Gammal räkning på bredband

2009-11-26 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag fick 21/8-09 en påminellse på en faktura för bredbansleverans under Dec 2005 och jan - feb 2006. Det är över tre år sedan,går det att hänvisa till preskriptionslagen i detta fallet?Jag har inte fått någon faktura.mvh
Gustav Nittby |Hej,Det beror på om bredbandet används av dig i egenskap av konsument eller som näringsidkare. Jag utgår från att du använder bredbandet som konsument (och att bredbandsleverantören är näringsidkare). Preskriptionstiden är då 3 år, Preskriptionslagen (1981:130) 3§ 2st. Innebörden av att preskription har skett är att en borgenär (bredbandsleverantören) med rättsliga medel inte längre kan få betalt av gäldenären (dig). Det bör dock observeras att ett s.k. preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa, se 6§ (dvs. från dagen för preskriptionsavbrottet börjar en ny preskriptionstid om 3 år). Preskriptionsavbrott kan ske genom att ” gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären”, 5§ p.2.Om något preskriptionsavbrott inte har skett är m.a.o. fordran preskriberad och rättsverkan är den som beskrivits ovan.Med vänlig hälsning

Preskription av CSN-lån

2009-06-25 i Preskription
FRÅGA |Kamrat med lån hos CSN 1989 - 1991. Bosatt och arbetande i England sedan dess och först nu kontaktar CSN honom och kräver betalning. Omfattas inte staten av samma regler som andra fordringsägare nämligen 10 års preskriptionstid?
Sofia Waadeland |Hej,Lån från CSN omfattas av en preskriptionstid på tio år, 2 § Preskriptionslagen (1981:130). Preskriptionen kan dock förlängas genom olika former av preskriptionsavbrott, vilka regleras i 5 § samma lag. Dessa är följande:1. Att gäldenären (den som tagit lån av CSN) gjort en avbetalning eller dylikt eller på annat sätt erkänt fordran gentemot borgenären (CSN).2. Att gäldenären fått ett skriftligt krav eller erinran från borgenären. Det är borgenären som ska visa att gäldenären fått brevet, NJA 1996 s. 809. Eller3. Att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Om något av nämnda preskriptionsavbrott har skett löper en ny preskriptionstid om tio år från avbrottet, 6 § Preskriptionslagen. Om preskriptionsavbrott skett enligt p. 3 ovan bör du notera 7 § preskriptionslagen, se https://lagen.nu/1981:130#R4.Sammanfattningsvis innebär detta att det för att din kamrats lån hos CSN ska vara preskriberat krävs att preskriptionen inte har avbrutits på ovan nämnda sett, d.v.s. förenklat att ingen kontakt funnits mellan din kamrat och CSN.M.v.h.

Preskriptionstid för fordringar i övriga Norden.

2009-05-14 i Preskription
FRÅGA |Hej, Jag undrar vad gäller för andra Nordiska länder angåendet preskriptionslagen. Är det också 3 år som komsument och 10 år som näringsidkare?Vi är en internationellt företag och vill veta om de kan fakturera oss efter 3 år i NO, DK och FI. Tack
Kristina Ljungström |Hej och tack för din fråga!Den allmänna preskriptionstiden i Sverige skiljer sig något från de övrig nordiska länderna. I Sverige är den precis som du säger 10 år och i vissa specialfall (t ex avseende fordringar mot konsument) är den 3 år. I Danmark, Finland och Norge är den allmänna preskriptionstiden 3 år och i vissa specialfall är preskriptionstiden längre.Vilken preskriptionstid som gäller i varje enskilt fall beror med andra ord på vad fordringen avser. För mer information se respektive lands lagstiftning.Finlands preskriptionslag hittar du http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030728?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=preskription.Danmarks preskriptionslag hittar du https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2655#K3.Norges preskriptionslag hittar du http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19790518-018.html&emne=foreldelse*&.Vänligen

Preskriptionstid fordran

2009-03-15 i Preskription
FRÅGA |hej!Hur lång är preskitionstiden för 65000?
Louise Danielson |Hej,En fordran preskriberas efter 10 år om inte preskriptionstiden dessförinnan avbrutits. Vad fordran har för belopp är oväsentligt. Preskriptionsavbrott kan bl.a ske genom att gäldenären utfäster betalning eller på annat sätt erkänner fordringen gentemot borgenären, eller genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären, eller genom att borgenären väcker talan mot gäldenären. Preskriptionslagen kan du läsa: https://lagen.nu/1981:130Vänligen,

Preskription hastighetsöverträdelse

2009-09-18 i Preskription
FRÅGA |Hej.Har fått 2 olika uppgifter gällande Preskribtionstid på fortkörning. Det sägs att det är 2 år som gäller om fortkörningen vart mindre än 30 Km för fort & 3 år om den vart mer än 30 km för fort, gällande på en 70-sträcka. Vore mycket tacksam för information.
Niklas Karlsson |Hej!Preskriptionstiden (åtalspreskription) för trafikbrott kan variera, beroende på vad man gör sig skyldig till. Att köra för fort på en 70 sträcka är ett brott mot trafikförordningen 3 kap 17 §, se https://lagen.nu/1998:1276#K3P17 och bestraffas med penningböter, enl. 14 kap 3 § punkt 1b, se https://lagen.nu/1998:1276#K14P3 oavsett om du kör mer eller mindre än 30 km/h för fort, så länge som din hastighetsöverträdelse inte bedöms vara grov vårdslöshet i trafik, (1 § 2 st. Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott se https://lagen.nu/1951:649#P1). Var gränsen för grov vårdslöshet i trafik går är inte knutet till några i hastighet uppställda gränser, utan för bedömas utifrån omständigheterna i det aktuella fallet, väglag, siktförhållanden etc. Anledningen till att det är viktigt att hålla isär situationerna är att de båda brotten kan rendera olika straff. För brott mot trafikförordningen 14 kap 3 § kan man få böter, men för grov vårdslöshet i trafik kan man få fängelse i två år, och det är straffskalan som styr preskriptionstiden. Enl. Brottsbalkens 35 kap 1 § 1 st. punkterna 1-2, se https://lagen.nu/1962:700#K35P1 blir då preskriptionstiden 5 år (p 2) om hastighetsöverträdelsen inneburit grov vårdslöshet i trafik och två år om det bara är böter som kan bli aktuellt för hastighetsöverträdelsen.Mvh

Preskriptionstid och preskriptionsavbrott.

2009-06-03 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag fick en faktura dec 2005 och nu den första påminelse maj 2009. Måste jag betala den?MVH
Kristina Ljungström |Hej,Fordringar preskriberas tio år efter tillkomsten om preskriptionen inte avbryts dessförinnan. Ett undantag är fordringar mot en konsument som avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare tillhandahållit - dessa fordringar preskriberas efter tre år.Preskriptionsavbrott sker genom att gäldenären erkänner skulden (t ex genom att erlägga eller utfästa betalning), genom att gäldenären får ett skriftligt krav från borgenären eller genom att borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol alternativt åberopar fordringen i konkursförfarande, vid betalningsföreläggande eller i skiljeförfarande.När preskriptionen avbryts på något av nämnda sätt börjar en ny preskriptionstid att löpa.Preskriptionslagen hittar du https://lagen.nu/1981:130.Med vänlig hälsning

Kommuns tillhandahållande av vatten

2009-07-01 i Preskription
FRÅGA |Har en fråga som gäller kommun, hur långt tillbaka i tiden kan dom faktuera för förbrukad vattenvolym retroaktivt? gäller tre år där oxå?
Marie Larsson |Hej!Enligt 2 § 2 st Preskriptionslagen är preskriptionstiden för vara eller tjänst som en näringsidkare tillhandahåller en konsument 3 år. Detta ska enligt förarbeten även gälla för kommunala verk som tillhandahåller vatten till en privatperson, om det är för privat bruk. Om detta är fallet för dig så bör fordran preskriberas efter 3 år. Med vänlig hälsning

Utmätnings är preskriptionsavbrott

2009-04-09 i Preskription
FRÅGA |hejjag är sökande i ett mål som är från 98, jag har utslgsnr. men problemet är preskriptinstid. KFM gjorde ett utmätning på gäldenärens lön år 990325 och KFM tog 169:- räknas det som preskriptionsavbrott? gäller detta utmätnning en ny preskriptions tid från 99 eller?MVH
Salomon Nutti |Hej!Ansöker du hos kronofogdemyndigheten om utmätning så är detta ett preskriptionsavbrott. Om preskription har avbrutits så löper en ny preskriptionstid från dagen för avbrottet.Vänligen