Vilket mandat har en god man för sin dementa hustru och kan han undanhålla hustruns särkullbarn egendom som trätt istället för egendom som varit parets gemensamma?

2020-10-02 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Här kommer min fråga: min mamma gick bort. Jag är enda barnet. Hennes make har två barn. De har varit gifta i 30 år. Han sålde huset medans mamma var på demensboendet och köpte en lägenhet som står på hans namn. Maken åberopar paragraf 12:2 ÄB. Vilket skulle innebära enligt info jag fått att han behåller allt: lägenhet och lösöre. Jag får ut det som fanns på mammas bankkonto. Ingenting ärvs heller när han går bort.Ingen äktenskapsförord fanns skrivet. Han var god man för min mamma.Är detta riktigt? Är detta lagenligt?Vore tacksam för hjälp!Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag förstår det som att det du undrar är dels om allt gått rätt till i hur maken hanterat situationen och dels vilka anspråk du kan göra som arvtagare efter din mor. Den situation du beskriver berör en mängd olika regler och jag reder ut dem i tur och ordning härunder. Du skriver inte uttryckligen hur huset din mor och hennes make bodde i gemensamt införskaffades, dvs. om de skaffade det gemensamt eller om det innan de gifte sig tillhörde endast den ena parten. Det är avgörande just av den anledningen att maken nu vill göra gällande 12 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB). Jag utgår i mitt svar dock från att de skaffade huset tillsammans, dvs. att det köptes eller på annat sätt förvärvades för gemensamt bruk.

Makars gemensamma bostad
När det gäller makars gemensamma bostad finns en regel som säger att den inte utan bägge makars samtycke får säljas, pantsättas eller liknande (7 kap. 5 § ÄktB). I din situation kompliceras det av flera saker. Å ena sidan var din mor som du skriver dement, vilket innebär att det skulle kunna vara möjligt att ifrågasätta om hon alls kunnat ge sitt samtycke till försäljningen. Å andra sidan var bostaden möjligen inte längre deras gemensamma bostad om din mors bostad permanent ändrats till demensboendet. Dessutom nämner du att maken var hennes gode man och därmed i vissa frågor hade rätt att fatta beslut för hennes räkning.

Skulle situationen vara sådan att huset vid försäljningstillfället skulle anses vara deras gemensamma bostad och att han sålt huset mot din mors vilja (och hon var så pass klar att hon kunde anses beslutsför i frågan) så har han gjort sig skyldig till en lagöverträdelse. Skulle din mor i motsvarande situation ha godkänt försäljningen kan förstås inga sådana invändningar göras.

Egendom som ägs gemensamt (men som inte är gemensam bostad)
Skulle situationen istället vara sådan att huset inte vid försäljningstillfället skulle anses vara deras gemensamma bostad så ägdes den dock fortfarande av dem gemensamt. Inte heller då hade maken rätt att besluta om att sälja huset utan samtycke från din mor (2 § samäganderättslagen). Har han gjort det har han även då gjort sig skyldig till lagöverträdelse. Delägare till samägd egendom måste istället hos domstol begära att få sälja huset på offentlig auktion och då ska den domstol som handlägger ärendet utse en god man att ta hand om försäljningen. Det kan förstås vara så att maken gjort även detta enligt konstens alla regler.

Godmanskapet
Vad gäller frågan vilken rätt maken hade att företräda din mor i egenskap av god man gäller följande. För den som lider av sjukdom, psykisk störning eller liknande (detta inluderar demens) får en god man förordnas (11 kap. 4 § föräldrabalken (FB)). Ett godmanskap medför dock endast en begränsad rätt att företräda den det gäller och vad gäller t. ex. fast egendom (huset) får den gode mannen inte sälja detta utan överförmyndarens samtycke (14 kap. 11 § FB). En god man ska också bevaka rätten, förvalta tillgångar och handla på det sätt som bäst gynnar den enskilde (12 kap. 2-3 §§ FB). Anhöriga har också en viss rätt att vidta åtgärder för att tillvarata en psykiskt sjuk persons intressen, men det gäller endast sådant som kan kopplas till den vardagliga livsföringen, inte stora beslut som husförsäljningar eller liknande (17 kap 1 § FB).

När en god man överskrider sin behörighet så är huvudregeln den att den handling som den gode mannen vidtog ska återgå, dvs. om något sålts så ska köpet återgå. Skulle det vara så i din situation att maken överskridit sin behörighet så kommer en sådan återgång sannolikt dock inte bli aktuell, då jag förstår det som att det var ett tag sedan huset såldes och maken sannolikt kunnat genomföra det adminstrativt korrekt vad gäller lagfart, mm (18 kap. jordabalken). Det innebär att den som köpt huset sannolikt gjort ett giltigt godtrosförvärv även om maken inte hade rätt att sälja det. Vad som i så fall skulle bli aktuellt är att kräva maken på skadestånd.

Om allt gått rätt till, vad gäller då för arvet?
Det kan förstås också vara så att maken på ett giltig sätt inhämtat endera din mors eller överförmyndarens samtycke till att sälja huset. Då har han inte gjort sig skyldig till några lagöverträdelser. Däremot är det självklart så att vinsten från försäljningen även då också ska tillfalla din mor. När det gäller samägd egendom är huvudregeln då att vinsten fördelas hälften var, om inte endera delägaren kan visa att hen har rätt till en större andel. Skulle en sådan andel av försäljningen vara de pengar som nu finns på din mors konto så är det riktigt att det är dessa du har rätt till genom arv. Det låter dock på dig som att det eventuellt inte är så mycket pengar på det kontot vilket antyder att pengarna från försäljningen inte hamnat där. Eller i vart fall verkar det orimligt att inte någon del av de pengar som användes vid det senare lägenhetsköpet kom från din mors halva av vinsten från husförsäljningen. Skulle det då vara så att pengarna från husförsäljningen i sin helhet eller till viss del användes till lägenhetsköpet gäller samma som vid försäljningen, dvs. ägandeförhållandena följer med. Det innebär att även lägenheten ägdes till hälften av din mor, vilket alltså ger dig arvsrätt till denna. Det faktum att lägenheten är skriven på maken har ingenting med dessa ägar- och arvsförhållanden att göra.

När det då gäller 12 kap 2 § ÄktB som maken vill göra gällande, så handlar den om att en efterlevande make har rätt att behålla sitt giftorättsgods på sin sida i bodelningen. Vad som är ena makens giftorättsgods är sådant som tillhörde endast ena maken vid äktenskapets ingående eller som denne införskaffat för egen räkning under äktenskapet. Som framgår av resonemangen ovan så ska lägenheten maken köpt därför sannolikt inte anses vara giftorättsgods på hans sida och 12 kap 2 § ÄktB kan alltså inte göras gällande. Det förutsätter då att pengarna till köpet inte kommer någon annanstans ifrån än husförsäljningen och att huset vid äktenskapets ingående inte tillhörde honom.

Särkullbarns arvsrätt
Äkta makar med gemensamma barn ärver först varandra och sedan får de gemensamma barnen sin andel när den förälder som lever längst går bort. När det gäller särkullbarn, som du är, så är det precis tvärtom. Dvs. särkullbarnet har rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)) om inte särkulllbarnet själv väljer att vänta. För att allt ska gå rätt till vid bouppteckningen har då varje dödsbodelägare rätt att hos domstol begära att en boutredningsman utses som sköter detta (19 kap 1 § ÄB). Boutredningsmannen kommer då automatiskt också bli bodelningsförättare med skyldighet att utreda egendomsförhållandena mellan makarna.

Sammanfattning
Det kan alltså vara så att maken gjort sig skyldig till någon lagöverträdelse vid något tillfälle i den process du beskriver. Det kommer du kunna klandra honom för. Det gör dock sannolikt ingen skillnad i sak vad gäller din arvsrätt nu när din mor gått bort. Om han gör gällande 12 kap 2 § ÄktB så kommer din mors tillgångar tillfalla dödsboet efter henne och makens tillgångar tillfaller honom. Lägenheten bör dock anses vara deras gemensamma giftorättsgods och därmed ska halva dess värde tillfalla din mor i bodelningen och kommer därefter också ingå i arvet för din del. Maken kan välja att själv behålla själva lägenheten, men då måste han ersätta din mors dödsbo för lägenhetens halva värde i pengar istället.

I den här situationen kan det självklart vara så att maken inte samarbetar, även om en boutredningsman tillsätts. Jag skulle nog rekommendera att om det skulle bli konflikt er emellan du skaffar dig ett juridiskt ombud som hjälper dig att bevaka sina rättigheter. Om du är intresserad av detta är du välkommen att maila mig på isak.bergstrom@lawline.se så återkommer vi med en offert.

Jag hoppas det var svar på dina frågor.

Med vänlig hälsning,

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1190)
2021-06-14 Kan efterlevande make vid bodelning välja att behålla sitt giftorättsgods?
2021-06-09 Ska särkullbarn ta del i försäljning av lägenhet efter efterlevande make?
2021-06-08 Hur mycket ska särkullbarn ärva?
2021-05-30 Min make har en son, hur fördelas arvet när min make avlider?

Alla besvarade frågor (93198)