Lex Sarah

2012-01-18 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Jag undrar över de nya bestämmelserna om Lex Sarah i SoL. Om jag som ex anställd ska göra en sk lex sarah anmälan vilken paragraf använder man då som stöd? är det som tidigare 14:2 eller nya 14:3 SoL där det står om rapporteringsskyldighet? mvh
Elin Karlsson |Hej! Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska snarast anmälas till Socialstyrelsen enligt 14:7 SoL (https://lagen.nu/2001:453). Den paragraf som du stödjer din anmälan på är 14:3 SoL som handlar om rapporteringsskyldighet. Missförhållanden, som ska rapporteras ska avse såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Du kan läsa mer i SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah. Hoppas svaret varit till hjälp Med vänlig hälsning

Försörjningsstöd.

2010-05-18 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |min sambo måste söka socialbidrag. Min fråga är: Är jag på något sätt försörjnings skylldig? Kan de begära att kontrolera min privata ekonomiska situation, och basera min sambos bidrag på detta? Och om inte vilken paragraf ska jag referera till? Är inte rik eller har några tillgångar men min inkomst är ju över soc-normen..
Josefina Blom |p. Hej, p. Socialbidrag, som idag kallas för försörjningsstöd, finns reglerat i Socialtjänstlagen (2001:453) (SOL). Enligt 4:1 SOL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. p. När rätten till bistånd skall bedömas ska det vägas in i vilken omfattning den enskilde genom egna åtgärder kan tillgodose det föreliggande behovet. Förutom att hänsyn tas till den enskildes egna tillgångar beaktas också den samlade ekonomiska förmågan hos dem som lever i hushållsgemenskap, detta bör enligt förarbetena till lagen gälla både i fråga om makar och sambor. Trots att det inte finns någon försörjningsskyldighet är utgångspunkten i socialtjänstlagen att sambor ses som ett hushåll med gemensamma inkomster och därför räknas sambors inkomster som gemensamma vid en prövning av försörjningsstöd. Med andra ord kommer troligtvis din ekonomiska situation att kontrolleras när din samo söker försörjningsstöd. Vänligen,

Felaktigheter i journal

2007-07-11 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej Om en patient vid genomgång av sin patientjournal finner att det förekommer grova kränkningar och vid ett samtal med den journalförande läkaren hävdar läkaren att han ej skrivit något som saknar grund samt ej heller är olämpliga uppgifter i journalen. Att få ett absolut korrekt svar eller bedömning, det vet jag är omöjligt då det krävs full överblick och tillgång till alla fakta. Men några ord på vägen skulle uppskattas så det blir lättare att veta vilken väg som den bästa att ta för upprättelse samt ersättning för de men kränkningarna förorsakat. Litet urval: Ironiserande över uppgifter patient lämnat ang. kvinnofridsbrott. (Ett ämne som för patienten är känsligt och ett ämne läkaren viftade bort.) Kallar patienten för "något av en rättshaverist då hon hotat anmäla sin f.d. sambo för uttag på barns konto" (patienten polisanmälde att hon utsatts för urkundsförfalskning som polisen även rubricerade grovt bedrägeri då "den f.d. sambon" genom att falskeligen agera fullmäktig och därigenom lyckats i sitt uppsåt att genomföra uttag på ett barns sparande. Detta skedde vid två tillfällen. Dock blev anmälan tillbakatagen då patienten inte orkade med trakasserierna kring detta.) Läkaren har citerat patienten, om det kan kallas citera då det rör uttalanden patienten ej gjort. Dessa s.k. citat gör sken av att patienten har utsatts för tortyr. Ett annat citat vid annan tidpunkt hävdar patienten att hon skall anmäla en läkare hon tidigare haft. Dessa två exempel är absoluta osanningar. Läkaren har även skrivit att patienten brukat Amfetamin från 16 års ålder till hon var ca 35. Patienten har vid förfrågan ang. droger berättat att hon vid ett fåtal tillfällen (max 5 ggr) provat amfetamin och bett läkaren att ej ta upp det i journalen vilket han lovade att inte skriva. Det står vidare att patienten ”har svårt att behärska sin vrede och är utåtagerande”. (Inte heller ngt som överensstämmer med verkligheten. Detta rör sig om en kvinna som normaliserats p.g.a. kvinnofridsbrott och ej har styrka att sätta gränser. Sväljer tyst kan man säga.) Detta var mycket litet av alla felaktigheter i journalen som också helt utlämnar väsentliga uppgifter om hälsotillstånd. Föreskrivna läkemedel uppges inte som de skall. Jag skulle kunna skriva mycket mer men jag nöjer mig med dessa rader för att få råd i denna fråga. Patienten som redan innan var i behov av hjälp har helt tappat tilliten samt tron på sig själv. Isolerar sig och menar att hon inte orkar agera i detta för att det inte finns någon hjälp att få. Men så illa kan det väl inte vara?
Emil Alin Johansson |Hej!En ledstjärna för hälso- och sjukvården är att varje patient ska behandlas med respekt för sin värdighet, se 2 § Hälso- och sjukvårdslagen http://lagen.nu/1982:763 . Ett av kraven på en god vård är enligt 2 a § 3 punkten att vården bygger på respekt för patientens integritet. Patientjournallagen (se http://lagen.nu/1985:562 ) reglerar hur journaler ska föras och hanteras. Vad man brukar göra när en läkare hanterat en patient på ett olämpligt sätt är att till att börja med försöka reda ut frågan direkt med läkaren. Det händer att uppfattningar bygger på missförstånd. Om man fortfarande inte lyckas komma överens med läkaren kan man vända sig till dennes chef med synpunkter. Kommer patienten inte heller överens med chefen så kan man kontakta den så kallade Patientnämnden i sitt landsting. Patientnämndens uppgift är just att hjälpa patienter och anhöriga när de inte lyckas lösa problem som uppstått i kontakten med sjukvården. Genom nämnden kan det bli lättare att påverka läkaren (och eventuellt dennes chef) att ändra i journalen. Nämnden kan dock inte fatta några beslut som sjukvården måste följa och inte heller ge ersättning till patienter som känner sig kränkta. Det är alltså möjligt att ändra i journaler så att förhoppningsvis patienten inte längre känner sig kränkt av uppgifterna där. För att ta bort delar av texten krävs dock att Socialstyrelsens regionala tillsynsmyndighet fattat beslut om detta, och kraven för att ta bort text är ganska höga. Ni kan alltså kontakta Patientnämnden (och om problemet anses särskilt allvarligt även kontakta Socialstyrelsen). Om läkaren hade någon sorts onda avsikter med vad han skrev, och om han lämnade uppgiften till annan för att utsätta patienten för andras missaktning kan brottet förtal bli aktuellt, men ingenting i frågan tyder på ett klart sätt på detta, se 5 kap. 1 § Brottsbalken http://lagen.nu/1962:700 . Med vänlig hälsning!

Läkares ansvar vid kränkande bemötande

2007-03-05 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej!Har en fråga och det gäller om det går att stämma en läkare med dessa följande grunder:Jag var hos gynakuten och mitt blodprov visade inget om herpes, däremot när läkaren tog in mig och såg sa hon direkt att jag hade herpes i underlivet. Sedan tog hon ett odlingsprov och skulle höra av sig om det skulle visa att det inte var det. Hon förolämpade mig också under besöket genom att ge kommentarer som att: jaha så du har festat med killar nyligen? Och att det är min fästman som gett mig herpes genom säkert någon annan kvinna. Och hon undrade vilket land han kom från och när jag svasrade ryckte hon på ögonbrynen. Jag började gråta hos läkaren och fick tabletter hem.Nyligen ringde jag dit igen och bad sjukhuset ringa upp mig om svaret från odlingsprovet. Då ringde läkaren upp och sa att jag inte har underlivsherpes som hon sa då. Och jag frågade henne varför mitt blodprov i så fall visat att jag inte har nåt? Och hon säger ja det var ju konstigt.Nu är frågan: läkaren har kränkt mig genom sina kommentarer och jag har mått psykiskt jättedåligt de senaste 3 veckorna med allt hon sagt och att hon dragit sina slutsatser. Hade inte jag själv ringt hade inte hon hört av sig angående proverna vilket inte visade sig vara herpes.Jag vill ha skadestånd för allt lidande jag gått igenom. Vill veta om jag har en grund? Och rätt att stämma henne?Dessutom visste läkaren att jag går i psykoterapi och mår inte bra pyskiskt men nej inte tog hon hänsyn, utan började säga kränkande saker om mig och min fästman som inte var sanna. Jag lämnade akuten gråtande och har mått ännu värre än tidigare och det kan min psykoterapeut bekräfta också.
Miranda Berg |Hej!Det var helt fel av läkaren att säga de sakerna som hon sa till dig.Mitt råd är att du vänder dig till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Det är en statlig myndighet som prövar om personal inom hälso- och sjukvården gjort sig skyldig till fel eller försummelse i sin yrkesutövning. På deras hemsida (http://www.hsan.se) finns det information om vart man skall vända sig när man inte är nöjd med det bemötande man fått, och man kan också göra en anmälan som kan leda att läkaren får en erinran eller varning. När det gäller ersättning så söker man det från den obligatoriska patientförsäkringen, se Patientförsäkringslagen http://lagen.nu/1996:799 , man kan också använda Skadeståndslagen. Ersättning och skadestånd kan man få om man drabbas av en personskada till följd av läkarens behandling. Psykisk sjukdom kan förvisso vara en personskada, men då krävs det mer än att man bara mår dåligt eller är ledsen. Någon ekonomisk skada har inte drabbat dig i det här fallet. Jag tror alltså att dina chanser att få ekonomisk ersättning är små.Det finns också en möjlighet att åtala läkaren för brottet förolämpning enligt Brottsbalken 5:3 http://lagen.nu/1962:700#K5P3 . Oftast så driver inte åklagaren åtal om förolämpning utan det måste göras av målsäganden själv, vilket innebär att man själv får stå för kostnaden om man förlorar. Det kan vara mycket svårt att bevisa att läkaren sa det hon gjorde så jag rekommenderar inte att du själv stämmer läkaren om åklagaren inte väcker talan.Men du ska absolut gå vidare med ärendet, börja på Hälso- och sjukvårdsnämndens hemsida. Lycka till!

Läkemedelslagstiftning

2011-04-09 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag undrar vilka lagar som reglerar Läkemdelsverkets arbete? Det jag är intresserad av är lagar och regler som rör deras bedömning av huruvida en licens för en ny medicin ska beviljas eller få avslag. Finns det t ex någon lag om sjuka människors rätt till att få en medicin så länge den bevisats säker? Eller någon grundläggande lag om människors rätt till överlevnad och därmed företags och instansers skyldighet att göra vad de kan för att hjälpa till?
Angelica Hage |Hej Grunderna för den svenska läkemedelslagstiftningen finns i Läkemedelslagen (1992:859) med principer för hur läkemedelsområdet skall regleras, se https://lagen.nu/1992:859. Lagen reglerar hur tillsyn och kontroll skall bedrivas och innehåller även straffbestämmelser. I Läkemedelsförordningen (2006:272) utvecklas principerna från läkemedelslagen och ger Läkemedelsverkets rätt att meddela föreskrifter för att detaljreglera läkemedelsområdet. Läkemedelsverkets föreskrifter publiceras i Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS). I lagen (1993:584) om medicintekniska produkter regleras hanteringen av medicintekniska produkter, se https://lagen.nu/1993:584. Rätten för Läkemedelsverket att meddela ytterligare föreskrifter inom det medicintekniska området återfinns i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter. Regler för godkännande och registrering av läkemedel återfinns i Läkemedelsverkets föreskrifter, dessa skiljer sig något beroende på vilken typ av läkemedel det är fråga om. Reglerna hittas i kronologisk ordning på Läkemedelsverkets hemsida genom länken: http://www.lakemedelsverket.se/overgripande/Lagar--regler/Lakemedelsverkets-foreskrifter---LVFS/Kronologisk-forteckning/ Ett läkemedel får enligt 5 § läkemedelslagen inte säljas innan det godkänts eller registrerats. Ansökan om godkännande och registrering lämnas till Läkemedelsverket. Det främsta motivet för läkemedelslagstiftningen är att värna om den enskilde konsumentens intressen och säkerställa att läkemedlen är säkra, effektiva och av god kvalitet. Det är i grunden främst utifrån dessa kriterier som läkemedelsverkets bedömning och godkännanden av läkemedel ska utgå ifrån. Vidare kan även sägas att enligt 1 § läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller som kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos. Det är alltså avsikten med produkten och/eller dess medicinska egenskaper som är av betydelse vid klassificering. Någon lag om rättigheter till läkemedel finns inte men väl har vi i Sverige en Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som syftar till att alla människor i Sverige ska få en god och säker vård på lika villkor. Det finns även en lag om läkemedelsförmåner se https://lagen.nu/2002:160. Vem som har rätt till läkemedelsförmåner beskrivs i lagens 4 § och vad läkemedelsförmånerna innebär/innehåller beskrivs i lagens 5 §. Med Vänliga Hälsningar

Dåligt behandlad av socialtjänsten

2007-09-25 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Vad är mina rättigheter som en individ i sverige? om jag blir orättvis behadlad från socialen vad ska jag göra då?
sofie jeppsson |Hej! Om du är missnöjd med hur socialtjänsten har behandlat dig kan du börja med att tala med chefen för den verksamhet du är missnöjd med. Du kan även tala med någon av de politiker som ansvarar för kommunens socialtjänst. Om du anser att du inte får den respons du vill ha av dessa så kan du ringa eller skriva till länsstyrelsen i det län där du bor. Det är länsstyrelsen som har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för, vilket innebär att de kontrollerar att socialtjänsten fungerar som den ska. Du kan läsa mer om denna kontrollen i socialtjänstlagen kap 13. se http://lagen.nu/2001:453. Har du talat med både kommunen och länsstyrelsen men fortfarande är missnöjd kan du skriva till JO, Justitieombudsmannen. Alla som tycker att någon myndighet behandlat dem fel kan klaga hos JO, som då undersöker att myndigheter och enskilda tjänstemän följer lagar och andra regler. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!Med vänlig hälsning

Patientskadeersättning vid felaktig diagnos

2007-07-20 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej!Jag har en vän som nyligen fått diagnosen cancer i tjocktarmen. Denna cancer har även spridit sig till levern. Grejen är den att hon åkte in för första gången för två år sedan, med extrema magsmärtor. Då lade läkarna in henne för att "svälta ut" vad det nu var i fem dagar, och kallade aldrig in henne på återbesök. Efter det har hon varit inne (och inlagd) ett antal gånger. Man har både gjort ultraljud och röntgat henne, och kallat den förhårdnan hon känt i sin mage för allt från en inflammation till veck i tarmen. Först nu efter två år gjordes en undersökning genom tarmarna, och då såg man att den fem centimeter stora klump som hela tiden synts på röntgen var cancer. Då hade den redan spritt sig till levern. Min fråga är om det är möjligt för henne att begära någon form av ersättning? En annan vän talade om patientskadelagen, är det den som gäller eller är det skadestånd hon bör sikta på?
Jonas Öjelid |Hej,rätten till patientskadeersättning regleras i Patienskadelagen 6 § som du hittar http://www.lagen.nu/1996:799#P6 .Enligt tredje punkten lämnas ersättning för personskada om skadan sannolikt är orsakad av felaktig diagnostisering (s.k. diagnosskada). I det här fallet beror inte cancern på felaktig diagnostisering, däremot har det uppkommit skador som kanske inte hade uppkommit om diagnosen från början hade varit korrekt. Möjlighet till viss ersättning finns alltså. Vid prövning av om diagnosen varit felaktig tar man endast hänsyn till vilken information som fanns att tillgå när diagnosen ställdes och alltså inte vad som framkommit efter diagnostillfället.Även om patientskadeersättningen är det vanliga förfarandet i den här typen av fall finns det enligt 18 § möjlighet att istället välja att kräva "vanligt" skadestånd. Givetvis kan ersättning bara lämnas enligt ett av alternativen. Vänliga hälsningar

Rätt till tolktjänst för döv/teckenspråkig

2007-01-22 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Om jag är funktionshindrad (döv/teckenspråkig) och behöver tolk för att kunna kommunicera. kan jag kräva enligt lagen att få tolk? Hur gör jag då?
Jenny Lindskog |Hejsan!Enligt Hälso- och sjukvårdslagen § 3b är det varje landstings skyldighet att tillhandahålla, finansiera och organisera tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Det är tolkcentralen på landstinget som har det praktiska ansvaret att ordna tolkar efter behov, så det är dit du ska vända dig med dina önskemål. Om du vill titta på bestämmelsen själv så hittar du den http://lagen.nu/1982:763 .Med vänlig hälsning