Kan kronofogden ta ersättningen från livförsäkring?

2008-02-17 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Om man är förmånstagare efter sin mammas bortgång på hennes försäkring, har då kronofogden rätt att ta de?
Martin Andersson |HejHuvudregeln är att kronofogden får ta i anspråk samtliga ens tillgångar för att täcka ens skulder, om lagen inte stadgar något annat. Vad gäller försäkringsersättning från en bortgången persons livförsäkring blir 5:8 Utsökningsbalken (www.lagen.nu/1981:774 ) aktuell. Där stadgas att sådan ersättning inte får utmätas om den behövs för gäldenärens (=den som är skyldig pengar) försörjning. Det framgår inte av din fråga om du är beroende av livförsäkringen för din försörjning, men om du saknar andra inkomster så är det sannolikt så. Om livförsäkringen utgår med ett högre belopp än vad som anses behövas för din försörjning så kan kronofogden ta delar av beloppet i anspråk. Hoppas att du har hjälp av mitt svarMVH

Kronofogdens rätt att bryta sig in

2007-12-07 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Har kronofogden rätt att komma hem till en privat person utan att meddela om det i förväg?Vad händer om ingen är hemma?Har man rätt att vägra hembesök med hänsyn till personens ohälsa?
Mikaela Källmén |Hej!När kronofogden ska utmäta egendom hos en betalningsskyldig person har de rätt att gå in i personens bostad även om personen i fråga inte är hemma. Förrättningsmannen får bryta låset till bostaden för att kunna komma in om inte innehavaren är hemma eller inte vill öppna dörren. Dock måste bostadsinnehavaren ha underrättats om tiden för förrättelsen innan förrättningsmannen får gå in i lägenheten. Detta regleras i 2:17 Utsökningsbalken som du hittar http://www.lagen.nu/1981:774. Kronofogden kommer med andra ord inte att komma hem till någon innan personen i fråga blivit underrättad om det. Man har inte rätt att vägra hembesök, Kronofogden har alltid rätt att gå in i bostaden för att ta utmätningsbar egendom i besittning.Med vänlig hälsning

Skuld hos kronofogden trots friad från brottsmisstankar

2007-06-20 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag skriver till er angående en fråga som gäller min pojkvän.Har stor förståelse för om ni inte kan ge mig ett 100% svar genom den information jag kommer att ge er över mail, men jag hoppas iallafall på lite vägledning.För ett par år sedan blev min pojkvän och några av hans vänner indragna i en bedrägerihärva. De trodde att uthämtningen och insättningen av pengar gällde import av bilar, men det visade sig att de som låg bakom bedrägeriet lurade pensionärer i Tyskland på pengar.Idag fick min pojkvän veta att han blev fri från alla brottsmisstankar, då bevis saknas och han inte kan styrkas till brottet.Ändå sa hans advokat att skulden på ca. 500000:- kommer att ligga kvar hos Kronofogden.Det jag undrar är hur Han kan vara skyldig till ett skadestånd, för ett brott som han är friad till? Ska vi bara lyssna på hans advokat? Eller ska vi gå vidare med detta?Hans advokat sa också, att så länge min pojkvän står skriven på sin mammas adress och inte äger något väsentligt, så kan ingen utmätning göras. Problemet är dock att vi ska flytta ihop (väntar också barn)...Hans advokat sa att enda sättet att skydda oss, är att vi gifter oss och skriver över alla saker i mitt namn. Stämmer det att vi kan skydda oss på detta sätt? Eller finns det något annat alternativ?Tacksam för snabbt svar, då detta oroar mig enormt mycket!
Miranda Berg |Hej!Svaret på din första fråga är att han kan vara skyldig att betala skadestånd även om han inte är fälld för brottet. I brottmål är nämligen beviskravet mycket högt, man brukar säga att det ska vara bortom allt rimligt tvivel att den misstänkte är skyldig till brottet. I civilmål är beviskravet inte lika högt, vilket kan få till följd att man kan dömas till skadestånd eller ha en skuld hos Kronofogden även om man blir friad från eventuella brottsmisstankar. Jag vet inte om detta skadestånd utdömts av svensk domstol eller varifrån det härstammar, kanske finns det i så fall möjlighet att överklaga? För att bli skadeståndsskyldig för förmögenhetsskada enligt Skadeståndslagen krävs att skadan orsakats genom brott.När det gäller utmätning, så kan kronofogden utmäta all egendom som tillhör gäldenären, och det finns en presumtion för att allt som finns i gäldenärens besittning, alltså hemma hos honom, tillhör honom. Det innebär att kronofogden kan utmäta både hans mammas saker (om han bor hos henne) och dina saker (om ni bor ihop), såvida inte ni kan bevisa att de tillhör er. Att bevisa det kan vara ganska svårt, det är inte ens säkert att ett inköpskvitto räcker. Ett sätt att skydda egendomen är att som advokaten säger gifta sig och sedan göra en bodelning under pågående äktenskap varigenom egendomen skrivs över på dig. Se Utsökningsbalken 4:17-19 §§ http://www.lagen.nu/1981:774#K4P17 .

Kan Kfm ta pengarna istället för att betala min skuld?

2006-07-20 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag är utsatt för utmätning i lön pga skatteskuld. För 3 veckor sedan utbetalades ett större försäkringsbelopp till mig och för att minska skatteskulden överförde jag detta belopp till kronofogdemyndigheten. Jag blev väldigt förvånad, när kfm först tog betald för myndighetens kostnader och tog det lilla som blev över för att minska skatteskulden. Får kfm göra så? Har inte skatteskulden större prioritet än myndighetens kostnader? Vilket lagrum eller annan författning reglerar detta?
Fia Berg |Hej!Tyvärr är det så att konkurskostnader som uppstår ska täckas innan borgenärerna kan få betalt för sina skulder. Detta framgår bland annat av 11:1 konkurslagen (se http://lagen.nu/1987:672) där man just säger att "boets pengar, i den mån de inte går åt till att betalning av konkurskostnader och andra kostnader som boet ådragit sig". Detta innebär att Kfm kan ta en viss del för de kostnader som uppstår vid behandlingen av just ditt ärende. I och med detta anses då inte själva skatteskulden ha bättre prioritet än kostnaderna för handläggningen.Lycka till!

Tidsfrist för tvångsförsäljning

2008-01-23 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hur lång tid har kronfogdemyndigheten på sig att tvångsförsälja en bostadsrättslägenhet? Finns det en rimlig tidsgräns? Tacksam för svar
Emil Johansson |Hej!Enligt 9 kap. 2 § Utsökningsförordningen ska tvångsförsäljning av lös egendom, d.v.s. även inbegripet bostadsrätt, ske senast två månader från att utmätningen genomförts om inte hinder möter eller Kronofogden beslutar om anstånd. Anstånd kan högst lämnas för sex månader om inte så kallat synnerliga skäl föreligger d.v.s. mycket speciella skäl. Se Utsökningsförordningen http://lagen.nu/1981:981 . Utsökning av bostadsrätt regleras även i Utsökningsbalken http://lagen.nu/1981:774 och med avseende på bostadsrätter också i Bostadsrättslagens 8 kap. http://lagen.nu/1991:614#K8 .Med vänlig hälsning!

Hur får jag ut mina tillhörigheter?

2007-07-06 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hur gör jag för att kunna hämta mina saker hos föregående hyresvärd/x pojkvän som vägrar ge mej dem tillbaka och hittar hela tiden på nya anledningar till att jag inte ska kunna hämta dom tex att jag är skyldig pengar som jag inte är etc.
Jonas Öjelid |Hej,jag skulle rekommendera Dig att först och främst skicka ett kort brev till personen där Du kräver att få de saker som tillhör Dig. Var tydlig med namnen, datum och vilka saker Du anser tillhör Dig och spara en kopia av brevet.Om detta inte hjälper är nästa steg att ansöka om s.k. handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Det innebär att du får hjälp av kronofogden med att hämta sakerna från personen. Blanketten finns att hämta http://www.kronofogden.se/download/18.3d6c82f21107cfb119f80001885/901208.pdf och uppgifter om egendomen som tillhör Dig skall fyllas i under punkt 9.Lycka till!Vänlig hälsning,

Får kronofogden ta arvet?

2007-02-06 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag undrar om jag som är ganska skuldsatt pga ett gammalt företag, och därmed har gemensamma skulder tillsammans med min pojkvän hos KF, får behålla pengar jag ärver av tex min mamma? Eller tar KF allt?
Martin Andersson |Hej!Det finns normalt inget rättsligt hinder mot att utmäta egendom som du har fått i arv för att täcka dina skulder. Däremot gäller de s.k. beneficiereglerna i 5 kap Utsökningsbalken (se http://www.lagen.nu/1981:774) , som stadgar att bl.a. föremål med övervägande personligt värde och mindre summor pengar på banken som behövs till försörjning o.s.v. inte får utmätas. Hoppas att ni har någon hjälp av mitt svar.Med vänlig hälsning,