Hur får man reda på att man har en betalningsanmärkning

2006-07-27 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |hur ska man veta att man har betalninigsanmärkning ?
Fredrik Jorstadius |Hej!Det lättaste sättet att få reda på det är att höra av sig till kronofogdemyndigheten och fråga dem. Mvh

Möjligheter att realisera inkassokrav

2006-05-09 i Inkasso
FRÅGA |Jag har ett inkassokrav på ca 22000 SEK mot en privatperson. Ärendet har gått till kronofogdemyndigheten och de har gjort en fullständig tillgångsundersökning som visar att geldenären för tillfället saknar känd inkomstkälla.Vad kan jag göra i det här fallet? Ska jag försöka sälja min fodran till ett privat bolag för en spottstyver eller är det bättre att låta kronofodgen bevaka ärendet (vilket jag inte tror leder någonstans)?
Fredrik Jorstadius |Hej! Som jag ser har du tre olika möjligheter:1. Begära gäldenären i personlig konkurs. Om det finns någon form av tillgångar kommer du då att del av dem. Risken är att det finns flera borgenärer, och att du därför får en ännu mindre del än vad som tillkommer dig. Konkursen är även slutgiltig, vilket innebär att din fordran blir ogiltig efteråt vare sig du fått pengar eller ej.2. Vänta. Din fordran gäller enligt allmänna preskriptionsregler i tre år om det är ett kravbrev på konsument, eller tio år om det gäller mellan två likstående parter, likaså om fordringen avser ett löpande skuldebrev mot konsument om ej preskriptionsavbrytande åtgärd genomförs. Då du nämner att personen i fråga inte verkar ha några tillgångar så kan det bli att du får vänta väldigt länge, och kanske förgäves.3. Att sälja fordran till inkassobolag brukar betinga mellan 20-80% av värdet på fordran. En såpass osäker fordran som den aktuella betingar troligtvis ett ganska lågt värde.Lycka till!

Hur påverkas skuldsanering vid giftemål?

2006-04-29 i Skuldsanering
FRÅGA |Jag har skuldsanering och är ensamstående , om jag nu skulle gifta mej hur påverkas min skuldsanering då?
Fredrik Jorstadius |Hej!Skuldsaneringen kan påverkas på det viset att om man gifter sig eller skaffar en sambo kan de månatliga kostnaderna som hyra, räkningar, mat mm delas på två personer. Detta leder i sin tur till att det är möjligt att du kan bli tvungen att avvara en större del av din inkomst än vad du behöver göra idag som ensamstående. Skulderna är och förblir personliga, trots ingående av äktenskap, vilket innebär att vid en eventuell framtida bodelning kommer skulderna att i första hand räknas av från din enskilda egendom.Mvh

Utmätning av sambos skuld

2006-06-25 i Utmätning
FRÅGA |Min sambo har en skuld hos kronofogden på 90.000 kr.Är nu lite orolig vad som kommer att gälla vid en eventuell utmätning av hans skuld.Kan det bli så att de gör utmätning av hela hemmet, dvs också av mina tillhörligheter.Bör man skriva ett samboavtal för att förhindra detta?
Anna Bergman |Hej!För det första ska sägas att det endast är din sambos egendom som kan utmätas, och för det andra så finns det s.k. beneficieregler till skydd för honom.Beneficiereglerna gör att din sambo får behålla de tillgångar som behövs för att han ska kunna arbeta och försörja sig och sin familj. Exempelvis får inte möbler, husgeråd och annan utrustning utmätas om den är nödvändig för hemmet, se vidare utsökningsbalken 5 kap. 1-4 §§. (http://www.lagen.nu/1981:774 )Vad gäller övriga tillgångar som ni har i ert hem så är det upp till er att visa att du äger dem eller att det åtminstone råder samäganderätt så att endast hälften av egendomen får utmätas. 4 kap. 19 § UB blir tillämplig. Paragrafen utgår ifrån att egendom som finns i hemmet helt tillhör den som utmätningen riktas emot, alltså din sambo. Dock om det görs sannolikt att egendomen innehas under samäganderätt så bryts denna presumtion och hälften av egendomen skyddas från utmätning. Det är inte ett särskilt högt beviskrav för att egendomen ska ses som att den är samägd, det krävs i princip endast att ni kan göra sannolik en omständighet som talar för att egendomen har införskaffats gemensamt. Strängare är kravet om egendomen helt ska anses tillhöra dig. Det måste då framgå att egendomen är din för att den helt ska undantas från utmätning ifall den finns i hemmet. Ett samboavtal är endast ett avtal mellan dig och din sambo om vad som ska gälla ifall ert samboförhållande upphör. Den reglerar inte äganderättsförhållandena just nu och är inte bindande för kronofogdemyndigheten. Men det kan möjligen vara bra att upprätta ett sådant avtal ändå ur bevissynpunkt. Mvh

Preskription vid trafikskadeförsäkring

2006-07-24 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga avseende preskription. Under 2001 stod jag som ägare för en bil i två månaders tid och hade ingen trafikförsäkring. Trafikförsäkringsförening har därför debiterat mig för denna period. Betalningsskyldigheten fastslogs av KFM genom betalningsföreläggande 2002-02-28. Sedan utslaget har jag inte fått några krav riktade mot mig förrän 2006-06-05 då en betalningsuppmaning kom med posten. Är denna fordran preskriberad enligt konsumentregeln i presklagen då det gått gått mer än tre år mellan kraven eller räknas inte Trafikförsäkringsföreningen som en näringsidkare i detta fallet vilket ger en preskriptionstid på 10 år?Tacksam för svar
Mathias Ehrhardt |Hej! Preskriptionslagen är en dispositiv lag, vilket innebär att om det finns en särskild lag som föreskriver något annat, så har den företräde framför preskriptionslagen (se 1 § preskriptionslagen http://lagen.nu/1981:130) . Det är generellt rätt vad du säger att preskriptionstiden som huvudregel är tio år och i konsumentfallet tre år (se 2 § preskriptionslagen http://lagen.nu/1981:130). Vid försäkringar så är huvudregeln att försäkringsavtalslagen ska tillämpas och i de fall det är fråga om trafikförsäkringar så gäller i första hand trafikskadelagen och om där inte den aktuella frågan är reglerad så blir försäkringsavtalslagen tillämplig (se 1 kap. 3 § försäkringsavtalslagen http://lagen.nu/2005:104). Här handlar det om avsaknad av trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som varit registrerat i bilregistret men ej avställt. I detta fall så regleras vad som gäller i 34 § trafikskadelagen (se http://lagen.nu/1975:1410). Däri står att trafikförsäkringsföreningen har rätt till gottgörelse för den tid den försäkringspliktige inte fullgjort sin försäkringsplikt. Med gottgörelse avses trafikförsäkringsavgift och den försäkringspliktige är den som är ägaren till bilen. Ägaren måste inte nödvändigtvis vara den som står registrerad som ägare, även om det är den registrerade ägaren som presumeras vara den verklige ägaren. Kan den registrerade ägaren genom övertygande bevisning styrka att någon annan är den verklige ägaren, så är enligt rättsfallet NJA 1986 s 758 den registrerade ägaren ej försäkringspliktig. I 34 § trafiskadelagen sägs också att de preskriptionsregler som gäller är de som återfinns i 31 § 1st trafikskadelagen. Däri står att preskription avbryts genom att talan väcks, inom tre år från det att trafikförsäkringsföreningen fick kännedom om deras rätt till ersättning. Preskriptionstiden börjar löpa från det att trafikförsäkringsföreningen erhållit information om att bilen varit oförsäkrad. Preskriptionen avbryts genom att trafikförsäkringsföreningen väcker talan, vilket också har skett då du har erhållit ett betalningsföreläggande från kronofogdemyndigheten. Till skillnad från i preskriptionslagen så finns i trafikskadelagen ingen regel om att preskriptionstiden skulle börja löpa på nytt efter det att kronofogdemyndigheten fastställt betalningsskyldighet. I förarbeten till preskriptionslagen så sägs att frågor som inte regleras av speciallagstiftningen ska regleras av preskriptionslagen. Preskriptionsregeln i 7 § försäkringsavtalslagen (se http://lagen.nu/2005:104) tillämpas på så sätt att om preskriptionstiden avbryts enligt vad som står i paragrafen så gäller preskriptionslagens regler om vad som gäller för ny preskriptionstid. Enligt vad jag kan bedöma så borde samma sak gälla för 31 § trafikskadelagen och således borde preskriptionslagens regler, dvs. i detta fall främst 7 § och även 2 § preskriptionslagen, vara tillämpliga. I förarbeten till denna lag konstateras att även offentliga organ som agerar som näringsidkare kan ses som näringsidkare enligt preskriptionslagen. Hit räknas dock inte sådana fordringar som härrör från ren myndighetsutövning så som exempelvis återbetalning av studielån. Trafikförsäkringsföreningen torde dock bedömas som näringsidkare. 7 § preskriptionslagen (se http://lagen.nu/1981:130) säger att preskriptionstiden löper från det att dom eller slutligt beslut meddelats eller att det rättsliga förfarandet avslutats på annat sätt. När det gäller kronofogdemyndigheten så löper preskriptionstiden, enligt förarbeten till preskriptionslagen, från det att kronfogdemyndigheten skiljer målet ifrån sig. I detta fall i samband med att kronofogdemyndigheten skickat beslut om betalningsföreläggande, vilket innebär att fordran enligt min bedömning bör ses som preskriberad enligt 8 § preskriptionslagen. Vänligen

Preskription och betalningsanmärkning

2006-06-20 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag har fått ett brev från en inkasso bolag där de informerar att de har ansökt utmättning hos kronofogden, ang en bankskuld som är äldre än 10 år. Under tiden har jag varit utomlands och varit därför helt oanträffbar.Den andra frågan har att göra med CSN, som skickade in till kronofogden för avgifterna 2004 och 2005. De är inte kvar hos fogden, men prickningen har jag ändå. Vad kan jag göra för att få bort den?mvhDavid
Jacob Öberg |Not Valid Answer 1338

Ingår en genom skenavtal såld bil i köparens konkurs?

2006-05-28 i Konkurs
FRÅGA |Jag köpte en bil och ställde den på min far. Nu kanske han går i konkurs. Hur ska jag skriva överlåtelsen / skriva kontrakt med honom nu, så att konkursen inte stjäl min bil?Jag kan visa att jag tog ut pengarna från mitt konto, förra ägaren vet dessutom vem som köpte bilen. Den står i mitt garage.
Sara Edström |Huvudregeln vid konkurser är att konkursförvaltaren skall se till att dra in den egendom som tillhörde gäldenären vid konkursutbrottet. Det innebär att det förmodligen är svårt att hindra att bilen dras med i en eventuell konkurs, om din far står som ägare till den. Vad gäller förhållandet att din far inte fått besittning över bilen så kan förvaltaren kräva att ofullgångna avtal fullgörs, han har samma position och behörighet som gäldenären (din far) själv hade före konkursen. Att överlåta bilen tillbaks till dig blir också svårt p g a reglerna om återvinning i konkurslagen. De innebär i korthet att överlåtelser som ägt rum innan konkursen kan krävas åter till konkursboet under vissa omständigheter. Att "göra sig av med" egendom till närstående är i hög grad en sådan omständighet. Möjligen skulle du istället kunna försöka möta konkursförvaltarens eventuella krav med bevisning om att den första överlåtelsen skedde genom ett skenavtal men det kan vara svårt.Konkurslagen hittar du http://lagen.nu/1987:672

Återbetalningsskyldighet till Försäkringskassan

2006-07-03 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag har fått utbetalt för mycket sjukpenning 4502 kr, av FK. Har inte fått spec på detta o har inte reflekterat det på mitt konto eftersom många transaktioner görs. Nu kräver FK tillbaka beloppet. Hur gör jag för att yrka om eftergift?? Har fått tid till den 27 juni o bestrida detta. Vilka möjligheter har jag?? Mvh Christina
Carl Beyer |Hej!Du får ursäkta att din fråga besvaras efter att tiden för bestridande som du angivit har utgått. Vi får så många frågor att vi tyvärr inte alltid hinner besvara alla så snabbt vi önskar. Nedan följer ändå en kort redogörelse för rättsläget.När en felaktigt utbetalad ersättning grundar sig på en socialförsäkrings – eller bidragsförfattning gäller en återbetalningsregel i 20 kap. 4 § AFL (Lag om allmän försäkring http://www.lagen.nu/1962:381#K20). Enligt angivet lagrum kan en person bli återbetalningsskyldig i 2 situationer, varvid den ena verkar vara mest aktuell i ditt fall. Om en person har fått en felaktig utbetalning utan att själv ha förorsakat den och inte skäligen borde ha insett det blir denne inte återbetalningsskyldig. En förutsättning för att du inte skall bli återbetalningsskyldig är alltså att du mottagit beloppet i god tro. Det avgörande är om du var i god tro vid tiden då du mottog den felaktiga utbetalningen. Huruvida så kommer anses vara fallet i din situation är svårt att säga, framförallt talar det relativt höga beloppet emot dig om du mottagit detta vid ett engångstillfälle.Du frågar också om möjligheterna till eftergift. Enligt samma lagrum som ovan angivits skall Försäkringskassan även pröva om en felaktig utbetalning kan efterges. Det är flera omständigheter som då vägs in men som ett riktmärke kan man säga att det ska finnas ett objektivt godtagbart skäl. Exempel på sådana skäl kan vara ekonomiska förhållanden, den sociala situationen, om beloppet har förbrukats och möjligheten att försörja sig. Denna prövning gör Försäkringskassan självmant vid ett beslut om återbetalningsskyldighet. Finner den inte att skäl för eftergift är för handen kan sådana kommuniceras om du själv anser så vara fallet varvid Försäkringskassan kan behöva göra ytterligare utredning om det finns skäl för eftergift i ljuset av de nya uppgifterna.Vänligen,