) kan emellertid din sambo kräva betalt av dig för den tjänsten, precis som han kan göra om han hyr ut bilen/skjutsar vem som helst. I ett fungerande samboförhållande torde emellertid utgifter och sysslor fördelas hållbart och rättvist mellan parterna på ett naturligt sätt, och inte p.g.a. juridiska skäl. Men detta ligger utanför frågan! Med vänliga hälsningar

Verkan av samboavtal

2009-12-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo har ett samboavtal där vi avtalat bort sambolagen.Efter att vi blev sambos har jag köpt flertalet varor som jag betalat för själv och det är jag som står på kvitton mm. (exempelvis soffa, tv mm)Min fråga är: Vad har min sambo rätt till när vi avtalat bort sambolagen vid en eventuell framtida separation?Tack på förhand.
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga!Då ett samboförhållande upphör har parterna rätt att begära bodelning inom ett år, enligt sambolagen 8§. I bodelningen ska samboegendomen ingå och denna utgörs enligt 3§ av sambornas gemensamma bostad och bohag om detta har anskaffats för gemensamt bruk. Dock finns det en möjlighet att, som ni har gjort, avtala bort sambolagen genom ett samboavtal, se sambolagen 9§ https://lagen.nu/2003:376#R4 Genom ett sådant kan samborna överenskomma om att bodelning inte ska genomföras, eller att viss egendom inte skall ingå i en ev. framtida bodelning. För att avtalet ska vara giltigt krävs att det upprättats i skriftlig form samt att det undertecknats av båda parter. Ett samboavtal kan dock jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt med hänsyn till bl.a. omständigheterna vid dess tillkomst eller p.g.a. senare inträffade omständigheter. Om ett giltigt samboavtal föreligger kan din sambo alltså inte begära bodelning vid en ev. separation och vardera parten behåller sina ägodelar. Det bör dock påpekas att det finns en tvingande bestämmelse i sambolagen som inte går att avtala bort. Det gäller 22§ som stadgar att ena parten i vissa fall har rätt att överta bostad som den andra parten innehar med hyres- eller bostadsrätt. Det görs då en bedömning av vem av parterna som bäst behöver bostaden och om ett övertagande kan anses skäligt. Har parterna inte barn tillsammans krävs det synnerliga skäl för att ett övertagande skall vara möjligt. Detta kan ex. vara att kvinnan är gravid då samboskapet upphör. Ytterligare en fråga som kan aktualiseras vid en separation är om det föreligger s.k. dold samäganderätt till egendom. Dold samäganderätt regleras inte i några särskilda lagregler, utan har utvecklats i Högsta domstolens praxis. Under vissa förutsättningar har HD godtagit att samäganderätt förelegat trots att det enbart är den ena parten som gjort förvärvet. De förutsättningar som HD ställt upp i sin praxis för dold samäganderätt kan kort beskrivas som:1. Den ena sambon har förvärvat egendomen för sambornas gemensamma användning2. Den andra sambon har underlättat eller möjliggjort förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott, ex. betalat en mindre del av priset3. Det kan antas att den sambo som förvärvat egendomen har insett att syftet med det ekonomiska tillskottet varit att uppnå samäganderätt, samt4. Det kan påvisas att det förelegat en gemensam partsvilja att den förvärvade egendomen ska vara samägd. Sammanfattningsvis har din sambo alltså inte rätt till någon del av din egendom under förutsättning att det föreligger ett giltigt samboavtal. Dock kan det beaktas om det föreligger dold samäganderätt till någon del av egendomen, p.g.a. den nära ekonomiska gemenskap som normalt utvecklas i ett samboförhållande.Hoppas svaret varit till hjälp!Med vänlig hälsning

Sambo enligt lag

2009-12-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga som jag inte riktigt vet svaret på. Det är såhär att jag flyttade in till min tjej och hennes familj för ett tag sedan. Nu vill jag veta om jag räknas som sambo eller inneboende? Jag betalar för tillfället ingen hyra och har inte skrivit något hyreskontrakt med min tjejs mamma. Jag och tjejen delar inte ekonomi. Vore väldigt tacksam för svar. Tack
Andreas Vinqvist |Hej,För att räknas som sambo i lagens mening krävs enligt 1 § Sambolagen (se https://lagen.nu/2003:376) att ni stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande samt att ni har gemensamt hushåll. Med gemensamt hushåll menas att personerna ska samarbeta om vardagliga sysslor och till viss del ha gemensam ekonomi. Då det verkar som ni inte delar på utgifterna räknas ni inte som sambo i lagens mening. Vänligen,

Samboegendom

2009-12-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min f.d. sambo separerade i slutet av april 2009. Vi hade då bott ihop sedan oktober samma år. Innan vi flyttade ihop bodde jag som inneboende hemma hos honom och hans mamma. Jag var också skriven där i ca 3 mån. I slutet av Juni 2009 , då jag bodde hemma hos min f.d. sambos mamma köpte jag en hund. Min f.d sambo anser nu att hunden ska räknas in i bodelningen. Stämmer detta? Vi har haft hunden som vår gemensamma under tiden vi bodde ihop men den är ju inköpt innan vi blev sambo. Jag har även hört att hunden inte alls ska räknas till bodelningen då den inte är bohag enligt 3§ i sambolagen. Vid annan juridisk rådgivning har jag dock fått höra att hunden räknas på samma sätt som en sommarstuga. Vilket är riktigt?
Andreas Vinqvist |Hej, Vid bodelningen mellan sambor ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå om de förvärvats för gemensam användning, se 3 § Sambolagen https://lagen.nu/2003:376. Precis som du säger så är inte en hund varken bostad eller bohag och ska således inte ingå i bodelningen. Vad angår en sommarstuga ska inte den heller ingå i en bodelning, då den inte utgör sambornas bostad. Den som köpt egendomen i fråga förblir således dess ägare. Vänligen,

Bodelning för efterlevande sambo

2010-01-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo har nyligen avlidit. Mina barn vill att jag skall ha fri förfoganderätt till hus och lösöre (som om vi var gifta). Hur löser man detta?
Bo Olsson |Hej! En efterlevande sambo har inte någon arvsrätt efter den döde. En efterlevande sambo kan dock få egendom efter den döde genom testamente. Det finns däremot en rätt för den efterlevande sambon att begära bodelning. I bodelningen ska samboegendomen ingå, denna utgör av gemensam bostad och bohag. Förutsatt att den är införskaffad för gemensamt bruk. Vem som betalat den spelar inte någon roll utan det som är relevant är avsikten att den skulle användas tillsammans. Samboegendom stadgas i 3-7 §§ sambolagen. Se https://lagen.nu/2003:376 . Vid bodelning fördelas samboegendomen lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet. Du som efterlevande sambo har möjlighet att begära att få den gemensamma bostaden och bohaget på din lott. Det krävs dock att detta är skäligt och att dödsboet ersätts för den halva som tillkommer dem (16, 18 §§ sambolagen). Skulle bostaden inte utgöra samboegendom, till exempel för att den inte införskaffats för gemensamt bruk, så finns det en möjlighet för dig som efterlevande sambo att ta över en bostadsrätt eller hyresrätt. 22§ sambolagen. Även här ska det anses skäligt och dödsboet ska få ersättning för bostadens värde. Vänligen

Skuldtäckning vid bodelning i samboförhållande

2009-12-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har varit sambo i tio år oh ska nu separera och vi har inget samboavtal. Jag har nu ett lån om 400.000kr som står enbart påmig men som gått till familjens konsumtion genom åren. Om jag yrkar täckning för den skulden i bodelningen hur räknar man då? Ska skulden räknas av vid nettovärdet och sedan dela resterande på två eller hur räknar man. kan ni snälla göra en uppställning.
Carl-Henrik Brännberg |Hej!När ert samboförhållande upphör krävs för det första att någon av er begär bodelning för att sådan ska komma till stånd (8§ Sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P8S1).Därefter går det till enligt följande:1. Först ska avgöras vilken egendom som ska ingå i bodelningen. Denna är endast er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag (möbler, hushållsmaskiner och andra saker i hemmet som båda använder, ingenting annat - 6§ SamboL, se https://lagen.nu/2003:376#P6S1) OM detta anskaffats för er gemensamma användning. Denna egendom kallas för ”samboegendom”. Saker som någon av er hade innan ni blev sambor ska däremot inte ingå i bodelningen eftersom detta alltså inte anskaffats för er gemensamma användning (3§ SamboL, se https://lagen.nu/2003:376#P3S1).Vidare gäller också att endast sådan samboegendom som fanns när samboförhållandet upphörde ska beaktas, vilket är viktigt att hålla i minnet eftersom bodelning teoretiskt sett kan ske ganska lång tid efter att det egentliga samboförhållandet uppgör (samboförhållandet upphör när ni flyttar isär, 2§ SamboL, se https://lagen.nu/2003:376#P2S1).2. När den samboegendom som finns är klargjord ska ni från det ni äger av denna, var för sig dra av de skulder ni hade NÄR samboförhållandet upphörde enligt 13§ SamboL (se, https://lagen.nu/2003:376#P13S1). Samboegendom ni äger tillsammans räknar ni hälften av värdet av var. De skulder som får dras av är dock i första hand endast sådana som är direkt hänförliga till samboegendomen, t.ex. ett lån på en gemensam bostad eller ett mer allmänt lån för att köpa någon annan egendom som blivit samboegendom.Vad gäller ditt lån på 400,000 kr för allmän konsumtion torde det inte vara hänförligt till samboegendomen, såvida du inte kan peka ut den samboegendom som köpts för pengarna (se ovan under punkt 1 beträffande vad som är samboegendom). En sådan allmän skuld får enligt 13§ 2 stycket SamboL (se https://lagen.nu/2003:376#P13S1) endast räknas av mot din del av samboegendomen om du inte har någon annan egendom som den kan dras av emot. Följaktligen ska skulden i första hand avräknas mot t.ex. kapital du har på banken eller annan egendom som du äger och som inte är samboegendom (så kallad enskild egendom). Först om du saknar sådan får skulden dras av från DIN DEL av samboegendomen.3. I nästa steg ska det som återstår av er respektive samboegendom läggas samman och värdet ska sedan delas lika mellan er båda (enligt 14§ SamboL, se https://lagen.nu/2003:376#P14S1).Jag ska ta ett exempel:Låt säga att du har samboegendom till ett värde av 200,000 kr och din sambo till ett värde av 250,000 kr. Du äger därtill annan egendom till ett värde av 100,000 kr (pengar på banken, kanske en bil eller fritidsfastighet vilket inte räknas som samboegendom) men har nämnda skuld på 400,000 kr som inte kan hänföras till samboegendomen. Din sambo äger vidare annan egendom till ett värde av 80,000 kr och saknar skulder.DU: Samboegendom 200,000Enskild egendom 100,000 -400,000 DIN SAMBO: Samboegendom 250,000Enskild egendom 80,000 Följande beräkning görs då:Enligt utgångspunkten får du inte dra av din skuld mot din samboegendom utan täckning ska ske från din enskilda egendom. Eftersom du endast har 100,000 kr återstår det således 300,000 kr av skulden (hade du haft mer enskild egendom hade denna alltså använts för täckning så långt möjligt). I detta skede får du dock även göra avräkning från din samboegendom (300,000 – 200,000 = 100,000). Den del av skulden som nu återstår, 100,000 kr, får inte tas med när din samboegendom ska läggas samman med din sambos egendom (man kan inte gå in med ”minus” i sammanläggningen enligt punkt 3 ovan). Istället går du in med 0 kr och din sambo med sin samboegendom på 250,000 kr vilket resulterar i summan 250,000 (0+250,000=250,000) som delas lika mellan er. Värdemässigt ska ni utifrån dessa omständigheter få 125,000 kr var i bodelningen. Du tar därutöver med dig nämnda resterande skuld på 100,000 kr som du får betala med din andel (vilket gör att det netto återstår 25,000 kr för din del) och din sambo behåller sin enskilda egendom på 80, 000 kr (och får totalt 205,000 kr med sig)Ovanstående är alltså den VÄRDEMÄSSIGA fördelningen. Eftersom det i praktiken är vanligt att man inte betalar av samtliga skulder i samband med bodelningen blir den praktiska fördelningen (den så kallade bruttofördelningen) lite annorlunda:Sammanlagda tillgångar i samboegendom är enligt ovan 450,000 kr (200,000+250,000). Om din skuld inte betalas av direkt går du ifrån bodelningen med en skuld på 400,000 kr. Av denna skulle enligt föregående uppställning 100,000 kr täckas av din enskilda egendom, 200,000 kr täckas av din samboegendom och 100,000 kr tas med efter bodelningen och dras först från din andel. För att du värdemässigt ska få ett plus på 25,000 kr måste du alltså i praktiken få med dig samboegendom på 325,000 kr vilket tillsammans med din enskilda egendom på 100,000 kr täcker skulderna och lämnar 25,000 kr i överskott. Således ska ni dela upp det så att du får 325,000 kr och din sambo 125,000 kr av totala 450,000 kr och du tar med dig hela skulden på 400,000 kr.Hoppas du fick lite klarhet i hur ni bör gå tillväga.Vänliga Hälsningar

Gemensam ekonomi

2009-12-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |om man är sambo sedan 20 år och ska dela på sig. vem äger tavlorna som min sambo köpt för pengar från den gemensamma ekonomin till det gemensamma hemmet?
Josefina Blom |Hej,Jag uppfattar frågan som att du vill veta huruvida tavlorna utgör samboegendom eller inte, då ni står för en stundande bodelning i och med er separation. Regler om samboegendom finns i Sambolagen (https://lagen.nu/2003:376).Enligt 3 § Sambolagen utgör samboegendom bostad och bohag som införskaffats för gemensamt användande. Med gemensamt bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Sådant bohag som uteslutande används för den ene sambons bruk räknas inte som samboegendom, se 6 § Sambolagen. Bohaget omfattar allt inre lösöre som finns i hemmet, egendomen behöver inte vara nödvändig för hemmets skötsel för att räknas till bohag. Tavlorna utgör således samboegendom och ska ingå i bodelningen, se 8 § 1 st. Sambolagen. Vänligen,

Återbetalning av penninglån

2009-12-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min före detta sambo är skyldig mig pengar. Jag har en kvittens på en del av summan. Finns det någon möjlighet för mig att få tillbaka mina pengar?
Linus Jonson |Av frågan framgår inte hur avtalet ingicks eller vilka villkor som avtalades i samband med detta. Därför kan jag bara ge dig några generella tips. I svensk rätt är civilrättsliga avtal i allmänhet bindande oavsett hur de träffats. Det krävs alltså inget skriftligt låneavtal för att din f.d. sambo skall vara återbetalningsskyldig, men det krävs att ni båda var överens om att det var fråga om ett lån och att pengarna skulle betalas tillbaka till dig. Enligt skuldebrevslagen 5 § (https://lagen.nu/1936:81#P5S1) är den som lånat pengar (gäldenären) skyldig att återbetala när den som lånat ut pengarna (borgenären) kräver det, om man inte avtalat om annat. Det är borgenären som skall bevisa att man avtalat om ett lån. Kvittensen utgör ett bra bevismedel i det avseendet, men om den endast avser en del av summan, måste du vara beredd på att det kan bli svårt att styrka det överskjutande beloppet. Vill din sambo inte betala skulden, men erkänner att han/hon är skyldig dig pengar, är en lösning att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om din f.d. sambo över huvud taget inte vill kännas vid skulden, kan du ansöka om stämning på honom eller henne vid tingsrätten på den ort där din f.d. sambo bor. I båda fallen krävs att skulden är förfallen till betalning, så börja med att kräva din f.d. sambo på beloppet (gärna skriftligt).Med vänliga hälsningar