Ursinnig granne

2012-05-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej ! Jag flyttade en stubbe på en allmän gräsmatta för att den stod i vägen där folk gick, bland annat jag själv och min familj. Senare på kvällen går jag ut på balkongen, utanför denna en våning ner. Så ser jag en man med kolsvarta ögon som säger "Rör du denna stubbe igen så ska jag sätta dig i rullstol". Jaha, tänkte jag, så jag sa "men kom då" och brydde mig inte mer om det. En minut senare så stod samma kille utanför min dörr och slog på den och sa kom ut din jävel, din jävla kyckling, fitta mm. Han sliter sönder brevlådan, så att ena sidan lossnar innefrån. Jag ringer polisen som tar upp min anmälan. När polisen gör det kommer han igen och slår på min dörr. Jag låter han prata med polisen genom brevlådan och då spottar han. Senare på kvällen öppnar jag balkongdörren, och då väller hoten iväg igen. Denna gång lyckas jag samla upp lite av hoten. Som "han ska få så mycket stryk", "Duuuuu måååste koommma ut någooon gång....", "Om du och din feta kärring går på min gräsmatta... ja då får ni ta det". "Asperger....". I den stilen går samtalet. Det finns på film som jag har lämnat in till polisen. Då filmar jag från min balkong så att man endast ser mina fötter och betonggolvet. Men man kan identifiera honom på rösten. Vidare så skrämde han slag på mig. Jag blev uppriktigt riktigt rädd. Min dotter blev det så också och min sambo tyckte det var oehört obehagligt. Efter den händelsen så gick det här till störningsjouren, en månad senare så anmäls dem till störningsjouren en gång till och då går deras dotter ut och säger ungefär samma sak. Men henne har jag inte polisanmält. Vad är rättsläget och vad kommer att hända?
|Hejsan! Enligt det som har beskrivits skulle du kunna anmäla din granne för en rad olika brott. *1) Olaga hot (4 kap. 5 § Brottsbalken https://lagen.nu/1962:700#K4P5S1)* Ett olaga hot kan innefatta att hota någon genom att hota att utföra ett brott mot någon så länge som hotet är allvarligt menat. Även om hotet inte uttalas direkt till den hotade utan till någon i dennes bekantskapskrets kan det vara straffbart om det var tänkt att offret skulle få ta del av denna information. Detta känns som en klockren beskrivning på det din granne har gjort mot dig och din familj. *2) Ofredande (4 kap. 7 § Brottsbalken https://lagen.nu/1962:700#K4P7S1)* "Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan(..)" Till ofredande räknas tex. att spotta på någon, någon måste bli störd. Den som ofredar måste veta om att det den gör är fel. Då din granne verkar ha stört er skulle du även kunna anmäla honom för ofredande. *3) Skadegörelse (12 kap. 1§ Brottsbalken https://lagen.nu/1962:700#K12P1S1)* "Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år." Då han har förstört din brevlåda skulle du kunna anmäla honom för skadegörelse. *4) Förolämpning (5kap. 3§ Brottsbalken https://lagen.nu/1962:700#K5P3S1)* "Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom(..)" Förolämpningen kan ske genom att kalla någon för kränkande saker, beskylla personen kränkande eller bete sig på ett skymfligt sätt. Din granne verkar ha förolämpat dig vid upprepade tillfällen. Hoppas detta hjälper MVH

FÖRTAL

2012-04-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |är det tillåtet för en person att sprida dom och länkar till tidningsartiklar (dessa stämmer inte helt överens med verkligheten) via facebook i syfte att skada mig så mycket hon kan ? att det är mig hon utpekar i sina skrivelser är uppenbart och många har hört av sig till mig för att de undrar vad denna person håller på med. dom finns men kan folk i detta landet verkligen få sprida hur mycket som helst i syfte att kränka mig ???
Hampus Sabel |Hej, Att utpeka en annan person som brottslig utgör som huvudregel brottet förtal enligt Brottsbalken 5:1. Det är dock inte förbjudet att göra detta om man är skyldig att göra det (exempelvis som vittne i en rättegång) eller om det var försvarligt att lämna ut uppgiften. Har man, som du, blivit tidigare dömd för något skall man inte behöva bli utpekad för detta igen. Inte heller gamla glömda saker får man sprida. Det kan dock vara försvarligt att utpeka en tidigare dömd, till exempel om personens agerande gör det troligt att det finns en risk att denne kommer begå brott igen. Jag skulle råda dig att upprätta en polisanmälan om förtal. Värt att notera är att förtal är ett så kallat målsägarbrott enligt Brottsbalken 5:5. Detta betyder att åklagare bara får väcka åtal om det är påkallat från allmän synpunkt, något som förtal i regel inte är. Detta innebär i förlängningen att det är du själv som måste väcka åtal. Om du vill göra det rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist som kan hjälpa dig med utformandet av din stämningsansökan. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor. Brottsbalkens 5 kapitel finner du här: https://lagen.nu/1962:700#K5 Vänligen,

Förtal, enskilt åtal?

2012-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min sambo ex har spridit lögner att jag har misshandlat min kvinna. Han gick så långt att han ringde till socialen också. Undra nu om jag och min sambo kan anmälla honom?? ska man gå via polisen då, eller?
Mohamed Hama Ali |Hej och tack för din fråga. Du kan anmäla brott till polisen antingen genom att ringa 114 14, eller så kan du vända dig direkt till polisstationen där du bor. Vidare information om polisanmälan hittar du på polisens hemsida under fliken “Gör en anmälan” (http://www.polisen.se/sv/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/) Den brottsrubricering som ligger närmast till hands i ditt fall är förtal enligt Brottsbalken 5 kap 1 § 1 st. Det straffbara består i att lämna uppgifter som kan utsätta dig för andras missaktning. Viktigt att påpeka är att det inte behöver bevisas att uppgifterna i praktiken fått den verkan. Att din sambos ex lämnar uppgifter om att du misshandlat din sambo bör anses som tillräckligt för att vara ägnade att utsätta dig för andras missaktning. Det saknar betydelse om uppgiften är sanna eller osann. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal. Det räcker i princip med att uppgiften lämnas till en enda utomstående person. Enligt Brottsbalken 5 kap 1 § 2 st skall uppgiftslämnaren inte dömas till ansvar för förtal om denne var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken. Det krävs i sådant fall även att din sambos ex kan visa att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för att tro att uppgiften var sann. Uppfyller han inte kriterierna i Brottsbalken 5 kap. 1 § 2 st om att han var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken så saknar det betydelse om uppgifterna är sanna eller ej. Förtal är ett så kallat angivelsebrott. För att åklagaren ska kunna väcka åtal krävs att du i egenskap av målsägande anger brottet till åtal, samt att åtal då av särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt, Brottsbalken 5 kap 5 §. När du gör detta inleds en förundersökning enligt 23 kap 1 § Rättegångsbalken, såvida inte det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Förundersökning behöver inte heller inledas om det t ex kan antas att det inte kan väckas något åtal, se 23 kap 4 a § RB. Du kan i samband med anmälan till polisen uppge att du skulle vilja bli underrättad om förundersökningen skulle läggas ner. Det är vanligt att åklagare inte väljer att ta upp förtal till allmänt åtal, du har då möjligheten att driva enskilt åtal. Ett första steg är att formulera en stämningsansökan, för vägledning se Rättegångsbalken 47 kap 2 §. Du bör dock ha i åtanke att du vid enskilt åtal står för rättegångskostnaderna om den tilltalade frikänns. Brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700 Rättegångsbalken: https://lagen.nu/1942:740 Med vänliga hälsningar

Förolämpning på arbetsplats

2012-02-27 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag känner en person som i sitt arbete har blivit kallad för [din] gamla, prostituerade hora av en kollega. Personen i fråga känner sig oerhört kränkt, förolämpad och nedstämd av uttalandet. Finns det möjlighet att kräva skadestånd? Vilka åtgärder kan man ta för att få upprättelse?
Saba Razavi |Hej och tack för din fråga! Händelsen du beskriver utgör förolämpning, som är ett brott enligt svensk lag. Detta stadgas i brottsbalken (BrB) 5 kap. 3 §. I detta fall har det kränkande meddelandet riktat sig direkt till offret och sannolikt varit ägnat att såra/kränka denne person, vilket gör att det är att anse som förolämpning och inte förtal. Straffet för förolämpning är böter, men om brottet är att anse som grovt kan straffet uppgå till 6 månaders fängelse. I rättsfallet NJA 1989 s. 374 har en person gjort sig skyldig till förolämpning och dömts till böter för att ha kallat en kvinna av utländsk härkomst för "jävla svartskalle". Förolämpning är ett så kallat målsägandebrott, vilket innebär att endast offret (målsäganden) kan väcka enskilt åtal. Om personen du känner väljer att väcka enskilt åtal skall hon skriftligen ansöka om stämning hos tingsrätten enligt rättegångsbalkens (47 kap. 1§) regler. I stämningen kan man yrka (kräva) skadestånd. I så fall har hon bevisbördan, dvs. det är hon som måste bevisa att förolämpning har skett mot henne av just den åtalade personen. Beviskraven i brottmål är väldigt höga, det måste vara "ställt bortom rimligt tvivel" att den åtalade gjort sig skyldig till brott. I detta fall blir det ju väldigt svårt, eftersom det av informationen i frågan att döma inte verkar finnas några som helst bevis eller vittnen, endast ord mot ord. Sammanfattningsvis skulle jag avråda att väcka enskilt åtal i detta fall, eftersom den förlorande parten måste betala motpartens rättegångskostnader vilket ofta slutar väldigt dyrt. Ett annat alternativ är att vända sig till arbetsgivaren, då handlandet kan vara att anse som trakasserier enligt diskrimineringslagen 1 kap. 4§ punkt. 3. I detta fall kan personen som du nämner i frågan ha gjort sig skyldig till trakasserier eftersom denne uppträtt på ett sätt som kränkt din väns värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna kön eller ålder. Enligt diskrimineringslagens 2 kap. 3§ är en arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare i samband med arbetet anser sig blivit trakasserad av en annan arbetstagare, skyldig att utreda omständigheterna kring trakasserierna och även att vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Dessa åtgärder skiljer sig givetvis från fall till fall, men det kan vara fråga om tillsägelser/varningar eller i värsta fall omplacering eller uppsägning beroende på trakasseriernas allvar och omfattning. Lycka till med att få upprättelse! Brottsbalk: https://lagen.nu/1962:700 Rättegångsbalk: https://lagen.nu/1942:740 Diskrimineringslag: https://lagen.nu/2008:567 Med vänliga hälsningar,

Förtal av en tidigare straffad person

2012-05-09 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Är det brottsligt att lägga upp en hemsida på internet och beskriva en viss persons (icke-offentlig person) brottslighet på den sidan? Låt säga att jag vill offentliggöra gamla domar som rör denne samt i allmänhet beskriva den här personens hemska handlingar på denna webbsida. Eller kan jag själv hamna i trubbel för det? Mvh
Johan Wahlbom |Hej. Tack för din fråga. Enligt den så kallade Offentlighetsprincipen, som framgår i tryckfrihetsförordningens (https://lagen.nu/1949%3A105) 2 kapitel, är domar att anse som allmänna handlingar vilka alla har rätt att ta del av samt sprida vidare. Om publiceringen på din hemsida på Internet är brottslig eller inte är beroende av hur du formulerar texterna. Om du å ena sidan inte nämner personens namn, personnummer med mera samt beskriver dennes gärningar i allmänna ordalag, utan att blanda in egna värderingar, bör detta inte kunna utgöra ett brott. Däremot, om du å andra sidan nämner personens namn, personnummer samt beskriver honom eller henne som en klandervärd individ finns det risk att du gör dig skyldig till brottet förtal i enlighet med Brottsbalken 35 kapitlet 1 § 1 stycket. Är det så att du är skyldig att uttala dig eller det med hänsyn till övriga omständigheter var försvarligt att du lämnade uppgiften kan du inte dömas för till ansvar enligt Brottsbalken 25 kapitlet 1 § 2 stycket. Sammanfattningsvis: publiceringen på din hemsida kan utgöra förtal beroende dels på hur mycket information du lämnar ut om personen och dels hur du beskriver hans eller hennes gärningar. Bästa hälsningar //Johan Wahlbom

Polisanmälan

2012-04-12 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |jag har blivit polisanmäld och hade ett förhör men de som polisanmäld mig har berrättat om till massa folk om handelse , kan de göra det?
Charley Nyström Tesch |Hej, Som jag förstår det har de som polisanmält dig för en händelse även berättat om denna händelse för personer i deras omgivnig. Huruvida detta skulle kunna vara olagligt är svårt att avgöra givet de knapphändiga förutsättningarna i din fråga. Det brott som eventuellt kan aktualiseras är ett av de s.k. ärekränkningsbrotten i 5 kap. Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K5). I detta fall skulle det kunna röra sig om förtal, 5 kap. 1 § BrB. Rekvisiten för förtal är att någon utepekat dig som klandervärd i ditt levnadssätt eller lämnat uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Det skall röra sig om en s.k. faktauppgift, alltså inte att någon tycker att du är på ett visst sätt utan snarare att någonting har hänt/du har gjort någonting. Det är dock inte förtal om de som polisanmälde dig var tvungna att berätta om händelsen eller om det får anses som försvarligt att de lämnade uppgifterna. I bedömningen huruvida någonting är försvarligt tas hänsyn till om uppgifterna är sanna och om det finns skälig grund till att lämna uppgifterna. För att det skall röra sig om förolämpning enligt 3 § samma kapitel krävs att uppgifterna riktats mot dig personligen snarare än till omgivningen. Det är svårt att med framgång göra gällande ärekränkningsbrott i rätten med anledning av att kriminalisering av t.ex. förtal innebär en stark inskränkning av yttrandefriheten. Känner du dock att dessa människors påståenden är grundlösa samt skadar ditt anseende och framställer dig i dålig dager, kan det vara värt att föra talan. Mvh,

Förtal

2012-03-11 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej, En anställd har kallat mig under ett samtal (med vittne): *ett jävla svin *en fascist *en idiot *efterbliven *uttryckte sig förnedrande om min härkomst Saken är nu anmäld på personalavdelningen och facket. Det jag undrar är om den personen har begått ett brott som förtal eller förolämpning? Går det att även polisanmäla? Tacksam på förhand för svar!
|Hej! Förtal och förolämpning straffbeläggs i 5:e kapitlet brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700). Skillnaden är främst vem meddelandet riktar sig till. Då en annan person funnits närvarande vid samtalet kan det vara fråga om förtal enligt 5:1. Det som sagts kan anses vara ägnat att utsätta dig för andras missaktning, då det är av nedsättande art. Både förtal och förolämpning ska som huvudregel åtalas av målsäganden enligt 5:5 brottsbalken. Det innebär att du måste föra enskilt åtal. Hur det går till stadgas i 47 kapitlet rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#K47). Om det av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt får dock åklagare väcka åtal. Det förutsätter att du som målsägande angiver brottet, det vill säga polisanmäler det. Hoppas svaret har hjälpt dig! Med vänliga hälsningar,

Förtal

2012-02-25 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |hej tänkte fråga om man får sätta ut detta på facebook. eller kan jag anmäla hon som har skrivit detta.eller är detta ärekränkning mvh jessica för ca: 3 år sedan så hade vi vänner som behövde vår hjälp med ekonomin, vi ställde upp och tog ett lån på banken åt dom!!! i dag ångrar vi det djupt,de har nu inte betalat in en enda krona på 5 månader och hela summan är på väg till inkasso!!!! kan säga som så här att inom kort så avslöjar jag vad dom heter så inte någon annan faller för deras vänskap och gör samma idiotiska sak som vi gjorde!!!!!!!
|Hej Jessica! Förtal är ett ärekränkningsbrott som regleras i brottsbalken 5 kap. 1 paragrafen (se https://lagen.nu/1962:700) För att någon ska kunna åtalas för förtal krävs att rekvisiten i paragrafen är uppfyllda. En person måste ha utpekat en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. I ditt fall är det att lämna uppgift som är ägnad att utsätta person för andras missaktning som är relevant. Det spelar ingen roll om det är sanna eller falska uppgifter, detta kan leda till förtal ändå. I paragrafen finns dock undantag då man Inte kan bli åtalad för förtal. Detta är om personen var skyldig att uttala sig eller med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften. För att förtal ska bli aktuellt krävs det även att meddelandet fått en spridning, vilket det väl kan få över internet. Det ska även vara av nedsättande karaktär. Endast ett värdeomdöme att någon t.ex. är ful kan inte klassas som förtal. Så att någon sprider dessa uppgifter kan vara förtal, dock brukar inte detta leda till allmänt åtal speciellt ofta. Allmänt åtal betyder att du gör en polisanmälan, och en åklagare väljer att ta upp detta till åtal om det finns ett allmänintresse att detta avgörs. Blir det inget åtal kan man emellertid själv driva en brottsmålsprocess, ett så kallat enskilt åtal. Detta kan dock bli väldigt kostsamt för dig om du förlorar processen. En polisanmälan kan som sagt alltid göras, men det är tyvärr ganska sällan detta tas upp till allmänt åtal. Med vänliga hälsningat