Krav på uppsägning av medlemskap

2011-08-31 i Formkrav
FRÅGA |Jag har via e-mail sagt upp medlemsskapet på ett gym. De har svarat att jag måste komma in till dem och skriva under ett papper om uppsägnng. Vem har rätt? Räcker det ej säga upp skriftligt på epost? MVH
Martina Blomberg |Hej, Vad som utgör en giltig uppsägning beror på vad som står i avtalet i fråga. Alltså vad du och avtalsmotparten har kommit överens om i ert avtal. Det är vanligt att medlemskap måste sägas upp skriftligt för att en uppsägning skall anses giltig. Det man syftar på med skriftlig är en uppsägning med handskriven signatur för att din motpart ska veta att det verkligen är du som säger upp medlemskapet. Med e-mail kan motparten inte med samma säkerhet veta att det är du som säger upp medlemskapet. Dock är det fortfarande så att det är avtalet (medlemsvillkoren) som avgör vad som krävs för att en uppsägning ska vara giltig. Står det inget i ditt medlemsavtal om hur en uppsägning skall gå till borde ett e-mail räcka. Finns det istället ett krav på skriftlig uppsägning så är det en skriftlig signatur från din sida som krävs. Med vänlig hälsning

Överlåtelse av postväxel.

2011-03-31 i Formkrav
FRÅGA |Hej, Om jag vill överlåta en postväxel måste jag skriva texten "överlåtes på och namngiven person" för att överlåtelsen ska vara giltig?
Anna Eriksson |Hej, Tack för din fråga! En postväxel måste vara ställd till en viss person (typiskt sett till sig själv), men är om inte annat anges (t.ex. "inte till order") att se som en överlåtbar handling. Av 2 kapitlet 11§ Växellagen, https://lagen.nu/1932:130#P11S1, framgår det att en växel överlåts genom påskrift på växeln alternativt en överlåtelseförklaring på ett papper som har häftats fast vid växeln. Man brukar i de här sammanhangen tala om en obruten överlåtelsekedja (se 16§ Växellagen, https://lagen.nu/1932:130#P16S1) vilket helt enkelt innebär att från den personen som växeln ursprungligen är utställd på fram till den nuvarande innehavaren ska det gå att visa på sammanhängande överlåtelser. Det finns i och för sig inget direkt hinder mot att överlåta växeln på annat sätt, men det får till följd att innehavaren inte kan göra gällande sina rättigheter enligt 15 - 17§§ Växellagen, https://lagen.nu/1932:130#P15S1. Därför är det starkt rekommenderat att överlåta växeln på vanligt sätt, dvs. genom en överlåtelseförklaring tecknad i bläck eller annan fast penna på själva handlingen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Muntlig uppsägning av avtal

2010-11-07 i Formkrav
FRÅGA |Hejsan! En liten snabb fråga. Om ett avtal sägs upp i stundens hetta muntligt men ena parten begär ett skriftligt uppsägningsavtal gäller då det muntliga avtalet ändå? eller löper avtalet vidare tills papperna är påskrivna?
Angelica Hage |Muntliga uppsägningar av avtal ska kunna göras gällande på samma sätt som skriftliga. Det finns inga i lagen skrivna formkrav för uppsägning av avtal. Däremot kan det bli komplicerat i bevishänseende om uppsägningen inte gjorts skriftligen. MVH

Muntlig avtalsklausul om Parkeringsplats

2010-09-23 i Formkrav
FRÅGA |Hej, Jag har ingått hyresavtal med en hyresvärd. I samband med visningen fick jag information om att jag kunde ta över tidigare hyresgästs parkeringsplats då det var ett grundkrav från mig för att hyra lägenheten. När jag skrev på kontraktet fanns inget parkeringskontrakt och då sa hyresvärdens representant att jag skulle få det så fort en kollega som var på semestern var tillbaka. Nu säger hyresvärden att jag måste ställa mig i parkeringskön för att få parkeringen, allt enligt deras regler som ingen informerade mig om. Kan jag häva kontraktet då lägenheten är uthyrt på falska permisser till mig?
Samuel Lundberg |Hej, Det finns inget krav på skriftlighet vad gäller hyresavtal. Det avtal du ingick med representanten för hyresvärden innehåller därför en icke skriftlig klausul om att parkeringsplats övertas från tidigare hyresgäst. Detta ger dig en rätt att frånträda avtalet med omedelbar verkan eftersom ett hinder i den avtalade nyttjanderätten(parkeringsplatsen) uppstått utan ditt vållande, se JB 12:6 0ch 12:16 https://lagen.nu/1970:994#K12. Med vänlig hälsning

Formkrav vid upprättande av avtal

2011-07-31 i Formkrav
FRÅGA |Jag och min fd. man hade ett gemensamt lån. Han hävdar att det finns ett muntligt avtal. Jag hävdar att ett sådant avtal inte finns. Kan man över huvud taget ha ett sådant muntligt avtal mellan makar? Måste inte sådana regleras med någon dokumentation. Annars skulle alla skylla på varandra vid en bodelning t.ex.
Emil Görrel |Hej! Regler om avtal återfinns bland annat i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL)(https://lagen.nu/1915:218). Huvudregeln inom svensk avtalsrätt är att det råder avtalsfrihet. Avtalsfriheten innebär, kortfattat, att det står individer fritt att bestämma vilka de vill sluta avtal med samt själva bestämma avtalets innehåll. Ett undantag från denna regel är avtal som strider mot lag eller god sed (så kallad pactum turpe). I förevarande fall kan jag, utifrån givna förutsättningar, inte se att avtalet strider mot någon lag eller god sed. För att ett avtal ska vara giltigt krävs det som huvudregel inte att något formkrav är uppfyllt, vilket innebär att det är tillräckligt att det föreligger en överensstämmande viljeförklaring mellan parterna för att ett avtal ska komma till stånd. Detta innebär att även muntliga avtal är giltiga. Undantaget från denna huvudregel är avtal med legala formkrav. Legala formkrav innebär att det i lag stadgas att avtalet ska ingås på visst sätt, till exempel att avtalet ska ingås skriftligen, att parterna skriver under detta och att detta bevittnas, eller att tredje man godkänner avtalet. Vidare kan man i ett avtal som man upprättat/upprättar, även avtala om formkrav. Dessa ska alltså finnas med i avtalet i fråga och kan även avtalas bort om parterna är överens om detta. I förevarande fall kan jag, utifrån givna förutsättningar, inte se att något legalt formkrav föreligger. Trots att muntliga avtal är bindande är min rekommendation att alltid upprätta avtal skriftligen då det ur bevissynpunkt är lättare att bevisa att ett avtal föreligger samt vad detta innehåller om det finns dokumenterat. Sammanfattningsvis kan konstateras att den rådande avtalsfriheten i Sverige ger dig och din före detta make rätt att ingå ett avtal av förevarande slag, vilket också är bindande då det saknas legala formkrav.   Med vänlig hälsning, Emil Görrel

Vilket formkrav gäller för mitt avtal?

2011-01-24 i Formkrav
FRÅGA |Ett avtal kan vara i både muntlig och skriftlig form. Hur vet man vilken form avtalet ska vara i?
Angelica Hage |För avtal i Sverige gäller som huvudregel formlöshet, dvs att det är tillräckligt att en överensstämmande viljeförklaring föreligger mellan parterna för att avtalet ska komma till stånd, så som muntligt avtal. Ibland uppställs dock formkrav i lag, dvs att avtalet ska ingås på visst sätt, det kan där ställas upp krav på att avtalet ingås skriftligen, att parterna skriver under detta och att detta bevittnas, eller att tredje man godkänner avtalet. Formkrav som föreskriver att ett avtal ska ingås skriftligen kan normalt sett uppfyllas elektroniskt (ett avtal som skickats via epost anses som ett skriftlig avtal). Krav som föreskriver underskrift eller bevittnande kan dock i allmänhet inte uppfyllas elektroniskt. Dessa typer av formkrav kan inte avtalas bort mellan parterna utan måste genomföras för att ett giltigt avtal ska ha uppstått. Legala formkrav framgår alltså av lagen. För att ta reda på om det finns formkrav för den typen av avtal som man vill sluta får man se efter i lagtexten på det lagområdet som avtalet berör. Är det exempelvis ett överlåtelseavtal om överlåtelse av fast egendom som man vill upprätta så läser man i Jordabalken, handlar det om ett testamente så läser man i Ärvdabalken, gäller det ett konsumentkreditavtal så läser man i konsumentkreditlagen osv. De olika lagarna kan du hitta på https://lagen.nu/ Vidare kan man i ett avtal som man upprättat/upprättar, även avtala om formkrav. Dessa ska alltså finnas med i avtalet i fråga och kan även avtalas bort om parterna är överens om detta. Jag kan även poängtera att även om formlöshet är huvudregeln för avtal i Sverige så underlättar det mycket ur ett bevishänseende om avtalet är i skriftlig form och underskrivet av parterna. Med Vänliga Hälsningar

Former för uppsägning av avtal

2010-10-26 i Formkrav
FRÅGA |Vid uppsägning av ett avtal, kan ena avtalsparten (ett privat företag) kräva att sådan endast får ske genom rekommenderat brev?
Carl-Henrik Brännberg |Hej! Nej, det kan man inte göra. Visserligen kan båda avtalsparterna, när de ingår avtalet ifråga, i avtalet komma överens om att uppsägning endast får ske på ett visst sätt (tex. skriftligen). Men har inget specifikt avtalats, kan inte den ena parten kräva att uppsägning av exempelvis ett löpande avtal endast får ske genom rekommenderad post, utan även en uppsägning med vanlig post är lika giltig. Emellertid ska tilläggas att du som säger upp avtalet, har ett betydligt bättre bevis på att uppsägningen kommit adressaten till handa, om du skickat den genom rekommenderat brev. Vänligen

Inga särskilda formkrav för generalfullmakts giltighet

2010-08-16 i Formkrav
FRÅGA |Min far har blivit sjuk och därför tänkte vi inom familjen skriva en generalfullmakt som ger min mamma rätt att teckna avtal i min fars namn. Min fråga är nu om detta avtal måste offentlig göras eller skickas in för registrering. Har ett vagt minne av att man måste skicka in dem till tingsrätten och att detta måste göras av en advokat eller liknande. Stämmer detta eller är jag helt ute och cycklar?
|Hej! Begreppet generalfullmakt finns inte i lagen utan brukar användas som en beteckning på en fullmakt utan några eller med mycket vida gränser. Kännetecknande är alltså att _fullmakten är allmänt hållen i beskrivningen av vad fullmäktige kan göra för huvudmannens räkning._ Det finns inga särskilda formkrav för en generalfullmakts giltighet, såsom skriftlighet, bevittnande, registrering, kungörande etc, svaret på din fråga är alltså nej. En generalfullmakt kan utformas t ex så här: Härmed befullmäktigas NN1 (ev personnummer, adress) att för mig, NN2 (ev personnummer, adress) att från och med denna dag företräda mig i alla mina angelägenheter, bevaka min rätt och sluta avtal för min räkning. NN2 (underskrift) Fullmakt att _sluta avtal om köp, byte eller gåva av fast egendom_ måste dock vara skriftlig för att vara giltig enligt avtalslagen 27 § st 2 (se lagtext: https://lagen.nu/1915:218#P27S2). Om ni vill att fullmakten ska omfatta möjlighet att sluta något sådant avtal måste den vara skriftlig. I övrigt är skriftlighet att rekommendera ur bevissynpunkt. Med vänlig hälsning