Rätt till skadestånd p.g.a. brott?

2010-10-09 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HEJ, Jag har blivit utsatt av min fd sambo för förtal av min karaktär, falska ryktesspridning där fd sambon har sagt att jag är en narkoman, självmordsbenägen där han har räddat mitt liv, att jag har stulit från honom, etc., etc. Allt är falska rykten och ett sätt att försöka skrämma och förolämpa mig. Det har gått så långt att jag har tröttnat på detta. I somras blev jag sparkad förolämpat, kuffad av denna person, framför andra personer och hans 2 barn. En polisanmälan gjordes som nu är pågående. Vilken typ av juridisk rätt har jag då jag vill söka en ersättning för det jag har blivit utsatt för. Finns det något jag kan göra. Tack.
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Det du kan göra är att föra en talan om skadestånd i tingsrätten. Om den pågående polisutredningen leder till åtal, kan åklagaren enligt Rättegångsbalken 22 kap, se https://lagen.nu/1942:740#K22, hjälpa dig med detta. RB 22 kap 1 § stadgar att talan mot en misstänkt om enskilt anspråk (d.v.s. skadestånd) må föras i samband med åtal för brottet. Enligt 2 § är åklagaren skyldig att föra målsägandens skadeståndstalan i åtal för brott som hör under allmänt åtal. Detta förutsätter att målsäganden begär det, samt att det kan ske utan väsentlig olägenhet eller målsägandens anspråk är uppenbart ogrundade. Om du önskar att åklagaren ska driva ditt skadeståndsanspråk ska du anmäla det till undersökningsledaren hos polisen eller till åklagaren. Enligt RB 20 kap 3 hör under allmänt åtal alla brott som inte uttryckligen undantagits därifrån. T.ex. är misshandel ett brott som hör under allmänt åtal, emedan åtal för förolämpning och förtal enligt Brottsbalken 5 kap 5 § åtalas av målsäganden. Åklagaren kan dock föra åtal om brottet angivits av målsäganden och det av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt, se https://lagen.nu/1962:700#K5. Man kan få skadestånd på olika grunder, i ditt fall är det troligen skadestånd p.g.a. kränkning och/eller sveda och värk som torde vara mest aktuellt. Skadeståndslagen (SkL) 2 kap 3 § anger följande (se https://lagen.nu/1972:207). ”Då någon allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära, ska ersättning utgå för den skada som kränkningen innebär.” Kränkning torde anses vara för handen om handlingen framkallat känslor såsom ex. rädsla, skam eller förnedring hos den drabbade. Skadestånd p.g.a. personskada kan enligt SkL 5 kap 1 § utgå för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk). Det bör tilläggas att en skadeståndstalan kan föras även som ett civilrättsligt tvistemål, d.v.s. utanför brottmålsrättegången, även om det av praktiska skäl är lämpligt att ta det inom ramen för denna. Skadestånd är även möjligt för parterna att nå en förlikning om. Detta kan dock vara svårt att enas om då handlingen lett till åtal och den misstänkte riskerar att fällas till ansvar för brottet. Hoppas svaret varit till hjälp. Med vänlig hälsning

Ersättning på grund av brott, utan fällande dom

2010-02-22 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Polisanmält två våldtäkter som begicks 2001 och 2004, har precis börjat bearbeta det som hänt och därför inte polisanmält förrän nu. Polisen lade naturligtvis ner undersökning då brotten begick för så längesen. Frågan är, finns det någon möjlighet att ansöka om skadestånd så här långt efteråt?? var ej medlem i facket eller hade hemförsäkring då skadan inträffade. Tacksam för svar
Mikael Söderman |Hej, i Sverige har man möjlighet att ansöka om brottsskadeersättning om man har blivit utsatt för brott. Det motsvarar skadestånd i samband med brott men det är staten som betalar det och brottsoffret måste ansöka om ersättning. Eftersom du inte hade någon försäkring vid tillfället för brotten kan du göra en ansökan till Brottsoffermyndigheten. Dock är brotten begångna för flera år sedan vilket kan göra det hela svårare. Ansökan kan enbart göras under en begränsad tid och i ditt fall måste det göras inom två år efter det att förundersökningen lades ner hos polisen. Det finns ett undantag från denna preskriptionsregel och det innebär att fastän du egentligen ansöker för sent så kan du ändå få brottsskadeersättning. Dock ska det finnas "särskilda skäl". Exempel på särskilda skäl som har godtagits är en femtonårig pojke som blivit rånad och förundersökningen lades ned. I det fallet togs frågan om brottsskadeersättning upp eftersom pojken inte själv kunnat råda över situationen. Så om du var ung när du blev utsatt för dessa våldtäkter så kan du ändå få din fråga prövad. Avslutningsvis vill jag rekommendera dig att ta kontakt med Brottsoffersmyndigheten för att få hjälp att ansöka om brottsskadeersättning. Här finns en länk till deras hemsida med instruktioner hur du ska göra en ansökan om brottsskadeersättning (http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=2265) Lycka till med din ansökan! Med vänlig hälsning Mikael Söderman

Skadestånd och polisens användning av tvångsmedel

2009-11-23 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Gäller ett misshandelsfall. 3 Knytnävsslag efter blivit provocerad. Målsägande kräver 17 100 i skadestånd.Skadorna blev smärta, rodnad, svullnad samt en sårskada.Kommer han kunna få ut ett sånt högt skadestånd när inga bestående skador skett?Har också en till fundering, om polisen har rätt att bara komma in och plocka upp en misstänkt i sitt hem när han ligger och sover på natten. Har tidigare på natten blivit eskorterad hem i polisbil. De tar även mobiltelefon och kläder från hemmet.Tack på förhand!
Linus Jonson |Det går inte att utifrån omständigheterna i frågan avgöra om det yrkade skadeståndet kommer att dömas ut eller inte. Provokation i form av ett brottsligt angrepp mot en person, ger rätt till nödvärn där det är tillåtet att bruka våld som inte är uppenbart oförsvarligt (se BrB 24:1 https://lagen.nu/1962:700#K24P1S1). Om de tre knytnävslagen delades ut i nödvärn, har den skadelidande inte rätt till skadestånd. Om provokationen däremot inte medfört någon rätt till nödvärn, och den som utdelat slagen döms för misshandel, skall denne också ersätta den skadats genom att utge skadestånd (2:1 skadeståndslagen, som du hittar https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1). Den som lidit personskada har rätt till ersättning för bl.a. sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt lyte och stadigvarande men (se 5:1 skadeståndslagen https://lagen.nu/1972:207#K5P1S1). I det här fallet rör det sig om personskada, men det är inte omöjligt att den som misshandlats också har rätt till s.k. kränkningsersättning om han begär det (2:3 och 5:6 skadeståndslagen). Provokationen kan å andra sidan medföra att skadeståndet jämkas och då främst i rätten till kränkningsersättning. Personskada jämkas dock endast om den skadelidande varit grovt medvållande till skadan (6:1 skadeståndslagen). Det är alltså flera olika "poster" som kan ge en skadelidande rätt till ersättning och det är därför inte möjligt att säga om det yrkade beloppet i frågan är rimligt. På Brottsoffermyndighetens hemsida (http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1298) anges vissa generella belopp som du kan jämföra med.Angående polisens agerande gäller i princip följande. Den som är skäligen misstänkt för brott på vilken fängelse kan följa får hämtas till förhör, om han eller hon skäligen kan befaras underlåta att följa en kallelse eller försvåra utredningen (23:7 2 st. RB som du hittar https://lagen.nu/1942:740#K23P7S1). När polisen gör detta utför man en s.k. personell husrannsakan (28:2 RB), vilken beslutas av förundersökningsledaren, åklagaren eller rätten (men om det är riktigt bråttom får även en polisman i undantagsfall fatta beslutet). Emellertid måste man göra en proportionalitetsprövning innan beslutet tas - skälen för husrannsakan måste uppväga intrånget (28:3 a RB) och man får inte orsaka mer skada eller olägenhet än vad som är oundgängligen nödvändigt. Dessutom krävs särskilda skäl för att företa husrannsakan efter klockan 21.00 (28:6 RB). De kläder och den mobiltelefon som tagits av polisen är troligtvis beslagtagna med stöd av 27:1 RB. Alla föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredningen om brott, alltså främst bevismaterial, får tas i beslag. Av 27:4 RB följer att polisen får ta föremål i beslag då man verkställer t.ex. en husrannsakan. Med vänliga hälsningar

Begreppet tryckningsföreläggande

2010-04-20 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Vad är ett tryckningsföreläggande för något? Jag såg att det nämndes i samband med förtal på en blogg.
Linus Jonson |Hej Begreppet tryckningsföreläggande används inte i lagtexten, men tar sikte på regeln i 5 kap. 6 § 2 st. skadeståndslagen: _Den som har gjort sig skyldig till ärekränkning eller dylik brottslig gärning eller som annars är skadeståndsskyldig med anledning av sådant brott kan på yrkande av den kränkte i mål om gärningen efter omständigheterna åläggas att bekosta tryckning i en eller flera tidningar av dom i målet._ I ett mål rörande t.ex. förtal (BrB 5:1) kan rätten alltså, på yrkande av den kränkte, ålägga gärningsmannen att bekosta tryckningen av domen i media. Föreläggandet syftar alltså till att ge upprättelse för offret för ärekränkningen. Föreläggandet avser endast skyldigheten att betala kostnaderna för publiceringen, inte för publiceringen i sig. Tidningen i fråga är heller inte p.g.a. föreläggandet skyldig att publicera domen (jfr. TF 7:6). Det ankommer därför på den kränkte att få domen publicerad, men denne kan alltså genom föreläggandet få ersättning för sina kostnader av gärningsmannen. Slutligen kan sägas att begreppet "tidning" också torde omfatta webb-tidningar och bloggar. +Länkar+ Skadeståndslagen 5:6 2 st): https://lagen.nu/1972:207#K5P6S2 Brottsbalken 5:1: https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1 Tryckfrihetsförordningen 7:6: https://lagen.nu/1949:105#K7P6S2 Wikipedia, om bl.a. tryckningsföreläggande: http://sv.wikipedia.org/wiki/Skadestånd Med vänliga hälsningar

Personskada till följd av vårdslöshet i trafik

2010-01-22 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan ! Jo det är såhär att jag stod vid en busshållplats tätt inpå en skola där jag plötsligt ser en person som brummar med bilen(epa) för att imponera på tjejer. Observera aatt föraren var 17 år gammal, hursomhelst därefter så börnar han och efter några meter så tappar han kontrollen på bilen och bilen girar mot busshållplatsen och kommer rakt mot mig jag får en chock och kan inte flytta på mig rätt som det är blir jag påkörd. Fick dock inga allvarliga skador, hjärnskakning samt några små sår på armar och fingrarna och ett litet sår på huvudet, har fått ett erbjudande på runt 20 000 är det okej ? hur mycket skulle jag annars kunna få ungefär ? tacksam för svar. (spelar åldern någon roll motivera tack !)
Linus Jonson |Förarens handlande torde enligt min uppfattning vara brottsligt så som *vårdslöshet i trafik* (1 § TBL) och/eller *vållande av kroppsskada* (3:8 BrB). Du kan alltså göra en polisanmälan av händelsen och vid en ev. rättegång skulle du betraktas som målsägande. I egenskap av målsägande har du rätt att parallellt med åtalet (som förs av åklagaren) yrka skadestånd i form av *enskilt anspråk*. Åklagaren är i så fall skyldig att föra din talan även i skadeståndsdelen. Man bör emellertid skilja på frågan om straffansvar respektive skadeståndsansvar, eftersom förlikning är tillåtet i fråga om skadeståndet men inte rörande straffet. Du och den åtalade kan alltså komma överens om en ersättning, vilket innebär att domstolen inte bedömer frågan om skadeståndets storlek, utan är buden av er överenskommelse (förlikning). Att inleda ett straffrättslig förfarande kan dock ha en negativ inverkan på din motparts vilja att förlikas, eftersom han p.g.a. detta riskerar att dömas för brott. Du bör i alla händelser inte utnyttja möjligheten till polisanmälan som påtryckningsmedel för att få ut ett högre skadestånd, då detta i sig kan utgöra brott från din sida (*utpressning*, se 9:4 BrB). Förarens *erbjudande om skadestånd* är bindande (se 1 § avtalslagen), men har det endast lämnats muntligen förfaller det om du inte accepterat det genast i samband med erbjudandet (3 § 2 st. avtalslagen). Ur bevissynpunkt är det lämpligt att upprätta ett skriftligt avtal, även om detta inte är nödvändigt för att förlikningsavtalet skall bli bindande. Angående *beloppets storlek* är det svårt att ge några exakta uppskattningar. Har du inte haft några kostnader till följd av den inträffade händelsen kan möjligen ideellt skadestånd i anledning av brott, i form av kränkningsersättning, komma på fråga (2:3 skadeståndslagen). Skadevållarens ålder har betydelse för skadeståndets storlek (2:4 skadeståndslagen). 20 000 kr tycker jag låter som en förhållandevis hög ersättning. Dessutom bör du beakta värdet av att erhålla ersättning nu, istället för efter den tid som ett rättsligt förfarande kan ta (mer än ett år är inte ovanligt). Med vänliga hälsningar

Möjlighet till skadestånd för brott

2009-10-26 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan jag har lite frågor om sveda och värk eller skadestånd. En person har gjort olaga hot 3 gånger på mig och min flickvän, sedan lätt misshandel, sedan kränkning, sedan hemfridsbrott, sedan förtal och detta är polisanmält hos mölndals polisstation. Vill veta om jag kan kräva skadestånd? Vad kan man begära för summa?M.V.H.
Dennis Carlsson |Hej!Enligt Skl 2:3 har du möjlighet att få s.k. kränkningsersättning för vissa brott som innebär en allvarlig kränkning mot person, frihet, frid eller ära.Storleken på ersättningen bestäms efter objektiva grunder, dvs vilken kränkning som typiskt sett uppkommer vid ett visst brott och inte i det enskilda fallet,Möjlighet finns även att begära skadestånd enligt Skl 5:2 för sveda och värk dvs fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur.Därmed har du möjlighet att få skadestånd för de brott personen gjort sig skyldig till. Dock är det svårt att nämna någon summa som kan bli aktuell då skadestånd är mycket inviduellt och ändras från fall till fall.Skadeståndslagen (1972:207), Skl hittar du https://lagen.nu/1972:207Mvh