FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder19/11/2018

Vilken ålder utgår man från vid dom? Vad menas med åtalsunderlåtelse?

Hej. Hur fungerar det vid val av brottspåföljd? Det jag syftar på är att om personen vid brottstillfället är 16 och polisanmäls men fälls inte förens den är 18/21+. Utgår man då från åldern vid brottstillfället eller så gammal som man är när man fälls? Och kan man åtalsunderlåtas om man var under 16 vid brottstillfället men över 21 vid den fällande domen?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom inget specifikt brott nämnts kommer jag att utgå från generella regler för att besvara din fråga. Inledningsvis kommer jag att förklara vilken ålder som man utgår från vid val av brottspåföljd. Avslutningsvis kommer jag att förklara när åtalsunderlåtelse får göras samt konsekvensen av detta.

Vilken ålder utgår man från vid val av brottspåföljd?

Utgångspunkten är personens ålder vid brottet, dvs. vid gärningstillfället. Om personen begått ett brott innan denne fyllt 21 år, ska dennes ålder beaktas särskilt vid straffmätningen. Gärningen leder då till ett lägre straff än normalt om gärningspersonen var under 21 år vid gärningstillfället, även om personen döms först senare (29 kap. 7 § första stycket Brottsbalken). Exempelvis om rätten kommit fram till att tolv månaders fängelse bör utdömas ska domstolen enligt paragrafen bestämma strafflängden till ¼ av straffet för någon som varit 16 år när brottet begicks, dvs. straffet blir tre månader.

Vad är åtalsunderlåtelse?

Åklagaren kan ibland efter en förundersökning om brott, besluta att inte väcka åtal. Detta kallas för åtalsunderlåtelse. Detta kan bero på att tillräcklig bevisning inte finns för den misstänktes skuld, men det kan även ske trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet om brottet bedöms vara så pass lindrigt att det inte uppfyller rekvisiten (kraven) i straffstadgandet för att straff ska bli aktuellt för brottet. Med att brottet bedöms vara lindrigt menar man att det kan antas att brottet inte skulle leda till annan påföljd än böter eller villkorlig dom och det finns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse. Det läggs även vikt vid att personen är ung eller istället åtalas för ett grövre brott.

Åtalsunderlåtelse kan även ske då en person nyligen fått ett straff för ett annat brott och det aktuella brottet inte skulle leda till att straffet skärptes. Åtal får underlåtas också om det av särskilda skäl är uppenbart att det inte krävs någon påföljd för att avhålla den misstänkte från vidare brottslighet och det med hänsyn till omständigheterna inte heller krävs av andra skäl att åtal väcks (20 kap. 7 § Rättegångsbalken).

Vad är konsekvensen av åtalsunderlåtelse?

Åtalsunderlåtelse innebär att det varken blir åtal, rättegång eller påföljd. Istället antecknas brottet i belastningsregistret, vilket kan få konsekvenser om man begår nya brott (3 § punkt 4 Lag om belastningsregister). Åtalsunderlåtelse är vanligt för ungdomar under 18 år. Tanken är att om en ung person är förstagångsförbrytare och det är fråga om ett mindre allvarligt brott, anses det som en tillräcklig påföljd att brottet intecknas i belastningsregistret.

Åklagaren får besluta att underlåta åtal för brott under förutsättning att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts. Vad som är ett väsentligt eller enskilt intresse bedöms från fall till fall, men ett allmänt intresse som talar för att åtal ska väckas, trots att åtalsunderlåtelse skulle kunna medges, är att den misstänkte har gjort sig skyldig till upprepad brottslighet. Ett väsentligt intresse kan vara att målsäganden bör kunna få sitt anspråk på skadestånd på grund av brottet prövat i domstol. Det bör även stå klart att ett brott begåtts, oftast genom att den misstänkte erkänt brottet.

Förhoppningsvis fick du svar på din fråga!

Vänligen,

Emma RönnqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo