Vilka krav kan uppställas i stadgan i en ideell förening?

Hej! Kan en ideell förening ha öppen medlemsantagning för personer och andra organisationer (nedan benämnda parter) samt i stadgarna skriva att endast ett antal av dessa parter har möjlighet att nominera medlemmar till styrelsen? Stämman får då besluta om de namn som parterna lämnat. Är det även möjligt att i stadgarna skriva att det ska vara ambulerande ordförandeskap mellan dessa parter? Hur kan man enklast i stadgarna skriva så att ingen av parterna kan "utmanövrera" någon av övriga i viktigare frågor?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du med största sannolikhet är bekant med finns det inga specifika civilrättsliga lagregler som bestämmer hur en ideell förening ska drivas eller hur den ska vara utformad. Bestämmelserna i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar, FL, och dess regelverk kring exempelvis stämmans uppbyggnad är med andra ord inte tillämpliga. Det finns inte heller något stöd för att använda sig normerande av FL:s regler eftersom det inte finns något stöd i lag för detta.

Att ideella föreningar står utanför lagstiftningen betyder emellertid inte att en ideell förening får drivas hur som helst, utan ska istället följa så kallad god föreningssed och föreningspraxis. Inom begreppet god föreningssed avses att föreningen drivs på ett vedertaget sätt utifrån det grundläggande synsätt vi har på hur en juridisk person ska agera. I praktiken innebär detta att en ideell förening ska ha uppsatta stadgar, en utvald styrelse och att årsmöte (där varje medlem har en röst) bestämmer.

Till skillnad från en ekonomisk förening (som kan ha vissa specifika krav uppställda gällande medlemsantagning), ska en ideell förening alltid vara öppen för att anta nya medlemmar, förutsatt att dessa medlemmar delar er förenings målsättning. Med andra ord får inte en ideell förening neka någon person/organisation inträde under förutsättning att det inte föreligger godtagbara skäl kopplade till föreningens art eller omfattning föreligger. Svaret på din första fråga gällande huruvida föreningen kan ha öppen medlemsantagning är med andra ord att föreningen i själva verket ska ha öppen medlemsantagning enligt öppenhetsprincipen.

Stadgarna kan reglera hur nominering av styrelsemedlemmar ska ske. Vanligtvis sker detta genom att årsmötet utser en valberedning som har som uppgift att förbereda valen och inkomma till årsmötet med ett färdigt förslag. I majoritet av ideella föreningar är det även möjligt att nominera andra styrelsekandidater på årsmötet. Det skulle alltså vara möjligt för er att i stadgan utse att det ska finnas en valberedning och att valberedningen ska utse styrelseförslag. På så sätt har ni själva möjlighet att "rikta" nomineringen i det håll ni önskar, eftersom valberedningens förslag i de flesta fall vinner. Jag är osäker på huruvida det är förenligt med god föreningssed att på förhand kan att endast ett fåtal utpekade personer har rätt att bli utsedda till styrelsemedlemmar, utan jag föreslår istället att ni utser en valberedning.

Traditionellt sett finns endast en ordförande och tillika en vice ordförande i en ideell förening. Gällande din fråga huruvida ni i stadgarna kan skriva att det ska vara ambulerande ordförandeskap mellan parterna så ser jag dock inget hinder emot detta. Jag föreslår emellertid att upprättar en plan för hur det ambulerande ordförandeskapet ska skötas eftersom ansvar annars kan riskera att "falla mellan stolarna".

Gällande din sista fråga kring hur ni enklast i stadgarna skriver så att ingen av parterna kan utmanövrera de övriga så är jag inte helt säker på att jag har förstått din frågeställning. Ni bör i stadgarna uppställa klara och precisisa målsättningar för er ideella förening så att det inte riskerar att bli några större oenigheter kring i vilket riktlinjer föreningen ska drivas och vad era målsättningar är. På så sätt jobbar samtliga mot samma mål och ni minimerar risken att någon part ska vilja utmanövrera en annan.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor och är det några oklarheter är du välkommen att kontakta mig på amanda.stromblad@lawline.se

Amanda Strömblad LarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000