Vilket majoritetskrav gäller vid en föreningsstämma som ska besluta om installation av ett värmepumpsystem?

2020-11-19 i Föreningar
FRÅGA
En fråga å min åldrade mammas vägnar. Hon bor i en mindre bostadsrättsförening där en oenig styrelse tagit ett beslut att installera ett värmepumpsystem med motiveringen att det bl.a. är en bra investering. Det råder flera tveksamheter kring de argument som styrelsen angett. Därför har ett par medlemmar i föreningen (bl.a. min mamma) begärt en extra föreningsstämma för att fatta ett besluta om värmepumparna.Installationen av värmepumparna skulle installeras på gården ett par meter från min mammas veranda och hennes sovrum. Värmepumparna innebär en ökad ljudnivå i utemiljön och riskerar också störa lägenheter som ligger på de lägre våningarna.Med tanke på att min mamma m. fl. motsätter sig installationen och installationen drabbar min mammas lägenhet i högre grad än de högre liggande lägenheterna så är frågan är om beslutet på den extra föreningsstämman behöver fattas med enkel majoritet eller med 2/3 majoritet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Din mamma bor i en mindre bostadsrättsförening vars styrelse nu har beslutat att låta installera ett värmepumpsystem. De skäl som anförs för installationen framstår dock som alltför tvivelaktiga varför din mamma tillsammans med flertalet andra andelsägare (medlemmar) har valt att begära en extra föreningsstämma och hänskjuta frågan dit. Du undrar därför, för din mammas räkning, vilken majoritet som egentligen krävs för att kunna gå emot styrelsens beslut. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är:

Lagen om ekonomiska föreningar (EFL).

Din frågeställning är vidare mycket kortfattad och svaret kommer att bli ungefär detsamma. De majoritetskrav som gäller vid andra stämmobeslut än val framgår av 6 kap. 33 § 1 st. EFL. Där sägs att föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, så kallad enkel majoritet, och att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

Med relativ majoritet avses det förslag som har fått flest röster än något annat förslag, vilket är det majoritetskrav som gäller vid val om ingenting annat har bestämts i stadgarna, 6 kap. 34 § EFL. Den kvalificerade majoriteten och kravet på minst två tredjedelar av de avgivna rösterna aktualiseras i allt väsentlig endast när ett beslut om ändring av stadgarna har överlämnats för avgörande på stämman, 6 kap. 35 § EFL.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget och mot bakgrund av de ovan gjorda lagrumshänvisningarna kan det konstateras att frågan avseende den tilltänkta installationen endast fordrar enkel majoritet på den kommande extrastämman. Men märk väl att det kan finnas andra bestämmelser intagna i stadgarna varför det också kan vara en god idé att mycket noggrant studera dessa.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (552)
2022-01-18 Kan ordföranden ensam fatta beslut?
2022-01-11 Kan en adjungerad till en styrelse vara sekreterare?
2022-01-07 Vad gäller om man vill avsätta styrelsen och ändra stadgarna i en ekonomisk förening?
2021-12-28 Kan en anställd i en ideell förening och vara styrelsemedlem i föreningen?

Alla besvarade frågor (98504)