Vilka rättigheter har en make i en pågående skilsmässa?

Vi ligger i skilsmässa. Han skulle absolut ha betänketid men till slut avbröt jag den pga att han var bara elak. Jag trodde vi skulle jobba på vårt förhållande. Sedan en incident för 4 år sedan så sköter han vår ekonomi. Han hade gjort en sak som jag blev helt förstörd av så orkar inte kolla, konton. Vi har gemensam ekonomi dvs servicekonto visakortkonto. Nu har jag märkt att han har levt lyxigt och mycket konstiga dragningar och uttag. Men han har inte gjort något och vägrar visa mig t ex sitt Klarna. Det verkar även som om han haft krediter jag inte vet om bl a en kredit på 30 000 som han unnat sig m fl saker på.

Jag vill inte ha några pengar men jag vill veta vad jag varit hemma för själv när han legat borta på jobb. Vad har jag för rättigheter. Allt har betalats med våra gemensamma konton.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar frågan som att du vill veta vad du har för rättigheter i er skilsmässa, specifikt ifråga om de pengar din man spenderat och din rätt till insyn i hans transaktioner.

Rättslig bakgrund

Din fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). I ett äktenskap råder principen om särförvaltning (1 kap 3 § ÄktB). Denna princip innebär att varje make råder över sin egna egendom och svarar för sina skulder. En make kan därför till exempel fritt använda sina pengar efter egen vilja. I ett äktenskap delas makarnas egendom in i giftorättsgods och enskild egendom. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild (7 kap 1 § ÄktB). Egendom kan vara enskild till exempel till följd av ett äktenskapsförord, en gåva eller ett testamente (7 kap 2 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB).

I ditt fall

Om inte pengarna på era gemensamma konton utgör någons enskilda egendom är de giftorättsgods och ska därför ingå i er bodelning. Jag utgår i mitt svar från att pengarna utgör giftorättsgods då du inte angett något annat i din beskrivning. Konsekvensen av att din man spenderat pengar och gjort uttag m.m. är att värdet av det totala giftorättsgodset minskat. Detta innebär i sin tur att du får ett mindre slutligt värde till följd av er bodelning än om din man inte hade spenderat pengarna så som han nu gjort.

Det första som beräknas vid en bodelning är makarnas andelar i boet. Därvid ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om skilsmässa väcktes (11 kap 1 - 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods sedan avdrag gjorts för att skulderna ska täckas ska sedan läggas samman. Det är detta värde som slutligen delas lika mellan makarna (11 kap 3 § ÄktB). Krediten som din man tagit kommer alltså avräknas från hans giftorättsgods, vilket också innebär att det slutliga värdet som ska delas lika mellan er minskar. Att din man ådragit sig en kredit är förenligt med principen om särförvaltning.

Dina rättigheter

Det finns en bestämmelse som kan vara aktuell i detta fall och som eventuellt kan möjliggöra en ökning av den andel giftorättsgods du slutligen ska få. Om den ena maken utan den andra makens samtycke inom tre år innan talan om skilsmässa väcktes i inte obetydlig omfattning genom gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom, ska den andra makens andel vid bodelningen beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset hade ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes del i det sammanlagda giftorättsgodset ska minskas i motsvarande mån (11 kap 4 § första stycket ÄktB). Om din man genom uttagen från era gemensamma konton (som innehåller bland annat hans giftorättsgods) har gett bort gåvor eller använt pengarna till att öka värdet på sin enskilda egendom, ska din andel vid bodelningen beräknas som att de värden din man spenderat hade ingått i hans giftorättsgods. Detta skulle innebära att din andel i bodelningen ökade. Det framgår inte av din fråga vad din man använt pengarna till så jag rekommenderar dig att ta reda på detta.

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes (9 kap 2 § ÄktB). Varje make är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin egendom och för sådan egendom som maken haft hand om men som tillhör den andra maken. Makarna är även skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen (9 kap 3 § ÄktB). Redovisningsplikten inträder den dag då talan om skilsmässa väckts. Tills dess bodelningen förrättas är alltså din man skyldig att redovisa för sin egendom och för sådan egendom han haft hand om men som tillhör dig, exempelvis dina pengar som ligger på era gemensamma konton. Redovisningsskyldigheten gäller inte bara tillgångar utan även skulder. Om din man ådragit sig krediten på 30 000 kronor efter att talan om skilsmässan väcktes har du alltså rätt att få skulden redovisad för dig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”