Häkning

2012-03-14 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej Jag är misstänkt för misshandel och väntar på rättegång. Är dömd för det innan 2 gånger. Men har inte varit häktad. Finns det nån risk att man blir häktad i väntan på att få domen?
Charley Nyström Tesch |Häktning beslutas av domstolen på begäran av åklagaren. I 24 kap Rättegångsbalken (1942:740) finns utförlig information om på vilka grunder en häktning får ske (se www.lagen.nu). Om domstolen anser att du på sannolika skäl är misstänkt för misshandeln, kan du häktas, förutsatt att brottet är föreskrivet med minst ett års fängelse. För misshandel av normalgrad stadgas upp till två års fängelse som straff. Detta är tillräckligt för att uppfylla det krav som RB uppställer. Utöver att du skall vara på sannolika skäl misstänkt för ett brott som stadgar lägst ett års fängelse; krävs att någon av de s.k. häktningsgrunderna är uppfyllda. Dessa är: - flyktfara (fara för att du undandrar dig straff) - kollussionsfara (fara för att du undanröjer bevis/försvårar utredningen) - recidivfara (fara för att du fortsätter med den brottsliga verksamheten) Den aktuella häktningsgrunden såvitt jag kan bedöma av dina uppgifter skulle kunna vara recidivfaran, alltså risken att du misshandlar igen. Nu vet jag inte hur lång tid som förflutit mellan de olika misshandelstillfällena, men om det är inom en kort period, finns risk för att detta kan ses som en grund för häktning.

Hur stor är risken att han döms?

2012-02-20 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej ! Min kille sitter häktad för "grovt rån" han nekar till brott och inga Dna och fingeravtryck har hittats. Men blev dock gripen nära brottsplatsen.. Han och En annan Man nekar till brott. Men åklagaren har antydningar till gärningen men inga vittnen. Han har sen lite tidigare en stöld i butik och ett ringa narkotika brott och ett brott mot knivlagen på sig som dom kommer att ta med i åtalet. Hur stor chans har han att bli fri eller vad tror du straffet kommer att hamna på? e orolig väntar hans barn känns som hela värden rasat samman.
|Hej Victoria, Jag beklagar verkligen situationen och din oro. Sveriges strafflagstiftning bygger på legalitetsprincipen och skuldprincipen, dvs. att man inte får straffas utan lagstöd och att man inte får straffas ifall man inte begått något brott. Ifall din kille sitter häktad innebär det att åklagaren anser att han är åtminstone skäligen misstänkt för att ha begått det grova rånet. Misstankenivån "skäligen misstänkt" innebär att de är ganska säkra på att han begått brottet, men det är inte helt säkert än. Som du kanske förstår är det omöjligt för ens åklagaren att i nuläget veta ifall din kille i slutändan kommer att dömas för det grova rånet. Det är fullt tänkbart att åklagaren inte hittar tillräckligt bra bevisning för att uppfylla de höga kraven på visshet. Det krävs nämligen att det inte finns något rimligt tvivel hos domarna under rättegången om att din kille begått det grova rånet för att kunna döma honom till ansvar. Är han oskyldig kommer han således inte dömas. Även om åklagaren inte lyckas fälla honom för rånet, har din kille en del andra brott i bagaget som han ännu inte blivit dömd för vad jag förstått. Huvudregeln i svensk straffrätt är att man ska få ett gemensamt straff för sina brott, men även här är det omöjligt att veta vad straffet kommer att hamna på, främst på grund av att jag är helt ovetande om omständigheterna kring brotten. Sköt om dig,

Häktning

2011-07-28 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Om en kvinna blir misshandlad och hotad till livet med en kniv samt känner denne man väl, en bekant/ vän till familjen. Varför släpps han fri efter de har häktat honom. Han vet vart hon bor och har tagit hennes mobil. Han vet också var hennes föräldrar och vänner bor. Han släpptes enligt polisen för att han var ångerfull och de kände inte att han skulle tänka sig att gå tillbaka och leta efter henne. Han är nu ute och hon har gömt sig för att polisen har släppt ut honom. Han går fri och hon är instängd och vågar inte gå ut. Vad är det för fel på Sverige??
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga. De omständigheter du presenterar är upprörande. Jag kan dessvärre inte svara på vad det är för fel på Sverige men jag kan redogöra för de svenska reglerna om häktning. Dessa regler återfinns i 24 kapitlet Rättegångsbalken (RB). Enligt huvudregeln (1 §) krävs för att häktning skall kunna ske att personen i fråga är på sannolika skäl misstänkt för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer. Dessutom krävs att det att minst en av de så kallade särskilda häktningsgrunderna är uppfylld. Dessa är recidivfara (fara för återfall), kollusionsfara (fara för förstörande av bevis eller annan påverkan på utredningen) samt flyktfara. Häktning får ej ske om det kan antas att det enbart kommer att utdömas böter i en framtida rättegång. Även den som är skäligen misstänkt får häktas enligt 24 kapitlet 3 § om kriterierna ovan är uppfyllda samt att det är av synnerlig vikt att personen tas i förvar i väntan på vidare utredning. Det finns även andra regler om häktning men jag ser ingen anledning att ta upp de här. Återkom gärna om du vill veta mer. Den häktningsgrund som enligt din fråga skulle kunna passa in på ditt fall är recidivfara. Huruvida häktning skall ske/fortsätta bestäms av domstol i en häktningsförhandling. Av någon anledning verkar de i ditt fall bestämt sig för att häktning inte är nödvändigt. Ett sådant beslut går att överklaga till hovrätten enligt 49 kapitlet 5 § 4 p. RB. Det är beklagligt att kvinnan i fråga numera tvingas hålla sig gömd. Jag hoppas att det ordnar upp sig för henne. Man skall dock även ha i åtanke att en frihetsberövande åtgärd så som häktning är väldigt ingripande och därmed måste det finnas särskilda regler för när dessa får användas. Länk till Rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942%3A740) Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Envarsgripande

2011-05-21 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Jag är kioskägare och misstänker ofta ringa snatterier, har jag rätt att vid minsta misstanke ta fast misstänkta och tömma fickor eller måste en polis komma för att göra det åt mig? Ofta är snattarna barn under 15 år.
Carina Persson |Hej! I 24 kap 7 § stycke 2 rättegångsbalken finns en bestämmelse om s.k. envarsgripande. Enligt bestämmelsen får vem som helst gripa någon som har begått ett brott som har fängelse i straffskalan. De flesta brott har fängelse i straffskalan, även snatteri, se 8 kap 2 § brottsbalken. För att få göra ett envarsgripande krävs dessutom att personen påträffas på gärning eller flyende fot. Det krävs i princip att du har sett personen ta något för att kunna gripa denne. Den gripne ska överlämnas till polis så fort som möjligt. Den som griper någon får inte använda mer våld än vad som är nödvändigt. Om det är tillräckligt att hålla fast personen får ytterligare våld inte användas. Bestämmelsen om envarsgripande ger ingen rätt att kroppsvisitera utan det får endast polisen göra. Att personen är under 15 år hindrar inte ett envarsgripande. Även barn kan begå brott men de får ingen påföljd. Rättegångsbalken: https://lagen.nu/1942:740 Brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700 Vänliga hälsningar

Överklagan av häktningsbeslut

2012-03-10 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej jag har en fråga och hoppas ni kan svara på den. En person har suttit häktad en tid. En gång har han klagat till hovrätten och velat bli släppt ur häktet, men hovrätten har avslagit hans begäran. Måste han vänta till hans mål tas upp till huvudförhandling i tingsrätten eller kan han klaga på nytt? personen har suttit häktad mer än tre veckor sedan hovrätten fattade sitt avslagsbeslut i häktningsfrågan.
|Hej! Enligt 52:1 RB är det möjligt att överklaga ett häktningsbeslut, och det utan någon tidsfrist. Det är alltså fortfarande möjligt att överklaga beslutet. I ett sådant överklagande är det möjligt att yrka att den häktade ska försättas på fri fot. Det är också möjligt att i överklagandet, till exempel i andra hand, yrka att målet ska återförvisas till tingsrätten för ny prövning. Enligt 24:18 RB ska omhäktningsförhandling hållas med minst två veckors mellanrum, något som enligt vad jag förstått det inte skett i det fall du beskriver. Det skulle kunna vara en grund för återförvisning. Det finns dock ett undantag från regeln att omhäktningsförhandling måste hållas inom två veckor, vilket är om sådan skulle vara utan betydelse. En annan möjlighet är att istället vända sig mot tingsrätten och framställa en begäran om ny häktningsförhandling i enlighet med 24:18 RB. RB (förkortning för rättegångsbalken) hittar du här: https://lagen.nu/1942:740 Med vänliga hälsningar,

Polisanmälan och häktning

2011-10-24 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Är en polisanmälan en offentlig? Kan jag ringa någonstans och fråga om polisanmälan gjots mot annan person? Om en polisanmälan för förskingring av 300 000 kr görs, blir den misstänkte häktad?
Sofia Linder |Hej! Nej. Du kan inte ringa någonstans och fråga om någon har blivit polisanmäld. Dessa uppgifter är sekretessbelagda. Reglerna om häktning återfinns i 24 kapitlet 1 § Rättegångsbalken (RB). I detta lagrum sägs att den som är på sannolika skäl misstänkt för ett brott som kan ge fängelse i ett år eller mer får häktas om någon av de så kallade häktningsgrunderna är uppfyllda. Dessa är recidivfara (fara för återfall), kollusionsfara (fara för förstörande av bevis eller annan påverkan på utredningen) samt flyktfara. Häktning får ej ske om det kan antas att det enbart kommer att utdömas böter i en framtida rättegång. Bestämmelserna om förskingring återfinns i 10 kapitlet 1 § Brottsbalken (BrB). Brottet har ett maxstraff på två år och därmed uppfyller det kravet på att fängelse skall vara föreskrivet i ett år eller mer. Därav får domstolen besluta att häktning skall ske om någon av häktningsgrunderna ovan är uppfyllda, förutsatt att personen i fråga är på sannolika skäl misstänkt. Även den som är skäligen misstänkt får häktas enligt 24 kapitlet 3 § om kriterierna ovan är uppfyllda samt att det är av synnerlig vikt att personen tas i förvar i väntan på vidare utredning. Svaret på din fråga blir alltså att personen i fråga endast kan häktas om någon av grunderna ovan är uppfyllda. Det kan även framhållas att häktning är en väldigt ingripande åtgärd som skall användas med yttersta försiktighet. Vid bedömning om häktning skall ske skall de motstående intressena vägas mot varandra och häktning skall enbart ske i de fall då det kan anses nödvändigt. Länk till brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700 Länk till rättegångsbalken: https://lagen.nu/1942%3A740 Vänliga hälsningar, Sofia Linder

En ordningsvakts befogenheter, beslag av mobiltelefon m.m.

2011-06-09 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Har jag som ordningsvakt rätt att beslagta en en mobiltelefon från någon jag frihetsberövat enl LOB, PL13 el RB 24:7 i syfte att denne inte skall t.ex. kunna kalla på förstärkning/fritagningshjälp från sina kompisar.
Paulina Nilsson |Hej och tack för din fråga! En ordningsvakt har idag ett antal uppgifter av polisiär natur. Som du själv skriver har du som ordningsvakt exempelvis: 1) möjlighet att avvisa, avlägsna eller omhänderta en person med stöd av 13 § polislagen (Pl) 2) möjlighet att omhänderta någon på grund av berusning med stöd av 1 och 10 §§ lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) 3) möjlighet att gripa en person enligt 24 kap. 7 § rättegångsbalken (RB) 4) en ordningsvakt har dessutom befogenhet att verkställa en kroppsvisitation i samband med frihetsberövande eller avlägsnande enligt 19 och 29 §§ Pl (s.k. provisorisk skyddsvisitation). Med kroppsvisitation avses enligt 28 kap. 11 § tredje stycket RB en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra *föremål som någon har med sig*. Enligt 27 kap. 4 § första stycket RB får den som med laga rätt griper en misstänkt eller genomför en kroppsvisitation, lägga beslag på vissa föremål som därvid anträffas. Det gäller dock inte vilka föremål som helst utan det måste vara fråga om föremål som 1)skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott, 2)vara avhänt någon genom brott eller 3)förverkat på grund av brott. Enligt bestämmelsens tredje stycket ska beslaget utan dröjsmål anmälas till undersökningsledaren/åklagare som genast ska pröva om beslaget ska bestå. Som exempel på sådana föremål som kan tas i beslag har nämnts en väska som skäligen kan antas innehålla legitimationshandlingar med vilka personens identitet kan fastställas. I NJA 1990 s. 324 hade en ordningsvakt omhändertagit en misstänkts väska enbart i syfte att förmå personen att följa med in på ett kontor. Högsta domstolen ansåg därför att bestämmelserna i 27 kap. 4 § *inte* var tillämpliga. Din fråga är om du som ordningsvakt har möjlighet att lägga beslag på en mobiltelefon i syfte att förhindra att personen tillkallar hjälp/förstärkning. Såvitt jag kan förstå är inte det något syfte som faller in under någon av de ovan beskrivna kategorierna. Det skulle inte vara fråga om beslag av ett föremål som "skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott". Sammanfattningsvis kan jag inte finna något stöd för att du som ordningsvakt skulle ha rätt att beslagta en mobiltelefon i detta syfte. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Skriv gärna igen om du har fler frågor. Vänligen, Paulina Nilsson

Tidsfrister i samband med häktning, ersättning för felaktigt frihetsberövande m.m.

2011-05-05 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |En person (och en till, av totalt fyra inblandade) sitter häktad p.g.a. kollisionsfara misstänkt för grov misshandel, trots att alla som var med (inklusive den drabbade)säger att han inte gjorde något, och två har erkänt att de var med. Det finns inte heller några andra bevis för att han var med, mer än att han sprang dit efter att personen i fråga hamnat på marken, för att kolla vad som hände. Nu undrar jag, hur lång tid tar det från att en överklagan på häktningen lämnats in, tills dom måste ha en ny förhandling? Och om han skulle bli frikänd, visst har man rätt till ersättning för felaktigt frihetsberövande, och i sånafall hur mycket är det? Tack på förhand!
Paulina Nilsson |Hej och tack för din fråga! Regler om häktning hittar man i 24 kap. rättegångsbalken (RB). Du kan själv titta i lagtexten här: https://lagen.nu/1942:740#K24P1S1. Det finns fyra olika häktningsfall varav det absolut vanligaste brukar kallas fakultativ häktning eller häktning enligt huvudregeln. Över 90 procent av häktningsbesluten grundas normalt på huvudregeln. Du kan läsa om denna form av häktning i 24 kap. 1 § RB. För att domstolen ska kunna besluta om häktning enligt huvudregeln krävs att personen är på sannolika skäl misstänkt för ett brott som har minst ett års fängelse i straffskalan. Det ska samtidigt föreligga en risk för att den misstänkte # avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff (flyktfara), # genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning (kollusionsfara) eller # fortsätter sin brottsliga verksamhet (recidivfara) När domstolen beslutar att häkta en misstänkt person ska den samtidigt sätta ut en tid inom vilken åklagaren ska väcka åtal. Den tidsperioden får inte vara längre än vad som är absolut nödvändigt. Om inte åklagaren har väckt åtal inom två veckor så måste domstolen hålla ny häktningsförhandling med högst två veckors mellanrum. Det sker då kontinuerligt en omprövning av häktningen. Om den misstänkte överklagat domstolens häktningsbeslut så ska beslutet prövas av hovrätten. Det krävs inte något prövningstillstånd för att få ett häktningsbeslut prövat. Eftersom häktningsbeslutet automatiskt omprövas med maximalt två veckors mellanrum kan det hända att det inte hinner prövas av hovrätten innan beslutet har ersatts med ett nytt. Om beslutet har ersatts är det nämligen inte möjligt för hovrätten att pröva det första beslutet. Som du förstår är det vanligt att behovet av att överklaga inte är så stort eftersom beslutet fortlöpande kommer att omprövas. Slutsatsen är alltså att det maximalt får gå två veckor innan en ny förhandling måste hållas. Du har alldeles rätt i att din man kan ha rätt till ersättning från staten för felaktigt frihetsberövande om han senare blir frikänd. Om denna rätt till ersättning kan man läsa i lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. I 2 § första punkten kan man läsa att ”den som har varit häktad på grund av misstanke om brott har rätt till ersättning om det meddelas frikännande dom”. Observera att det för din mans rätt till ersättning inte har någon betydelse hur länge han suttit häktad. Tiden har dock betydelse när ersättningens storlek ska bestämmas. I 7 § kan man läsa att ersättning lämnas för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande. Som du förstår är det svårt för mig att beräkna eventuell ersättning. Du ska dock få några riktlinjer. Gällande ersättning för lidande så bestäms det efter en individuell prövning. Justitiekanslern använder dock vissa schablonbelopp. För nuvarande uppgår dessa belopp till 20 000 kr för den första månaden och därefter 15 000 kr per månad. Det är flera olika faktorer som påverkar ersättningens storlek: frihetsberövandets längd, den enskildes person, omständigheterna kring ingripandet och omfattningen av den publicitet som ingripandet har medfört är exempel på faktorer som kan påverka ersättningens storlek. Jag hoppas att mitt svar varit till din hjälp. Skriv gärna igen om du har fler frågor! Vänligen, Paulina Nilsson