FÖRTAL

2011-04-12 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, En bekant till mig blev inkallad till sin chef med anledning av att en kollega påstått att hon har problem med spriten. Detta är inte sant och hon mår nu jättedåligt efter detta påhopp. Är det någon vits att anmäla detta för ärekränkning?
Hampus Sabel |Hej, Brottet som kan ha begåtts här är förtal. Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap. 1§ och innebär att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta den förtalade för annans missaktning. Att anklaga någon för att ha alkoholproblem faller inom ramen för brottet. Förtal är dock inte brottsligt om den som uttalade sig kan visa att han/hon var skyldig att göra det eller att det var försvarligt att lämna uppgift i saken. Han/hon skall också visa att uppgiften var sann eller att han/hon hade skälig grund för den. Brottet förtal är ett så kallat målsägarbrott. Det betyder att den förtalade måste anmäla brottet till åtal för att åtal skall kunna väckas. Även om den förtalade gör det får åklagaren bara väcka åtal om det kan anses påkallat från allmän synpunkt. Detta framgår av Brottsbalken 5 kap. 5§. Åtal är sannolikt inte påkallat ur allmän synpunkt här. Vill din bekanta att den som lämnat uppgiften skall ställas till svars får hon därför själv föra åtal mot personen. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Du hittar Brottsbalkens femte kapitel här: https://lagen.nu/1962:700#K5 Vänligen,

Att anmäla för förtal

2011-03-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Ärekränkning/förtal via mail hur går jag vidare med det???
Angelica Hage |När man blivit utsatt för brott ska man göra en anmälan till Polisen. Du kan antingen ringa Polisen på telefonnummer: 114 14, eller vända dig direkt till polisstationen där du bor. Vidare information om polisanmälan hittar du på polisens hemsida under fliken "Gör en anmälan" (http://www.polisen.se/sv/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/) Något som är speciellt med förtal är att det är ett så kallat målsägandebrott. Det betyder att det är målsäganden själv, alltså den som utsatts för brottet som ska väcka åtal och driva målet, inte åklagaren enligt 5 kap 5 § Brottsbalken. Viktigt är att det du blivit utsatt för verkligen uppfyller kriterierna i brottsbeskrivningen för ärekränkningsbrottet förtal enligt 5 kap 1 § Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1), vidare om dessa kriterier nedan. För framgång med åtalet krävs även att man kan bevisa att förtal har förekommit. Straffet för förtal är böter. Skulle domstolen besluta om en fällande dom finns det även möjlighet att få skadestånd, förutsatt att han yrkat på detta i samband med att åtal väcktes. Med ärekränkningsbrottet förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Se 5 kap 1 § Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1). Vidare krävs att det handlar om att det lämnas en uppgift om personen i fråga (inte bara ett värdeomdöme) som är ägnad att (och att den typiskt sett kan) utsätta personen för omgivningens missaktning. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Men det krävs i princip att uppgiften lämnas till någon utomstående person. Den som lämnat uppgiften ska dock inte dömas till ansvar om han var skyldig att uttala sig, eller det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifter i saken. Se 5 kap. 1 § 2 st Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5). Denne ska också visa att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den. Man behöver inte bevisa att dessa påståenden faktiskt har lett till andra personers missaktning utan det räcker med att påvisa att de spreds i syfte att misskreditera den utpekade personen. Med Vänliga Hälsningar

Om ärekränkning

2011-02-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |hej! kan man anmäla en person för ärekränkning på såna grunder att dessa/denna pers sprider ut rykten som tex att jag är otrogen,kör andra män i byn när sambon är på jobb etc etc vilka det inte finns en gnutta sanning i? hur är det om nån sprider ut rykten att nån är gravid och det kanse är sant men att man sagt att personen man sagt åt ej får föra det vidare pga olika anledningar till att man inte vill folk ska veta?
Jenny Gustafsson |Hej Therese! Det brott som det skulle kunna vara fråga om i fallen du nämner är förtal. Brottet regleras i Brottsbalken 5 kap 1 §. I paragrafen står det: "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar." Det kan alltså vara fråga om förtal även om uppgifterna som sprids är sanna. Det väsentliga är att uppgifterna som sprids kan leda till att den utpekade utsätts för missaktning. För att någon ska kunna dömas för förtal krävs att denne har uppsåt. Det innebär att personen medvetet spridit uppgifterna till andra, samt att personen kände till de omständigheterna som gör att den utpekade riskerar att utsättas för andas missaktning. Frågan är då om uppgifterna om att du är otrogen samt ryktena om att du är gravid är sådana uppgifter som kan leda till att du utsätts för missaktning. När en domstol dömer i förtalsmål tar de hänsyn till vilka kretsar den utpekade umgås i och hur just den utpekades situation ser ut. En uttalad nykterist riskerar att utsättas för andras missaktning om någon sprider ut att han dricker alkohol och då kan det vara fråga om ett förtalsbrott. Om uppgiften däremot sprids om någon som inte är nykterist behöver det inte alls vara frågan om något brott. Det är alltså svårt att säga att det generellt är förtal att sprida ut rykten om att någon är otrogen respektive gravid. Bedömningen görs i varje enskilt fall. Huruvida det är ett brott eller inte beror på om du på grund av ryktena riskerar att utsättas för andras missaktning, samt om den som spred uppgifterna var medveten om detta.

Förtal

2011-01-16 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |En person jag aldrig träffat men som jag vet vem det är har skickat mail till min arbetsgivare och ber honom att avsluta alla samarbeten med mig pga att jag är misstänkt för ekonomiska brott, att jag lånat pengar jag inte betalat tillbaka, att jag har pedofila tendenser och är farlig för barn (är tvåbarnsfar själv för övrigt) samt att jag är oärlig och ljuger hur mycket som helst. Detta måste väl anses kunna vara förtal? Hur lång tid tar i regel en polisanmälan tills den anklagade blir kontaktad av polisen för utredning? Självfallet är inget av detta sant. Han är bara sur pga att hans flickvän har lämnat honom för mig, men hade det egentligen spelat nån roll om nåt hade varit sant (givet att jag inte hade blivit dömd för nåt av det påstådda)?
Angelica Hage |Förtal innebär enligt 5 kap. 1 § 1 st Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5) att man utpekar någon annan som brottslig, eller på annat sätt klandervärd i sitt levnadssätt. Vidare krävs att det handlar om att det lämnas en uppgift om personen i fråga (inte bara ett värdeomdöme) som är ägnad att (och att den typiskt sett kan) utsätta personen för omgivningens missaktning. Vid bedömningen av om en uppgift är ägnad att utsätta en person för andras missaktning, tar man framförallt hänsyn till vilka värderingar som råder på den utpekades ort och i hans bekantskapskrets. Vilken typ av uppgifter som utgör förtal kan alltså variera från fall till fall. I ditt fall rör det sig som jag förstår det, om utpekande av dig som både brottslig och på andra sätt klandervärd i ditt levnadssätt. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Det räcker i princip med att uppgiften lämnas till en enda utomstående person, så som din arbetsgivare. Du behöver inte kunna bevisa att ditt anseende verkligen skadats av uppgiften. Det viktiga är att den lämnade uppgiften typiskt sett kan leda till att du utsätts för omgivningens missaktning. Enligt 5 kap. 1 § 2 st Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5) skall uppgiftslämnaren inte dömas till ansvar för förtal om han var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken. Det krävs i sådant fall även att han kan visa att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för att tro att uppgiften var sann. Enligt den information som du ger här så har jag svårt att tänka mig att stycke 2 i ditt fall skulle kunna utesluta ansvar, då personen i fråga, så som utomstående, inte troligen kan anses ha haft en skyldighet att uttala sig om saken till din arbetsgivare. Uppfyller han inte kriterierna i 5 kap. 1 § 2 st Brottsbalken om att han var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken så har det ingen betydelse om uppgifterna är sanna eller ej. När det gäller din fråga om hur lång tid det tar från det att en polisanmälan lämnas in, till dess att den anklagade blir kontaktad av polisen för utredning, så är det inget jag kan bedöma. Detta påverkas av arbetsbelastningen hos polisen på den ort där utredningen ska göras osv. Men vad jag kan säga är att en utredning ska påbörjas så snart som möjligt efter det att anmälan har inkommit till polisen, och i denna typ av fall bör den misstänkte (om han blir misstänkt) bli kontaktad i ett tidigt skede i utredningen. Viktigt är dock att det inte räcker med att göra en polisanmälan för att en förundersökning ska påbörjas, du måste även ange brottet till åtal vid anmälan enligt 23 kap 1 § Rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#A4), såvida inte det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Förundersökning behöver inte heller inledas om det t ex kan antas att det inte kan väckas något åtal, se 23 kap 4 a § Rättegånsbalken (https://lagen.nu/1942:740#A4). Med Vänliga Hälsningar

Förolämpning och enskilt åtal

2011-03-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har blivit förolämpad genom mejl ett antal gånger av en man. Förolämpningarna är långt utanför proportionerna för vad tvisten egentligen handlar om, som egentligen är irrelevant i sammanhanget. Hur som helst anmälde jag det inträffade hos Polisen och fick svar att bropttet rubriceras som förolämpning och att jag måste väcka enskilt åtal alt. skadeståndsanspråk hos min tingsrätt om jag vill få det prövat. Jag är en fattig student och vill inte förlora mina livs besparingar på en man vars omdöme och respekt är på lägsta tänkbara nivå men samtidigt så finns lagen där för att den ska användas och för att människor som begår brott ska lära sig en läxa av att dömas. Som jag inledde med så gäller brottet förolämpning via mejl vilket innebär att jag i stort sett har bevis för brottet till 100 %, samtliga mejl finns sparade och utskrivna. Mannen skriver bl.a att jag är en jävla blatte, att jag och min familj är precis som dem andra djävla flyktingarna i sverige etc. etc. Detta skriver han p.g.a mitt efternamn, vad han menar med att jag/vi är precis som alla andra, kan jag bara spekulera i. Jag har aldrig träffat mannen i verkligheten utan bara pratat med honom i telefon en gång. Han hotar även med att han ska kontakta min familj, arbetsgivare etc. för att berätta för dem hur usel jag är, han skriver ordagrant i ett av mejlen "Dina föräldrar är säkert stolta över dig, vänta tills jag har fått prata med dem, och sen din arbetsgivare, nu börjar det". Är det grund nog för att dömas för förtal eller måste mannen har spridit informationen och inte bara hotat om att göra det? Viserliggen har jag ingen aning om vem han ringt eller vad han har gjort. Vad tycker ni på lawline, ska jag väcka ett enskilt åtal? För mig så är allt han skriver mycket kränkande och förolämpande, frågan är vad lagen säger. All hjälp uppskattas och är välkommen! Tack så mycket!
Martina Blomberg |Hej, Det är hemskt tråkigt att höra vad du blivit utsatt för. Tyvärr kan vi inte ge dig någon rådgivning om vad du borde göra i ett enskilt fall utan bara redogöra för det rättsliga läget. Enligt 5 kap 1 § Brb dömes den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, för förtal. https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1 Här rör det sig alltså, som du säger, att informationen ska ha kommit till någon annans kännedom och alltså inte varit enbart riktat till dig personligen. Är det bara du som har mottagit hans hotfulla och kränkande "budskap" utgör alltså inte detta grund för förtal. Skulle han däremot ha vänt sig mot t.ex. din arbetsgivare med dessa kränkande ord om dig har han gjort sig skyldig till förtal. Om han nu inte har gjort detta, utan "bara" utsatt dig personligen för dessa hot och kränkningar så har han gjort sig skyldig till brottet förolämpning 5 kap 3 § Brb https://lagen.nu/1962:700#K5P3S1 Förolämpning är ett målsägandebrott och det betyder att det bara är målsäganden som kan väcka åtal 5 kap 5 § Brb https://lagen.nu/1962:700#K5P5S1 Dock får åklagaren väcka åtal för brottet förolämpning om målsäganden anger brottet till åtal och; - detta av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt och - åtalet avser förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse. Med andra ord skulle det i ditt fall kunna finnas utrymme för en åklagare att väcka åtal förutsatt att du anger brottet till åtal. Skulle åklagaren komma fram till att åtal inte bör väckas återstår då återigen endast enskilt åtal och som du säger är det då du som får stå för kostnaderna om du skulle förlora målet. Du bör alltså ta kontakt med polis alternativt din Tingsrätt för att få bästa vägledning i detta. Stort lycka till!

Förtal

2011-02-24 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. jag har en f.d arbetskompis som har blivit utsatt för förtal? från sin f.d chef. Chefen har påstått till ett flertal personer+ mig att min kompis under anställnigstid har tagit pengar och varor till ett värde av 100-150 000:-. Är detta ett klart fall av förtal? Chefen har inte kunnat presentera några som helst bevis på att hans påstående är sanna. Vad kan man vänta sig utav en ev.polisanmälan? Går det att få skadestånd för allt psykiskt lidande dessa påstående har orsakat? Mvh Niclas
Elin Karlsson |Hej, Förtal hittar man i 5:1 Brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700 och innebär att någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar andra uppgifter som är avsedda att utsätta denne för andras missaktning. Efter vad du beskriver verkar detta falla under förtal. Något som är speciellt med förtal är att det är ett så kallat målsägandebrott. Det betyder att det är målsäganden själv, alltså den som utsatts för brottet som ska väcka åtal och driva målet, inte åklagaren enligt 5:5 Brottsbalken. För att det ska vara värt att med framgång väcka åtal krävs även att man kan bevisa att förtal har förekommit. Straffet för förtal är böter. Skulle domstolen besluta om en fällande dom finns det även möjlighet att få skadestånd, förutsatt att han yrkat på detta i samband med att åtal väcktes. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Om förtal

2011-02-01 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Går det att anmnäla för ärekränkning då min syster säger att jag tagit saker och pengar ur vår fars dödsbo, skickat mejl och skrivelser om detta till alla 6 syskon. Att det har försvunnit saker ur dödsboet som jag inte kan minnas har funnits.
Angelica Hage |Hej Förtal innebär enligt 5 kap. 1 § 1 st Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5) att man utpekar någon annan som brottslig, eller på annat sätt klandervärd i sitt levnadssätt. Vidare krävs att det handlar om att det lämnas en uppgift om personen i fråga (inte bara ett värdeomdöme) som är ägnad att (och att den typiskt sett kan) utsätta personen för omgivningens missaktning. Vilken typ av uppgifter som utgör förtal kan alltså variera från fall till fall. Om jag har förstått saken rätt så har din syster skickat meddelanden till övriga syskon med uppgifter om att du har stulit ur dödsboet, vilket då utpekar dig så som brottslig. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Det räcker i princip med att uppgiften lämnas till en enda utomstående person. Viktigt är dock att din syster haft för avsikt att skada ditt anseende genom att lämna uppgiften för att hon ska kunna dömas till ansvar för förtal. Det är tillräckligt, att du kan bevisa att lögnen var ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Någon bevisning om att beskyllningen faktiskt medfört sådan verkan behöver du inte uppvisa. Enligt 5 kap. 1 § 2 st Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5) skall uppgiftslämnaren inte dömas till ansvar för förtal om hon var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken. Det krävs i sådant fall även att hon kan visa att uppgiften var sann eller att hon hade skälig grund för att tro att uppgiften var sann. Uppfyller hon inte kriterierna i 5 kap. 1 § 2 st Brottsbalken om att hon var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken så har det ingen betydelse om uppgifterna är sanna eller ej. Med Vänliga Hälsningar

Yttrandefrihet - ansvar - whistleblower

2010-12-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Att skriva ett antal brev till en f.d. chef och likt en whistleblower berätta om upplevda missförhållanden på denna arbetsplats samt be honom förklara ett och annat härvidlag - att när chefen vägrar ge sig tillkänna med svar - skriva ännu fler brev och däri också framföra kritik mot ledarskapet - är det att syssla med OFREDANDE enligt BB kap 4 ? Har man inte rätt till yttrandefrihet ?
Natalie Lindqvist |Ofredande kan inte vara aktuellt, då ofredande förutsätter att man med grövre medel än via brev antastar någon. I kap 4 § 7 stadgas om ofredande: ”Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år”. Whistleblower är ett begrepp för en person som påkallar, oftast genom massmedia, uppmärksamhet om korruption eller andra oegentligheter, och som i vissa fall löper risk att få negativa konsekvenser för detta. Straff kan vara att åtalas för förtal. Enligt 5:1 BrB stagas om förtal :”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.” Du har rätt att skriva brev till din chef och uttala dig om de missförhållanden som skett (yttrandefrihet), men jag råder dig att undvik att skriva som en ”wistleblower”, då det kan leda till ansvar för förtal. Det är helt lagligt att skriva vad du tycker så länge du formulerar dig på ett icke kränkande sätt och uppgifterna är sanna. Med vänlig hälsning Natalie Lindqvist