Tvång mot förståndshandikappad

2012-07-03 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En förståndshandikappade som åker taxi vill kliva av tidigare än vad beställningen säger. Alltså på en helt annan adress än vad som är beställt. Kan jag som förare neka till detta? Får jag mot den personens vilja köra hen enligt beställningen? Kan jag tvinga personen att stanna i taxin till vi kommer till den beställda adressen?
|Jag skulle avråda från att utöva någon form av tvång. Den offentliga har monopol på våld och tvång och allt utövande av sådant utan bemyndigande från det offentliga är som huvudregel brottsligt. Taxichaufförer har inget sådant bemyndigande och väljer du att utöva tvång krävs det att handlandet är försvarligt av ett eller annat skäl, såsom att det står klart att personen kommer lida stor skada av att bli avsläppt där denne önskar. Att luta sig på ett sådant resonemang är dock mycket osäkert och bör undvikas om alls möjligt. Att personen är förståndshandikappad ger inte några större möjligheter till att utöva tvång än om så inte hade varit fallet. För att undvika ansvar rekommenderar jag att du gör som personen önskar och inte utövar något tvång. Sedan bör du kontakta den god man som sannolikt är tillförordnad om personen är förståndshandkappad och troligtvis har ansvar för dennes personliga förhållanden, alternativt polisen om du är orolig för att personen ska fara illa.

Olaga hot eller inte?

2012-05-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej ! Jag har en fråga ang. olaga hot ? Men jag tar hela historien ! Jag bor med en partner som har 2 barn, varav den ena aldrig har uppskattat att min sambo har ett fast umgånge. Allt började för över ett år sedan då dottern anklagade mig för att ha tagit henne på brösten, jag har inte brytt mig så mycket även fast hon har pratat med alla om den händelsen ( vilket det finns vittnen som kan intyga att inget har hänt ), nu kom det en riktig urladdning från oss båda då vi kom i tjafs och jag sa åt henne att hon skulle vara tacksam för att jag kunde "förstöra" hennes liv genom att anmäla henne för förtal, hon blir riktigt elak och hotar att slå mig och jag säger åt henne "att slå då så får vi se vad som händer" ? Någonting där antingen mitt svar på hennes hot eller mitt utspel ang. att jag kunde "sätta" dit henne för förtal fick henne till att jag hade hotat henne, hon pratar med sin pappa som kommer hit och börjar bråka ! Jag gör allt bara för att försöka lugna ner honom men det går inte, han lyckas knuffa omkull mig var på han slår mig upprepade gånger i ansiktet + att han sparkar både mot huvudet och mot kroppen med troliga revbensbrott som följd ? Huvudet klarar sig från annat än lite blåmärken men revbenen är fortfarande ordentligt öm ( 1 vecka efter misshandeln ).. Är mitt uppträddande mot dottern ( med det jag skrivit ) ett straffbart beteende ? Skall det ses som ett olaga hot ? Det var inte alls menat som ett hot utan snarare som en väcka klocka för henne att hon inte kan göra hur som hellst ! Jag borde ju dessutom kunna "sätta dit" pappan för misshandel ? Dessutom borde det vara åtminstonde på gränsen till grov-misshandel iom att han sparkar och slår när jag ligger ner ? Vore väldigt tacksam för svar !
Johan Wahlbom |Hej, tack för din fråga. Inledningsvis har du helt rätt; att dottern felaktigt påstår och sprider uppgiften att du tagit henne på brösten utgör förtal enligt Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700) 5 kapitlet 1 §. Gällande det olaga hotet kan följande sägas: definitionen på olaga hot finns i Brottsbalken 4 kapitlet 5 § där följande stadgas: "Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år." Av vad som framgår i din fråga lyfter du inte något vapen mot dottern och du hotar inte heller med någon brottslig gärning. Det du hotar med är snarare en laglig handling, det vill säga att anmäla hennes brottsliga beteende. Det du säger (att du ska anmäla henne för förtal) är antagligen ägnat att framkalla fruktan hos dottern med fruktan framkallas inte genom något något olaga hot. Det du egentligen gör är att hota med att gå till polisen om hon inte upphör med sitt agerande. Det säger sig mer eller mindre självt att hota (om det ens ska kallas hota i detta sammanhang) att gå till polisen för att stävja ett brottsligt beteende inte kan utgöra ett olagligt hot. Med grund i det du skrivit i din fråga bör ditt agerande gentemot dottern inte utgöra något straffbart beteende. Gällande pappans agerande har du helt rätt att du med stor sannolikhet bör kunna "sätta dit" honom för misshandel. Eftersom att han sparkar och slår på dig medan du ligger ner försvarslös samt att några sparkar riktas mot huvudet bör misshandel anses som grov i enlighet med Brottsbalken 3 kapitlet 6 §. Bästa hälsningar Johan Wahlbom

UPPSÅT

2012-04-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag blev spottad i ansiktet 2 gånger och sedan grovt misshandlad. Två olika personer vid samma tillfälle. Åklagaren lägger ner förundersökningen mot personen som spottade mig i ansiktet med motiveringen "det går inte att bevisa att den misstänkte haft sådant uppsåt som krävs för att förfarandet skall vara brottsligt". Är detta rimligt? Borde jag begära omprövning?
Hampus Sabel |Hej, Att spotta på någon faller generellt under brottet ofredande, vilket regleras i Brottsbalken 4:7. För att en ofredande handling ska vara brottslig krävs att den som utför handlingen är medveten om att handlingen är oönskad. Det torde inte råda några tveksamheter om att det alltid är oönskat att bli spottad i ansiktet. I övrigt så finns det ett generellt uppsåtskrav i Brottsbalken 2:1 om att en gärning måste begås uppsåtligen för att utgöra brott. Detta tar dock sikte på att själva handlingen måste vara utförd med mening (dvs själva spottandet). Han behöver därför inte haft uppsåt att kränka dig med spottloskan. Jag har svårt att se varför åklagaren skulle välja att lägga ner åtalet i ditt fall. Det borde, i min mening, inte vara speciellt svårt att styrka att gärningsmannen var medveten om att hans beteende var oönskat. Jag har också svårt att se att det skulle finnas några svårigheter i att bevisa att gärningsmannen utfört själva spottandet med flit. Sammantaget är det därför min mening att det finns anledning att begära omprövning av åklagarens beslut. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och önskar dig lycka till. Tveka inte att höra av dig om du har ytterligare frågor. Du kan själv läsa Brottsbalken här: https://lagen.nu/1962:700 Vänligen,

Hemfridsbrott när före detta man intränger i bostad, som tidigare varit gemensam?

2012-04-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min ex-man träffade en annan kvinna och flyttade ut ur det gemensamma huset, gjorde en tillfällig adressändring. Jag bor kvar med vårt underåriga barn. Är ensam om att försöka sälja huset och har alla kontakter med bank, revisor, mäklare mm. Han har barnet varannan helg, men sist hade det gått en månad. Han kom till huset före överenskommen tid, stod utanför när jag kom dit med barnet. Han hade då redan varit inne (har nycklar) och dörren var olåst. Han svarade på min fråga att jag inte hade med att att göra vad han gjort. Jag sa att han måste respektera vår hemfrid. Han hävdar att han äger huset, är folkbokförd där och kan göra som han vill. Han skrattade åt mina protester mot kränkningen. Han gick sedan in i huset igen, tog tvboxer-kortet och behöll det i ett dygn (jag har betalat för både min användning och hans extrakort tom juli). Han krävde även att få tillbaks sin gamla mobil sem jag använt ett tag, annars kunde han polisanmäla mig. Den fick han efter jag tagit ut sim-kortet, lämnade tillbaks den också efter ett dygn. Allt hände framför ögonen på barnet som väntat en månad på att få träffa honom. Jag upplevde det hela oerhört kränkande. Min fråga är om detta räknas som hemfridsbrott? Vad är i så fall tänkbart straff?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Enligt 4 kap. 6 § första stycket brottsbalken (BrB) döms för hemfridsbrott den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg. Den brottsliga handlingen består således i att olovligen intränga eller kvarstanna i någon annans bostad. Om två personer har gemensam bostad kan inte den ena begå hemfridsbrott genom att mot den andras vilja intränga eller kvarstanna i bostaden. Av din fråga uppfattar jag det så, att du och din före detta man inte längre har gemensam bostad i huset, trots att han fortfarande har nycklar till detsamma. Din man kan således göra sig skyldig till hemfridsbrott i detta avseende. Nästa fråga blir då om han i detta fall har gjort det. Det ska dock påpekas att frågan, om din före detta man fortfarande kan anses ha sin bostad i huset inte på något sätt är klarlagd. Detta är ytterst föremål för domstol att avgöra. Enligt nu föreliggande fakta blir min bedömning dock att din före detta man inte kan anses ha sin bostad i det ifrågavarande huset. Eftersom din före detta man olovligen, dvs. utan ditt tillstånd, inträngt i huset under en inte obetydlig tidsrymd har han gjort sig skyldig till hemfridsbrott. Påföljden för hemfridsbrott av normalgraden är böter. För hemfridsbrott, grovt brott, enligt 4 kap. 6 § tredje stycket BrB är straffet fängelse i högst två år. I lagtexten har inte några anvisningar om när brottet bör anses som grovt lämnas. Härvid ska dock beaktas om den som olovligen inträngt eller kvarstannat haft s.k. ont uppsåt, exempelvisa att våldföra någon. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1990 s. 315 uttalat att ett hemfridsbrott som skett genom inbrott typiskt sett bör bedömas som grovt. I detta fall saknas anledning att bedöma brottet som grovt. Straffet kommer därmed att stanna vid böter. Jag vill än en gång understryka att det ytterst är upp till domstol att bedöma denna fråga. Vill du gå vidare med detta ärende råder jag dig att kontakta polis. Jag hoppas detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,

Olaga intrång i fritidshus

2012-06-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Min far lät en bekant låna en gäststuga på min fars tomt för tillfälligt boende i september 2011, utan ersättning/hyra då denna saknade både bostad och inkomst, i väntan på ett permanent boende, men senast till årskiftet 2011/2012. Denna person har sedan bott kvar i gäststugan och vägrar nu att flytta ut. Inget avtal finns skrivet och ingen hyra eller ersättning för el, vatten etc har erlagts av personen. Har den här personen några rättigheter eller kan min far tillkalla polisen för att avhysa honom om han inte flyttar ut? Tack på förhand!
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Förutsatt att något avtal mellan din far och dennes bekanta finns så har personen naturligtvis ingen rätt att bo kvar i stugan. I *4 kap § 6 brottsbalken (1962:700)* stadgas att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum hus går eller fartyg, döms för _hemfridsbrott_. Vidare anges i det andra stycket att den som intränger eller kvarstannar obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg döms för _olaga intrång_. I det här fallet rör det sig om en person som olovligen kvarstannar i ett utrymme. Fråga är då om det rör sig om ett hemfridsbrott eller ett olaga intrång. För att en person ska kunna göra sig skyldig för _hemfridsbrott _krävs att personen olovligen kvarstannar i en bostad. Med bostad avses inte endast lokaler där en person bor beständigt eller för en längre tid. Hemfridsbrott kan föreligga även om ingen bor i lokalen just vid den tidpunkten som brottet äger rum. Det krävs dock att lokalen inte är övergiven utan fortfarande kan sägas vara någons bostad. Jag tolkar det som om att er fars gäststuga är ett fritidshus. Olovligt intrång eller kvarstannande i fritidshus, under den delen av året som den inte används, räknas inte som hemfridsbrott. Däremot kan det falla in under brottet olaga intrång. Skydd mot _olaga intrång_ omfattar bl.a. olovligt kvarstannande i kontor, fabrik, annan byggnad eller annat dylikt ställe. Er fars gäststuga borde falla in under begreppen ”annan byggnad eller annat dylikt ställe”. Ett sista rekvisit som måste vara uppfyllt för att personen ska kunna dömas för olaga intrång är att personen haft uppsåt till brottet. I det här fallet ska er fars bekanta alltså haft uppsåt till att kvarstanna i byggnaden olovligen. Mot bakgrund av uppgifterna i din fråga så verkar rekvisitet vara uppfyllt. *För att summera;* personen kvarstannar olovligen i gäststugan. Gäststugan utgör antagligen inte bostad i 4 kap 6 § brottsbalkens mening, men faller troligen in under begreppet ”annan byggnad eller annat dylikt ställe”. Förutsatt att personen har uppsåt till det olovliga kvarstannandet gör personen sig skyldig till olaga intrång och kan dömas för detta. Er far bör således kontakta polis, förklara hur det ligger till, och anmäla personen för olaga intrång. Jag hoppas att jag har besvarat er fråga. Återkom gärna om det är något mer ni undrar över. Med vänlig hälsning,

Avlägsna inneboende utan avtal

2012-05-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har låtit en vän tillfälligt bo hos mig då min vän var sjuk och hade långt till sjukhuset från sitt hem. Min vän och jag har inget avtal på hur länge vistelsen hemma hos mig gäller och min vän har aldrig betalat någon hyra. Nu är det så att min vän är frisk och jag har bett henne flytta en längre tid men hon gör inte det. nu har jag upptäckt att hon inte ens har kvar sin bostad längre. jag har bett henne flytta flera gånger men hon kommer alltid med ursäkter. nu har hon bott hos mig i två år och jag blir inte av med henne. Hon är inte skriven hos mig och har som sagt aldrig betalat någon hyra. vad kan jag göra för att bli av med henne? Hon har väl ingen laglig rätt till mitt hem?
Johan Corell |Hej! Eftersom ni inte har avtalat om att personen ska bo hos dig och betala någon form av hyra så har den samma rättigheter och skyldigheter som om den endast besökt dig. Det innebär att personen har rätt att vistas i ditt hem så länge den har ditt tillstånd. Om du säger till personen att gå därifrån så har den ej längre tillstånd att kvarstanna i bostaden. Om personen trots allt stannar kvar så gör den sig skyldig till hemfridsbrott eftersom den olovligen kvarstannar där annan har sin bostad, se 4 kap. 6§ 1st. brottsbalken. För att förfarandet ska vara brottsligt krävs dock att personen har haft uppsåt att stanna kvar utan tillstånd. Personen måste således ha uppfattat uppmaningen att lämna bostaden samt haft möjlighet att faktiskt lämna den. Om individen trots uppmaningen inte lämnar bostaden så har du rätt att avlägsna den med visst våld eftersom den vägrar lämna bostaden efter tillsägelse, se nödvärnsregeln 24 kap. 1§ 2st. 4p. brottsbalken. Att med kraft leda eller putta någon framför sig bedöms normalt som olaga tvång eller ofredande, 4 kap. 4§ eller 7§ brottsbalken, men genom att nödvärnsregeln blir tillämplig så är din handling brottslig endast om den är uppenbart oförsvarligt. Du har alltså rätt att avlägsna personen men endast med sådant våld som ej är uppenbart oförsvarligt. Eftersom personen troligtvis har vissa tillgångar hos dig så bör du ge dem till personen. Om du ställer ut dem utomhus och de skadas av regn så kan du göra dig skyldig till skadegörelse enl. 12 kap. 1§ brottsbalken. Brottsbalken finner du på https://lagen.nu/1962:700 Med vänliga hälsningar

Angående hemfridsbrott av före detta make i bostad, som tidigare varit gemensam

2012-04-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har ex-maka/make rätt att komma in i tidigare gemnensam bostad för att hämta saker som delats upp efter en skilsmässa? Eller kan de tilldelade sakerna överlämnas utanför bostaden? Bodelning har skrivits under och parterna är skilda. Om partnen går in i huset utan lov kan det klassas som hemfridsbrott?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. En mycket snarlik fråga har nyligen besvarats och jag hänvisar därför till den. Länk till frågan: http://lawline.se/answers/13629. Enligt 4 kap. 6 § första stycket brottsbalken (BrB) döms för hemfridsbrott den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg. Om två personer har gemensam bostad kan inte den ena begå hemfridsbrott genom att mot den andras vilja intränga eller kvarstanna i bostaden. Av det sagda följer att en före detta make mycket väl kan göra sig skyldig till hemfridsbrott i en tidigare, med den andra maken gemensam, bostad, under förutsättning att bostaden inte längre är gemensam. Med vänlig hälsning,

Olaga hot att be någon "hålla käften"?

2012-04-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Nu ät det så att en kille har "mobbat" min kompis under ett par år och nyligen så hörde jag hur han svor åt min kompis och jag sa åt honom "att hålla käften idiot" sedan har denna kille gått och sagt till sin pappa att jag hotat honom till livet, Och pappan kom i sin tur och sa åt mig att han tänker anmäla mig för olaga hot. de enda vittnena var jag, min kompis ochkillen, pappan var inte där. Min fråga är, Kan han verkligen snmäla mig sådär och påstå vad som helt?!
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Enligt 4 kap. 5 § brottsbalken (BrB) döms för olaga hot den, som lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom. Att uttala "håll käften, idiot" till någon utgör inte brott enligt 4 kap. 5 § BrB. Du riskerar därför knappast åtal för olaga hot, eller något annat brott, på grund av detta uttalande. Att hota någon till livet, som personen ifråga uppgett till sin far att du gjort, utgör dock olaga hot. Om en åklagare väcker åtal mot dig är det upp till denne att bevisa att du faktiskt uttalat hotelserna mot personen ifråga. Åklagaren torde, i denna situation, ha svårt att övertyga rätten om att du uttalat ett dödshot och inte bett målsäganden "hålla käften". Med vänlig hälsning,