Är det olagligt att köpa en klänning för ett pris och sedan sälja den dyrare?

2020-04-05 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en klänning från en speciell kollektion för 500 kr som är helt slutsåld (bara efter en halvtimme) just nu och har varit de i en gammal kollektion också. Kan jag sälja den dyrare eller ej? Jag menar då 700 kr, i och med att den är helt slut såld och jätte efterfrågad. Eller är det fel? För det sista jag vill är att begå något olagligt. Kan annars bara returnera den. Tack på förhand!
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är vanligt att företag och privatpersoner köper in en vara och säljer den dyrare. Det är lagligt och du har inget att oroa dig för.Det skulle endast kunna vara olagligt om klänningen är en kopia och du försöker lura köpare att den är från kollektionen eller om du säljer känningen till flera personer men skickar den inte till någon utan behåller klänningen och pengarna själv. I dessa fall kan man göra sig skyldig till bedrägeri.Så länge du inte försöker lura någon när du säljer klänningen är det alltså fullt lagligt att sätta ett högre pris.Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan jag begära ut en polisanmälan?

2020-04-04 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej Har jag rätt att få en kopia av en anmälan mot 2 st poliser ?Vänlig hälsning
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den här typen av frågor regleras främst av offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen (TF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).Vad innebär offentlighetsprincipen?Offentlighetsprincipen är en central princip inom svensk rätt. Principen fastställer att handlingar hos svenska myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Offentlighetsprincipen kan emellertid inskränkas under vissa förutsättningar genom offentlighet- och sekretesslagen.Är en polisanmälan en offentlig handling?För att ta reda på om en polisanmälan är en offentlig handling krävs det att den uppfyller de kriterier som ställs upp för en handling (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, vilket är kriterier en polisanmälan i regel uppfyller. Därefter ska det fastställas om handlingen är allmän. För att en handling ska vara allmän måste den vara upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). Eftersom polisanmälan är upprättade hos en Polisen, vilket är en myndighet, är den att ses som allmänna (2 kap. 10 § TF), under förutsättningen att sekretess inte har föreskrivits.SlutsatsEn polisanmälan är i regel en offentlig handling som följaktligen kan begäras ut. Observera att polisanmälan inte kommer lämnas ut om den är sekretessbelagd. Du kan begära ut polisanmälan genom att ta kontakt med Polisen. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Har bank rätt att neka stiftelse att öppna konto?

2020-04-04 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi har bildat en stiftelse men varje bank vi ansöker om att öppna ett konto avslå vår ansökan. Vi får ingen förklaring bara att inte villiga att öppna konto hos dem. Vad kan man göra åt det?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.EU-direktivet 2014/92/EU om tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, som gäller som svensk lag, berör rätten att öppna konton inom EU. Rätten innebär att konsumet har rätt att öppna bankkonto i valfri bank med tillgång till basala funktioner kopplade till bankontot. Däremot omfattar direktivet enbart konsumenter som enligt direktivet definieras som en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke (se art. 2.1 direktiv 2014/92/EU).Följaktligen innebär detta att stiftelser inte omfattas av direktivet vilket således innebär att banken inte har någon skyldighet att öppna ett bankkonto till er stiftelse. Jag rekommenderar er att försöka ta kontakt med bankerna igen angående varför ni inte har fått öppna ett konto samt vad ni kan göra för att förbättra era chanser. Notera att banken inte har någon juridisk skyldighet att besvara era frågor. Hoppas att ni har får svar på er fråga, annars är ni varmt välkomna att vända er till Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Har banken rätt att frysa mina konton?

2020-04-04 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan jag har väldigt stora problem med Swedbank. Jag hade varit utomlands i 2 månader och under denna tiden skulle jag redovisa transaktioner på mina konton, men naturligtvis så såg jag eller kunde inte redovisa detta för jag var utomlands. 2 veckor efter jag kom hem så hade Swedbank fryst alla mina konton utan någon förvarning inklusive lönekonto. Jag spelade på casino under denna period och då ville det få in alla insättningar/uttag jag gjort hos dem, men detta kunde ta minst 30 dagar. Hur gör jag? Ska man behöva vara utan pengar och inte kunna betala med sin egen lön på 2 månader? Tycker det hela är väldigt löjligt då jag tycker att det bör ingripa när det väl har bevis för penningtvätt och inte bara låsa kunders konton hur som helst.
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar frågan som om banken har rätt att ifrågasätta dina insättningar och transaktioner samt frysa tillgångar. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Varför vill banken veta var pengarna kommer från?Bankerna har idag enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas om och av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.Vad innebär detta för dig?Sammantaget har banken en omfattande skyldighet att motverka penningtvättsbrott. Vid misstänkta transaktioner och insättningar, oftast transaktioner av högre belopp, har banken en skyldighet att ifrågasätta pengarnas ursprung. Utredningen leder dessvärre ofta till olägenhet för dig som kund, till exempel genom frysta konton. Däremot är det bankens skyldighet att handla på detta sätt. Min rekommendation är att du försöker samarbeta med banken, genom löpande kontakt, för att på ett snabbare och effektivare vis lösa situationen. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Hur lång tid kan det ta tills att jag får svenskt medborgarskap?

2020-04-04 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej.Hur lång tid handlägningstid har migrationsverket for inte eu borger som har permanent ophåldstilstånd och söka medborgerskap. Är där en väg och klaga på den långa kötid? Ligesom där är max 6 månad sagsbehandlingstid för svar angående eu opholdskort?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta under hur lång tid en ansökan om svenskt medborgarskap kan handläggas. Det finns ingen specifik bestämmelse i svensk rätt som reglerar hur lång tid handläggningen av ett svenskt medborgarskap som längst får ta. Migrationsverket, den myndighet i Sverige som handlägger migrationsrättsliga ärenden, står under förvaltningslagen (FL). I den uppställs krav på att myndigheten ska handlägga ärenden så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts (9 § FL). Handläggningstiden av medborgarskap har ännu inte prövats i svensk rätt, vilket innebär att det inte finns någon praxis i frågan. Migrationsverket uppskattar handläggningstiden till 36 månader. För mer information rekommenderar jag dig att vända dig till Migrationsverket. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Vad räknas som inhägnat område?

2020-04-04 i Trafik och körkort
FRÅGA |Vad räknas som inhängat område. Typ camping?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag utgår ifrån att din fråga gäller inhägnat område i förhållande till trafik- och körkortsfrågor. Definitionen av inhägnat område har varierat och olika svar om vad begreppet innebär har givits av diverse myndigheter. Den beskrivning som regleras i körkortslagen (KörkL) är att behörighetskrav för särskilda fordonstyper inte gäller för fordon inom ett inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område (2 kap. 10 § KörkL). Enligt domstolars praxis har inhägnat område visat att det avgörande för att anses som ett inhägnat område är att allmänheten eller ovidkommande trafik inte kan komma in på området. Körning inne i en gårdsplan har inte ansetts som körning i ett inhägnat område och inte heller körning inom ett bilskrotsområde med bom. Vidare har även villatomter, campingplatser och flyttflottiljer underkänts. Område som har godkänts som ett inhägnat område är motortävlingsområden i glesbygd som under organiserade former inhägnats med plastband och övervakats av funktionärer. Det föreligger generellt svårigheter att ange platser som kan klassificeras som inhägnade områden, vilket diverse myndigheters olika svar om begreppet antyder på. Är man osäker på om en plats kan räknas som inhägnat område kan man kontakta Polisen eller Länsstyrelsen på orten för rådgivning. Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Kan banken lämna ut uppgifter om en kund?

2020-04-04 i Alla Frågor
FRÅGA |HejHur lång tid tar det för en jurist att få uppgifter från banken vad en person har i tillgångar?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först och främst är det viktigt att notera att banker arbetar under banksekretess (se 10 § lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse). Det innebär att det som huvudregel inte är tillåtet för banken att ge ut information om en kunds tillgångar i den aktuella banken. Undantag föreligger om om det finns fullmakt eller om informationen är del av ett juridiskt ärende. Hur lång tid det tar tills banken lämnar ut informationen är däremot inte en juridisk fråga. Det är helt beroende av hur mycket arbete banken har och hur ärendet prioriteras. Om ärendet har legat hos banken under en längre tid kan det vara en god idé att ta kontakt med den aktuella banken. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Legal arvsordning

2020-04-04 i Arvsordning
FRÅGA |Hej!Behöver få veta hur arvsrätten ser ut om jag (multisjuk) avlider. Är gift och har gemensamma barn (både minderårigt och myndigt barn).Hur delas arvet?Om min mamma (också riskgrupp, skulle mkt osannolikt klara Covid19, ensamstående) går bort efter mig (jag har syskon), fördelas min del av hennes arv till mina barn (eller till min man då vi har minderårigt barn)?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den legala arvsordningen behandlas i Ärvdabalken (nedan ÄB).Din kvarlåtenskap kommer när du avlider fördelas på din efterlevande make och dina gemensamma barn.Jag tolkar det som att du har två barn.Föreligger det inte något testamente kommer den legala arvsordningen att träda in.Den legala arvsordningen framgår av 2 kap. ÄB.2:1 ÄB stadgar att närmaste arvingar på grund av skyldskap äro arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar). Arvlåtarens barn taga lika lott. Är barn dött, skola dess avkomlingar träda i dess ställe, och skall var gren taga lika lott.Barnen har ni gemensamt. Era två barn kommer då att efter bodelning få rätt till din hälften var av din kvarlåtenskap som utgångspunkt.Emellertid skriver du att du har din efterlevande make som ska tas hänsyn till också. Din efterlevande make kommer ärva före dina bröstarvingar, enligt 3:1 ÄB. Det finns inte några barn sedan tidigare vad jag förstår, i sådana fall hade de fått ut sin lott direkt.Dina barn har rätt till efterarv efter att efterlevande make har avlidit. Efterarvet beräknas som en kvotdel av de tillgångar som efterlevande make har vid din död.Om din moder avlider efter dig –Om din moder avlider efter dig kommer även här hennes kvarlåtenskap fördelas enligt den legala arvsordningen, det vill säga till hennes bröstarvingar i första hand, se 2:1 ÄB. Om du är avliden kommer din arvslott att tillfalla och delas lika på dina egna barn. Din efterlevande make kommer inte att få ta del av din moders kvarlåtenskap.Med vänliga hälsningar.