Vilka konsekvenser får felaktig tidsrapportering på jobbet?

FRÅGA
Hej! Har en fråga om fusk med arbetstider. Jag har jobbat i 4 månader på en arbetsplats. Jag har upptäckt att några har satt i system att låta någon annan logga ut sig vid dagens slut fast personerna går hem en timme tidigare. Oftast ber dom receptionisten göra det och hon är med på det. Är det på något vis brottsligt att göra så, eller är det bara illojalt och fräckt? Är rädd att dom ska be mig logga ut. Försöker tänka ut ett bra svar för jag tycker det är fuskigt och illojalt.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du i första hand undrar om dina kollegors handlingar utgör brottsliga gärningar. Vidare funderar du kring hur du ska agera i det fall de ber dig att medverka till dessa handlingar.

Nedan finner du en redogörelse för vad som gäller enligt brottsbalken (BrB) och lagen om anställningsskydd (LAS).

Handlingarna kan utgöra bedrägeri

Ett brott som skulle kunna bli aktuellt är bedrägeri 9 kap. 1 § BrB. För att kunna dömas till detta brott ska man genom vilseledande förmå någon till en handling. Handlingen ska vidare innebära skada för den vilseledde eller någon i dennes ställe och vinning för gärningspersonen. Genom att uppge falska arbetstider kan personen ha vilselett de som granskar/gör utbetalningen, vilket har lett till att dessa betalar ut pengar. Det leder i sin tur till att arbetsgivaren lider skada och personen som får pengarna bereds vinning.

I det fall gärningsmannen inte gör en personlig ekonomisk vinst, har detta i princip ingen betydelse då det även är straffbart att bereda en annan vinning 23 kap. 7 § BrB. I det aktuella fallet skulle det innebära att receptionisten kan dömas till brottet även fast hon bereder vinning åt dina kollegor.

Handlingarna kan utgöra grund för avskedande

Avskedande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren 18 § första stycket LAS. Det ska i princip vara fråga om avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen ska behöva tålas i något rättsförhållande. Felaktig tidsrapportering har enligt praxis (avgöranden från Högsta domstolen) ansetts utgöra sådant grovt agerande. Vid bedömningen av om det föreligger grund för avskedande sker i allmänhet en värdering av misskötsamhetens karaktär och arbetstagarens ställning m.m.

Ett avskedande får inte grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader, den s.k. tvåmånadersregeln 18 § andra stycket LAS. Som arbetsgivare måste man alltså agera någorlunda skyndsamt för att få avskeda en anställd.

Sammanfattningsvis

De felaktiga tidsrapporteringarna som äger rum på arbetsplatsen kan utgöra brottsliga gärningar i form av bedrägeri. Vidare utgör handlingarna illojala ageranden gentemot din arbetsgivare som skulle kunna leda till avskedande. Mitt råd till dig är därför att ta kontakt med din arbetsgivare och förklara hur situationen ligger till. Beroende på allvarlighetsgraden i det aktuella fallet kan de välja att vidta olika typer av åtgärder för att förhindra att detta sker i framtiden.

Hoppas du fått svar på din fråga! Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (mån-fre 10:00-16:00) så hjälper vi dig vidare i ditt ärende.

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Fick du svar på din fråga?