Fullmakt till omyndig

2006-03-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man kan ge en 17 åring fullmakt att företräda en annan persons intressen? Mvh Jessica
Lisa Hallergren |Fullmakt är ett bemyndigande för någon att, med bindande verkan för den som utfärdat fullmakten, handla för denne. En omyndig kan agera som fullmäktig om denne har ”erforderliga förståndsgåvor”. Observeras bör att skadeståndsansvaret kan vara begränsat för den omyndige. Mvh,

Arbete utan överenskommelse

2006-02-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min far bedriver näringsverksamhet och vi får leveranser dagligen via en väg som drivs som en samfälld vägförening där vi själva är medlemmar. Vinterväghållningen är ofta dålig och nyligen åkte en lastbil med varor till oss av vägen. Vi ordnade själva med bärgning och efter att vi i många år alltid ställt oss själva till förfogande vid avåkningar och extra vinterväghållning helt kostnadsfritt som en goodwill, ville vi nu prova andra metoder. Vi fakturerade därmed 2 timmars arbete a´ 250kr + 12 st säckar vägsalt. S:a 836 kr +moms, ( detta långt under våra egna kostnader för bärgningen). Vägföreningen har nu meddelat oss att man inte tänker betala fakturan förrän man undersökt vad lagen säger. Vi vill ju inte vara sämre varför vi nu vänder oss till er.
Oscar Björkman |Det ni har utfört kallas inom juridiken för negotiorum gestio, vilket innebär att arbete utförs utan att något avtal har träffats. För att kunna få ersättning för sådant arbete krävs att det som utfördes var något absolut nödvändigt som inte kunde vänta. I det här fallet läggs ytterligare en faktor till, nämligen vilket ansvar som vägföreningen har. Om den ska ombesörja vinterunderhåll och det inte har gjorts torde ni kunna debitera för "saltandet". Bärgningsarbetet är tveksamt om ni kan få betalt för. Vägföreningen kan troligen inte anses skyldiga att svara för bärgning av bilar.

Kan bedragen kontokortshavare bli betalningsskyldig?

2006-01-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har blivit utsatt för kreditkortsbedrägeri. Jag fick ej kvitto för en AMEX kreditkortsbetalning (med uppsåt). Dom har lagt på ett antal siffror till det riktiga beloppet på kvittot. Sedan har dom har faxat en förfalsking till AMEX. Nu kräver American Express mig på pengar. Om American Express skulle få se orginalkvittona så skulle de se att de är förfalskade. Så frågan är, kan jag kräva av American Express att dom får hem orginalkvittona för verifierning??? Tacksam för svar.
Joel Wickman |Hej! Problemet du har är att en fordran på dig uppkommit genom bedrägeri. Denna omständighet gör att du aldrig kan bli skyldig att betala pengar till kreditkortföretaget, under förutsättning att bedrägeriet kan styrkas. Det är kreditkortsföretaget som har bevisbörda för att styrka att fordran är äkta. Köpstället som genomförde bedrägeriet i ditt fall är skyldiga att lämna ut originalkvitton till American Express vid begäran. Har du lämnat in ärendet till American express är de skyldiga att starta en utredning och skall då begära ut orginalkvitton från inköpsstället. Säljaren är skyldig enligt lag att spara sådana kvitton i tio år, men skulle han ändå vägra att utge orginalkvitton kan kreditkortsföretaget fortfarande inte kräva dig på pengar, utan tvingas i så fall inleda en process mot säljaren.

Underårigas rätt att ingå avtal

2006-01-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga ang. ett avtals giltighet. Jag är på väg att köpa en webbtjänst (webhoosting) som drivits av ett par minderåriga personer ( de är 16-17 år ). Tjänsten har drivits som ett hobbyprojekt utan något bolag. Det som köpet omfattar är dels domännamnet och dels kundregistret. Min fråga gäller om de minderåriga har rätt att ingå avtal. (De driver Handelsbolag vid sidan av hobbyprojektet). Tacksam för snabbt svar.
Sofia Fjelland |Hej! Enligt 9:1 föräldrabalken, se http://www.lagen.nu/1949:381, Får en person under 18 år inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser. En person som är 16 år får dock, enligt 9:3 föräldrabalken, råda över vad denne genom eget arbete förvärvat efter det att han fyllt 16 år. Förvaltningsrätten omfattar inte utan vidare sådan egendom som erhållits genom gåva av t ex föräldrarna. Jag vill därför rekommendera dig att prata med pojkarnas föräldrar innan du ingår avtal med dem för att få föräldrarnas samtycke eller åtminstone försäkra dig om att pojkarna själva har rätt att råda över den aktuella egendomen.

Hur formulerar man ett gåvobrev av en bostadsrätt?

2006-05-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hur formulerar jag ett gåvobrev av min del av bostadsrätten till vår vuxna dotter? Gåvan skall vara hennes enskilda egendom. Vad spelar det för roll om gåvan är att anse som förskott på arv eller inte?
Sara Edström |I gåvobrevet ska framgå givarens och mottagarens personuppgifter, namn/beskrivning av objektet, hur stor andelen är och i ditt fall att gåvan ska utgöra enskild egendom. Om du inte vill att gåvan ska räknas som förskott på arv så måste detta också framgå av gåvobrevet. Om det inte gör det blir din dotter tvungen att avräkna gåvan från den laglott hon är berättigat till av föräldrarnas kvarlåtenskap. Viktigt att komma ihåg är vidare att om ett gåvoobjekt utgörs av två makars gemensamma bostad så krävs den andre makens samtycke för att en överlåtselse av egendomen eller andel i den ska bli giltig. Detta samtycke bör också framgå av gåvobrevet. Avslutningsvis så är det bra om formuleringen av gåvobrevet hålls så enkel och tydlig som möjligt för att undvika missförstånd och tolkningssvårigheter i framtiden.

Hur utformar man avtal för korttidsanställning?

2006-04-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hur ska man utforma ett avtal för korttidsanställning (enstaka dagar)av en person för ett speciellt arbete och vilka regler gäller? Finns det färdiga mallar?
Sandra Bolle |Hej! Enligt 5§ lagen om anställningsskydd (LAS) får avtal om tidsbegränsad anställning träffas i vissa bestämda fall, se http://lagen.nu/1982:80. Då din fråga inte anger mer exakt vad arbetet gäller är det svårt att avgöra, men det skulle t.ex. kunna falla in under punkten 1: Avtal för viss tid om det föranleds av arbetes särskilda beskaffenhet eller punkten 3 om det föranleds av tillfällig arbetsanhopning. Om det inte faller in under 5§ kan det enligt 5a§ LAS ändå vara ok, s.k. överenskommen visstidsanställning, dock torde denna paragraf inte vara aktuell i ditt fall då avtalsperioden inte får vara kortare än en månad. I 4§ 2 st LAS anges att en tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid avtalstidens utgång eller när arbetet har slutförts om inte annat har avtalats. Vad gäller hur avtalet skall utformas ger 6a§ LAS vägledning se http://lagen.nu/1982:80. Där stadgas arbetsgivarens klargörandeplikt, men denna skyldighet gäller dock inte i ditt fall då anställningstiden är kortare än en månad. Du kan dock ta hjälp av denna paragraf med vad som skall regleras i avtalet och om detta är uppfyllt torde du inte behöva en färdig mall, huvudsaken är att avtalet är klart och tydligt. Hör gärna av dig med ytterligare frågor! Med vänlig hälsning

Vad har jag rätt till enligt min försäkring?

2006-02-14 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vad gäller i denna försäkring? Jag och min optiker är oense om vad som gäller i allriskförsäkringen för min sons glasögon. Glasögonen gick sönder genom olyckshändelse. Turligt nog blev det bar a glasen som behövdes ersättas. Frågade om det mot extra kostnad skulle gå att få styrkan ändrad på glaset. Döm om min förvåning vid svaret. - Glaset ersätts endast med exakt den gamla styrkan p.g.a. Att det är vanligt att kunderna ”tappar” bort eller får sina glasögon ”förstörda” strax innan garantitiden går ut. -Och då får ju kunden nya glasögon. !! ( i vårt fall nytt glas)Denna butik utgår från att jag som kund är en lögnare och bedragare. Som kund känner jag mig kränkt i detta antagande. I Ersättningsvillkoren står följande: 1. Allriskskyddet gäller för de glasögon som anges i detta allriskskyddsbevis. 2. 3. genom skada bla.bla…. 4. Ersättning utgår med nya eller likvärdiga glasögon eller reparation genom vår försorg. Kontantersättning utgår ej. Ersättningsvaran får maximalt uppgå till det värde som anges på allriskskyddet. Eventuell merkostnad betalas av kund. I ersättningngsvillkoren står inget om att glasögonen endast ersätts med lika styrka. Inte heller kan jag läsa någonstans att det är otillåtet att få styrkan ändrad. Butiken har ett fast pris för alla glas oavsett styrka. Varans värde blir ju detsamma oavsett glas. Att vi betalar synundersökningen är helt okej då det är en merkostnad. 8. Din rätt enligt detta avtal bortfaller eller begränsas - om du i bedrägligt syfte uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för skadans bedömning. Behövs det vittnen till hur olyckan gick till med glasögonen finns flera personer att vidtala.
Fia Berg |Hej! Ursäkta att svaret dröjt, men vi har hög belastning just nu. Hoppas du har överseende med detta. Om det står på detta sätt i din försäkring borde din son vara berättigad att få nya glas till glasögonen. Om glasen kostar lika mycket finns det ingen anledning att inte sätta i nya glas med rätt styrka. Om ni dessutom erbjuder er att betala extra för allt som kostar extra, borde han inte motsätta sig detta. Som jag ser det borde han antingen ge ut glasen som ni önskar, och har rätt till enligt försäkringen, eller om han nu tror att ni begått försäkringsbedrägeri får han väl polisanmäla det. Dock kan han inte bara vägra då det borde vara fråga om att han då frångår det avtal ni slutit. Vidare, om du nu har vittnen, borde du ha uppfyllt det beviskrav som åligger dig, när det är fråga om försäkringsbedrägeri. Lycka till!

Samägandeavtal

2006-02-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Finns det någon möjlighet att få tag på ett samägandeavtal? Det behöver inte vara ifyllt. Läser juridik på Handels i Göteborg och vi skall nu göra ett sådant avtal. Problemet är att ingen har hittats något exemplar på sådant. Är detta något ni kan hjälpa oss med. Vidare undrar vi också om vad som är väsentligt att ha med. 1 Ägarna - andelarna per person i procent 2.Nyttjanderätt 3.Underhåll/renovering invändigt/utvändigt 4 Fasta/löpande kostnader 5. Extrautgifter 6. Om en part vill ändra på huset (byta ut köket, bygga altan, bygga om, bygga ut stora detaljer) 7. Försäljning 8. Kan jag ge bort/sälja min andel till mr x som jag vet att övriga andelare hatar? Är detta relevanta frågor att ta upp? Har vi missat något? Om någon dör, vad händer då om testamente ej finns? Kan man i samägandeavtalet skriva in förköpsrätt, dvs om den som ärvt vill sälja så har andelsägarna första tjing på att köpa ut den. Kan man via samägandeavtalet skriva vad som sker med berörd andel om olyckan är framme och någon dör.
Nahale Karimi |Lawline kan tyvärr inte utforma något avtal åt er. Däremot finns avtalsmallar och formulär att tillgå i bland annat Norstedts formulärbok samt www.dokumera.se. Ett tips då ni formulerar ert samägandeavtal är att gå igenom samägandelagen och med ert avtal fylla ut och ändra de bestämmelser som inte passar er aktuella situation. De punkter ni har föreslagit är relevanta att ha med i den utsträckning som de inte regleras genom samägandelagen. Exempelvis den första punkten gällande ägarna och procentandelar per person så presumerar samägandelagen att samtliga samägare äger lika stora lotter i egendomen om annat ej framgår, den punkten är endast relevant att ta med om ni önskar reglera äganderätten annorlunda. Samäganderättslagen ställer inga formkrav på samägandeavtal. Lagen är dispositiv och man kan därför utan problem reglera eventuell förköpsrätt. Däremot får avtalet inte inkräkta på reglerna om arv och testamente. Ni kan således genom avtalet reglera fram en förköpsrätt då en arvinge vill sälja sin andel, men inte ge delägarna företräde att framför en arvinge förvärva egendom av dödsboet.