​Vilken påföljd kan man få för brottet stöld?​

Hej,

Jag blev stoppat för stöld för maskiner för 9600 sek.

Har inkomst på 270000 sek brutto och 2 barn.

Jag har erkänt brottet!

Vilket straff ska jag förvänta mig?

Ska det synas under mina personliga uppgifter att jag är straffad?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara dina frågor kommer jag först redogöra för de olika graderna av stöld som finns, för att sedan gå in på vilket straff som kan bli aktuellt.

Olika grader av stöld

Brottet stöld är indelat i tre grader; ringa stöld (tidigare snatteri) 8 kap. 2 § BrB, stöld 8 kap 1 § BrB och grov stöld 8 kap 4 § BrB. Dessa kategorier har i sin tur olika straff.

Två gränser mellan ringa stöld och stöld

Det finns två gränser mellan ringa stöld och stöld.

1) Sker tillgreppet i butik går gränsen vid 1000 SEK, se NJA 2009 s 586.


2) Sker tillgreppet utanför butik är gränsen lägre. Avgörande blir hur stort integritetsintrång som gärningsmannen gör. I NJA 1995 s 561 skedde ett tillgrepp av sammanlagt 140 SEK. Mot bakgrund av att gärningsmannen tagit egendomen ur två handväskor innebar det ett inte obetydligt integritetsintrång och därmed blev gärningen rubricerad som stöld. Att en egendom måste bli lämnad obevakad anser domstolen vara en försvårande omständighet, se NJA 1985 s 384. Slutligen kan jag kort nämna att det är enbart sådant som har ett värde på den legala marknaden som kan bli stulet. Varken narkotika eller föremål som enbart har ett affektionsvärde skyddas inte av lagen om de blir stulna.

Eftersom din summa uppgår till ett högre värde än 1.000 SEK så är det inte fråga om ringa stöld, utan antingen stöld eller grov stöld.

Skillnaden på stöld och grov stöld

Du nämner att värdet av föremålen som stölden uppgick till är 9.600 SEK. I praxis brukar grov stöld vara kring 60.000 SEK, men faktum är att även ett tillgrepp av mindre värde kan bli rubricerat som grov om det sker på ett hänsynslöst sätt. Vid bedömningen av om en stöld är av normalgraden eller grov är det omständigheterna vid tillgreppet som är avgörande. Jag kommer därför redogöra för vilka faktorer som domstolen tar hänsyn till vid bedömningen av om ett tillgrepp är av normalgraden eller grov.

Domstolen gör en avvägning av om gärningen varit särskilt farlig, hänsynslös, om det avsett ett betydande värde eller inneburit en synnerligen kännbar skada. En gärning kan vara särskilt farlig eller hänsynslös om gärningsmannen exempelvis använt sig av hot, missbrukat en förtroendeställning, om stölden varit ett led i en yrkesmässig eller systematisk brottslighet. Ytterligare en omständighet som inverkar på bedömningen är om tillgreppet skett genom intrång i bostad, om gärningsmannen varit försedd med t ex vapen eller om offret burit föremålen som blev stulna på sig.

Sammanfattningsvis gör domstolen en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter för att avgöra vilken grad av stöld som gärningsmannen gjort sig skyldig till. Eftersom du inte beskriver något närmre kring eventuellt intressanta omständigheter vid gärningen, så kan jag inte avgöra om brottet stannar vid stöld eller inte. Därför kommer jag redogöra för påföljderna som kan bli aktuella i båda fallen dvs för stöld och grov stöld.

Påföljd för stöld

För stöld av normalgraden kan man få fängelse i högst två år, men det kan även stanna vid böter.

Påföljd för grov stöld

Gärningsmannen kan dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. För grovt brott är enbart böter inte aktuellt.

Förmildrande omständigheter

Det finns särskilda bestämmelser som reglerar vad som är förmildrande omständigheter vid bedömningen. Det kan exempelvis vara om man frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet, 29 kap. 5 § BrB. Att du erkänt brottet skulle eventuellt kunna vara en förmildrande omständighet, beroende på hur det gått till.

I Sverige dömer man bara till fängelse om annan mildare påföljd inte kan bli aktuell. Det kan i sådana fall röra sig om påföljder så som villkorlig dom eller skyddstillsyn tillsammans med böter alternativt samhällstjänst. Att ge dig ett exakt svar på vilket straff som du kan förvänta dig för den inträffade stölden är svårt att ge. Det beror helt enkelt på om gärningen betecknas som stöld eller grov stöld, vilket i sin tur beror på omständigheterna när gärningen begicks.

Kan det inträffade brottet hamna i något register?

Du undrar även om det kommer synas bland dina personuppgifter att du är straffad. Svaret på den frågan är ja. Om man blir dömd för ett brott hamnar man i belastningsregistret. Däremot försvinner uppgifterna därifrån så småningom, bötesbrott försvinner efter fem år och fängelsebrott efter först tio år. Det är inte möjligt för vem som helst att kräva ett utdrag för någon annan i belastningsregistret, men däremot kan man själv och vissa myndigheter får en kopia från det. Du kan läsa mer om belastningsregistret på Polisens hemsida, se https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du mer än välkommen att ställa en ny.

Vänliga hälsningar,

Lovisa KleinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”