Utmätning av kronofogden

2007-01-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej, jag ska ha utmätning av kronofogden inom en vecka, kan de "mäta" ut saker i vårt hem som ägs av min sambo, te.x bilar, motorcyklar, allt står på min tjej och har alltid gjort det. Jag har aldrig varit ägare till dessa. Saker på avbetalning, eller slutbetalda avbetalningar som är köpta av min tjej, är jätte orolig, HJÄLP!!!
Kristina Lind |Hej,Det är utsökningsbalken (UB) som reglerar detta. Där utgår man ifrån principen att egendom presumeras tillhöra den som har egendomen i sin besittning. I 4 kapitel 19 § UB står vad som gäller mellan gifta och sambor. Eftersom att du och din tjej bor tillsammans är egendomarna i ert hem i er gemensamma besittning. Dessa egendomar anses tillhöra dig tills motsatsen är bevisad. Kronofogden presumerar alltså att du är ägare till dessa om det inte framgår att egendomen/egendomarna tillhör din tjej. Hon måste alltså styrka att sakerna är hennes. Om ni äger något tillsammans är beviskravet lägre och ni måste endast göra det sannolikt att ni äger det gemensamt. Om ni äger något gemensamt kan din del i sådana fall utmätas och hon får tillbaka halva beloppet efter försäljningen.Se utsökningsbalken http://www.lagen.nu/1981:774 Mvh

Utmätning från makas konto

2007-01-12 i Utmätning
FRÅGA |Har en fråga anngående pengar som jag har på min frus konto,kan staten ta pengarna om jag tex får en skatte skuld efter mitt företag som jag drev tidigare..
Daniel Waerme |Varje make svarar för sina skulder. (1:3 ÄktB) Din fru kan alltså inte bli skyldig att betala dina skulder. För att egendomen skall kunna utmätas måste egendomen tillhöra gäldenären. (4:17 UB) Till sin hjälp har kronofogdemyndigheten vissa presumtionsregler. Gäldenären anses vara ägare om han har egendomen i sin besittning. (4:18 UB) Om gäldenären är gift och varaktigt sammabor med sin make anses gäldenären som ägare till egendomen som finns i gemensam besittning, om det ej görs sannolikt att de är samägare till egendom och det ej heller framgår att egendom tillhör den andre eller någon annan. (4:19 UB)Bevisbördan åligger i dessa situationer gäldenären. Om pengarna inte kan utmätas enligt 4:17-19, men sannolika skäl föreligger att egendomen tillhör gäldenären, får egendom utmätas med förbehåll för tredje mans rätt. Viss tvekan kan råda om pengarna på din frus konto är i din besittning. Avgörande kan vara om du t ex haft möjlighet att förfoga över kontot, dvs ta ut och sätta in pengar. Om pengarna inte anses vara i din besittning tvingas kronofogdemyndigheten använda 4:17. Angående beviskravet vid tillämpning av 4:17 se NJA 1983 s. 436 (virkespartier), NJA 1984 s. 45 (arrenderätt), NJA 1984 s. 73 och RH 1986:26 (båda angående försäkringsersättning), NJA 1984 s. 595 (medel på postgirokonto hos ännu ej registrerat aktiebolag, jfr RH 1986:20), NJA 1987 s. 56 (fordran på räntebidrag). Mvh,

Kan avbetalningsgods utmätas

2006-08-26 i Utmätning
FRÅGA |Jag har löneutmätning på min lön från kronofogden pga underhåll.Med nu har jag köpt en bil som min pappa köpte för att sälja till mig på avbetalning kan fogden ta bilen från mig vi har skrivit kontrakt där det står att bilen blir min egendom när den är helt betald
Carl Beyer |Hej,Att ett köp görs i form av ett avbetalningsköp utgör inte något hinder mot att bilen utmäts för dina skulder. För att man som säljare skall skydda sig i sådana här situationer brukar man i samband med överlåtelsen uppställa ett s.k. återtagandeförbehåll. Ett sådant förbehåll ger säljaren rätt att återta varan för det fallet att köparen inte betalar i enlighet med avbetalningskontraktet. Desto viktigare är att förbehållet också innebär att säljaren får sakrättsligt skydd till egendomen. Att säljaren får sakrättsligt skydd till egendomen innebär att denne har separationsrätt till den vid en eventuell konkurs eller utmätning hos köparen. För att ett återtagandeförbehåll skall vara giltigt måste det dock avtalas senast i sambandet med köpet, det går alltså inte att ställa upp efter att köparen fått egendomen i sin hand. Vidare får inte köparen ha givits rätt att förfoga över egendomen genom exempelvis försäljning. Däremot krävs inte någon särskild form för återtagandeförbehållets giltighet, det kan tom vara underförstått.Ett återtagandeförbehåll hindrar dock inte att egendomen utmäts, se UB 5:5 st. 2 http://www.lagen.nu/1981:774#K5. Säljarens skydd kvarstår istället i den bemärkelsen att godset endast får säljas om köpeskillingen räcker till för att täcka säljarens kvarstående fordran eller om denne ger sitt samtycke till att godset säljs med förbehåll för hans rätt. Det senare innebär att förvärvaren tar över avbetalningsköparens betalningsansvar enligt avtalet, se UB 9:10 http://www.lagen.nu/1981:774#R63.

Utmätning i lön - hur mycket får vi behålla?

2006-04-14 i Utmätning
FRÅGA |Hur mycket skall två vuxna ha kvar att leva på när hyran är betald?Har indragning på lönerna ifrån kronofogden pga. skulder ifrån gammalt husförsäljning.Tacksam för svar.
Joel Laack |Eftersom jag med ledning av din fråga inte kan dra några långtgående slutsatser kring just din situation, måste jag redan så här inledningsvis råda dig att själv kontakta kronofogdemyndigheten för ett mera korrekt svar. Kontaktuppgifter hittar du http://kronofogden.se/kontakt/gemensammatelefonnummer.4.dfe345a107ebcc9baf80006685.html .Normalbeloppet för två sammanlevande makar eller därmed likställda är 6945 kronor per månad och person exklusive boendekostnader. Denna siffra kan komma att modifieras. KFM tar hänsyn till saker som hur många dessa båda har att försörja, familjesituationen i övrigt, om man pendlar till och från jobbet etc. Generellt sett kan sägas att en person vars lön är föremål för utmätning inte tillåts några extravaganser. Dennes omkostnader för t.ex. boende får inte vara helt orimliga. I ett sådant fall kan det i förlängningen tyvärr bli aktuellt att flytta.Vänligen

Kan pension utmätas?

2007-01-18 i Utmätning
FRÅGA |Hej Jag har förtidspension. Kan man trots min pension göra utmätning på min pension som ligger på netto 8355:- Sek? Jag har läst någonstans att man inte kan göra en pensionär betalningsskyldig om han/hon har pension.
Linnea Ljung |HejUtmätning kan göras hos en person även om denne har pension. Däremot får rätten till pension inte utmätas om rättigheten behövs för pensionärens försörjning. Det stadgas i 5:8 § utsökningsbalken.Tanken är att utmätning inte skall göras i egendom som den betalningsskyldige behöver för att kunna leva ett drägligt liv. Jag kan inte svara på om din pension kan utmätas. Det beror på din hyra och om du har bostadsbidrag. Förenklat kan man säga att den del av din pension som inte kan utmätas är din hyra + ett förbehållsbelopp som ligger på ca 4000 kr. Kontakta kronofogdemyndigheten för mer information. Undantag från utmätning hittar du i 5 kap utsökningsbalken http://www.lagen.nu/1981:774Vänligen

Kan man bli betalningsskyldig för inneboendes skulder?

2006-09-25 i Utmätning
FRÅGA |Jag bor i en hyresrätt och har nu en vän som inneboende p.g.a att han är allvarligt sjuk för tillfället och måste kunna få vila upp sig samt vara tillgänglig på telefon om hans läkare måste få tag på honom fort. Till saken hör att han har en smärre skuld hos kronofogden...och nu till min fråga: Kan fogden eller skattemyndigheten gå in och länsa mitt lönekonto p.g.a hans skuld och för att han är inneboende hos mig (vi är inte tillsammans utan bara bästa vänner)?.
Sara Edström |Enligt 4 kap 17 § utsökningsbalken får kronofogdemyndigheten i egenskap av exekutiv myndighet utmäta lös egendom som tillhör gäldenären (den skuldsatta personen). Det ska framgå att personen är ägare till egendomen. I 18 § framgår att gäldenären ska anses vara ägare till lös egendom som han har i sin besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan.Ditt bankkkonto kan inte på något sätt kan tas i anspråk på grund av din kompis skulder. Att han är inneboende hos dig har ingen betydelse.

Utmätning av sambos skuld

2006-06-25 i Utmätning
FRÅGA |Min sambo har en skuld hos kronofogden på 90.000 kr.Är nu lite orolig vad som kommer att gälla vid en eventuell utmätning av hans skuld.Kan det bli så att de gör utmätning av hela hemmet, dvs också av mina tillhörligheter.Bör man skriva ett samboavtal för att förhindra detta?
Anna Bergman |Hej!För det första ska sägas att det endast är din sambos egendom som kan utmätas, och för det andra så finns det s.k. beneficieregler till skydd för honom.Beneficiereglerna gör att din sambo får behålla de tillgångar som behövs för att han ska kunna arbeta och försörja sig och sin familj. Exempelvis får inte möbler, husgeråd och annan utrustning utmätas om den är nödvändig för hemmet, se vidare utsökningsbalken 5 kap. 1-4 §§. (http://www.lagen.nu/1981:774 )Vad gäller övriga tillgångar som ni har i ert hem så är det upp till er att visa att du äger dem eller att det åtminstone råder samäganderätt så att endast hälften av egendomen får utmätas. 4 kap. 19 § UB blir tillämplig. Paragrafen utgår ifrån att egendom som finns i hemmet helt tillhör den som utmätningen riktas emot, alltså din sambo. Dock om det görs sannolikt att egendomen innehas under samäganderätt så bryts denna presumtion och hälften av egendomen skyddas från utmätning. Det är inte ett särskilt högt beviskrav för att egendomen ska ses som att den är samägd, det krävs i princip endast att ni kan göra sannolik en omständighet som talar för att egendomen har införskaffats gemensamt. Strängare är kravet om egendomen helt ska anses tillhöra dig. Det måste då framgå att egendomen är din för att den helt ska undantas från utmätning ifall den finns i hemmet. Ett samboavtal är endast ett avtal mellan dig och din sambo om vad som ska gälla ifall ert samboförhållande upphör. Den reglerar inte äganderättsförhållandena just nu och är inte bindande för kronofogdemyndigheten. Men det kan möjligen vara bra att upprätta ett sådant avtal ändå ur bevissynpunkt. Mvh

Utmätning av pensionsförsäkringar

2005-12-16 i Utmätning
FRÅGA |Har en ålderspensions försäkring tagen år 1992. Värdet 1/1-05 var cirka 44.000:- kr. Jag har låtit den stå inne då den inte gått så bra. Försäkringen togs som engångsinbetalning 20.000:- kr. Min fråga: Kan försäkringen utmätas till konkursbo trots att jag ej börjat eller begärt utbetalning?Tecknade 1994 en ålders- och efterlevandepensions försäkring. Engångsinbetald 20.000:- kr. Jag har låtit denna försäkring vara orörd då den inte gått så bra. Kan försäkringen utmätas till konkursbo med återköp av försäkringen?
Oscar Björkman |Vid årsskiftet träder den nya försäkringsavtalslagen i kraft (se http://lagen.nu/2005:104). Denna ersätter lagen om försäkringsavtal och konsumentförsäkringslagen, frågan blir därför lite knepigare att besvara. När lagen träder i kraft gäller vissa övergångsbestämmelser. Beroende på när beslut om utmätning eller konkurs fattas så omfattas försäkringarna antingen av den nya eller gamla lagen. Om beslut fattas efter årsskiftet gäller den nya lagen helt eller delvis beroende på vissa förutsättningar avseende försäkringsavtalen. Utmätning av gamla försäkringar får emellertid inte ske med hjälp av den nya bestämmelsen i 15kap 3 § försäkringsavtalslagen. I ditt fall är det fråga om två försäkringar som tecknats för cirka 14 respektive 12 år sedan, alltså torde de inte gå att utmäta med hjälp av den nya lagen. Det blir istället fråga om 116 § lag om försäkringsavtal (se http://lagen.nu/1927:77#P116). Eftersom det var fråga om en engångsinbetalning av premier kan troligtvis försäkringarna utmätas. Försäkringar som har en premieplan på mindre än 10 år eller om mer än 1/5 av det sammanlagda premiebeloppet betalats under ett år kan försäkringe utmätas. Det finns en andra möjlighet att försäkringarna kan undantas från utmätning, nämligen enligt utsökningsbalken 5 kap 8 § (se http://lagen.nu/1981:774#K5P8), nämligen om pensionsförsäkringarna behövs för gäldenärens försörjning. Detta kan inte utredas utan information om hur en persons inkomstförhållanden ser ut. Ett rättsfall av intresse är hovrättsfallet RH 1992:34, vilket behandlade just utmätning av pensionsförsäkringar.Med vänlig hälsning