Barns brevhemlighet vid godmanskap

2011-05-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Som god man för en sjuttonåring ensamkommande ungdom undrar jag om jag har rätt att öppna ungdomens post ? Om inte, om det kan anses vara för ungdomens bästa hur ställer sig sken då?
Jimmy Mikaelsson |Hej! Det korta svaret på din fråga är nej. I Sverige råder brevhemlighet, vilket regleras i 4 kap. 8 och 9 §§ Brottsbalken (BrB) (https://lagen.nu/1962:700 ). Brevhemligheten innebär att om du olovligen bereder dig tillgång till en postförsändelse, som är under befordran begår du ett brott mot 4 kap. 8 § BrB och du kan då dömas för brytande av posthemlighet. Bereder du dig olovligen tillgång till en postförsändelse när den har nått adressaten, är det istället ett brott mot 4 kap. 9 § BrB och du kan då dömas för intrång i förvar. Det är alltså förbjudet att olovligen öppna någon annans post, även brev adresserade till omyndiga. Innebörden av att ”olovligen öppna någon annans post”, är att det krävs att du antingen har barnets samtycke, eller stöd i lag för att kunna öppna barnets post, annars anses du öppna posten olovligen. Enligt 11 § Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn ( https://lagen.nu/2005:429 ), vilken ditt godmanskap regleras av, så ska flertalet av reglerna i Föräldrabalken ( https://lagen.nu/1949:381 )(FB) som avser godmanskap tillämpas. Beroende på hur ditt förordnande som god man är utformat, så ska du företräda barnet och ta till vara barnets intresse i olika angelägenheter. Även om syftet med att öppna barnets brev skulle sammanhöra med en angelägenhet du ska företräda barnet i, finns det dock inget stadgande i FB som ger dig behörighet att öppna ett brev som är adresserat direkt till barnet. För att du lagligt sett ska kunna öppna post som är adresserat direkt till barnet, torde alltså krävas samtycke från barnet. Föreligger en nödsituation, så att fara hotar barnets liv, hälsa eller egendom och du öppnar barnets post för att försöka undanröja faran, kan det föreligga grund för ansvarsfrihet enligt 24 kap. 4 § BrB. För att ansvarsfrihet ska föreligga krävs dock att det är försvarligt att du öppnar brevet. D.v.s. att faran motiverade ett öppnande av barnets post och att du inte hade möjlighet att undanröja faran på annat sätt, än genom att utan barnets tillåtelse, öppna barnets post. Mitt råd till dig om du anser att det är viktigt för att du ska kunna utföra ditt uppdrag som god man på bästa sätt och det kan motiveras med hänsyn till barnets bästa att du läser barnets post, är att du frågar barnet om samtycke till att öppna barnets post. Med vänliga hälsningar

Hemfridsbrott och fotografering utan lov

2011-03-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En oinbjuden person följer med en inbjuden person in i mitt hem och fotograferar saker i hemmet. Är det brott mot lagen?
Anton Karlsson |Hej, Det finns i dagsläget inget generellt förbud mot att fotografera utan samtycke. Att utan lov kvarstanna eller gå in i någons bostad kan dock ses som hemfridsbrott enl. 4 kap. 6 § brottsbalken. (se. https://lagen.nu/1962:700) Hälsningar

Verbala kränkningar och hot

2011-03-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag vill hjälpa mina vänner så snart som möjligt på bästa möjliga sätt. Det är en familj består av en mor och en far samt tre söner där den yngsta snart blir 25 år. Mannen i huset tycker om att bestämma alldeles för mycket över sina söner och nu undrar jag om det är tillåtet att bestämma över vuxna barn och indirekt hota med konsekvenser om faderns order inte följs. En av sönerna lyder sin far blint, för om fadern t.ex. säger att sonen inte får resa för att träffa en kompis så berättade sonen att en konsekvens kan yttra sig i form av verbal misshandel. Det ser jag som ett indirekt hot, att med ord kränka och såra den son som inte lyder sin pappa. Nu behöver jag hjälp att finna information huruvida faderns agerande är inom lagens gränser eller inte. I vilken lagparagraf finns konkret information att läsa och finns den att tillgå online? Jag måste nämligen med en konkret lagtext kunna bevisa för min vän som inte tror på mig att faderns agerande kan vara en olaglig handling. Tack för hjälpen
Anton Karlsson |Hej, Situationen du beskriver bedömer jag, beroende på omständigheter, kunna klassas som antigen olaga hot, ofredande eller förolämpning. (För lagtext se: https://lagen.nu/1962:700#A2) Olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken. För att en händelse ska klassas som olaga hot krävs det att någon hotar annan med brottslig gärning, samt att denna gärning är ägnad att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet. Hot om brottslig gärning kan vara t.ex. ”jag ska slå dig i ansiktet med min knytnäve” (misshandel). Detta hot ska som sagt även vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade. Vad som ska anses som allvarlig fruktan bedöms utifrån den hotades synvinkel. Om den som hotar och den hotade i det vardagliga språkbruket brukar säga att de ska slå varandra, anses det som att den hotade inte skulle kunna ta hotet på allvar och därigenom inte kunna framkalla allvarlig fruktan. En verbal utskällning utan hot om brottslig gärning kan således inte klassas som olaga hot. Ofredande, 4 kap. 7 § brottsbalken. Genom hänsynslöst beteende mot annan kan man göra sig skyldig till ofredande. Omfattande och systematiska trakasserier, liknande mobbning eller annat psykiskt våld, kan klassas som ofredande. Att handgripligen antasta någon t.ex. genom knuffar eller krokben klassas även det som ofredande. Förolämpning, 5 kap. 3 § brottsbalken. Med förolämpning avses ett beteende som är ägnade att såra annans ärekänsla. Att uttala skällsord till en annan eller att spotta på en annan person är exempel på vad som kan ses som en förolämpning i lagens mening. Utan mer preciserade uppgifter om vad som fadern sagt är det dock svårt att närmare bestämma vilket/vilka brott fadern kan tänkas ha gjort sig skyldig till. Vänliga hälsningar

Rätt att göra ljudupptagning av samtal?

2011-02-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det lagligt att göra en privat ljudupptagning/inspelningar vid myndighetsbesök utan att myndighetspersonerna är informerade om att detta sker?
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Enligt Brottsbalken 4 kap 9§ är det brottsligt att utan samtycke spela in samtal i vilka man själv INTE deltar, olovlig avlyssning, se https://lagen.nu/1962:700#K4P9aS1. Det är alltså inte straffbelagt att göra en ljudupptagning av samtal man själv deltar i och det krävs inte heller att den andra samtalsparten görs medveten om att en ljudupptagning sker. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Hemfridsbrott, besöksförbud och fridskränkning

2011-04-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan man förbjuda sina barns far att vistas i mitt hem, trots barn bor hos mig? Kan man även förbjuda denne att skicka kränkande sms? Vi är inte i en vårdands tvist men jag känner press inför både möte och tel samtal, mår inte alls bra av någon närvaro alls runt honom. Men av respekt till barn och deras känslor är det mycket svårt att sätta gränser. Vill nu på detta sätt få svar på hur jag kan skydda mig själv, för barnens bästa.
Angelica Hage |Hej Om en person, som inte bor i din bostad, vistas i ditt hem så räcker det med att du ber denne lämna hemmet, för att personen ska bli skyldig att lämna detsamma. Den som intränger trots nekande till inträde eller den som kvarstannar efter att ha ombetts att avlägsna sig, i någons bostad begår hemfridsbrott enligt enligt 4 kap 6 § Brottsbalken (1962:700, BrB), se https://lagen.nu/1962:700#K4. I fall då flera personer tillsammans bor i en bostad räcker det med att en av dessa ber en gäst som ej bor där att ge sig av för att gästen ska bli skyldig att avlägsna sig. Om personen vägrar gör denne sig skyldig till hemfridsbrott och polisen kan tillkallas för att avlägsna personen i fråga, personen riskerar vidare böter för brottet. Att personen som intränger eller olovligen uppehåller sig i ditt hem är far till dina barn har ingen betydelse, om han har en annan bostad, alltså inte bor tillsammans med dig. Ett förbud för en person att tillträda din bostad på längre sikt kan närmast åstadkommas genom ett besöksförbud. Enligt 1 § i lagen ( 1988:688) om besöksförbud gäller att besöksförbud får meddelas bland annat om risk för allvarliga trakasserier finns (se https://lagen.nu/1988:688). Vid bedömning om sådan risk föreligger skall särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avser gälla har begått brott mot den andra personens liv, hälsa, frihet eller frid. Enligt 7 § i lagen om besöksförbud ska frågan om besöksförbud prövas av allmän åklagare och tas upp på begäran av den som förbudet avser skydda eller när det annars finns anledning till det. Den som vill söka bli skyddad genom besöksförbud ska alltså vända sig till allmän åklagare i ärendet för att få frågan prövad (om ärendet inte redan tagits upp på eget initiativ av allmän åklagare i samband med annan tidigare typ av anmälan och utredning av brott). Om en närstående eller en tidigare närstående person gör sig skyldig till flera upprepade kränkningar mot samma offer, som faller under brotten i 3 kap. Brottsbalken (BrB) om brott mot liv och hälsa, under brotten i 4 kap. BrB om brott mot frihet och frid eller under brotten i 6 kap. BrB om sexualbrott, så ska brotten prövas så som grov fridskränkning alternativt grov kvinnofridskränkning (om gärningarna begåtts av en man mot en kvinna han är eller har varit gift med eller som han är eller har varit sammanboende med under äktenskapsliknande förhållanden) enligt 4 kap. 4a § BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K4). Detta förutsätter dock att gärningarna utgjort ett led av upprepade kränkningar av personens/offrets integritet och har varit ägnade att allvarligt skada personens/offrets självkänsla. Det kan exempelvis röra sig om upprepade olaga hot, hemfridsbrott, ofredande olaga tvång osv. (se Brottsbalken kap 3, 4 och 6 : https://lagen.nu/1962:700#A2) Med Vänliga Hälsningar

Olovligt att öppna annans e-post

2011-03-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har olovligen läst en kollegas arbetsmail,där jag upptäcker att han har en mail konversation me vdn om mig,direkta anklagelser,förtal och svart målning av mig inhåller ett fler tal mail,Har jag brutit mot något när jag lässt dessa mail i hans dator.?
Mathias Gunnervald |Hej, I rättsfallet RH 2004:40 bedömdes det som dataintrång att bereda sig tillgång till någons e-post. Det är med andra ord inte tillåtet att öppna annans e-post. Dataintrång regleras i 4 kap. 9 c § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P9cS1) . Vänligen,

HOT OCH RYMNING

2011-03-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min man hotade mig med en handgranat för att Jag sa att Jag vill skiljas och visade mig föremålet. Jag polisanmälde men han hann springa ifrån polisen och gömmer sig nu. Jag sagt att Jag inte vill längre medverka i utredningen men anmälan kan inte läggas ner. vad kan han få för straff och får man straff när man rymmer från polisen.
Hampus Sabel |Hej, Hotet och visandet av granaten är olaga hot enligt Brottsbalken 4:5. Eventuellt kan det bli fråga om grovt olaga hot. Här gör man en bedömning av hur allvarligt hotet var samt tar hänsyn till övriga omständigheter vid hottillfället. Straffskalan för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år. Vid bestämmande av straffet tar man hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. För grovt olaga hot är straffskalan fängelse i lägst sex månader, högst fyra år. Om din make utsatt dig för upprepade kränkningar som varit "ägnade att skada" din självkänsla kan det istället bli fråga om grov kvinnofridskränkning enligt Brottsbalken 4:4a. Straffskalan för detta brott är fängelse i lägst sex månader, högst sex år. Inte enbart böter eller fängelse är dock aktuellt utan även påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn är alternativ. Det är i dagsläget inte straffbart att hålla sig undan polisen. Om någon hjälper honom att gömma sig kan dock denna person dömas för skyddande av brottsling enligt Brottsbalken 17:11. Vänligen,

Polismans våld

2011-02-23 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |När jag svängde av motorvägen såg jag ett blåljus efter mig. Jag visste att jag kört lite fort. Jag valde att köra 30 m tills avfarten blev flerfilig av säkerhetskäl. I höger körfält saktar jag in med blinkern på. Polisen kör in framför nosen på min bil, och sliter med våld ut mig ur bilen. Skälet de angav var att de trodde jag försökte smita. Men jag anser att borde insett att jag inte försökte smita. Jag är för övrigt ostraffad. Räknas det som hemfridsbrott om polisen äntrar ditt fordon på detta sätt?
Mathias Gunnervald |Hej, Hemfridsbrott regleras i 4 kap. 6 § brottsbalken, BrB. Paragrafen stadgar att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg dömes för hemfridsbrott till böter. Med bostad avses inte enbart lokal eller annan plats där en person uppehåller sig för en längre tid. Även en tillfällig bostad kan utgöra en persons bostad. Det kan då till exempel gälla hotellrum, en hytt på en båt eller ett tält. Däremot anses en bil man färdas i inte som bostad. Att en polisman på angivet vis fattar tag i dig då du befinner dig i din bil kan inte ses som hemfridsbrott. I övrigt kan sägas att polismän som utför tjänsteåtgärder har rätt till viss våldsanvändning, som grundar sig på den särskilda ansvarsfrihetsgrunden laga befogenhet. Ett av de tillfällen då polisman har rätt till våldsanvändning är då polisman med laga stöd stoppar ett fordon. Vänligen,