Vilket straff döms ut för ringa narkotikabrott i mitt fall?

2021-08-04 i Påföljder
FRÅGA
Hej. Jag har erkänt ringa stöld vid 2 olika tillfällen förra året och ringa narkotikabrott för en månad sen. Och jag har tidigare ringa narkotikabrott från sommaren 2019, som jag dömdes för. Jag är 31år och är för närvarande arbetslös, så vad tror du att straffet/Böterna kommer bli?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du undrar över ditt eventuella straff för brottet ringa narkotikabrott.

Vid bestämmandet av straff för ett brott ska först straffmätningen göras där domstolens första uppgift är att bestämma straffvärdet på brottet. Enligt 29 kap. 1 § BrB ska straff, med beaktande av intresset för en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets straffvärde.

Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. Endast de objektiva omständigheterna som täcks av ditt uppsåt ska beaktas vid straffvärdebedömningen.

Ringa narkotikabrott har sin straffskala i 2 § Narkotikastrafflagen. Straffskalan är böter eller fängelse i högst sex månader.

Utifrån straffskalan (böter eller fängelse i högst sex månader) ska vägledning sedan hämtas från tillämplig praxis för att få ett korrekt straffvärde. I praxis har det i princip uteslutande varit fråga om dagsböter. Jag kan inte se hur många gram narkotika du ertappades med, dock skriver du att det rör sig om en ringa mängd. Detta innebär ett straffvärde på dagsböter.

Straffvärdet är dagsböter, för ringa narkotikabrott. Efter den objektiva straffvärdebedömningen ska även försvårande och förmildrande omständigheter beaktas enligt 29 kap. 2 - 3 §§ BrB. Jag kommer inte uttala mig kring eventuella försvårande och förmildrande omständigheter i mitt svar.

I skärpande riktning ska rätten dock, utöver straffvärdet, ta hänsyn till huruvida du tidigare gjort dig skyldig till brott, se 29 kap. 4 § BrB. Du anger att du tidigare erkänt ringa stöld och även tidigare blivit dömd för ringa narkotikabrott (2019). Detta har skett under en relativt kort tidsperiod. Liknande brottslighet under kort tid är mindre allvarligt än olika brott under en längre tidsperiod. Rätten kommer göra en rimlighetsbedömning.

Du skriver att du är arbetslös. Vid straffmätningen ska rätten, enligt 29 kap. 5 § BrB, utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta bland annat om du själv angett dig, eller eller lämnat betydande och hjälpfulla uppgifter av väsentlig betydelse för utredningen av brottet. Det hjälper dock inte att ångra dig endast av anledningen att du blev upptäckt.

Att du är arbetslös är inte något som förmildrar dina omständigheter i det här fallet.

Efter straffmätningen skall påföljd bestämmas. Eftersom det finns knapphändig information kan jag utifrån uppgifterna du lämnat endast bedöma frågan om påföljd utifrån den objektiva straffvärdebedömningen enligt 29 kap. 1 § BrB. Straffvärdet för ringa narkotikabrott är dagsböter.

Enligt 25 kap. 2 § BrB ska dagsböter bestämmas till ett antal av minst trettio och högst etthundrafemtio. Du får betala en dagsbot om lägst 50 kr och maximalt 1 000 kr. Hur mycket du tvingas betala i dagsböter är utifrån den knapphändiga informationen du givit svårt att säga, dock görs alltid en skälighetsbedömning med hänsyn till inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Det faktum att du är arbetslös kommer beaktas av rätten i det här skedet.

Jag hoppas du är tillfredsställd med svaret.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96471)