FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/09/2022

Vilket straff kan stöld föranleda för en person som är mellan 18-21 år?

Hej! Jag har en kompis som har stulit för 1900 kr och hon är 18 år och har aldrig stulit förut. Vad kommer hända med henne? Kommer hon få fängelse för den höga summan? Jag läste att ringa stöld är upp till Max 1250 kr och hon har stulit för 1900 kr. Kommer hon få fängelse eller böter? Vad ligger böter på isåfall?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta vilken påföljd som kan bli aktuell vid, i synnerhet för någon som är mellan 18-21 år. Regler om brott och deras påföljder finns i brottsbalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar. 

Vad räknas som stöld?

I svensk rätt finns det fyra typer av stöldbrott. Det rör sig om stöld av normalgraden (8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)), ringa stöld (8 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)), grov stöld (8 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)) samt inbrottsstöld (8 kap. 4a § brottsbalken (1962:700)). 

Vilken brottsbeskrivning som kan bli aktuell i ett visst fall beror på en rad omständigheter. En viktig sådan omständighet är värdet på det som stulits. Exempelvis är värdegränsen, väldigt ofta, helt avgörande vid bedömningen huruvida en stöld ska anses vara ringa eller av normalgraden. I nuläget är värdegränsen för vad som ska bedömas som ringa stöld respektive stöld av normalgraden, precis som du skriver i din fråga, bestämd till 1250 kr (se NJA 2019 s. 951 p. 4-11).

Vilken påföljd kan stöld föranleda?

Påföljden för stöld är fängelse i högst 2 år (8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)). Att endast fängelse nämns i bestämmelsen innebär dock inte att detta är den enda påföljden som kan bli aktuell. Faktum är att stöld ofta föranleder frivårdspåföljder såsom villkorlig dom (27 kap. brottsbalken (1962:700)) och skyddstillsyn (28 kap. brottsbalken (1962:700)). Dessa påföljder brukar inte sällan kombineras med böter (27 kap. 2 § respektive 28 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)).

Det är mycket svårt att spekulera i vad en stöld till ett värde av 1900 kr kan föranleda för straff. Vid bestämmandet av den aktuella påföljden ska, nämligen, en rad omständigheter beaktas. Exempelvis ska såväl försvårande som förmildrande omständigheter beaktas (29 kap. 1-3 §§ brottsbalken (1962:700)). Bland annat ska beaktas om den tilltalade har agerat på ett hänsynslöst vis, utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende. Även huruvida den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott ska beaktas i skärpande riktning (29 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)).

Med det sagt ska rätten, vid straffmätningen, fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)). I sammanhanget kan det därför vara på sin plats att påpeka att fängelse, vid påföljdsvalet, är att anses som en svårare påföljd än både villkorlig dom och skyddstillsyn (30 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)). Det bör även påpekas att lagöverträdarens ålder ska beaktas vid straffmätningen om denne var under 21 års ålder vid brottets utförande (29 kap. 7 § brottsbalken (1962:700)).

Slutligen, skulle böter vara aktuellt så kommer bötesbeloppet att bestämmas på olika sätt beroende på vilken typ av böter som blir aktuell. Skulle, exempelvis, dagsböter bli aktuellt så kommer antalet böter och dess storlek att bero på brottets svårhetsgrad respektive den bötfälldes personliga ekonomi (25 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)). Dagsböter kan, vidare, bestämmas till ett antal mellan 30-150 st. Storleken på varje dagsbot bestäms därefter till ett belopp mellan 50-1000 kr. Skulle, istället, penningböter bli aktuellt så bestäms sådan till ett engångsbelopp mellan 200-4000 kr (25 kap. 3 § brottsbalken (1962:700)). Du kan läsa mer om detta på Åklagarmyndighetens hemsida.

Sammanfattning

Utan att närmare känna till omständigheterna i din kompis fall är det svårt för mig att, med säkerhet, uttala mig om vilken påföljd som kan bli aktuell i den aktuella situationen. Många omständigheter kan, som påpekats ovan, komma att beaktas i påföljdsbestämningen, däribland värdet av den egendom som har stulits samt huruvida den tilltalade tidigare har begått brott. Även den tilltalades ålder kan komma att spela in i bedömningen. I slutändan kommer påföljden att bestämmas utifrån en samlad bedömning av omständigheterna i det aktuella fallet. Med det sagt så borde brottet, förmodligen, inte föranleda ett fängelsestraff. Det brukar krävas att det stulnas värde uppgår till ett relativt högt belopp eller att flera försvårande omständigheter bedöms vara för handen i samband med den aktuella stölden för att fängelsestraff ska bli aktuellt.

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på din fråga. I det fall jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”